James - యాకోబు 5 | View All

1. ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచ్చెడి ఉపద్రవములను గూర్చి ప్రలాపించి యేడువుడి.

“ఆస్తిపరులారా”– యాకోబు మామూలుగా ధనికులతో మాట్లాడుతున్నాడు, ధనికులైన విశ్వాసులతో కాదు (ఒకవేళ అలాంటివారెవరూ నిజంగా అతనికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కూడా – అపో. కార్యములు 2:44-45; అపో. కార్యములు 3:6; అపో. కార్యములు 4:34-35). పేదలను పీడించే స్వార్థపరులైన ధనికులనూ ధనాన్ని పోగు చేసుకోవడం గురించి దేవుడు చెప్తున్నదాన్ని లెక్క చేయనివారినీ ఉద్దేశించి అతడు రాస్తున్నాడు (కీర్తనల గ్రంథము 37:16; కీర్తనల గ్రంథము 52:6-7; కీర్తనల గ్రంథము 62:10; సామెతలు 11:28; మత్తయి 6:19-21; లూకా 12:16-21; లూకా 14:33; 1 తిమోతికి 6:6-10, 1 తిమోతికి 6:17-19). “మీ మీదికి వచ్చే”– లూకా 6:24-25; లూకా 16:19-31.

2. మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వస్త్రములు చిమ్మటలు కొట్టినవాయెను.

యాకోబు భూతకాలం ఉపయోగించి మాట్లాడు తున్నాడు. ఎందుకంటే వారి ఆస్తి అప్పటికే నాశనం అయిపోక పోయినా ఖచ్చితంగా అలా జరగడం ఎంత ఖాయమో చెప్పేందుకే. భూ సంబంధమైన సిరిసంపదలు తరువాతి కాలంలో ఎంత పనికి రాకుండా పోతాయో చూపిస్తున్నాడు. అవి ఎలాంటి సంపదలైనా అన్నీ నశించిపోయి, వాటి స్వంతదారుణ్ణి దేవుని ఎదుట నగ్నంగా నిలబెడతాయి.

3. మీ బంగారమును మీ వెండియు తుప్పుపట్టినవి; వాటి తుప్పు మీమీద సాక్ష్యముగా ఉండి అగ్నివలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంత్యదినములయందు ధనము కూర్చు కొంటిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 21:9

“తుప్పు పట్టింది”– బంగారానికి అక్షరాలా తుప్పు పట్టదని యాకోబుకు తెలిసి ఉంటుంది. ధనికులు కూడబెట్టుకున్నది ఏమీ మిగలకుండా పోతుందని భాషాలంకారాన్ని ఉపయోగించి నొక్కి చెప్తున్నాడు. “పోగు చేసుకొన్నది”– ఇంతమంది పేదలు, దిక్కులేని అనాథలు ఈ లోకంలో ఆకలికి మాడుతూ, చనిపోతూ ఉండగా సంపదలు కూడబెట్టుకోవడం గొప్ప నేరం. అందుకు దేవుడు వారిపైకి పంపే యాతనలే ధనికులు చెల్లించబోయే వెల (వ 1). సంపదలు పోగు చేసుకోవడం చాలా ప్రమాదకరమని అప్పుడు వారు నేర్చుకొంటారు.

4. ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియ్యక, మీరు మోసముగా బిగపట్టిన కూలి మొఱ్ఱపెట్టుచున్నది. మీ కోతవారి కేకలు సైన్యములకు అధిపతియగు ప్రభువు యొక్క చెవులలో చొచ్చియున్నవి.
ఆదికాండము 4:10, లేవీయకాండము 19:13, ద్వితీయోపదేశకాండము 24:15, కీర్తనల గ్రంథము 18:6, యెషయా 5:9, మలాకీ 3:5

“పంట కోసినవారికీ”– బైబిలు పేదల పక్షం. కూలినవారి, అణగదొక్కబడినవారి పక్షం. పైన పరలోకంలో న్యాయంగా తీర్పు తీర్చేవాడు ఉన్నాడు. ఆయన కూడా పేదల పక్షం. ధనికులు పెట్టే పీడనకు గురి అయ్యేవారి రోదనలు, మొర్రలు ఆయన వింటున్నాడనడంలో ఏ సందేహమూ లేదు.

5. మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసక్తులై వధదినమునందు మీ హృదయములను పోషించుకొంటిరి.
యిర్మియా 12:3, యిర్మియా 25:34

“సుఖంగా”– లూకా 16:19, లూకా 16:25. “విలాసాసక్తి”– తాము కోరిన ప్రతిదాన్నీ పొందేవారికి బాధ తప్పదు. లూకా 9:23 పోల్చి చూడండి. స్వార్థం ఎప్పుడూ ఆపదకే నడుపుతుంది. “వధ”– వారి సుఖభోగాలకూ విలాసాలకూ అంతం మరణమే. వధించడం కోసమే కొవ్వెక్కేలా మేపబడే బుద్ధిలేని పశువులతో యాకోబు అలాంటివారిని పోలుస్తున్నాడు (ఆమోసు 4:1 పోల్చి చూడండి). ఆ లోకంలో మనముండే కొద్ది కాలంలో నిజంగా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను, అంటే రక్షణ, జ్ఞానం, నీతిన్యాయాలు, సత్యం, పవిత్రతలను వెదకడం నేర్చుకుందాం (మత్తయి 6:33; మొ।।).

6. మీరు నీతి మంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిమ్మును ఎదిరింపడు.

ఈ రోజు ఉండి రేపు లేకుండా పోయే మనుషులు డబ్బు, ఆస్తి సంపాదించుకోవడం కోసం హత్యకు పాల్పడుతూ దేవుని ఏ ఇతర ఆజ్ఞనైనా కాళ్ళ కింద తొక్కివేస్తారన్నది భయం కలిగించే వింతైన వాస్తవం – నిజంగా బ్రతికినన్నాళ్ళూ మనుషుల “హృదయంలో వెర్రితనం ఉంటుంది” (ప్రసంగి 9:3).

7. సహోదరులారా, ప్రభువు రాకడవరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; వ్యవసాయకుడు తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము నిమిత్తము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెట్టును గదా
ద్వితీయోపదేశకాండము 11:14, యిర్మియా 5:24, యోవేలు 2:23

“సోదరులారా”– ధనికులతో మాట్లాడ్డం ముగించి తిరిగి విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నాడు యాకోబు. వారు ఆణచివేతనూ కష్టాలనూ ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ సహనంతో ఉండాలి (రోమీయులకు 12:12; గలతియులకు 5:22; కొలొస్సయులకు 1:11; హెబ్రీయులకు 6:12). “ప్రభువు వచ్చేంతవరకు”– మత్తయి 16:27; యోహాను 14:13; అపో. కార్యములు 1:11. ప్రకృతిలో దేవుడు పని చేసి పంట కోతకు రప్పించే వరకు రైతులు ఓపిగ్గా కనిపెడతారు. విశ్వాసులు ఆధ్యాత్మికంగా దేవుని ఏర్పాటు నెరవేరేంతవరకు ఓపికతో ఉండాలి.

8. ప్రభువురాక సమీపించుచున్నది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ హృదయములను స్థిరపరచు కొనుడి.

“సమీపంగా”– రోమీయులకు 13:11-12; ప్రకటన గ్రంథం 1:1 నోట్, క్రీస్తు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడో క్రొత్త ఒడంబడిక రచయితలెవరికీ తెలియదు. కొన్ని సార్లు వారు ఆయన రాకడ తమ జీవిత కాలంలో ఉంటుందన్న నమ్మకాన్ని (కనీసం ఆశాభావాన్ని) వెలిబుచ్చారు. కానీ యోహాను 21:18-23; 2 తిమోతికి 4:6 చూడండి. “దిటవు”– మత్తయి 24:13; 1 కోరింథీయులకు 15:58; 1 కోరింథీయులకు 16:13; 2 కోరింథీయులకు 1:21, 2 కోరింథీయులకు 1:24; ఎఫెసీయులకు 6:14; కొలొస్సయులకు 1:23; కొలొస్సయులకు 4:12; 1 పేతురు 5:9-10.

9. సహోదరులారా, మీరు తీర్పు పొందకుండు నిమిత్తము ఒకనిమీదనొకడు సణగకుడి; ఇదిగో న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు.

“మీకు శిక్షావిధి రాకుండా”– మత్తయి 7:1-2. ఇతరుల గురించి సణుక్కోవడం వారికి తీర్పు తీర్చడం వంటిదే. అది మన పని కాదు (యాకోబు 4:11-12). “న్యాయమూర్తి”– అంటే యేసుప్రభువు (యాకోబు 4:12 పోల్చి చూడండి).

10. నా సహోదరులారా, ప్రభువు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను, శ్రమానుభవ మునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి.

ఓపిక వహించాలని యాకోబు వారికి చెప్పాడు (వ 7). ఇప్పుడు పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో ఓపిక గురించిన గొప్ప ఉదాహరణలను వారికి ఇస్తున్నాడు. హెబ్రీయులకు 11:32-39 లో వారు పడిన కొన్ని బాధలను చూడవచ్చు. “ప్రభువు పేర”– నిర్గమకాండము 5:1; 1 రాజులు 17:1; 2 రాజులు 7:1; యెషయా 1:10; యిర్మియా 1:9-10; యిర్మియా 7:2; యెహెఙ్కేలు 3:4; యెహెఙ్కేలు 13:2; హోషేయ 4:1; ఆమోసు 1:3. “ప్రవక్తలు”– ఆదికాండము 20:7 నోట్.

11. సహించిన వారిని ధన్యులనుకొనుచున్నాము గదా? మీరు యోబు యొక్క సహనమునుగూర్చి వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని యున్నారు.
నిర్గమకాండము 34:6, కీర్తనల గ్రంథము 103:8, కీర్తనల గ్రంథము 111:4, దానియేలు 12:12

“సహించినవారిని”– యాకోబు 1:2-4. వారి బాధలు వారి సహనాన్ని, ఓర్పును పాడు చెయ్యలేదు. పైగా అభివృద్ధి చేశాయి (రోమీయులకు 5:3). “యోబు”– యోబు 1:13-22}.

12. నా సహోదరులారా, ముఖ్యమైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశముతోడనిగాని భూమితోడనిగాని మరి దేని తోడనిగాని ఒట్టుపెట్టుకొనక, మీరు తీర్పుపాలు కాకుండునట్లు అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను.

మత్తయి 5:33-37. మనం మాట్లాడుతున్నదాన్ని దేవుడే వింటున్నట్టుగా ప్రతి మాటనూ తూచి తూచి మాట్లాడాలి. నిజంగానే ఆయన వింటున్నాడు. కాబట్టి ఎవరినీ మోసగించాలనే ప్రయత్నం మన మాటల్లో ఉండకూడదు.

13. మీలో ఎవనికైనను శ్రమ సంభవించెనా? అతడు ప్రార్థనచేయవలెను; ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీర్తనలు పాడవలెను.

యాకోబు చెప్తున్న మూడు పరిస్థితుల్లో విశ్వాసుల జీవితం చాలావరకు వచ్చేసినట్టే. “కష్టాలలో”– 2 తిమోతికి 2:3; 2 తిమోతికి 4:5. విశ్వాసులందరికీ సామాన్యంగా ఇవి ఉంటాయి (అపో. కార్యములు 14:22). “ప్రార్థన”– ప్రార్థనకు జవాబుగా దేవుడు మనల్ని ఆ కష్టాలనుంచి తొలగించనైనా తొలగిస్తాడు, లేక ఓపిగ్గా దాన్ని సహించే బలాన్నైనా ఇస్తాడు. అయితే మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రార్థన చెయ్యాలని యాకోబు చెప్తున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోరాదు (ఎఫెసీయులకు 6:18; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:17). “సంతోషంగా”– విశ్వాసులు తమ కష్టాలనుండి బయట పడి, భారాలన్నీ వదిలించుకుని సంతోషంతో నిండిపోయే సమయాలు ఉన్నాయి – దేవునికి స్తుతి గీతాలు పాడేందుకు అవి మంచి సమయాలు (కీర్తనల గ్రంథము 9:13-14; కీర్తనల గ్రంథము 18:49; కీర్తనల గ్రంథము 35:28; కీర్తనల గ్రంథము 47:6; కీర్తనల గ్రంథము 51:14-15). దేవుణ్ణి స్తుతించేందుకు ఏ సమయమైనా మంచిదే (1 థెస్సలొనీకయులకు 5:18). కానీ కొన్ని సమయాల్లో అలా చెయ్యడం మనకు మరింత సులభంగా అనిపిస్తుంది.

14. మీలో ఎవడైనను రోగియై యున్నాడా? అతడు సంఘపు పెద్దలను పిలిపింపవలెను; వారు ప్రభువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతనికొరకు ప్రార్థనచేయవలెను.

మనుషులందరికీ, క్రీస్తులో నమ్మకం ఉంచినవారికి కూడా, జబ్బు చేయడం సహజమే. మనకు జబ్బు చేసినప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో యాకోబు చెప్తున్నాడు. తన ప్రజల వ్యాధుల నివారణ కోసం దేవుడు చేసిన ఒక సదుపాయం ఇది. విశ్వాసులు ఎంత కొద్దిమంది దీన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారో గమనిస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. బైబిలును నమ్మే సంఘాలన్నిటిలోనూ యాకోబు ఇక్కడ చెప్తున్నదాన్ని వాడుకగా పాటించాలి. “ప్రభువు పేర”– ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరికైనా వ్యాధి నివారణ కలిగించేది తమ శక్తి గానీ తమ మాటల్లోని శక్తి గానీ నూనెలో ఉన్న శక్తి గానీ కాదని గుర్తించాలి. జబ్బు నయం చేసేవాడు ప్రభువే. అది ఆయన పేర్లలో ఒకటి – నిర్గమకాండము 15:26.

15. విశ్వాససహితమైన ప్రార్థన ఆ రోగిని స్వస్థపరచును, ప్రభువు అతని లేపును; అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.

తన సేవకులు జబ్బు పడితే దేవుడు ఎల్లప్పుడూ వెంటనే వారిని నయం చేస్తాడనుకునేందుకు వీలు లేదన్నది స్పష్టం (ఫిలిప్పీయులకు 2:26-27; 1 తిమోతికి 5:23; 2 తిమోతికి 4:20). అలాంటి సందర్భాల్లో వారికి వెంటనే నయం కావాలని నమ్మకంతో ప్రార్థించడం సాధ్యం కాదు. ఎవరైనా సంఘం పెద్దలను పిలిపించుకుంటే, దేవుడు అతణ్ణి లేక ఆమెను వెంటనే బాగు చేయదలచుకుంటే, ఆ వ్యక్తికి తిరిగి ఆరోగ్యం చేకూరుతుందని ఆ పెద్దలలో ఒకరికి లేక ఎక్కువమందికి నమ్మకాన్ని ఇస్తాడు. “పాపాలు చేసివుంటే”– కొందరి విషయంలో (అందరి విషయంలో కాదు) ఆ రోగి చేసిన పాపాలకు ఫలితంగా ఆ వ్యాధి రావచ్చునని యాకోబు చెప్తున్నట్టుంది. 1 కోరింథీయులకు 11:30 పోల్చి చూడండి. కొన్ని రకాలైన పాపాలకు ఈ బలహీనతలూ వ్యాధులూ దేవుడు పంపించే తీర్పు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. “క్షమాపణ”– ఆ రోగిని ఆరోగ్యవంతునిగా లేవనెత్తే ప్రభువు అతని వ్యాధికి కారణమైన పాపాలను క్షమిస్తాడు. రోగిని లేవనెత్తకపోతే అతని పాపాలను క్షమించడని మనం భావించ కూడదు.

16. మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒప్పుకొనుడి; మీరు స్వస్థతపొందునట్లు ఒకనికొరకు ఒకడు ప్రార్థనచేయుడి. నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై యుండును.

“ఒప్పుకోండి”– ఎవరో మత గురువు దగ్గర ఒప్పుకోవాలని చెప్పడం లేదు. “ఒకరితో ఒకరు” ఒప్పుకోండని అంటున్నాడు. సాధారణ విశ్వాసులు ఒకరితో ఒకరు చేసే సహవాసంలో ఇదొక భాగంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా వారిలో ఎవరైనా జబ్బు పడితే ఇది తప్పక జరగాలి. ఒకరికొకరు మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవాలి. ప్రేమ, సానుభూతి, పరస్పర అంగీకారం ఉంటేనే ఇది సాధ్యం. (క్రొత్త ఒడంబడిక ప్రకారం విశ్వాసులంతా యాజులే – 1 పేతురు 2:5, 1 పేతురు 2:9). ప్రార్థన బలహీనమైనదనీ, పనికిమాలిన విషయమనీ మనం అనుకోకూడదు. మనం న్యాయవంతులమైతే దానికి గొప్ప శక్తి ఉంది. “న్యాయవంతుని”– అంటే దేవునితో సరైన సంబంధం ఉన్నవాడు. అలాంటి సరైన సంబంధం ఉండాలంటే దేవుడు మనల్ని నిర్దోషులుగా ఎంచాలి (రోమీయులకు 1:17; రోమీయులకు 3:21-26; రోమీయులకు 5:1 నోట్స్ చూడండి). అంతేగాక ఆయన సంకల్పానికీ వాక్కుకూ విధేయులమై నీతినిజాయితీతో మనం జీవించాలి (కీర్తనల గ్రంథము 66:18; సామెతలు 15:29; యెషయా 1:15; యోహాను 9:31). ఈ రెండూ మన విషయంలో నిజం అయితే, లోకానికి మేలు చేయడం కోసం మన చేతుల్లో ఒక శక్తివంతమైన సాధనం ఉందన్నమాట – అది ప్రార్థన. 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:17 నోట్స్‌లో రిఫరెన్సులు చూడండి.

17. ఏలీయా మనవంటి స్వభావముగల మనుష్యుడే; వర్షింపకుండునట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరములవరకు భూమిమీద వర్షింపలేదు.
1 రాజులు 17:1

ప్రార్థనలోని శక్తి, ఫలితాలకు ఒక ఉదాహరణ. 1 రాజులు 17:1; 1 రాజులు 18:41-46. బైబిల్లో ప్రార్థనకున్న శక్తిని గురించి అనేకమైన ఇతర ఉదాహరణలున్నాయి – ఆదికాండము 20:17; ఆదికాండము 25:21; నిర్గమకాండము 8:30-31; నిర్గమకాండము 10:18-19; సంఖ్యాకాండము 11:2; ద్వితీయోపదేశకాండము 9:20, ద్వితీయోపదేశకాండము 9:25-29; 2 సమూయేలు 15:31;2 సమూయేలు 17:14, 2 సమూయేలు 17:23; 2 రాజులు 4:32-35; యోబు 42:10; కీర్తనల గ్రంథము 18:6-24; దానియేలు 9:4, దానియేలు 9:20-23; యోనా 2:1, యోనా 2:10; లూకా 9:29; లూకా 22:31-32; యోహాను 11:41-44; అపో. కార్యములు 4:31; అపో. కార్యములు 9:40; మొ।।. “మనలాంటి”– ఏలీయా మానవాతీత వ్యక్తి కాదు. మనలాగే రక్తమాంసాలున్న వ్యక్తి. మనకందరికీ ఉన్నట్టుగా అతనికీ భ్రష్ట స్వభావం ఉంది. మనలాగా అతడు కూడా విషమ పరీక్షలకు గురి అయ్యాడు. అతని శక్తి అతనిలో లేదు, అతడు సేవించిన దేవునిలోనే ఉంది. దేవుడిచ్చిన ఈ అద్భుతమైన సాధనాన్ని (ప్రార్థనను) అతడు అంత శక్తివంతంగా వాడగలిగాడంటే మనం కూడా అలా చేయగలం – అతని లాగా మనమూ న్యాయవంతులమైతే.

18. అతడు మరల ప్రార్థనచేయగా ఆకాశము వర్షమిచ్చెను, భూమి తన ఫలము ఇచ్చెను.
1 రాజులు 18:42-45

19. నా సహోదరులారా, మీలో ఎవడైనను సత్యము నుండి తొలగిపోయినప్పుడు మరియొకడు అతనిని సత్య మునకు మళ్లించినయెడల

“సోదరులారా”– క్రైస్తవులని పిలువబడిన అనేకమందిని ఉద్దేశించి యాకోబు రాస్తున్నాడు. వారంతా క్రీస్తులో నిజ విశ్వాసులేననీ, యాకోబు అలా భావించాడనీ మనం ఊహించలేము. అనేకమంది ఉన్న క్రైస్తవ గుంపులో రకరకాల వారుంటారు. కొందరు కొత్త ఆధ్యాత్మిక జన్మ పొందినవారు, కొందరు అలా పొందనివారు; సత్యానికి అనుగుణంగా జీవించేవారు, అలా జీవించనివారు ఉండవచ్చు. అలాంటి గుంపులో కొందరు సత్యం నుండి పూర్తిగా తప్పిపోయే అవకాశం ఎప్పుడూ ఉంది (1 తిమోతికి 1:6; 1 తిమోతికి 6:10, 1 తిమోతికి 6:21; 2 తిమోతికి 2:18; 2 పేతురు 2:15). అలాంటి పాపులను తిరిగి సత్యానికి మళ్ళించడం చాలా కష్టం గానీ అది సాధ్యమేనని యాకోబు అంటున్నాడు.

20. పాపిని వాని తప్పుమార్గమునుండి మళ్లించువాడు మరణమునుండి యొక ఆత్మను రక్షించి అనేక పాపములను కప్పివేయునని తాను తెలిసికొనవలెను.
సామెతలు 10:12Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
James - యాకోబు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ధనిక అవిశ్వాసులకు వ్యతిరేకంగా దేవుని తీర్పులు ఖండించాయి. (1-6) 
విలాసవంతమైన మరియు ఆత్మసంతృప్తితో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుతున్న వారు ప్రజా సమస్యల వల్ల చాలా తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతారు, అయినప్పటికీ అన్ని సామాజిక తరగతులు అటువంటి సమయాల్లో తీవ్ర కష్టాలను భరిస్తాయి. భౌతిక ఆస్తులు, తరచుగా విగ్రహారాధన చేయడం, నశ్వరమైనది, నశించడానికి ఉద్దేశించబడింది మరియు చివరికి వాటి యజమానులకు వ్యతిరేకంగా ఒక నిదర్శనంగా ఉపయోగపడుతుంది. మోసం మరియు అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం, ఏదైనా తప్పు యొక్క సారూప్యతను స్పష్టంగా చూపుతుంది. చట్టబద్ధమైన ఆనందాలను అనుభవించడాన్ని దేవుడు నిషేధించనప్పటికీ, మితిమీరిన మరియు ముఖ్యంగా పాపభరితమైన భోగాలతో జీవించడం రెచ్చగొట్టే పాపం. శారీరక కోరికలకు లొంగిపోవడం ద్వారా వ్యక్తులు తమ ఆత్మల అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి తమను తాము అనర్హులుగా మార్చుకోవడం హానికరం కాదా? నీతిమంతులు ఖండన మరియు మరణాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు, కానీ వారు అణచివేతదారుల చేతిలో బాధపడినప్పుడు, అది దైవిక గణన. యూదుల అసంఖ్యాకమైన అతిక్రమణలలో, వారి మధ్యకు నీతిమంతుడైన రక్షకునిగా వచ్చిన జస్ట్ వన్, జీసస్ క్రైస్ట్‌ను ఖండించడం మరియు సిలువవేయడం అత్యంత ఘోరమైనది.

కష్టాల సమయంలో సహనం మరియు సౌమ్యతను ప్రబోధించడం. (7-11) 
తన పంట ఎదుగుదల కోసం ఓపికగా ఎదురుచూస్తున్న రైతును పరిగణించండి; మహిమాన్వితమైన కిరీటం కోసం మీరు కూడా సహించరా? మీ నిరీక్షణ రైతును మించిపోయినప్పటికీ, అంతకన్నా విలువైనది మీ కోసం ఎదురుచూస్తోంది కదా? ప్రభువు యొక్క ఆసన్న రాక ప్రతి కోణంలో సమీపిస్తోంది, అతని ప్రజలు భరించిన అన్ని నష్టాలు, కష్టాలు మరియు బాధలను తిరిగి ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. సమయం సుదీర్ఘమైనదిగా మానవుని గ్రహింపు వారి స్వంత జీవిత కాలానికి సంబంధించినది, అయినప్పటికీ దేవుని దృష్టిలో, సమయం అంతా నశ్వరమైన క్షణం మాత్రమే. క్లుప్త ఆయుర్దాయం ఉన్న జీవులకు కొన్ని సంవత్సరాలు యుగంలా అనిపించినప్పటికీ, దేవుని శాశ్వతమైన ఉనికికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిదానిని కొలిచే గ్రంథం, వేల సంవత్సరాలను కేవలం రోజులుగా పరిగణిస్తుంది. దేవుడు సమృద్ధిగా కనికరం మరియు దయగలవాడని యోబు అనుభవాలు రుజువు చేశాయి, ఈ సత్యం అతని పరీక్షల సమయంలో వెంటనే స్పష్టంగా కనిపించదు కానీ చివరికి ఫలితంలో వ్యక్తమవుతుంది. విశ్వాసులు తమ పరీక్షలకు సంతోషకరమైన పరిష్కారం లభిస్తుందన్న హామీతో ఓదార్పును పొందవచ్చు. మన దేవునికి నమ్మకంగా సేవ చేద్దాం మరియు పరాకాష్ట అంతిమ ప్రతిఫలాన్ని తెస్తుందనే నమ్మకంతో పరీక్షలను సహిద్దాం. మన శాశ్వతమైన ఆనందం ఆయనలో సురక్షితమైనది; మిగతావన్నీ తాత్కాలికమైనవి మరియు త్వరలో ముగుస్తాయి.

దురదృష్టకర మరియు సంపన్న పరిస్థితుల్లో ప్రార్థన సిఫార్సు చేయబడింది, క్రైస్తవులు తమ తప్పులను ఒకరికొకరు అంగీకరించాలి. (12-18) 
ప్రమాణం చేసిన పాపాన్ని ఖండించడం స్పష్టంగా ఉంది, అయినప్పటికీ చాలా మంది సాధారణ అపవిత్ర ప్రమాణాలను చిన్నవిషయం చేస్తారు. అలాంటి ప్రమాణం నేరుగా దేవుని పేరు మరియు అధికారాన్ని అగౌరవపరుస్తుంది. ఈ పాపం లాభం, ఆనందం లేదా కీర్తిని ఇవ్వదు; అది కారణం లేదా ప్రయోజనం లేకుండా కేవలం దేవుని పట్ల శత్రుత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది దేవునికి వ్యక్తి యొక్క శత్రుత్వాన్ని వెల్లడిస్తుంది, అతని పేరుతో వారి స్వీయ-అనుబంధ అనుబంధంతో సంబంధం లేకుండా లేదా ఆరాధనలో అప్పుడప్పుడు పాల్గొనడం. అయితే, ప్రభువు తన పేరును దుర్వినియోగం చేసేవారిని నిర్దోషులుగా పరిగణించడు. కష్ట సమయాల్లో, ప్రార్థన చాలా సరైనది. ఆత్మ మరింత వినయపూర్వకంగా మారుతుంది మరియు అలాంటి కాలాల్లో హృదయం పశ్చాత్తాపం చెందుతుంది మరియు మృదువుగా మారుతుంది. విశ్వాసం మరియు నిరీక్షణ కష్టాల మధ్య ఉండాలి మరియు ప్రార్థన ఈ సద్గుణాలను సంపాదించడానికి మరియు మెరుగుపరచడానికి నియమించబడిన సాధనం. ముఖ్యంగా, జబ్బుపడిన వారి వైద్యం నూనె పూయడం వల్ల కాకుండా ప్రార్థనకు ఆపాదించబడింది. అనారోగ్య సమయాల్లో, ఇది ప్రభావవంతమైనదని రుజువు చేసే అధికారిక మరియు పనికిమాలిన ప్రార్థన కాదు, కానీ నిజమైన విశ్వాసం యొక్క ప్రార్థన. అనారోగ్యం సమయంలో మన కోసం మరియు ఇతరుల కోసం మనం దేవునికి చేయవలసిన ప్రాథమిక అభ్యర్థన పాప క్షమాపణ. దైవభక్తితో కూడిన జీవితం నిర్లక్ష్యం చేయబడినప్పుడు ఒప్పుకోలు, ప్రార్థన, మంత్రవిమోచనం లేదా మతకర్మ ప్రతిదీ సరిదిద్దగలదనే తప్పుడు విశ్వాసం నిరాధారమైనది కాబట్టి, వాయిదా వేయడాన్ని ఏదీ ప్రోత్సహించకూడదు. ఒకరి తప్పులను ఒకరు ఒప్పుకోవడం శాంతిని మరియు సోదర ప్రేమను పెంపొందిస్తుంది. ఒక నీతిమంతుడు, క్రీస్తులో నీతిమంతుడైన నిజమైన విశ్వాసి, పరిశుద్ధాత్మచే ప్రేరేపింపబడి, పవిత్రమైన ప్రేమతో మరియు నమ్మకమైన నిరీక్షణలతో, దయా పీఠం వద్ద దేవుని వాగ్దానాలను హృదయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నప్పుడు, అది శక్తివంతంగా ఉంటుంది. ప్రార్థన యొక్క సమర్థత ఎలిజా చరిత్ర ద్వారా వివరించబడింది. ప్రార్థనలో, శ్రద్ధ మానవ యోగ్యతపై కాకుండా దేవుని దయపై ఉండాలి. కేవలం ప్రార్థనను ఉచ్చరించడం సరిపోదు; నిజమైన ప్రార్థనకు కేంద్రీకృత ఆలోచనలు, దృఢమైన కోరికలు మరియు సద్గుణాల సాధన అవసరం. ప్రార్థన యొక్క శక్తి యొక్క ఈ ఉదాహరణ ప్రతి క్రైస్తవుని వారి ప్రార్థనలలో ఉత్సాహంగా ఉండమని ప్రోత్సహిస్తుంది. యాకోబు వంశస్థుల్లో ఎవరికీ తన ముఖాన్ని వృధాగా వెతకమని దేవుడు చెప్పడు. మన ప్రార్థనలకు దేవుని సమాధానాలు ఎల్లప్పుడూ అద్భుతాలను కలిగి ఉండకపోవచ్చు, అవి ఎల్లప్పుడూ ఆయన దయ యొక్క వ్యక్తీకరణలు.

పాపాత్ముని పరివర్తన సాధనంగా ఉండడం వల్ల కలిగే ఆనందం. (19,20)
ఎవరైనా తప్పు చేయలేదని గొప్పగా చెప్పుకోవడం లేదా తప్పు చేసినప్పుడు అంగీకరించడానికి నిరాకరించడం జ్ఞానానికి లేదా పవిత్రతకు చిహ్నం కాదు. ప్రతి ఆచరణాత్మక తప్పు సాధారణంగా దాని ప్రధాన భాగంలో సిద్ధాంతపరమైన లోపం ఉంటుంది. కొన్ని లోపభూయిష్ట సూత్రానికి సభ్యత్వం లేకుండా ఎవరూ స్థిరంగా చెడు ప్రవర్తనలో పాల్గొనరు. నిజమైన మార్పిడి అనేది పాపిని వారి మార్గాల తప్పు నుండి దూరం చేయడం, కేవలం విధేయతను ఒక పార్టీ లేదా సిద్ధాంతం నుండి మరొక పార్టీకి మార్చడం కాదు. పాపాన్ని దాచడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మరియు శాశ్వతమైన మార్గం దానిని వదిలివేయడం. ఒక వ్యక్తి యొక్క మార్పిడి ఆ వ్యక్తిలో పాపాలను నిరోధించవచ్చు మరియు అది వారి చుట్టూ ఉన్న ఇతరులను కూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు. ఒకే ఆత్మ యొక్క మోక్షం చాలా మంది జీవితాలను కాపాడటం లేదా మొత్తం సమాజం యొక్క శ్రేయస్సును అభివృద్ధి చేయడం కంటే అనంతమైన గొప్ప ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. మనం, మన పాత్రలలో, ఈ పరిగణనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, దేవుని సేవలో పెట్టుబడి పెడదాం. ప్రభువులో మన శ్రమ వ్యర్థం కాదని ఫలితం నిరూపిస్తుంది. ఆరు వేల సంవత్సరాలుగా, దేవుడు ఉదారంగా క్షమాపణలు ఇస్తున్నాడు మరియు అతని ఉచిత దయ తరగని మరియు అస్థిరంగా ఉంది. నిజానికి, దైవిక దయ అనేది ఎప్పుడూ నిండిన మరియు ప్రవహించే సముద్రం. క్రీస్తు రక్తం మరియు ఆత్మ యొక్క పవిత్రీకరణ ద్వారా ఈ సమృద్ధిగా ఉన్న దయలో ప్రభువు మనకు వాటాను ప్రసాదించుగాక.Shortcut Links
యాకోబు - James : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |