Acts - అపొ. కార్యములు 1 | View All

1. ఓ థెయొఫిలా, యేసు తాను ఏర్పరచుకొనిన అపొస్తలులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపించిన

1. In the former treatise, O Theophilus, I have given an account of all that Jesus began both to do and teach

2. తరువాత ఆయన పరమునకు చేర్చుకొనబడిన దినమువరకు ఆయన చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటినన్నిటిని గూర్చి నా మొదటి గ్రంథమును రచించితిని.

2. until the day in which He was taken up, after He had given commandments through the Holy Ghost unto the apostles, whom He had chosen.

3. ఆయన శ్రమపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు వారి కగపడుచు, దేవుని రాజ్యవిషయములనుగూర్చి బోధించుచు, అనేక ప్రమాణములను చూపి వారికి తన్నుతాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను.

3. To these also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs, being seen by them forty days, and speaking of the things pertaining to the Kingdom of God.

4. ఆయన వారిని కలిసికొని యీలాగు ఆజ్ఞాపించెను మీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రియొక్క వాగ్దానముకొరకు కనిపెట్టుడి;

4. And being assembled together with them, He commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, 'which,' saith He, 'ye have heard from Me;

5. యోహాను నీళ్లతో బాప్తిస్మము ఇచ్చెను గాని కొద్ది దిన ములలోగా మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మము పొందెద రనెను.

5. for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.'

6. కాబట్టి వారు కూడివచ్చినప్పుడు ప్రభువా, యీ కాలమందు ఇశ్రాయేలునకు రాజ్యమును మరల అను గ్రహించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన

6. When they therefore had come together, they asked of Him, saying, 'Lord, wilt Thou at this time restore again the kingdom to Israel?'

7. కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమందుంచుకొని యున్నాడు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.

7. And He said unto them, 'It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power.

8. అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చునప్పుడు మీరు శక్తినొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను భూదిగంతముల వరకును, నాకు సాక్షులైయుందురని వారితో చెప్పెను

8. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you; and ye shall be witnesses unto Me both in Jerusalem, and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.'

9. ఈ మాటలు చెప్పి, వారు చూచుచుండగా ఆయన ఆరోహణమాయెను, అప్పుడు వారి కన్నులకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 47:5

9. And when He had spoken these things, while they beheld, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight.

10. ఆయన వెళ్లుచుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచు చుండిరి. ఇదిగో తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనిన యిద్దరు మనుష్యులు వారియొద్ద నిలిచి

10. And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel,

11. గలిలయ మనుష్యులారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు చూచు చున్నారు? మీయొద్దనుండి పరలోకమునకు చేర్చుకొన బడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా పరలోకమునకు వెళ్లుట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పిరి.

11. who also said, 'Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, who is taken up from you into Heaven, shall so come in like manner as ye have seen Him go into Heaven.'

12. అప్పుడు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశ్రాంతిదినమున నడవదగినంత సమీపమున ఉన్నది,

12. Then they returned unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey.

13. వారు పట్టణములో ప్రవేశించి తాము బస చేయుచుండిన మేడగదిలోనికి ఎక్కిపోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అంద్రెయ, ఫిలిప్పు, తోమా, బర్తొలొమయి, మత్తయి, అల్ఫయి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు కుమారుడగు యూదా అను వారు.

13. And when they had come in, they went up into an upper room where abode both Peter and James, and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus and Simon the Zealot, and Judas the brother of James.

14. వీరంద రును, వీరితోకూడ కొందరు స్త్రీలును, యేసు తల్లియైన మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనస్సుతో ఎడ తెగక ప్రార్థన చేయుచుండిరి.

14. These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women and Mary the mother of Jesus, and with His brethren.

15. ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు కూడియుండగా పేతురు వారి మధ్య నిలిచి ఇట్లనెను

15. And in those days Peter stood up in the midst of the disciples (the number of names altogether were about a hundred and twenty) and said,

16. సహోదరులారా, యేసును పట్టుకొనిన వారికి త్రోవ చూపిన యూదానుగూర్చి పరిశుద్ధాత్మ దావీదుద్వారా పూర్వము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను.
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

16. Men and brethren, it was necessary that this Scripture be fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spoke before concerning Judas, who was the guide to those who took Jesus.

17. అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచర్యలో పాలుపొందెను.

17. For he was numbered with us, and had obtained a part of this ministry.

18. ఈ యూదా ద్రోహమువలన సంపాదించిన రూకల నిచ్చి యొక పొలము కొనెను. అతడు తలక్రిందుగాపడి నడిమికి బద్దలైనందున అతని పేగులన్నియు బయటికి వచ్చెను.

18. Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the middle, and all his bowels gushed out.

19. ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమున్న వారికందరికి తెలియ వచ్చెను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెల్దమ అనబడియున్నది; దానికి రక్తభూమి అని అర్థము. ఇందుకు ప్రమాణముగా

19. And it was known unto all the dwellers at Jerusalem, insomuch as that field is called in their proper tongue, Akel Dama, that is to say, the Field of Blood.

20. అతని యిల్లు పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక పోవునుగాక అతని యుద్యోగము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీర్తనల గ్రంథములో వ్రాయబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 69:25, కీర్తనల గ్రంథము 109:8

20. For it is written in the book of Psalms: `Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein'; and, `His bishopric let another take.'

21. కాబట్టి యోహాను బాప్తిస్మమిచ్చినది మొదలుకొని ప్రభువైన యేసు మనయొద్దనుండి పరమునకు చేర్చుకొనబడిన దినము వరకు,

21. Therefore from these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us,

22. ఆయన మన మధ్య సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో కలిసియున్న వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుత్థానమునుగూర్చి సాక్షియై యుండుట ఆవశ్యకమని చెప్పెను.

22. beginning from the baptism of John until that same day that He was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of His resurrection.'

23. అప్పుడు వారు యూస్తు అను మారుపేరుగల బర్సబ్బా అనబడిన యోసేపు, మత్తీయ అను ఇద్దరిని నిలువబెట్టి

23. And they appointed two: Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.

24. ఇట్లని ప్రార్థనచేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియున్న ప్రభువా,

24. And they prayed and said, 'Thou, Lord, who knowest the hearts of all men, show us which of these two Thou hast chosen,

25. తన చోటికి పోవుటకు యూదా తప్పిపోయి పోగొట్టుకొనిన యీ పరిచర్యలోను అపొస్తలత్వములోను పాలుపొందుటకు వీరిద్దరిలో నీవు ఏర్పరచుకొనినవానిని కనబరచుమనిరి.

25. that he may take part of this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.'

26. అంతట వారు వీరినిగూర్చి చీట్లువేయగా మత్తీయ పేరట చీటి వచ్చెను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొస్తలులతో కూడ లెక్కింపబడెను.
సామెతలు 16:33

26. And they cast their lots, and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు పునరుత్థానానికి రుజువులు. (1-5) 
మన ప్రభువు శిష్యులకు అప్పగించిన పనుల గురించి బోధించాడు. యెరూషలేమును విడిచిపెట్టకూడదని క్రీస్తు ఆదేశాన్ని అనుసరించి, అపొస్తలులు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క రాబోయే కుమ్మరింపును ఊహించి ఒకచోట చేరారు. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ దైవిక బాప్టిజం వారి ఆత్మలను జ్ఞానోదయం మరియు పవిత్రం చేస్తూ అద్భుతాలు చేయడానికి వారికి శక్తినిస్తుంది. అటువంటి ధృవీకరణ దైవిక వాగ్దానము యొక్క విశ్వసనీయతను బలపరుస్తుంది మరియు దేవుని వాగ్దానాలన్నీ ధృవీకరించబడిన మరియు నెరవేర్చబడిన క్రీస్తు నుండి ఉద్భవించినందున, దానిపై మన నమ్మకాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది.

క్రీస్తు ఆరోహణము. (6-11) 
తమ మాస్టర్ నిర్దేశించని లేదా కొనసాగించమని ప్రోత్సహించని విషయాల గురించి విచారించడానికి వారు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. అతని ఆరోహణ మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వం త్వరలో ఈ అంచనాలను తొలగిస్తుందని గుర్తించి, మన ప్రభువు మందలింపుతో ప్రతిస్పందించాడు. ఇది అన్ని యుగాలలో అతని చర్చికి ఒక హెచ్చరికగా పనిచేస్తుంది, నిషేధించబడిన జ్ఞానాన్ని కోరుకునే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండమని వారిని ప్రోత్సహిస్తుంది. అతను తన మరణానికి ముందు మరియు అతని పునరుత్థానం తర్వాత వారి విధులను నెరవేర్చడానికి తన శిష్యులకు ఇప్పటికే సూచనలను అందించాడు మరియు ఈ జ్ఞానం క్రైస్తవునికి సరిపోతుంది.
విశ్వాసులకు, వారి పరీక్షలు మరియు సేవలకు తగిన బలాన్ని అందిస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేశాడనేది పుష్కలమైన హామీ. పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావంతో, వారు భూమిపై క్రీస్తుకు సాక్ష్యమివ్వగలరు, పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు, అతను వారి వ్యవహారాలను పరిపూర్ణ జ్ఞానం, సత్యం మరియు ప్రేమతో నిర్వహిస్తాడు. పనిలేకుండా చూస్తూ, పనికిమాలిన పనులలో మునిగిపోయే బదులు, మాస్టర్ యొక్క రెండవ రాకడ గురించిన ఆలోచనలు మనల్ని చర్య మరియు మేల్కొలుపుకు ప్రేరేపించాలి. విస్మయం లేదా భయం యొక్క క్షణాలలో, అతను తిరిగి వస్తాడని ఎదురుచూడటం మనకు ఓదార్పునిస్తుంది మరియు ధైర్యాన్నిస్తుంది. ఆయన దృష్టిలో నిరపరాధులుగా ఉండేందుకు మనం శ్రద్ధగా కృషి చేస్తున్నప్పుడు, ఆ రోజు గురించి మన నిరీక్షణ స్థిరంగా మరియు ఆనందంగా ఉండనివ్వండి.

అపొస్తలులు ప్రార్థనలో ఏకమయ్యారు. (12-14) 
దేవుడు తన ప్రజలకు సురక్షితమైన స్వర్గధామాన్ని అందించగలడు. దేవుని ప్రజలందరూ చేయాలనుకుంటున్నట్లుగా వారు మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించారు. ఈ సమయంలో, క్రీస్తు శిష్యులు కష్టాలు మరియు ఆపదలను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయినప్పటికీ, బాధల సమయాల్లో, ప్రార్థనలో నివారణ కనుగొనబడింది, ఎందుకంటే ఆందోళనలను నిశ్శబ్దం చేసే మరియు భయాలను తొలగించే శక్తి దీనికి ఉంది. ముందున్న ముఖ్యమైన పనితో, వారు తమ మిషన్‌ను ప్రారంభించడానికి ముందు ప్రార్థన ద్వారా దేవుని ఉనికిని హృదయపూర్వకంగా కోరుకున్నారు. ఆత్మ యొక్క అవరోహణను ఊహించి, వారి ప్రార్థనలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. ప్రార్థనా స్థితిలో ఉన్నవారు ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలను పొందేందుకు సరైన స్థితిలో ఉన్నారు. పరిశుద్ధాత్మను పంపుతానని క్రీస్తు వాగ్దానం ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యతను తగ్గించలేదు; బదులుగా, అది ఉత్తేజపరిచేందుకు మరియు బలపరిచేందుకు ఉపయోగపడింది. ఒక చిన్న, ప్రేమగల, ఆదర్శప్రాయమైన సమూహం, తీవ్రంగా ప్రార్థిస్తూ మరియు ఉత్సాహంగా క్రీస్తు కారణాన్ని ముందుకు తీసుకువెళుతుంది, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.

జుడాస్ స్థానంలో మథియాస్ ఎంపికయ్యాడు. (15-26)
అపొస్తలులు ప్రపంచానికి ప్రకటించాల్సిన ప్రధాన సందేశం క్రీస్తు పునరుత్థానం. ఈ సంఘటన అతని మెస్సీయత్వానికి మరియు అతనిపై మనకున్న నిరీక్షణకు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన సాక్ష్యంగా పనిచేసింది. వారి నియామకం ప్రాపంచిక ప్రతిష్ట మరియు పాలన కోసం కాదు, క్రీస్తును మరియు అతని పునరుత్థానం యొక్క పరివర్తన శక్తిని బోధించే ఉద్దేశ్యంతో. అతని సర్వజ్ఞతను అంగీకరిస్తూ దేవునికి విజ్ఞప్తి చేయబడింది-అందరి హృదయాలను తెలిసినవాడు, మన గురించి మన స్వంత అవగాహనను మించిన జ్ఞానం. దేవుడు తన స్వంత సేవకులను ఎన్నుకోవడం సముచితం, మరియు అతను తన ఎంపికలను ప్రొవిడెన్షియల్ ఏర్పాట్లు లేదా అతని ఆత్మ యొక్క ప్రసాదం ద్వారా వెల్లడించినప్పుడు, మనం అతని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. మనకు సంభవించే ప్రతిదానిని నిర్ణయించడంలో అతని హస్తాన్ని మనం గుర్తిద్దాం, ముఖ్యంగా మనపై నమ్మకం ఉంచబడిన సందర్భాల్లో.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |