Timothy I - 1 తిమోతికి 1 | View All

1. మన రక్షకుడైన దేవునియొక్కయు మన నిరీక్షణయైన క్రీస్తుయేసుయొక్కయు ఆజ్ఞప్రకారము క్రీస్తుయేసు యొక్క అపొస్తలుడైన పౌలు,

1. Paul, an apostle of Jesus Christ according to a commandment of God our Savior, and Lord Jesus Christ our hope,

2. విశ్వాసమునుబట్టి నా నిజ మైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. తండ్రియైన దేవునినుండియు మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసు నుండియు కృపయు కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక.

2. to Timothy, a genuine child in faith: Grace, mercy, peace, from God our Father and Christ Jesus our Lord.

3. నేను మాసిదోనియకు వెళ్లుచుండగా సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ చేయవద్దనియు, కల్పనాకథలును మితము లేని వంశావళులును,

3. As I urged thee, while going to Macedonia, remain in Ephesis, so that thou might command certain men not to teach something different,

4. విశ్వాససంబంధమైన దేవుని యేర్పా టుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము కలిగియున్నవి గనుక, వాటిని లక్ష్యపెట్టవద్దనియు, కొందరికి ఆజ్ఞాపించు టకు నీవు ఎఫెసులో నిలిచియుండవలెనని నిన్ను హెచ్చ రించిన ప్రకారము ఇప్పుడును హెచ్చరించుచున్నాను.

4. nor to heed myths and endless genealogies, which cause controversies rather than stewardship of God in faith.

5. ఉపదేశసారమేదనగా, పవిత్ర హృదయమునుండియు, మంచి మనస్సాక్షినుండియు, నిష్కపటమైన విశ్వాసము నుండియు కలుగు ప్రేమయే.

5. But the end of the commandment is love out of a pure heart, and a good conscience, and non-hypocritical faith.

6. కొందరు వీటిని మానుకొని తొలగిపోయి, తాము చెప్పువాటినైనను,

6. From which some having swerved have turned aside to empty talk,

7. నిశ్చయమైనట్టు రూఢిగా పలుకువాటినైనను గ్రహింపక పోయినను ధర్మశాస్త్రోపదేశకులై యుండగోరి విష్‌ప్రయోజనమైన ముచ్చటలకు తిరిగిరి.

7. desiring to be law teachers, understanding neither what they say, nor about what they confidently assert.

8. అయినను శ్రీమంతుడగు దేవుడు నాకు అప్పగించిన ఆయన మహిమగల సువార్తప్రకారము,

8. But we know that the law is good, if any man uses it lawfully,

9. ధర్మశాస్త్రము ధర్మవిరోధులకును అవిధేయులకును భక్తి హీనులకును పాపిష్టులకును అపవిత్రులకును మతదూష కులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును నర హంతకులకును వ్యభిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుష్య చోరులకును అబద్ధికులకును అప్రమాణికులకును,

9. knowing this, that law is not laid down for righteous men, but for the lawless and rebellious, for the irreverent and sinful, for the impious and profane, for father killers and mother killers, for man killers,

10. హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండిన యెడల, అట్టివానికిని నియమింపబడెనుగాని,

10. for fornicators, for homosexuals, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing contrary to the sound doctrine

11. నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధర్మానుకూలముగా దానిని ఉపయోగించినయెడల ధర్మశాస్త్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము.

11. according to the good-news of the glory of the blessed God, of which I was entrusted.

12. పూర్వము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన నన్ను, తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వానిగా ఎంచినందుకు,

12. And I have gratitude to the Christ--Jesus our Lord--who empowered me, because he considered me faithful, having placed in service

13. నన్ను బలపరచిన మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసుకు కృతజ్ఞుడనై యున్నాను. తెలియక అవిశ్వాసము వలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని.

13. the man who was formerly blasphemous, and a persecutor, and an aggressor. But I obtained mercy because I did it being ignorant in unbelief.

14. మరియు మన ప్రభువుయొక్క కృపయు, క్రీస్తు యేసునందున్న విశ్వా సమును ప్రేమయు, అత్యధికముగా విస్తరించెను.

14. And the grace of our Lord was filled to overflowing with the faith and love in Christ Jesus.

15. పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తుయేసు లోకమునకు వచ్చెనను వాక్యము నమ్మతగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్య మైనదియునై యున్నది. అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడను.

15. Faithful is the saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinful men, of whom I am foremost.

16. అయినను నిత్యజీవము నిమిత్తము తనను విశ్వసింప బోవువారికి నేను మాదిరిగా ఉండులాగున యేసుక్రీస్తు తన పూర్ణమైన దీర్ఘశాంతమును ఆ ప్రధానపాపినైన నాయందు కనుపరచునట్లు నేను కనికరింపబడితిని.

16. But because of this I obtained mercy, so that in me, the foremost, Jesus Christ might show forth all longsuffering for an example of those who were going to believe in him for eternal life.

17. సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృ శ్యుడునగు అద్వితీయ దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

17. Now to the King of the ages, immortal, invisible, alone wise, to God is honor and glory into the ages of the ages. Truly.

18. నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశ్వాసమును మంచి మనస్సాక్షియు కలిగినవాడవై, నిన్నుగూర్చి ముందుగా చెప్పబడిన ప్రవచనముల చొప్పున ఈ మంచి పోరాటము పోరాడవలెనని వాటినిబట్టి యీ ఆజ్ఞను నీకు అప్పగించుచున్నాను.

18. This command I set before thee, child Timothy, according to the prophecies leading the way for thee, so that by them thou might war the good warfare.

19. అట్టి మనస్సాక్షిని కొందరు త్రోసివేసి, విశ్వాసవిషయమై ఓడ బద్దలై పోయినవారివలె చెడియున్నారు.

19. Holding faith and a good conscience, which some, having put away, made shipwreck about the faith,

20. వారిలో హుమెనైయును అలెక్సంద్రును ఉన్నారు; వీరు దూషింపకుండ శిక్షింపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అప్పగించితిని.

20. of whom are Hymenaeus and Alexander, whom I delivered to Satan, so that they may be disciplined not to blaspheme.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Timothy I - 1 తిమోతికి 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు తిమోతికి నమస్కరించాడు. (1-4) 
క్రైస్తవుల నిరీక్షణ యేసుక్రీస్తుపై కేంద్రీకృతమై, మన నిత్యజీవితపు ఆశలకు పునాదిగా పనిచేస్తుంది. మనలోని క్రీస్తు మహిమకు నిరీక్షణగా మారతాడు. తిమోతి యొక్క మార్పిడిలో అపొస్తలుడు ఒక పాత్రను పోషించాడు, శ్రద్ధగల తండ్రితో అంకితభావంతో కూడిన కొడుకుగా సేవ చేయడానికి అతన్ని నడిపించాడు. ఎడిఫికేషన్‌కు ఆటంకం కలిగించే లేదా సందేహాస్పద వివాదాలకు దారితీసే ఏదైనా చర్చి అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం కంటే బలహీనపరుస్తుంది. హృదయం మరియు ప్రవర్తనలో దైవభక్తిని నిలబెట్టుకోవడం మరియు మెరుగుపరచడం కోసం యేసు క్రీస్తు ద్వారా మధ్యవర్తిత్వం వహించిన దేవుని సత్యాలు మరియు వాగ్దానాలపై విశ్వాసం యొక్క నిరంతర అభ్యాసం అవసరం.

మోషే ఇచ్చిన చట్టం రూపకల్పన. (5-11) 
దేవుని పట్ల ప్రేమను లేదా తోటి విశ్వాసుల పట్ల ప్రేమను తగ్గించే ఏదైనా ఆజ్ఞ యొక్క అంతిమ ఉద్దేశ్యానికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. పాపులు, దేవుని పట్ల పశ్చాత్తాపాన్ని మరియు యేసుక్రీస్తుపై విశ్వాసాన్ని స్వీకరించినప్పుడు, క్రైస్తవ ప్రేమను వ్యక్తపరిచినప్పుడు సువార్త దాని లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుంది. ధర్మానికి దేవుడు నిర్దేశించిన మార్గాన్ని అనుసరించే విశ్వాసులు, చట్టం తమకు అడ్డంకి కాదని గుర్తిస్తారు. అయితే, మనం నిజంగా పశ్చాత్తాపపడి, పాపం నుండి వైదొలగడం ద్వారా క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా నీతిని పొందకపోతే, మనం ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపానికి గురవుతాము. ఆశీర్వదించబడిన దేవుని సువార్త ప్రకారం కూడా ఇది నిజం, స్వర్గం యొక్క పవిత్రమైన ఆనందంలో పాలుపంచుకోవడానికి మనల్ని అనర్హులుగా చేస్తుంది.

అతని స్వంత మార్పిడి మరియు అపోస్టల్‌షిప్‌కు పిలుపు. (12-17) 
ప్రభువు తన తప్పులను గుర్తించడంలో కచ్చితత్వంతో ఉంటే తాను న్యాయంగా నాశనాన్ని ఎదుర్కొంటానని అపొస్తలుడు గుర్తించాడు. ఆధ్యాత్మిక మరణం నుండి తనను పునరుద్ధరించిన దయ మరియు దయ యొక్క సమృద్ధిని అతను గుర్తించాడు, అతని హృదయంలో క్రీస్తు పట్ల విశ్వాసం మరియు ప్రేమను నింపాడు. ఈ మాటలు నమ్మదగినవి మరియు నిజమైనవి, నమ్మదగిన ప్రకటనను ఏర్పరుస్తాయి: దేవుని కుమారుడు పాపులను రక్షించాలనే ఉద్దేశపూర్వక ఉద్దేశ్యంతో ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాడు. పౌలు ఉదాహరణతో, క్రీస్తు ప్రేమ మరియు రక్షించే శక్తిని ఎవరూ అనుమానించలేరు, ఒకప్పుడు సిలువపై మరణించి, ఇప్పుడు మహిమతో పరిపాలిస్తున్న దేవుని కుమారునిగా ఆయనను విశ్వసించాలనే నిజమైన కోరిక ఉంటే, అతని ద్వారా దేవునికి చేరుకునే వారందరినీ రక్షించారు. . కాబట్టి, మన రక్షకుడైన దేవుని కృపను చూసి ఆశ్చర్యపోతాం మరియు కీర్తిద్దాము, తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ-దేవుని ఐక్యతలో ముగ్గురు వ్యక్తులకు ఆపాదించండి-అన్నిటిలో మరియు మన కోసం సాధించిన ప్రతిదానికీ మహిమ .

విశ్వాసం మరియు మంచి మనస్సాక్షిని కాపాడుకునే బాధ్యత. (18-20)
పాపం మరియు సాతానుకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధంలో నిమగ్నమై, పరిచర్య మన రక్షణకు కెప్టెన్ అయిన ప్రభువైన యేసు నాయకత్వంలో నిర్వహించబడుతుంది. ఇతరులు మనపై ఉంచుకున్న సానుకూల అంచనాలు మన బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి మనల్ని ప్రేరేపించాలి. మన ప్రవర్తన యొక్క అన్ని అంశాలలో సమగ్రతను కాపాడుకుందాం. ప్రారంభ చర్చిలో, తీవ్రమైన నిందారోపణల యొక్క ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం అదనపు పాపాన్ని అరికట్టడం మరియు పాపిని తిరిగి సరైన మార్గంలో నడిపించడం. స్పష్టమైన మనస్సాక్షిని విస్మరించి, సువార్తను తప్పుగా అన్వయించుకోవాలని శోదించబడినవారు అలాంటి చర్యలు విశ్వాసం యొక్క ఓడ ధ్వంసానికి దారితీస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.


Shortcut Links
1 తిమోతికి - 1 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |