Timothy I - 1 తిమోతికి 1 | View All

1. మన రక్షకుడైన దేవునియొక్కయు మన నిరీక్షణయైన క్రీస్తుయేసుయొక్కయు ఆజ్ఞప్రకారము క్రీస్తుయేసు యొక్క అపొస్తలుడైన పౌలు,

1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, [who is] our hope;

2. విశ్వాసమునుబట్టి నా నిజ మైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. తండ్రియైన దేవునినుండియు మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసు నుండియు కృపయు కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక.

2. To Timothy, [my] own son in the faith: Grace, mercy, [and] peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord.

3. నేను మాసిదోనియకు వెళ్లుచుండగా సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ చేయవద్దనియు, కల్పనాకథలును మితము లేని వంశావళులును,

3. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine,

4. విశ్వాససంబంధమైన దేవుని యేర్పా టుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము కలిగియున్నవి గనుక, వాటిని లక్ష్యపెట్టవద్దనియు, కొందరికి ఆజ్ఞాపించు టకు నీవు ఎఫెసులో నిలిచియుండవలెనని నిన్ను హెచ్చ రించిన ప్రకారము ఇప్పుడును హెచ్చరించుచున్నాను.

4. Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: [so do].

5. ఉపదేశసారమేదనగా, పవిత్ర హృదయమునుండియు, మంచి మనస్సాక్షినుండియు, నిష్కపటమైన విశ్వాసము నుండియు కలుగు ప్రేమయే.

5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and [of] a good conscience, and [of] a sincere faith:

6. కొందరు వీటిని మానుకొని తొలగిపోయి, తాము చెప్పువాటినైనను,

6. From which some having swerved have turned aside to vain talking;

7. నిశ్చయమైనట్టు రూఢిగా పలుకువాటినైనను గ్రహింపక పోయినను ధర్మశాస్త్రోపదేశకులై యుండగోరి విష్ప్రయోజనమైన ముచ్చటలకు తిరిగిరి.

7. Desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor concerning what they affirm.

8. అయినను శ్రీమంతుడగు దేవుడు నాకు అప్పగించిన ఆయన మహిమగల సువార్తప్రకారము,

8. But we know that the law [is] good, if a man useth it lawfully;

9. ధర్మశాస్త్రము ధర్మవిరోధులకును అవిధేయులకును భక్తి హీనులకును పాపిష్టులకును అపవిత్రులకును మతదూష కులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును నర హంతకులకును వ్యభిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుష్య చోరులకును అబద్ధికులకును అప్రమాణికులకును,

9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,

10. హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండిన యెడల, అట్టివానికిని నియమింపబడెనుగాని,

10. For immoral men, for them that defile themselves with mankind, for kidnappers, for liars, for perjured persons, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine;

11. నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధర్మానుకూలముగా దానిని ఉపయోగించినయెడల ధర్మశాస్త్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము.

11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.

12. పూర్వము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన నన్ను, తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వానిగా ఎంచినందుకు,

12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry;

13. నన్ను బలపరచిన మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసుకు కృతజ్ఞుడనై యున్నాను. తెలియక అవిశ్వాసము వలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని.

13. Who was before a blasphemer, and a persecutor, and an insolent man: but I obtained mercy, because I did [it] ignorantly in unbelief.

14. మరియు మన ప్రభువుయొక్క కృపయు, క్రీస్తు యేసునందున్న విశ్వా సమును ప్రేమయు, అత్యధికముగా విస్తరించెను.

14. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus.

15. పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తుయేసు లోకమునకు వచ్చెనను వాక్యము నమ్మతగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్య మైనదియునై యున్నది. అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడను.

15. This [is] a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.

16. అయినను నిత్యజీవము నిమిత్తము తనను విశ్వసింప బోవువారికి నేను మాదిరిగా ఉండులాగున యేసుక్రీస్తు తన పూర్ణమైన దీర్ఘశాంతమును ఆ ప్రధానపాపినైన నాయందు కనుపరచునట్లు నేను కనికరింపబడితిని.

16. However for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all longsuffering, for a pattern to them who should believe on him to life everlasting.

17. సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృ శ్యుడునగు అద్వితీయ దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన్.

17. Now to the King eternal, immortal, invisible, God the only wise, [be] honour and glory for ever and ever. Amen.

18. నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశ్వాసమును మంచి మనస్సాక్షియు కలిగినవాడవై, నిన్నుగూర్చి ముందుగా చెప్పబడిన ప్రవచనముల చొప్పున ఈ మంచి పోరాటము పోరాడవలెనని వాటినిబట్టి యీ ఆజ్ఞను నీకు అప్పగించుచున్నాను.

18. This charge I commit to thee, son Timothy, according to the prophecies made before concerning thee, that thou by them mayest war a good warfare;

19. అట్టి మనస్సాక్షిని కొందరు త్రోసివేసి, విశ్వాసవిషయమై ఓడ బద్దలై పోయినవారివలె చెడియున్నారు.

19. Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:

20. వారిలో హుమెనైయును అలెక్సంద్రును ఉన్నారు; వీరు దూషింపకుండ శిక్షింపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అప్పగించితిని.

20. Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered to Satan, that they may learn not to blaspheme.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Timothy I - 1 తిమోతికి 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు తిమోతికి నమస్కరించాడు. (1-4) 
క్రైస్తవుల నిరీక్షణ యేసుక్రీస్తుపై కేంద్రీకృతమై, మన నిత్యజీవితపు ఆశలకు పునాదిగా పనిచేస్తుంది. మనలోని క్రీస్తు మహిమకు నిరీక్షణగా మారతాడు. తిమోతి యొక్క మార్పిడిలో అపొస్తలుడు ఒక పాత్రను పోషించాడు, శ్రద్ధగల తండ్రితో అంకితభావంతో కూడిన కొడుకుగా సేవ చేయడానికి అతన్ని నడిపించాడు. ఎడిఫికేషన్‌కు ఆటంకం కలిగించే లేదా సందేహాస్పద వివాదాలకు దారితీసే ఏదైనా చర్చి అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం కంటే బలహీనపరుస్తుంది. హృదయం మరియు ప్రవర్తనలో దైవభక్తిని నిలబెట్టుకోవడం మరియు మెరుగుపరచడం కోసం యేసు క్రీస్తు ద్వారా మధ్యవర్తిత్వం వహించిన దేవుని సత్యాలు మరియు వాగ్దానాలపై విశ్వాసం యొక్క నిరంతర అభ్యాసం అవసరం.

మోషే ఇచ్చిన చట్టం రూపకల్పన. (5-11) 
దేవుని పట్ల ప్రేమను లేదా తోటి విశ్వాసుల పట్ల ప్రేమను తగ్గించే ఏదైనా ఆజ్ఞ యొక్క అంతిమ ఉద్దేశ్యానికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. పాపులు, దేవుని పట్ల పశ్చాత్తాపాన్ని మరియు యేసుక్రీస్తుపై విశ్వాసాన్ని స్వీకరించినప్పుడు, క్రైస్తవ ప్రేమను వ్యక్తపరిచినప్పుడు సువార్త దాని లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుంది. ధర్మానికి దేవుడు నిర్దేశించిన మార్గాన్ని అనుసరించే విశ్వాసులు, చట్టం తమకు అడ్డంకి కాదని గుర్తిస్తారు. అయితే, మనం నిజంగా పశ్చాత్తాపపడి, పాపం నుండి వైదొలగడం ద్వారా క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా నీతిని పొందకపోతే, మనం ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపానికి గురవుతాము. ఆశీర్వదించబడిన దేవుని సువార్త ప్రకారం కూడా ఇది నిజం, స్వర్గం యొక్క పవిత్రమైన ఆనందంలో పాలుపంచుకోవడానికి మనల్ని అనర్హులుగా చేస్తుంది.

అతని స్వంత మార్పిడి మరియు అపోస్టల్‌షిప్‌కు పిలుపు. (12-17) 
ప్రభువు తన తప్పులను గుర్తించడంలో కచ్చితత్వంతో ఉంటే తాను న్యాయంగా నాశనాన్ని ఎదుర్కొంటానని అపొస్తలుడు గుర్తించాడు. ఆధ్యాత్మిక మరణం నుండి తనను పునరుద్ధరించిన దయ మరియు దయ యొక్క సమృద్ధిని అతను గుర్తించాడు, అతని హృదయంలో క్రీస్తు పట్ల విశ్వాసం మరియు ప్రేమను నింపాడు. ఈ మాటలు నమ్మదగినవి మరియు నిజమైనవి, నమ్మదగిన ప్రకటనను ఏర్పరుస్తాయి: దేవుని కుమారుడు పాపులను రక్షించాలనే ఉద్దేశపూర్వక ఉద్దేశ్యంతో ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాడు. పౌలు ఉదాహరణతో, క్రీస్తు ప్రేమ మరియు రక్షించే శక్తిని ఎవరూ అనుమానించలేరు, ఒకప్పుడు సిలువపై మరణించి, ఇప్పుడు మహిమతో పరిపాలిస్తున్న దేవుని కుమారునిగా ఆయనను విశ్వసించాలనే నిజమైన కోరిక ఉంటే, అతని ద్వారా దేవునికి చేరుకునే వారందరినీ రక్షించారు. . కాబట్టి, మన రక్షకుడైన దేవుని కృపను చూసి ఆశ్చర్యపోతాం మరియు కీర్తిద్దాము, తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ-దేవుని ఐక్యతలో ముగ్గురు వ్యక్తులకు ఆపాదించండి-అన్నిటిలో మరియు మన కోసం సాధించిన ప్రతిదానికీ మహిమ .

విశ్వాసం మరియు మంచి మనస్సాక్షిని కాపాడుకునే బాధ్యత. (18-20)
పాపం మరియు సాతానుకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధంలో నిమగ్నమై, పరిచర్య మన రక్షణకు కెప్టెన్ అయిన ప్రభువైన యేసు నాయకత్వంలో నిర్వహించబడుతుంది. ఇతరులు మనపై ఉంచుకున్న సానుకూల అంచనాలు మన బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి మనల్ని ప్రేరేపించాలి. మన ప్రవర్తన యొక్క అన్ని అంశాలలో సమగ్రతను కాపాడుకుందాం. ప్రారంభ చర్చిలో, తీవ్రమైన నిందారోపణల యొక్క ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం అదనపు పాపాన్ని అరికట్టడం మరియు పాపిని తిరిగి సరైన మార్గంలో నడిపించడం. స్పష్టమైన మనస్సాక్షిని విస్మరించి, సువార్తను తప్పుగా అన్వయించుకోవాలని శోదించబడినవారు అలాంటి చర్యలు విశ్వాసం యొక్క ఓడ ధ్వంసానికి దారితీస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.


Shortcut Links
1 తిమోతికి - 1 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |