Colossians - కొలస్సయులకు 2 | View All

1. మీ కొరకును, లవొదికయ వారి కొరకును, శరీర రీతిగా నా ముఖము చూడనివారందరికొరకును

“లవొదికయ”– ప్రకటన గ్రంథం 3:14. “నా... పోరాటం”– కొలొస్సయులకు 1:29. విశ్వాసులను పౌలు అంతకుముందు ఎన్నడైనా కలుసుకున్నా కలుసుకోకపోయినా వారికోసం ప్రార్థనల్లో పెనుగులాడుతున్నాడు. ప్రతి విశ్వాసి కూడా క్రీస్తుకు విలువైన వ్యక్తే, లోకం ఎదుట క్రీస్తు పేరును ధరించేవాడే అని అతనికి తెలుసు.

2. నేను ఎంతగా పోరాడుచున్నానో మీరు తెలిసికొనగోరు చున్నాను. వారు ప్రేమయందు అతుకబడి, సంపూర్ణ గ్రహింపుయొక్క సకలైశ్వర్యము కలిగినవారై, దేవుని మర్మమైయున్న క్రీస్తును, స్పష్టముగా తెలిసికొన్నవారై, తమ హృదయములలో ఆదరణపొందవలెనని వారందరి కొరకు పోరాడుచున్నాను.

పౌలు ప్రార్థనల్లో ఉండే అంశాలకు మరో ఉదాహరణ – కొలొస్సయులకు 1:9. “ప్రేమలో ఏకమై ఉండి”– రోమీయులకు 12:10; ఎఫెసీయులకు 4:2-3; ఫిలిప్పీయులకు 2:2. “ప్రోత్సాహం”– అపో. కార్యములు 4:36; అపో. కార్యములు 9:31; అపో. కార్యములు 16:40; రోమీయులకు 1:12; రోమీయులకు 15:4; ఎఫెసీయులకు 6:22; ఫిలిప్పీయులకు 2:1; 1 థెస్సలొనీకయులకు 2:11-12. పౌలు దీన్ని ఒక ప్రాముఖ్యమైన పరిచర్యగా ఎంచాడు. “అవగాహన”– పౌలు దేన్ని ఐశ్వర్యంగా ఎంచాడో చూడండి. సామెతలు 3:13-14; సామెతలు 8:10, సామెతలు 8:19; సామెతలు 16:16 పోల్చి చూడండి. క్రీస్తు దేవుని రహస్య సత్యం. రహస్య సత్యం గురించి మత్తయి 13:11 నోట్స్. దేవుడు ఆయన్ను వెల్లడి చేస్తేనే తప్ప ఎవరూ క్రీస్తును తెలుసుకోలేరు – 2 కోరింథీయులకు 4:4-6. అలానే క్రీస్తు వెల్లడిస్తేనే తప్ప ఎవరూ దేవుణ్ణి తెలుసుకోలేరు – మత్తయి 11:27. లోకంలో అన్నిటినీ కలిపినా దేవుణ్ణి, క్రీస్తును గురించిన జ్ఞానమే మరింత గొప్ప ఐశ్వర్యం. ఫిలిప్పీయులకు 3:7-11 పోల్చి చూడండి.

3. బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వ సంపదలు ఆయనయందే గుప్తములైయున్నవి.
సామెతలు 2:3-4

మనం క్రీస్తును ఎరిగి ఉంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమంతటికీ మూలధారం దగ్గరే మనం ఉన్నామన్నమాట. “నిధులన్నీ” అనే పదాన్ని గమనించండి. క్రీస్తులో పరిమితి అంటూ లేకుండా జ్ఞాన వివేకాలన్నీ ఉన్నాయి. మనం ఆయన్ను ఎరగకపోతే మనకు వేదాంతాలన్నీ తెలిసినా, లోకంలోని జ్ఞానమంతా మనకున్నా, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో వట్టి పామరులమే. 1 కోరింథీయులకు 1:20-21 చూడండి. విముక్తికి “జ్ఞాన మార్గం” అని కొందరు తలంచేది గర్వ మార్గమే గానీ ముక్తి మార్గం కాదు. “మరుగై”– క్రీస్తు జ్ఞాన వివేకాలు అందరికీ స్పష్టం కావు. అవి పైపైన కనిపించవు. దాచబడిన పెన్నిధిని వెతికినట్టు వాటి కోసం వెతకాలి – సామెతలు 2:1-6. మనసారా ఆధ్యాత్మికమైన గ్రహింపు కోసం వెతుకుతున్న వ్యక్తి 119వ కీర్తన అంతటా కనిపిస్తాడు. అతడిలాగా చేసేవారు ధన్యులు.

4. ఎవడైనను చక్కని మాటలచేత మిమ్మును మోసపరచకుండునట్లు ఈ సంగతిని చెప్పుచున్నాను.

“తియ్యటి మాటలతో”– ఇతరులను (తమను కూడా) మోసపుచ్చేవారు ఎప్పుడూ కనిపిస్తూనే ఉంటారు. మనిషి ఊహల్లో పుట్టిన మార్గాల్నీ, వేదాంతాలనూ, మతాన్నీ చాలా నమ్మించే రీతిలో, అవి చాలా మంచివి అనిపించేలా వివరించగలరు. క్రీస్తులో నమ్మకం, ఆయన మూలంగా సత్యాన్నీ వాస్తవాన్నీ అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యంవల్ల మాత్రమే మనం తప్పు దారులను గుర్తించి నిరాకరించగలం.

5. నేను శరీరవిషయములో దూరముగా ఉన్నను ఆత్మవిషయములో మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగ్యమైన ప్రవర్తనను క్రీస్తునందలి మీ స్థిరవిశ్వాసమును చూచి ఆనందించుచున్నాను.

“ఆత్మరీతిగా”– 1 కోరింథీయులకు 5:3-4. తన ఆత్మ తన దేహాన్ని విడిచి వేరే చోట్లకు ప్రయాణం చెయ్యగలదని కాదు పౌలు ఉద్దేశం. ఈ మాటలకు అర్థమేమిటంటే అతని మనసు, హృదయం, తలంపులు, అతని శ్రద్ధ అంతా వారి వ్యవహారాల గురించే. వారి గురించి పౌలుకు తెలిసిన సమాచారం వారు తియ్యటి మాటలకు ఏమి మోసపోరన్న ఆశాభావాన్ని అతనికి కలిగించింది. “క్రమమైన ప్రవర్తన”– 1 కోరింథీయులకు 14:40. “క్రీస్తు మీద...స్థిర విశ్వాసం”– మోసకరమైన బోధనలకు, సైతాను పన్నే కుతంత్రాలన్నిటికీ ఎదురు నిలవగలిగే సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చేది ఇదే (2 కోరింథీయులకు 1:24; ఎఫెసీయులకు 6:16; 1 పేతురు 5:9; 1 యోహాను 5:4).

6. కావున మీరు ప్రభువైన క్రీస్తుయేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కట్టబడుచు,

మత్తయి 1:1 దగ్గర “క్రీస్తు” గురించి, “యేసు” గురించి నోట్స్, లూకా 2:11 దగ్గర “ప్రభువు” గురించి నోట్ చూడండి. చరిత్ర పురుషుడైన యేసును గురించిన వాస్తవాలను వారు తెలుసుకున్నారు. ఏదో ఒక నిగూఢ తత్వం గురించో లేదా ఊహల్లో, కల్పనల్లోని క్రీస్తును గురించో కాదు వారికి తెలిసినది. ఈ లోకంలో రక్త మాంసాలతో జీవించిన యేసుపై వారు నమ్మకం ఉంచారు. ఆయన దేవుని అభిషిక్తుడు, పరలోకం నుంచి వచ్చిన ప్రభువు. నమ్మకం మూలంగా వారాయన్నూ ఆయన గురించిన సత్యాన్నీ స్వీకరించారు. అదే నమ్మకం ద్వారా వారు ఇంకా జీవిస్తూ ఉండాలి (2 కోరింథీయులకు 5:7).

7. మీరు నేర్చుకొనిన ప్రకారముగా విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి.

“వేరుపారి అభివృద్ధి పొందుతూ”– ఎఫెసీయులకు 3:17. విశ్వాసులు మొక్కలు, లేక చెట్లవంటివారు – మత్తయి 12:33; మత్తయి 13:1-30; కీర్తనల గ్రంథము 1:3. వారి వేరులు వ్యాపించిన సారవంతమైన నేల క్రీస్తు. వారు ఇప్పటికే వేరులు పారి ఉన్నారు. ఇప్పుడు క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నారు. వారు కట్టడం వంటివారు. వారు ఏ పునాది మీద కట్టబడుతున్నారో ఆ పునాది క్రీస్తు – ఎఫెసీయులకు 2:19-22; 1 పేతురు 2:4-5; 1 కోరింథీయులకు 3:11. “విశ్వాసంలో”– వారు క్రీస్తు సత్యంలో మరింతగా స్థిరపడాలి. దాన్ని మరింత స్థిరంగా నమ్ముతూ పోవాలి. “కృతజ్ఞతతో”– ఎఫెసీయులకు 5:4, ఎఫెసీయులకు 5:20; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:18. “ఉప్పొంగిపోతూ”– అనే పదాన్ని గమనించండి. మనలో దేవునిపట్ల కృతజ్ఞత ఎంతగా ఉప్పొంగుతూ ఉండాలంటే, కృతజ్ఞతలు చెప్పకుండా ఉండలేకపోయే స్థితిలో మనం ఉండాలి.

8. ఆయనను అనుసరింపక మనుష్యుల పారంపర్యాచార మును, అనగా ఈ లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్థక తత్వ జ్ఞానముచేత మిమ్మును చెరపట్టుకొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా ఉండుడి.

“జాగ్రత్త”– ఈ మాట ఒక కుటిలమైన ప్రమాదాన్ని గురించి హెచ్చరిస్తున్నది. ఆ ప్రమాదం ఏమిటంటే – అబద్ధమైన ఆలోచనా విధానం మత్తులో పడిపోవడం. వ 16-23లో కొలస్సయివారు ఎదుర్కొంటున్న అబద్ధమైన ఉపదేశాల గురించి పౌలు రాశాడు. ఈ రోజుల్లో మనకు ఎదురవుతున్నవి అలాంటివే కావచ్చు. అందుకు భిన్నమైనవి కావచ్చు. కానీ మనం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండడం అవసరం. ఏ తరంలోనైనా ఒకటి మాత్రం సత్యం – యేసుప్రభువుకు చోటు ఇవ్వని ఏ వేదాంతమైనా, తత్వమైనా, మత వ్యవస్థకు చెందిన ఏ ఆలోచనైనా శూన్యం, మోసకరం. వేదాంతం లేక తత్వశాస్త్రం అంటే మనుషులు జ్ఞానంగా ఎంచేది – తర్కం ద్వారా, హేతుబద్ధమైన చర్చల ద్వారా సత్యమేమిటో వాస్తవికత తత్వమేమిటో తెలుసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం. క్రీస్తే సత్యం. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమంతా ఆయనలో ఉంది. తత్వశాస్త్రం, వేదాంతం ఉపయోగించే విధానాలు మనుషుల్ని క్రీస్తుదగ్గరికి ఎన్నడూ నడిపించవు. వాస్తవికత గురించి వెల్లడి అయిన గ్రంథం బైబిలు. మనుషులు తెలుసుకోవాలని దేవుడు నియమించిన ఆధ్యాత్మిక సంగతుల గురించిన సత్యమంతా అందులో ఉంది. వేదాంత చర్చ అంతా ఊహాగానాలే. నిజ దేవునిదగ్గరికి అవెన్నడూ ఎవరినీ తీసుకురాలేవు (1 కోరింథీయులకు 1:20-21). నిజ దేవుడైన క్రీస్తు దగ్గరికి బైబిలు మనల్ని నడిపిస్తుంది. మొత్తం మీద వేదాంతులు పరస్పర విరుద్ధమైన సిద్ధాంతాలు చేస్తుంటారు. వారి సిద్ధాంతాల్లో దేన్నీ నిరూపించడం సాధ్యం కాదు. వారికి తెలియని విషయాల గురించి, వారి బుద్ధికి మించినవాటి గురించి వారు చర్చిస్తున్నారు, ఉపదేశిస్తున్నారు. దేవుని జ్ఞానమై ఉన్న క్రీస్తు (1 కోరింథీయులకు 1:24) మన ఎదుట ఉన్నాడు. జ్ఞానం, తెలివి నిధులన్నీ ఆయనలోనే ఉన్నాయి. మూల భాషలో బైబిలంతటిలోనూ “తత్వశాస్త్రం” అనే పదం ఇక్కడ ఒక్క చోట మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇది కొంత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించవచ్చు. తత్వ జ్ఞానులు అనే మాట కూడా ఒక్క సారే కనిపిస్తుంది – అపో. కార్యములు 17:18. అయితే వేరే మాటల్లో వారు మరో చోట కూడా కనిపిస్తున్నారు (1 కోరింథీయులకు 1:20). ఈ విధంగా బైబిలు రచయిత అయిన దేవుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విషయంలో తత్వశాస్త్రం, వేదాంతం ఎంత పనికిరానివో తెలియజేశాడు. “మనుషుల సంప్రదాయాలను”– కొలస్సయిలో క్రైస్తవులను కలవరపెడుతున్న తత్వశాస్త్రం మనుషుల సంప్రదాయాలమీద (మాటద్వారా లేక వ్రాత పూర్వకంగా సంక్రమించిన సంప్రదాయాల మీద), ఈ లోకాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా తాము నేర్చుకున్నామని మనుషులు భావించిన కొన్ని ప్రాథమిక పాఠాలమీద ఆధారపడేది. ఆ వేదాంతులు, తత్వవేత్తలు పైపై విషయాల మీమాంసలోనే ఉన్నారు (కానీ తమకు లోతైన జ్ఞానం ఉందనుకుని మురిసిపోతూ ఉండవచ్చు). వారి తత్వశాస్త్రం క్రీస్తుపై ఆధారపడినది కాదు కాబట్టి నిజమైన జ్ఞానం అందులో చోటు చేసుకోలేకపోయింది. అందువల్ల ఇవ్వడానికి దానికి శక్తిలేని విషయాన్ని ఇస్తానని అది చెప్తున్నది. ఈ రోజుల్లో కూడా అంతే. కొన్ని సంప్రదాయాల మీదా, ప్రాచీన మత రచనలమీదా, పురాణాల మీదా, లేదా మానవ అభూత కల్పనలమీదా ఆధారపడి ఉన్న తత్వశాస్త్ర సిద్ధాంతాలూ, మత విషయమైన ఆలోచనలూ చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో దేవుని జ్ఞానం అయిన క్రీస్తుకు చోటు లేదు కాబట్టి అవన్నీ శూన్యమే, మోసకరమే.

9. ఏలయనగా దేవత్వముయొక్క సర్వపరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తునందు నివసించు చున్నది;

కొలొస్సయులకు 1:19 క్రీస్తు ఏకైక నిజ దేవుని అవతారం అని దీని అర్థం. ఆయనే విశ్వాన్ని సృష్టించినవాడు. దేవుని స్వభావం సంపూర్ణత అంతా ఆయన శరీరంలో నివాసం ఉంది. ఫిలిప్పీయులకు 2:6; లూకా 2:11 నోట్స్‌లో రిఫరెన్సులు.

10. మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూర్ణులై యున్నారు; ఆయన సమస్త ప్రధానులకును అధికారులకును శిరస్సై యున్నాడు;

విశ్వాసులు “క్రీస్తులో” ఉన్నారు. దేవుని ఆత్మమూలంగా ఆయనతో ఐక్యమై ఉన్నారు – యోహాను 17:20-23; రోమీయులకు 6:5; 1 కోరింథీయులకు 12:12-13; ఎఫెసీయులకు 1:4, ఎఫెసీయులకు 1:7, ఎఫెసీయులకు 1:11, ఎఫెసీయులకు 1:13. అందువల్ల ఆయనలో పవిత్రమైన, జ్ఞానవంతమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి అవసరమైనదంతా వారికి ఉంది. దేవుడు వారికిచ్చిన సంపూర్ణత ఇంతకు ముందు వచనంలో చెప్పిన సంపూర్ణత కాదని వేరే చెప్పనక్కరలేదు. ఏ మనిషీ ఎన్నడూ దేవుడు కాలేడు. ఆయన లక్షణాలను పొందలేడు (ఆదికాండము 1:26; కీర్తనల గ్రంథము 9:20; యెషయా 40:6-8, యెషయా 4:12-26 చూడండి). కానీ దేవుడు విశ్వాసులకు క్రీస్తులో కృప, ప్రభావం, జ్ఞానాలను సంపూర్ణంగా ఇచ్చాడు. వారు దీన్ని అర్థం చేసుకుని, వీటిని తీసుకుని, వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. యోహాను 1:16-18; ఎఫెసీయులకు 3:19; ఎఫెసీయులకు 5:18 పోల్చి చూడండి. “పై అధికారి”– ఎఫెసీయులకు 1:20-23; ఫిలిప్పీయులకు 2:9-11.

11. మీరును, క్రీస్తు సున్నతియందు, శరీరేచ్ఛలతో కూడిన స్వభావమును విసర్జించి ఆయనయందు చేతులతో చేయబడని సున్నతి పొందితిరి.

“సున్నతి”– సున్నతి అనే మతాచారం దేనికి సూచనగా ఉందో ఆ నిజమైన ఆధ్యాత్మిక అర్థాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పౌలు రాస్తున్నాడు. రోమీయులకు 2:28-29; ఫిలిప్పీయులకు 3:3 చూడండి. భ్రష్ట స్వభావాన్ని ఏ విధంగానూ నయం చేయడం సాధ్యం కాదు. అది చావవలసినదే. మన స్థానంలో చనిపోవడం ద్వారా క్రీస్తు దాన్ని చంపేశాడు. దానితో విశ్వాసులకు ఉన్న సంబంధాన్ని తెంచేశాడు – కొలొస్సయులకు 3:3; రోమీయులకు 6:6; రోమీయులకు 8:9. వారికి కొత్త హృదయం, కొత్త స్వభావం ఉంది. పాత జీవితం నుంచి పూర్తిగా వేరయ్యారు – కొలొస్సయులకు 3:9-10; 2 కోరింథీయులకు 5:17. అయితే వారిలోని భ్రష్ట స్వభావం పూర్తిగా నిర్మూలం, నిశ్చేష్టం అయిపోయినట్టు కాదు – రోమీయులకు 7:17-18; గలతియులకు 5:17.

12. మీరు బాప్తిస్మ మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెట్టబడినవారై ఆయనను మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని ప్రభావమందు విశ్వసించుట ద్వారా ఆయనతోకూడ లేచితిరి.

“బాప్తిసం”– రోమీయులకు 6:3-4. “దేవుని బలప్రభావాలమీద మీరు నమ్మకం”– రోమీయులకు 4:20-21, రోమీయులకు 4:24 పోల్చి చూడండి. క్రీస్తును శారీరక మరణం నుంచి సజీవంగా లేవడంలో తన బలప్రభావాలను కనపరచిన దేవునిమీద మనం నమ్మకం ఉంచితే మనల్ని ఆధ్యాత్మిక మరణం నుంచి సజీవంగా లేపుతాడు. యోహాను 5:24; రోమీయులకు 10:9-10. “లేపబడ్డారు”– ఎఫెసీయులకు 2:6.

13. మరియు అపరాధముల వలనను, శరీరమందు సున్నతిపొందక యుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా,

“మరణమై...బ్రతికించాడు”– ఎఫెసీయులకు 2:1, ఎఫెసీయులకు 2:5.

14. దేవుడు వ్రాతరూపకమైన ఆజ్ఞలవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి, దానిమీది చేవ్రాతను తుడిచివేసి, మనకు అడ్డములేకుండ దానిని ఎత్తి వేసి మన అపరాధములనన్నిటిని క్షమించి,

ఎఫెసీయులకు 2:15 చూడండి. “మనకు విరుద్ధమైన”– దేవుని ఆజ్ఞలు మనుషులందరికీ విరుద్ధమైనవి. ఎందుకంటే అందరూ పాపులై వాటిని మీరారు. ధర్మశాస్త్రం వారికి శిక్ష, మరణం కలగాలని తీర్పు తీర్చింది. – గలతియులకు 3:10; రోమీయులకు 3:19; రోమీయులకు 4:15; రోమీయులకు 7:12-14. “క్షమించాడు”– కొలొస్సయులకు 1:14; ఎఫెసీయులకు 1:7.

15. ఆయనతోకూడ మిమ్మును జీవింపచేసెను;ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులనుగాచేసి, సిలువచేత జయోత్సవముతో వారిని పట్టి తెచ్చి బాహాటముగా వేడుకకు కనుపరచెను.

“ప్రధానులనూ, అధికారులనూ”– అంటే సైతాన్నూ, ఇతర పిశాచాలనూ అని పౌలు భావం (ఎఫెసీయులకు 6:12). వారు సిలువ మూలంగా క్రీస్తును నాశనం చెయ్యాలని చూశారు – లూకా 22:53. దానికి బదులు క్రీస్తు తన సిలువ, పునర్జీవితం ద్వారా వారిని ఓడించాడు, వారి చేతుల్లోని ఆయుధాలన్నిటినీ తీసివేసి, వారి చెరనుంచి తన ప్రజలను విడిపించాడు – యోహాను 12:31; హెబ్రీయులకు 2:14-15.

16. కాబట్టి అన్నపానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాస్య విశ్రాంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీర్పు తీర్చ నెవనికిని అవకాశమియ్యకుడి.

తియ్యటి మాటలద్వారా (వ 4) కొలస్సయి క్రైస్తవులను మోసగించడానికి ప్రయత్నించిన అబద్ధ బోధకుల విధానాలు కొన్నింటి గురించి పౌలు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు. “అన్నపానాల విషయంలో”– లేవీయకాండము 11:1; మార్కు 7:18-19; అపో. కార్యములు 10:9-16; రోమీయులకు 14:1-4 నోట్స్ చూడండి. “పండుగలు”– అంటే యూదులు ఆచరించే ప్రత్యేక దినాలు, సమయాలూ. విశ్వాసులిప్పుడు వీటికి సంబంధించిన పాత ఒడంబడిక నియమ నిబంధనల క్రింద లేరు. విశ్రాంతి దినం గురించి నోట్స్ రోమీయులకు 14:5-8; గలతియులకు 4:10-11. క్రీస్తు సిలువకు మేకులతో కొట్టిన ధర్మశాస్త్రంలోనే ఇవి కూడా భాగాలు. “ఎవ్వరూ”– ధర్మశాస్త్రానికే (వ 14) ఇంకా అంటిపెట్టుకుని ఉన్న యూదులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నాడు పౌలు.

17. ఇవి రాబోవువాటి ఛాయయేగాని నిజ స్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది

“నీడలు”– హెబ్రీయులకు 8:5; హెబ్రీయులకు 10:1. “స్వరూపం”– క్రీస్తులో కనిపించిన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను పాత ఒడంబడిక నియమాలూ, ఆజ్ఞలూ చిన్నచిన్న దృష్టాంతాలూ చిహ్నాలూ మాత్రమే.

18. అతి వినయాసక్తుడై దేవదూతా రాధనయందు ఇచ్ఛకలిగి, తాను చూచినవాటినిగూర్చి గొప్పగా చెప్పుకొనుచు, తన శరీరసంబంధమైన మనస్సువలన ఊరక ఉప్పొంగుచు,

పౌలు ఇప్పుడు మరో ప్రమాదం గురించి రాస్తున్నాడు. కొలస్సయిలో కొందరు అబద్ధమైన మతాన్ని అనుసరించి వెళ్తున్నారు. తమకు ఉన్నదని వారనుకుంటున్న వినయాన్ని బట్టి గర్విస్తూ, దేవదూతలను పూజిస్తున్నారు. అలాంటి వినయం, దేవదూతల పూజ కలిసే ఉన్నాయి. వారు ఈ విధంగా వాదించి ఉండవచ్చు – మనుషులు నేరుగా దేవుణ్ణి సమీపించలేరు; ఆయన వారికంటే ఎంతో ఉన్నతుడు, పవిత్రుడు, సమీపించ రానివాడు; అందువల్ల మనుషులు ఆయన్ను మధ్యవర్తుల ద్వారా మాత్రమే పూజించాలి; ఆ మధ్యవర్తులే దేవదూతలు. ఈ నాటి మతస్థులు కొందరు కూడా ఈ వాదననే ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే వారు దేవదూతల్ని, లేక దేవదూతల ద్వారా దేవుణ్ణి పూజించరు గానీ చనిపోయిన “పునీతులు” లేక “పవిత్రులు” అనబడిన వారిపట్ల భక్తి కనపరుస్తారు. వీరు పవిత్రంగా జీవించి, మహిమలు కనపరచిన మహా భక్తులని వారి మతాధిపతి వీరిని “పునీతుల” లెక్కలో చేర్చాడు. ఆ పునీతులను ఘనులుగా ఎంచినవారు వారిని తమకూ దేవునికీ మధ్యవర్తులుగా భావించి, తమ పక్షంగా దేవునికి విన్నవించ వలసిందని వారిని ప్రార్థిస్తారు. వీరే కాకుండా సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి పూజించకుండా అనేకమంది “దేవుళ్ళను” పూజించేవారు చాలామంది ఉన్నారు. బైబిల్లో వెల్లడి అయిన దేవుని వాక్కుకూ సంకల్పానికీ ఇదంతా విరుద్ధమే – నిర్గమకాండము 20:1-6; యోహాను 14:6; 1 తిమోతికి 2:5; హెబ్రీయులకు 10:19-22. “బహుమతి”– 1 కోరింథీయులకు 9:24; 2 తిమోతికి 2:5. విశ్వాసులు తాము పాల్గొంటున్న ఆత్మ సంబంధమైన పరుగు పందెంలో ఎవరూ తమకు అడ్డు తగలనివ్వకూడదు. అలా గనుక అడ్డు పడనిస్తే, వారికి లభించవలసిన బహుమతులను పోగొట్టుకోవచ్చు. “ఉబ్బిస్తుంది”– చూశారా! అతని “వినయం” అతణ్ణి ఉబ్బిస్తుంది! “చూడని వాటిలోకి”– బహుశా దర్శనాలు, కలలు, నిగూఢ అనుభవాలు అని అర్థం కావచ్చు. సైతాను కూడా వీటిని ఇవ్వగలడు, దేవుడే ఇచ్చాడని నమ్మించగలడు. అబద్ధ మత సిద్ధాంతాలను మనుషుల్ని కట్టేసి ఉంచేందుకు సైతాను ఉపయోగించే మార్గాల్లో ఇదొకటి. “భ్రష్ట మనసు”– ఇక్కడ పౌలు వర్ణించిన అలవాట్లు పాటించినవారంతా భ్రష్ట మనసు కనపరుస్తున్నారు. “ఉబ్బిస్తుంది”– చూశారా! అతని “వినయం” అతణ్ణి ఉబ్బిస్తుంది!

19. శిరస్సును హత్తుకొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును అపహరింపనియ్యకుడి; ఆ శిరస్సుమూలముగా సర్వశరీరము కీళ్లచేతను నరముల చేతను పోషింపబడి అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృద్ధితో అభివృద్ధి పొందుచున్నది.

“శిరస్సు”– కొలస్సయిలో ఉన్న అబద్ధ మత బోధకులలో క్రీస్తు జీవం లేదు. ఆయన ఉపదేశాలు వారి జీవితాలను ఏలడం లేదు. అందుకే వారు దారి తప్పిపోయారు. బహుశా తాము క్రీస్తును అనుసరించేవారమని వారు చెప్పుకుంటూ ఉండవచ్చు. కానీ అది నిజం కాదని వారు చేసే ఉపదేశాల ద్వారా నిరూపించారు. “పెరుగుతూ”– ఎఫెసీయులకు 4:16.

20. మీరు క్రీస్తుతోకూడ లోకముయొక్క మూలపాఠ ముల విషయమై మృతిపొందినవారైతే లోకములో బ్రదుకు చున్నట్టుగా

“ప్రాథమిక నియమాల”(వ 8; గలతియులకు 4:3) – పాత సృష్టికి చెందిన విషయాలు. క్రీస్తులో కొత్త ఆధ్యాత్మిక సృష్టికి చెందినవి కాదు. “క్రీస్తుతో కూడా చనిపోయారు”– రోమీయులకు 6:6, రోమీయులకు 6:8; గలతియులకు 2:20.

21. మనుష్యుల ఆజ్ఞలను పద్ధతులను అనుసరించిచేత పట్టుకొనవద్దు, రుచిచూడవద్దు, ముట్టవద్దు అను విధు లకు మీరు లోబడనేల?

ఆ రోజుల్లో కొందరు అన్నపానాలు మొదలైన వాటిని గురించిన నియమాలు, నిషేధాలు ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి చాలా ప్రాముఖ్యమని భావించారు (ఇప్పుడు కూడా). క్రీస్తు విశ్వాసులైతే వాటన్నిటి విషయం క్రీస్తులో చనిపోయారు.

22. అవన్నియు వాడుకొనుటచేత నశించిపోవును.

23. అట్టివి స్వేచ్ఛారాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష విషయములోను జ్ఞాన రూపకమైనవనియెంచబడుచున్నవేగాని, శరీరేచ్ఛానిగ్రహ విషయములో ఏమాత్రమును ఎన్నిక చేయదగినవి కావు.

“ఇష్టారాధన”– అంటే తామే ఎన్నుకున్న ఆరాధన. దేవుడు నియమించిన పద్ధతిని చాలామంది లెక్క చెయ్యకుండా తమ స్వంత పద్ధతుల్లో ఆరాధించాలని చూస్తారు. మత్తయి 15:7-9; యోహాను 4:23-24; నిర్గమకాండము 20:1-6; కీర్తనల గ్రంథము 29:2; సామెతలు 14:12 పోల్చి చూడండి. “కఠిన తపస్సు”– తమ శరీరాన్ని కృశింపజేసుకుని లొంగదీసుకోవడం ద్వారా తాము ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులుగా తయారవుతామని కొందరు అనుకుంటారు. ఒక వ్యక్తి తనను అదుపు చేసుకోవడం, శరీరాన్ని లోబరచుకోవడం మంచిదే (1 కోరింథీయులకు 9:27). కానీ దానంతట అదీ ఇక్కడ పౌలు చెప్తున్నవన్నీ కూడా ఎవరికీ ఆధ్యాత్మికమైన అభివృద్ధి కలిగించలేవు. తన భ్రష్ట స్వభావాన్ని జయించడానికి సామర్థ్యాన్ని ఇవ్వలేవు. దీనికి ఒకటే మార్గం. యేసుప్రభువే ఆ మార్గం. ఈ విషయాన్ని పౌలు తరువాతి అధ్యాయంలో వర్ణించాడు. “జ్ఞానం ఉన్నట్టే”– లోకంలో ఉన్న అనేకమందికి సంతృప్తి కలిగించడానికి ఇది చాలు. దేవుని నుంచి వచ్చే నిజమైన జ్ఞానం వారికి లేదు. వారు దాన్ని కోరుకోరు కూడా.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Colossians - కొలస్సయులకు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు విశ్వాసుల పట్ల తన ప్రేమను మరియు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తాడు. (1-7) 
యేసులో ఉన్న సత్యాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆత్మ వర్ధిల్లుతుంది. ఇది హృదయపూర్వక విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, పిలిచినప్పుడు ఆ నమ్మకాన్ని ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండటం ద్వారా కూడా వృద్ధి చెందుతుంది. జ్ఞానం మరియు విశ్వాసం కలయిక ద్వారా ఆత్మకు ఐశ్వర్యం వస్తుంది. మన విశ్వాసం ఎంత దృఢంగా ఉంటుందో, మన ప్రేమ ఎంత దృఢంగా ఉంటుందో, అంతగా మన ఓదార్పు పెరుగుతుంది. జ్ఞానం యొక్క సంపదలు అందుబాటులో లేవు; అవి క్రీస్తులో మనకు దాగి ఉన్నాయి, అతని వ్యక్తిత్వం మరియు విమోచన ద్వారా వెల్లడి చేయబడ్డాయి. ఈ సంపదలు గర్వించదగిన అవిశ్వాసులను తప్పించుకుంటాయి కానీ క్రీస్తులో ప్రదర్శించబడతాయి.
మోసపూరిత పదాల ప్రమాదకరమైన ఆకర్షణ పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. చాలా మంది అవినీతి సూత్రాలు మరియు దుష్ట చర్యల యొక్క తప్పుడు ముఖభాగాల బారిన పడుతున్నారు. అపరాధం వైపు ప్రలోభపెట్టడానికి ప్రయత్నించే వారి పట్ల అప్రమత్తంగా మరియు జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎందుకంటే వారి ఉద్దేశం హాని చేయడమే. క్రైస్తవులందరూ, కనీసం వృత్తిలోనైనా, యేసుక్రీస్తును తమ ప్రభువుగా స్వీకరించారు, ఆయనను అంగీకరించారు మరియు ఆయనను తమ సొంతమని చెప్పుకుంటారు. క్రీస్తులో నిర్మించబడాలంటే మరియు ఆయనలో ఎదగాలంటే, మనం మొదట ఆయనలో స్థిరంగా పాతుకుపోవాలి. విశ్వాసంలో స్థిరపడిన తర్వాత, మనం నిరంతరం పుష్కలంగా ఉండాలి మరియు దానిలో పురోగతి సాధించాలి. కృతజ్ఞతతో స్వీకరించడంలో విఫలమైన వారి నుండి దేవుడు ఈ ఆశీర్వాదాన్ని సరిగ్గా నిలిపివేస్తాడు, ఎందుకంటే అతని దయకు కృతజ్ఞతలు దేవుడు న్యాయంగా కోరాడు.

అతను అన్యమత తత్వశాస్త్రం యొక్క దోషాలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరించాడు; యూదు సంప్రదాయాలకు వ్యతిరేకంగా, మరియు క్రీస్తులో నెరవేరిన ఆచారాలు. (8-17) 
మన హేతుబద్ధమైన అధ్యాపకులను సముచితంగా నిమగ్నం చేసే ఒక తత్వశాస్త్రం ఉంది-మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తూ, ఆయన గురించిన జ్ఞానానికి దారితీసే దేవుని పనుల అధ్యయనం. దీనికి విరుద్ధంగా, ఒక మోసపూరితమైన మరియు వ్యర్థమైన తత్వశాస్త్రం ఉంది, అది ఊహకు నచ్చినప్పటికీ, విశ్వాసాన్ని అడ్డుకుంటుంది. ఇందులో అసంబద్ధమైన విషయాలు లేదా మన ఆందోళనకు మించిన విషయాల గురించి అతిగా ఆసక్తికరమైన ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. ప్రాపంచిక విషయాలలో చిక్కుకున్న వారు క్రీస్తును అనుసరించకుండా తప్పించుకుంటారు. క్రీస్తులో, మేము అన్ని ఆచార చట్టాల నీడల పదార్థాన్ని కనుగొంటాము. పాపం కోసం క్రీస్తు యొక్క పూర్తి త్యాగం మరియు దేవుని చిత్తాన్ని వెల్లడి చేయడం ద్వారా సువార్తలో లోపాలు సరిదిద్దబడ్డాయి.
సంపూర్ణంగా ఉండటం అంటే మోక్షానికి అవసరమైన ప్రతిదాన్ని కలిగి ఉండటం మరియు "పూర్తి" అనే పదం అన్ని అవసరాలు క్రీస్తులో నెరవేరుతుందని తెలియజేస్తుంది. మనము క్రీస్తును దూరముగా చూడటం ద్వారా మాత్రమే "ఆయనలో" ఉన్నాము కానీ ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా మన హృదయాలలో విశ్వాసాన్ని కలిగించి, మన శిరస్సుతో మనలను ఏకం చేస్తుంది. బాప్టిజంలో సూచించబడిన అంతర్గత మార్పులు-హృదయ సున్నతి, శరీరాన్ని సిలువవేయడం, మరణం, పాపానికి మరియు ప్రపంచానికి సమాధి చేయడం మరియు కొత్త జీవితానికి పునరుత్థానం-పాప క్షమాపణ మరియు చట్టం యొక్క శాపం నుండి పూర్తి విముక్తిని ధృవీకరిస్తుంది. క్రీస్తు ద్వారా, మనం, ఒకసారి పాపాలలో చనిపోయినప్పుడు, జీవానికి తీసుకురాబడ్డాము. క్రీస్తు మరణం మన పాపాల మరణాన్ని సూచిస్తుంది మరియు ఆయన పునరుత్థానం మన ఆత్మలకు తేజస్సును తెస్తుంది.
యూదులపై భారం మోపిన శాసనాల కాడిని యేసు తొలగించాడు మరియు అన్యజనుల కోసం విభజన గోడను కూల్చివేశాడు. పదార్ధం వచ్చినప్పుడు, నీడలు చెదిరిపోయాయి. చట్టం ద్వారా గుర్తించబడిన ప్రతి వ్యక్తి మరణానికి దోషిగా నిలుస్తున్నందున, భక్తిహీనుల పరిస్థితి భయంకరంగా ఉంది, ముఖ్యంగా దేవుని కుమారుని రక్తాన్ని అపహాస్యం చేసేవారు, ఈ ప్రాణాంతక నేరారోపణను తుడిచివేయడానికి ఏకైక పరిష్కారం. ఆహార నియమాలు లేదా యూదుల వేడుకలకు సంబంధించిన కఠినమైన తీర్పుల గురించిన ఆందోళనలు ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
ఆరాధన కోసం సమయాన్ని కేటాయించడం ఒక నైతిక విధి అయితే, ఇది వారంలోని ఏడవ రోజున అంటే యూదుల సబ్బాత్‌పై ఆధారపడి ఉండదు. క్రీస్తు పునరుత్థానాన్ని స్మరించుకోవడానికి మొదటి రోజు, ప్రభువు దినం, క్రైస్తవులచే పవిత్రమైనది. యూదుల ఆచారాలన్నీ సువార్త ఆశీర్వాదాల నీడలుగా పనిచేశాయి.

దేవదూతలను ఆరాధించడానికి వ్యతిరేకంగా; మరియు చట్టపరమైన శాసనాలకు వ్యతిరేకంగా. (18-23)
దేవదూతలకు అప్పీల్ చేయడం వినయపూర్వకంగా కనిపించవచ్చు, నేరుగా దేవుణ్ణి సంప్రదించడానికి అనర్హుల భావనను సూచిస్తుంది. అయితే, ఈ అభ్యాసానికి సమర్థన లేదు; అది క్రీస్తుకు మాత్రమే కేటాయించబడిన గౌరవాన్ని సముచితం చేస్తుంది మరియు దానిని ఒక జీవికి అందజేస్తుంది. వాస్తవానికి, ఈ స్పష్టమైన వినయం గర్వం యొక్క మూలకాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దేవదూతలను ఆరాధించే వారు దేవునికి మరియు మానవత్వానికి మధ్య ఏకైక మధ్యవర్తి అయిన క్రీస్తును తిరస్కరించారు. ఆయనను కాకుండా ఇతర మధ్యవర్తులను ఉపయోగించడం చర్చి అధిపతి అయిన క్రీస్తుకు అవమానకరం. వ్యక్తులు క్రీస్తుపై తమ పట్టును విడిచిపెట్టినప్పుడు, నిజమైన సహాయం అందించని ప్రత్యామ్నాయాలను వారు గ్రహించారు.
క్రీస్తు శరీరం డైనమిక్ మరియు పెరుగుతున్న అస్తిత్వం, మరియు నిజమైన విశ్వాసులు ప్రపంచ ఫ్యాషన్‌లకు అనుగుణంగా ఉండలేరు. నిజమైన జ్ఞానం సువార్త యొక్క ప్రిస్క్రిప్షన్లకు దగ్గరగా కట్టుబడి మరియు అతని చర్చి యొక్క ప్రత్యేక అధిపతి అయిన క్రీస్తుకు పూర్తిగా లోబడి ఉంటుంది. స్వీయ-విధించబడిన బాధలు మరియు ఉపవాసం యొక్క చర్యలు అసాధారణమైన ఆధ్యాత్మికత యొక్క రూపాన్ని మరియు సహించే సుముఖతను ప్రదర్శిస్తాయి, కానీ అవి దేవునికి "ఎలాంటి గౌరవాన్ని" తీసుకురావు. బదులుగా, వారు స్వీయ-చిత్తం, స్వీయ-వివేకం, స్వీయ-నీతి మరియు ఇతరుల పట్ల అసహ్యించుకోవడం ద్వారా శరీరానికి సంబంధించిన మనస్సును సంతృప్తి పరచడానికి మొగ్గు చూపుతారు. ఈ చర్యలు జ్ఞానం యొక్క సారూప్యతను కలిగి ఉండవు లేదా అవి ఆత్మకు ఎటువంటి ప్రయోజనాన్ని కలిగించవు మరియు శరీర కోరికలను పరిష్కరించడంలో విఫలమయ్యేంత బలహీనమైన ప్రదర్శనను అందిస్తాయి. ప్రభువు పట్ల ఉదాసీనమైన విషయాల గురించి, మనం వాటిని అలాగే పరిగణించి, ఇతరులకు అదే స్వేచ్ఛను ఇద్దాం. భూసంబంధమైన వస్తువుల యొక్క క్షణిక స్వభావాన్ని గుర్తించి, వాటి ఉపయోగంలో దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి కృషి చేద్దాం.Shortcut Links
కొలొస్సయులకు - Colossians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |