Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 4 | View All

1. కాబట్టి ఈ పరిచర్య పొందినందున కరుణింపబడిన వారమై అధైర్యపడము.

కొత్త ఒడంబడిక కింద దేవుని సేవకులు చేపట్టిన పరిచర్య మోషే పరిచర్యకంటే గొప్పది, మహిమతో నిండి ఉన్నది (2 కోరింథీయులకు 3:9). వారు మనుషులను నేరస్థులుగా తీర్చే ధర్మశాస్త్రానికి కాదు, గాని పాపవిముక్తి ఇచ్చే దేవుని కృపకే పరిచారకులు. దేవుని కరుణ వల్ల వారీ పరిచర్యను పొందారే గాని వ్యక్తిగతమైన యోగ్యతల వల్ల కాదు (1 కోరింథీయులకు 15:10; 1 తిమోతికి 1:13-14). అందువల్ల ఎన్ని కష్టాలు, అపాయాలు, బాధలు ఎదురైనా నిరుత్సాహపడి, పరిచర్యను చాలించుకోనని అంటున్నాడు పౌలు (వ 16. 1 కోరింథీయులకు 15:58; లూకా 18:1 పోల్చి చూడండి).

2. అయితే కుయుక్తిగా నడుచు కొనకయు, దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధింపకయు, సత్యమును ప్రత్యక్షపరచుటవలన ప్రతి మనుష్యుని మనస్సాక్షి యెదుట మమ్మును మేమే దేవుని సముఖమందు మెప్పించుకొనుచు, అవమానకరమైన రహస్యకార్యములను విసర్జించియున్నాము.

2 కోరింథీయులకు 1:12; 2 కోరింథీయులకు 2:17. పౌలు తన నిజాయితీ గురించి ఇక్కడ పదే పదే చెప్తున్నది ఎందుకంటే కొరింతులో కొందరు దాన్ని సందేహించారు. అతని రాయబారి పదవిలో కొరింతువారికి నమ్మకం పోతే అక్కడి సంఘానికి ఎంత హాని కలుగుతుందో అతనికి తెలుసు.

3. మా సువార్త మరుగుచేయబడిన యెడల నశించుచున్నవారి విషయములోనే మరుగుచేయ బడియున్నది.

2 కోరింథీయులకు 3:14-16. ఇక్కడ పౌలు అవిశ్వాసులైన యూదుల గురించే గాక ఇతర ప్రజలందరి గురించీ చెప్తున్నాడు.

4. దేవుని స్వరూపియైయున్న క్రీస్తు మహిమను కనుపరచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకా శింపకుండు నిమిత్తము, ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైనవారి మనో నేత్రములకు గ్రుడ్డితనము కలుగ జేసెను.

“ఈ యుగ దేవుడు” అంటే సైతాను. యోహాను 12:31; యోహాను 16:11 పోల్చి చూడండి. వాడు మనుషులు తనను పూజించాలని కోరుతూ పూజలందుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టీ లోకం యొక్క చీకటి రాజ్యాన్ని ఏలుతున్నాడు (ఎఫెసీయులకు 6:12) కాబట్టి సైతానుకు ఈ పేరు పెట్టాడు. సైతాను గురించి నోట్స్ 1 దినవృత్తాంతములు 21:1; మత్తయి 4:1-10; యోహాను 8:44. “మనసులకు...గుడ్డితనం కలిగించాడు” అంటే మనుషులు దేవుని సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోకుండేలా, వారికి ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కలగకుండేలా చేస్తాడు. ఇలా జరగడానికి వారు కూడా సైతానుకు సహకరిస్తారు (యోహాను 3:19-20; 2 థెస్సలొనీకయులకు 2:10-11). “క్రీస్తు మహిమ”– శుభవార్త దేవుని మహిమను, ఆయన అభిషిక్తుడైన క్రీస్తు మహిమను వెల్లడి చేసింది (యోహాను 12:23). క్రీస్తు దేవుని స్వరూపం (హెబ్రీయులకు 1:3; ఫిలిప్పీయులకు 2:6; కొలొస్సయులకు 1:15; కొలొస్సయులకు 2:9; యోహాను 1:14, యోహాను 1:18; యోహాను 12:45; యోహాను 14:9). అదృశ్యుడైన దేవుడు ఎలాంటివాడో కంటికి కనిపించే రూపమే క్రీస్తు.

5. అంధకారములోనుండి వెలుగు ప్రకాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే తన మహిమను గూర్చిన జ్ఞానము యేసుక్రీస్తునందు వెల్లడిపరచుటకు మా హృదయములలో ప్రకాశించెను.

ఆరంభంలో దేవుడు సృష్టించిన వెలుగును (ఆదికాండము 1:1-3) విశ్వాసుల హృదయాల్లో దేవుడు ప్రసరింపజేసిన ఆధ్యాత్మిక వెలుగుతో పౌలు పోలుస్తున్నాడు. సత్యం గురించిన జ్ఞానాన్ని వారు గ్రహించేలా దేవుడు వారి మనోనేత్రాలు తెరిచాడు. అంతకుముందు అందరిలాగా వారి మనస్సు కూడా చీకటి, అల్లకల్లోలంతో నిండి ఉంది – ఎఫెసీయులకు 1:18; అపో. కార్యములు 26:18; యోహాను 8:12; మత్తయి 6:22-23; మత్తయి 11:27; మత్తయి 16:17; 1 కోరింథీయులకు 2:11-16 పోల్చి చూడండి. దేవుడిచ్చే ఈ జ్ఞానప్రకాశాలు ఎలాంటివో చూడండి. మనిషి తానే దేవుణ్ణని తెలుసుకోగలడన్న తప్పు సిద్ధాంతంతో ఈ మాటలకు పని లేదు. మనుషులు దేవుడు కాదు, కాలేరు. తాము దేవుణ్ణని అనుకుంటే గనుక భయంకరమైన పొరపాటులో పడిపోయారన్నమాట. దేవుడు నిజమైన జ్ఞానప్రకాశాలను మనుషులకు ఇచ్చి దేవుని మహిమ తమలో కాదు క్రీస్తులోనే ఉందని (హెబ్రీయులకు 1:3) వారు గ్రహించేలా చేస్తాడు. దమస్కు ప్రయాణంలో పౌలుకు ఈ జ్ఞానప్రకాశాల అనుభవం కలిగింది (అపొ కా 9:3-9). మనలో చాలమందికి అంత హఠాత్తుగా, అంత వింతగా ఇది జరగదు. అయితే ప్రతి విశ్వాసికీ ఈ ఆధ్యాత్మికమైన కనుచూపు, వెలుగు కలిగింది; అతడు వెలుగు సంతానమయ్యాడు (యోహాను 12:36; ఎఫెసీయులకు 5:8; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:5).

6. గనుక మేము మమ్మునుగూర్చి ప్రకటించు కొనుటలేదు గాని, క్రీస్తుయేసునుగూర్చి ఆయన ప్రభువనియు, మమ్మునుగూర్చి, యేసు నిమిత్తము మేము మీ పరిచారకులమనియు ప్రకటించుచున్నాము.
యెషయా 9:2

తన రాయబారి పదవిపై వస్తున్న దాడుల బారినుంచి దాన్ని పౌలు ఈ లేఖలో కాపాడుకోవలసి వస్తున్నది కాబట్టి ఎక్కువగా తన గురించి చెప్పుకున్నాడు. కానీ ఇదంతా కొరింతు విశ్వాసుల కోసమే గాని తనకోసం కాదు (2 కోరింథీయులకు 1:12-24 నోట్స్‌). ముక్తి మార్గంగా అతడు తనను వారికి ప్రకటించుకోలేదు. శుభవార్త అతడు కల్పించిన ఊహ కాదు. తానెవరో గొప్పవాణ్ణని అతడు అనుకోలేదు. క్రీస్తుకోసం ఇతరులకు సేవకుణ్ణని మాత్రమే భావించాడు (1 కోరింథీయులకు 3:5-7; 1 కోరింథీయులకు 9:19-23). తనకంటే ఎంతో గొప్పవాడైన మరో వ్యక్తిని గురించి, అంటే క్రీస్తును గురించి ప్రకటించే ఆధిక్యత అతనికి కలిగింది. పరలోకానికీ భూమికీ ఒకే ఒక ప్రభువుగా ఆయన్ను పౌలు ప్రకటించాడు. లూకా 2:11; రోమీయులకు 10:9; 1 కోరింథీయులకు 8:6; 1 కోరింథీయులకు 12:3; అపో. కార్యములు 2:36; ఫిలిప్పీయులకు 2:10-11 పోల్చి చూడండి. “క్రీస్తు ముఖం”– 2 కోరింథీయులకు 3:13 పోల్చి చూడండి. పాత ఒడంబడిక మహిమకు మోషే ముఖంపై ఉన్న వెలుగు సూచనగా ఉంది. అది మసకబారిపోతూ ఉండేది. కొత్త ఒడంబడిక స్థాపకుడైన క్రీస్తు ముఖంపై ఉండే మహిమ ఎన్నటికీ గతించదు.

7. అయినను ఆ బలాధిక్యము మా మూలమైనది కాక దేవునిదైయుండునట్లు మంటి ఘటములలో ఈ ఐశ్వర్యము మాకు కలదు.

“ఐశ్వర్యం”– క్రీస్తులో దేవుని మహిమ ఉన్నదని తెలియడమే అన్నిటికన్నా గొప్ప ఐశ్వర్యం. కీర్తనల గ్రంథము 19:10; కీర్తనల గ్రంథము 119:72, కీర్తనల గ్రంథము 119:127; సామెతలు 2:1-5 పోల్చి చూడండి. “ఐశ్వర్యం” అంటే దేవుడు అతనికి అప్పగించిన శుభవార్త పరిచర్య అని కూడా పౌలు ఉద్దేశం కావచ్చు. అతని దృష్టిలో ఇది కూడా దివ్యమైన సత్యమే (ఎఫెసీయులకు 3:8). “మట్టి పాత్రలలో”– అంటే దుర్భలమైన మానవ స్వభావంలో, వ్యక్తుల శరీరం, ఆత్మ, హృదయం, మనసుల్లో అని పౌలు భావం. ఐశ్వర్యం ఎంతో బ్రహ్మాండమైనది. అది ఉన్న “పాత్రలు” మాత్రం ఆ ఐశ్వర్యంతో పోల్చుకుంటే కంటికింపుగా లేవు, శక్తివంతం కావు. అంటే వారు ఇతరులకు ఈ ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వగలిగే బలప్రభావాలు, కొత్త ఒడంబడికకు సరైన పరిచారకులుగా ఉండే సమర్థత (2 కోరింథీయులకు 3:6) దేవునినుంచే కలిగాయి. అపో. కార్యములు 1:4-5, అపో. కార్యములు 1:8 పోల్చి చూడండి.

8. ఎటుబోయినను శ్రమపడుచున్నను ఇరికింపబడువారము కాము; అపాయములో నున్నను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము;

ఈ “మట్టి పాత్రల” బలహీనతను ఈ వచనాల్లో పౌలు వర్ణిస్తున్నాడు. “అన్ని వైపులా ఒత్తిడి”, “ఏమి చెయ్యాలో పాలుపోవడం లేదు”, “హింసలకు గురి”, పడద్రోయడం”, “మరణించడం” ఇవి ఆ బలహీనతను సూచిస్తున్నవి. అయితే వారిలో దేవుని శక్తి ఎలా పనిచేస్తున్నదో కూడా తెలియజేస్తున్నాడు – “ఇరుక్కొనిపోవడం లేదు”, “నిరాశ చెందడం లేదు”, “విడిచిపెట్టబడ్డవారం కాము”, “నాశనం కావడం లేదు” మొదలైనవి. ఈ “మట్టి పాత్రల”లో దేవుని శక్తి పని చేస్తూ ఉండకపోతే మనలో ఎవరమైనా దేన్నీ సాధించలేకపోతాం, త్వరలోనే నాశనమైపోతాం.

9. తరుమబడు చున్నను దిక్కులేనివారము కాము; పడద్రోయబడినను నశించువారము కాము.
ఆదికాండము 1:3

10. యేసుయొక్క జీవము మా శరీరమందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకై యేసుయొక్క మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎల్లప్పుడును వహించు కొని పోవుచున్నాము.

“యేసు మరణం”– 2 కోరింథీయులకు 1:8-9 చూడండి. పౌలు ఎదుర్కొన్న కడగండ్లు, హింసలు అంతకుముందు యేసుప్రభువు ఎదుర్కొన్నాడు. పౌలు ఎదుర్కొన్నదంతా “యేసు కోసం” (వ 11), నిజంగా అది అతనిలో ఉన్న “యేసు మరణానుభవమే”. అంటే అస్తమానం అపాయాలూ కష్టాలూ కలుగుతూ ఉండడం (2 కోరింథీయులకు 11:23-27), “అహం” అనేదాన్ని చంపేసుకోవడం (మత్తయి 10:38-39; లూకా 9:23), క్రీస్తు కోసమే జీవించడం (గలతియులకు 2:20) అతని అనుభవం అయింది. వ్యక్తిగతమైన ఆశయాలు, ఏర్పాట్లు, తన ఇష్టాయిష్టాలు, సౌకర్యాలు, సుఖభోగాలు, స్వార్థ పూరితమైన సంతోషాలు – వీటికి తన యజమాని క్రీస్తు మనసులో తావు లేనట్టే పౌలు మనసులోనూ తావు లేదు. ఇది జీవ మార్గం, ఆధ్యాత్మిక జీవం, తనలో పని చేసే క్రీస్తు జీవం (వ 11) అని పౌలు తెలుసుకున్నాడు. ఈ అనుభవం మూలంగా కొరింతులోని విశ్వాసులవంటి వారికి (వ 12) కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవం కలగడం సాధ్యమైంది. ఇక్కడొక వాస్తవమైన సూత్రం ఉంది. ఇతరులకు ఆధ్యాత్మిక జీవం కలిగించే సాధనంగా ఉండగోరినవారు పౌలు లాగా ఈ మరణానుభవానికి కూడా సిద్ధపడి ఉండాలి. దీనికి ఇష్టం లేనివారికి విజయంగా సఫలతగా కనిపించేది ఉండవచ్చు గానీ అది దేవుని దృష్టిలో మాత్రం విజయం, సఫలత కాదు.

11. ఏలయనగా, యేసుయొక్క జీవముకూడ మా మర్త్య శరీరమునందు ప్రత్యక్ష పరచబడినట్లు, సజీవులమైన మేము ఎల్లప్పుడు యేసు నిమిత్తము మరణమునకు అప్పగింపబడుచున్నాము.

12. కావున మాలో మరణమును మీలో జీవమును కార్యసాధకమగుచున్నవి.

13. కృప యెక్కువమంది ద్వారా ప్రబలి దేవుని మహిమ నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులు విస్తరింపజేయులాగున, సమస్తమైనవి మీకొరకై యున్నవి.
కీర్తనల గ్రంథము 116:10

కీర్తనల గ్రంథము 116:10. ఇన్ని కష్టాలూ ఆపదలూ అపాయాలూ ఉన్నా పౌలు క్రీస్తు సేవలో కొనసాగేలా చేసినది ఏమిటి? అతడు దేవుణ్ణి నమ్మాడు గనుక మౌనంగా ఉండలేకపోయాడు. ధన్యకరమైన భవిష్యత్తు తనకుందని కూడా అతనికి బాగా తెలుసు. విశ్వాసులు రాబోయే కాలంలో మరణం నుంచి సజీవంగా లేస్తారన్న ఆశాభావం అతడు ఆగకుండా కొనసాగేలా చేసింది (రోమీయులకు 8:23-25; 1 కోరింథీయులకు 15:49-58).

14. కాగా విశ్వసించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వ్రాయబడిన ప్రకారము అట్టి విశ్వాసముతో కూడిన ఆత్మగలవారమై,

15. ప్రభువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మమ్మునుకూడ లేపి, మీతోకూడ తన యెదుట నిలువ బెట్టునని యెరిగి, మేమును విశ్వసించుచున్నాము గనుక మాటలాడుచున్నాము.

పౌలు బాధలు, అనుభవాలు అన్నీ ఇతరుల మేలుకోసమే. అతడు కోరినది కూడా అదే – కొలొస్సయులకు 1:24; 1 కోరింథీయులకు 10:33; 2 తిమోతికి 2:10. ఇలాంటి మనస్తత్వం ఉంటే అది దేవుని సేవకులకు ఎంత సహాయకరం! ఇతరులకెంత దీవెనకరం! దేవునికే (తనకు కాదు) విరివిగా కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం జరగాలని పౌలు ఎంత ఆసక్తితో ఉన్నాడో చూడండి – 2 కోరింథీయులకు 1:11; 2 కోరింథీయులకు 9:11-13.

16. కావున మేము అధైర్యపడము; మా బాహ్య పురుషుడు కృశించుచున్నను, ఆంతర్యపురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు.

ఈ అధ్యాయంలో ఉన్న కొన్ని అంశాలను ఇక్కడ మరో సారి క్లుప్తంగా చెప్తున్నాడు. “నిరుత్సాహం చెందము”– వ 1. “క్షీణించిపోతూ”– వ 7-12. “కొత్తదనం”– వ 10,11. అనుదినం అతడు మరణాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాడు (1 కోరింథీయులకు 15:31) గానీ దేవుడు అనుదినం అతనికి జీవాన్ని ఇస్తున్నాడు.

17. మేము దృశ్యమైనవాటిని చూడక అదృశ్యమైనవాటినే నిదానించి చూచుచున్నాము గనుక క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మాకొరకు అంత కంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగ జేయుచున్నది.

18. ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు; అదృశ్యమైనవి నిత్యములు.

“క్షణికమైన”– పౌలు క్రైస్తవుడైన కొద్ది దినాలకు అతనికి కష్టాలు ఆరంభమై అతడు చనిపోయేదాకా వెన్నాడాయి. అంటే చాలా సంవత్సరాలన్నమాట. అయితే అనంత యుగాలతో పోల్చుకుంటే అవి క్షణికమే. క్రీస్తుకోసం ఎవరైనా అనుభవిస్తున్న కష్టాలు నిజానికి వారి శాశ్వతమైన మేలు కోసమే పని చేస్తున్నాయని పౌలు అంటున్నాడని గమనించండి. విశ్వాసులు పొందబోయే మహిమను కలిగించడంలో అవి తోడ్పడతాయి. రోమీయులకు 8:17-18, రోమీయులకు 8:28 పోల్చి చూడండి. పౌలు తనకు వచ్చిన కష్టాలన్నిటినీ ఎందుకు సహనంతో భరించగలిగాడో, అవన్నీ అతని దృష్టిలో చులకనగా, క్షణికంగా ఎందుకు ఉన్నాయో వ 17 తెలియజేస్తున్నది. అయితే కంటికి కనిపించని వాటిపై దృష్టిని ఎలా నిలుపుకోవడం? దేవుడిచ్చే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మూలంగానే (వ 5). దేవుని అదృశ్యమైన శాశ్వతమైన విషయాలు వాస్తవానికి మనకు తెలిసేది నమ్మకం ద్వారానే (హెబ్రీయులకు 11:1). 2 కోరింథీయులకు 5:7 లో పౌలు ఈ సంగతినే వేరే మాటల్లో చెప్పాడు. మన కళ్ళతో లోకాన్ని, మనకు వచ్చే కష్టాలు, బాధల్ని చూస్తాం. మన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నేత్రాలతో క్రీస్తు వదనంలోకీ (వ 5) అనంత యుగాల్లోకీ చూడగలం. “బాధలు”(వ 18) – ఇవి ఎలాంటివో చూడండి – వ 8-10; 2 కోరింథీయులకు 1:8; 2 కోరింథీయులకు 11:23-27. పౌలు వీటిని చులకనైనవని అంటున్నాడు! అంటే తనకు కలగబోయే బహుమతితో పోల్చుకుంటే ఇవి తేలికైనవి అని అర్థం. అలాగైతే మన చిన్నచిన్న బాధల గురించి మనం ఏమనుకోవాలి? మనమీద మనం జాలిపడుతూ, సణుగుతూ ఉండాలా? దేవుడు పౌలుకిచ్చిన జ్ఞానమే మనకు ఇస్తే అలా చేయము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలులు చాలా శ్రద్ధతో, చిత్తశుద్ధితో మరియు విశ్వాసంతో శ్రమించారు. (1-7) 
అత్యున్నతమైన నైతిక స్వభావం కలిగిన పురుషులు దేవుడు వారికి ప్రసాదించిన దయ లేకుండా కుప్పకూలిపోతారు. ఇప్పటివరకు మనల్ని నిలబెట్టిన మరియు ముందుకు నడిపించిన దయ చివరి వరకు నమ్మకమైన మద్దతుగా ఉంది. అపొస్తలులు అకారణంగా సమర్థించదగిన సాకులతో కప్పబడిన మోసపూరిత లేదా హానికరమైన ఉద్దేశాలను కలిగి లేరు. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం వారు తమ మంత్రిత్వ శాఖను తారుమారు చేయలేదు. జ్ఞానవంతులు మరియు సత్ప్రవర్తన గల వ్యక్తుల పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని కొనసాగించడానికి నిజమైన చిత్తశుద్ధి మరియు నీతి కీలకం.
తన సువార్త ద్వారా, క్రీస్తు మానవాళి యొక్క మనస్సులకు లోతైన సత్యాలను వెల్లడించాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, దెయ్యం యొక్క లక్ష్యం ప్రజలను అజ్ఞానంతో కప్పివేయడం. అతను క్రీస్తు సువార్త యొక్క వెలుగును ఆర్పడంలో విఫలమైనప్పుడు, అతను వ్యక్తులను దాని నుండి మళ్లించడానికి లేదా దానికి వ్యతిరేకంగా వారిని తిప్పికొట్టడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నాన్ని విడిచిపెట్టడు. సువార్త యొక్క తిరస్కరణ ఇక్కడ ఉద్దేశపూర్వక అంధత్వం మరియు మానవ హృదయంలో అంతర్లీనంగా ఉన్న దుష్టత్వానికి ఆపాదించబడింది.
అపొస్తలులు తమ బోధలను స్వప్రయోజనాలపై కేంద్రీకరించలేదు; బదులుగా, వారు క్రీస్తును యేసుగా ప్రకటించారు, రక్షకుడు మరియు విమోచకుడు అతని ద్వారా దేవునికి చేరుకునే వారందరినీ రక్షించగలడు. మంత్రులు ప్రజల ఆత్మలకు సేవ చేస్తారు మరియు వారి ఇష్టాయిష్టాలకు లేదా కోరికలకు లొంగకుండా ఉండాలి. ఆకాశంలో సూర్యునికి సాక్ష్యమివ్వడం ఆనందదాయకంగా ఉన్నప్పటికీ, హృదయంలో ప్రకాశించే సువార్త మరింత ఆనందదాయకంగా మరియు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కాంతి ప్రారంభ సృష్టికి నాంది పలికినట్లే, నూతన సృష్టిలో ఆత్మపై మొదటి రూపాంతరమైన పని ఆత్మ యొక్క కాంతి. సువార్త కాంతి మరియు దయ యొక్క నిధి మర్త్య పాత్రలకు అప్పగించబడింది. సువార్త పరిచారకులు ఇతర వ్యక్తుల వలె అదే దుర్బలత్వం మరియు కోరికలను పంచుకుంటారు. మహిమాన్వితమైన సువార్తను వ్యాప్తి చేయడానికి దేవుడు దేవదూతలను లేదా గౌరవనీయమైన వ్యక్తులను పంపించగలిగినప్పటికీ, అతను మరింత వినయపూర్వకమైన మరియు బలహీనమైన పాత్రలను ఎంచుకున్నాడు. ఈ ఎంపిక వారిని నిలబెట్టడంలో అతని శక్తిని గొప్పగా చేస్తుంది మరియు వారి పరిచర్య యొక్క రూపాంతర ప్రభావాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.

సువార్త కోసం వారి బాధలు చాలా గొప్పవి, అయినప్పటికీ గొప్ప మద్దతుతో. (8-12) 
అపొస్తలులు గణనీయమైన కష్టాలను అనుభవించారు, అయినప్పటికీ వారు గొప్ప సహాయాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. విశ్వాసులు స్నేహితులచే విడిచిపెట్టబడవచ్చు మరియు శత్రువులచే హింసించబడవచ్చు, కానీ వారి దేవుడు స్థిరంగా ఉంటాడు మరియు వారిని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టడు. అంతర్గత భయాలు బాహ్య సవాళ్లతో కలిసి ఉండవచ్చు, కానీ అంతిమ విధ్వంసం మనకు సంభవించదు. అపొస్తలుడు వారి బాధలను క్రీస్తు యొక్క స్వంత బాధలకు ప్రతిబింబంగా చిత్రీకరిస్తాడు, క్రీస్తు పునరుత్థానం యొక్క శక్తిని మరియు సజీవుడైన యేసు నుండి వెలువడే దయను హైలైట్ చేస్తాడు. ఆ యుగంలో కూడా, అపొస్తలులతో పోలిస్తే, ఇతర క్రైస్తవులు అనుకూలమైన పరిస్థితులను అనుభవించారు.

శాశ్వతమైన మహిమ యొక్క అవకాశాలు విశ్వాసులను కష్టాలలో మూర్ఛపోకుండా చేస్తాయి. (13-18)
విశ్వాసం యొక్క దయ సవాలు సమయాల్లో నిరాశకు వ్యతిరేకంగా శక్తివంతమైన విరుగుడుగా నిరూపించబడింది. క్రీస్తు పునరుత్థానం వారి స్వంత పునరుత్థానానికి హామీగా మరియు శ్రద్ధగా పనిచేస్తుందని ఈ విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నవారు అర్థం చేసుకున్నారు. ఈ భవిష్యత్ పునరుత్థానం యొక్క నిరీక్షణ బాధల సమయాల్లో ప్రోత్సాహకంగా పనిచేస్తుంది మరియు మరణ భయం కంటే మనల్ని పైకి లేపుతుంది. అంతేకాక, వారి నిరంతర పరీక్షలు చర్చి యొక్క ప్రయోజనానికి మరియు దేవుని మహిమకు దోహదపడ్డాయి. క్రీస్తు పరిచారకుల బాధలు, వారి బోధన మరియు ప్రవర్తనతో పాటు, చర్చి యొక్క శ్రేయస్సు మరియు దేవుని మహిమను పెంచడం కోసం పనిచేస్తాయి.
వారి జీవనోపాధి మరియు ఓదార్పు శాశ్వత జీవితం మరియు ఆనందం యొక్క అవకాశం నుండి ఉద్భవించింది. ఇంద్రియాలకు భారంగా, సుదీర్ఘంగా, బాధగా మరియు దుర్భరమైనదిగా అనిపించవచ్చు, విశ్వాసం తేలికగా, క్లుప్తంగా మరియు క్షణికంగా భావించబడుతుంది. రాబోయే గణనీయమైన, బరువైన మరియు వర్ణించలేని శాశ్వత కీర్తితో పోల్చితే అన్ని తాత్కాలిక బాధల భారం తగ్గింది. అపొస్తలుడు తన కష్టతరమైన మరియు సుదీర్ఘమైన పరీక్షలను తేలికైనవి మరియు క్షణికమైనవిగా వర్ణించగలిగితే, మన అల్పమైన కష్టాలను మనం ఎంత ఎక్కువగా పరిగణించాలి!
విషయాల యొక్క నిజమైన స్వభావం గురించి వివేచనాత్మక తీర్పు ఇవ్వడానికి విశ్వాసం వ్యక్తులకు శక్తినిస్తుంది. కనిపించే వాటిని మించి, కనిపించని వాస్తవాలు ఉన్నాయి. కనిపించని విషయాలు శాశ్వతమైనవి, అయితే కనిపించేవి తాత్కాలికమైనవి అనే వాస్తవంలో కీలకమైన వ్యత్యాసం ఉంది. కాబట్టి, జీవితంలోని అస్థిరమైన మరియు భౌతిక అంశాల నుండి మన దృష్టిని మళ్లిద్దాం. ప్రాపంచిక లాభాలను వెంబడించడం లేదా ప్రస్తుత కష్టాలకు భయపడడం మానేద్దాం. బదులుగా, మన భవిష్యత్తు ఆనందాన్ని పొందేందుకు శ్రద్ధగా పని చేద్దాం.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |