Peter I - 1 పేతురు 1 | View All

1. యేసుక్రీస్తు అపొస్తలుడైన పేతురు, తండ్రియైన దేవుని భవిష్యద్‌ జ్ఞానమునుబట్టి,

1. This letter is from Peter, an apostle of Jesus Christ.I am writing to God's chosen people who are living as foreigners in the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia.

2. ఆత్మవలని పరిశుద్ధత పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుక్రీస్తు రక్తమువలన ప్రోక్షింపబడుటకును ఏర్పరచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కప్పదొకియ, ఆసియ, బితునియ అను దేశముల యందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాత్రికులకు శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరిల్లునుగాక.

2. God the Father knew you and chose you long ago, and his Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ.May God give you more and more grace and peace.

3. మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు తండ్రియైన దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక.

3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by his great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation,

4. మృతులలోనుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు, అనగా అక్షయమైనదియు, నిర్మలమైనదియు, వాడ బారనిదియునైన స్వాస్యము మనకు కలుగునట్లు, ఆయన తన విశేష కనికరముచొప్పున మనలను మరల జన్మింప జేసెను.

4. and we have a priceless inheritance-- an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay.

5. కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు, విశ్వాసముద్వారా దేవుని శక్తిచేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ స్వాస్థ్యము పరలోకమందు భద్రపరచబడియున్నది.

5. And through your faith, God is protecting you by his power until you receive this salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see.

6. ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుచున్నారు గాని అవసరమునుబట్టి నానా విధములైన శోధనలచేత, ప్రస్తుతమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచున్నది.

6. So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you have to endure many trials for a little while.

7. నశించిపోవు సువర్ణము అగ్నిపరీక్షవలన శుద్ధపరచబడుచున్నది గదా? దానికంటె అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును.
యోబు 23:10, కీర్తనల గ్రంథము 66:10, యెషయా 48:10, జెకర్యా 13:9, మలాకీ 3:3

7. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold-- though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world.

8. మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు; ఇప్పుడు ఆయనను కన్నులార చూడకయే విశ్వసించుచు, మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును,

8. You love him even though you have never seen him. Though you do not see him now, you trust him; and you rejoice with a glorious, inexpressible joy.

9. అనగా ఆత్మరక్షణను పొందుచు, చెప్పనశక్యమును మహిమా యుక్తమునైన సంతోషముగలవారై ఆనందించుచున్నారు.

9. The reward for trusting him will be the salvation of your souls.

10. మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూర్చి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు ఈ రక్షణనుగూర్చి పరిశీలించుచు, తమయందున్న క్రీస్తు ఆత్మ క్రీస్తు విషయమైన శ్రమలనుగూర్చియు,

10. This salvation was something even the prophets wanted to know more about when they prophesied about this gracious salvation prepared for you.

11. వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూర్చియు ముందుగా సాక్ష్యమిచ్చునపుడు, ఆ ఆత్మ, యే కాలమును ఎట్టి కాల మును సూచించుచువచ్చెనో దానిని విచారించి పరిశోధించిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 22:1-31

11. They wondered what time or situation the Spirit of Christ within them was talking about when he told them in advance about Christ's suffering and his great glory afterward.

12. పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుద్ధాత్మవలన మీకు సువార్త ప్రకటించిన వారిద్వారా మీకిప్పుడు తెలుపబడిన యీ సంగతులవిషయమై, తమకొరకు కాదు గాని మీకొరకే తాము పరిచర్య చేసిరను సంగతి వారికి బయలు పరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కార్యములను తొంగిచూడ గోరుచున్నారు.

12. They were told that their messages were not for themselves, but for you. And now this Good News has been announced to you by those who preached in the power of the Holy Spirit sent from heaven. It is all so wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen.

13. కాబట్టి మీ మనస్సు అను నడుముకట్టుకొని నిబ్బర మైన బుద్ధిగలవారై, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి.

13. So think clearly and exercise self-control. Look forward to the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world.

14. నేను పరిశుద్ధుడనై యున్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై యుండుడని వ్రాయబడియున్నది.

14. So you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. You didn't know any better then.

15. కాగా మీరు విధేయులగు పిల్లలై, మీ పూర్వపు అజ్ఞానదశలో మీ కుండిన ఆశల ననుసరించి ప్రవర్తింపక,

15. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy.

16. మిమ్మును పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడైయున్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తనయందు పరిశుద్ధులైయుండుడి.
లేవీయకాండము 11:44, లేవీయకాండము 19:2, లేవీయకాండము 20:7

16. For the Scriptures say, 'You must be holy because I am holy.'

17. పక్షపాతము లేకుండ క్రియలనుబట్టి ప్రతివానిని తీర్పుతీర్చువాడు తండ్రి అని మీరాయనకు ప్రార్థనచేయుచున్నారు గనుక మీరు పరదేశులై యున్నంతకాలము భయముతో గడుపుడి.
2 దినవృత్తాంతములు 19:7, కీర్తనల గ్రంథము 28:4, కీర్తనల గ్రంథము 62:12, కీర్తనల గ్రంథము 89:26, సామెతలు 17:3, సామెతలు 24:12, యెషయా 59:18, యెషయా 64:8, యిర్మియా 3:19, యిర్మియా 17:10

17. And remember that the heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of him during your time as 'foreigners in the land.'

18. పితృపారంపర్యమైన మీ వ్యర్థప్రవర్తనను విడిచిపెట్టునట్లుగా వెండి బంగారములవంటి క్షయ వస్తువులచేత మీరు విమోచింపబడలేదుగాని
యెషయా 52:3

18. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And the ransom he paid was not mere gold or silver.

19. అమూల్యమైన రక్తముచేత, అనగా నిర్దోషమును నిష్కళంకమునగు గొఱ్ఱెపిల్లవంటి క్రీస్తు రక్తముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా

19. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God.

20. ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే నియ మింపబడెను గాని తన్ను మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచ్చిన దేవునియెడల తన ద్వారా విశ్వాసులైన మీ నిమిత్తము, కడవరి కాలములయందు ఆయన ప్రత్యక్ష పరచబడెను. కాగా మీ విశ్వాసమును నిరీక్షణయు దేవుని యందు ఉంచబడియున్నవి.

20. God chose him as your ransom long before the world began, but he has now revealed him to you in these last days.

21. మీరు క్షయబీజమునుండి కాక, శాశ్వతమగు జీవముగల దేవునివాక్యమూలముగా అక్షయబీజమునుండి పుట్టింపబడినవారు గనుక నిష్కపటమైన సహోదరప్రేమ కలుగునట్లు,

21. Through Christ you have come to trust in God. And you have placed your faith and hope in God because he raised Christ from the dead and gave him great glory.

22. మీరు సత్యమునకు విధేయులవుటచేత మీ మనస్సులను పవిత్రపరచుకొనిన వారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూర్వకముగాను మిక్కటము గాను ప్రేమించుడి.

22. You were cleansed from your sins when you obeyed the truth, so now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart.

23. ఏలయనగా సర్వశరీరులు గడ్డినిపోలినవారు, వారి అందమంతయు గడ్డిపువ్వువలె ఉన్నది;
దానియేలు 6:26

23. For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal, living word of God.

24. గడ్డి ఎండును దాని పువ్వును రాలును, అయితే ప్రభువు వాక్యము ఎల్లప్పుడును నిలుచును.
యెషయా 40:6-8

24. As the Scriptures say, 'People are like grass; their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flower fades.

25. మీకు ప్రకటింపబడిన సువార్త యీ వాక్యమే.
యెషయా 40:6-8

25. But the word of the Lord remains forever.' And that word is the Good News that was preached to you.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Peter I - 1 పేతురు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు క్రీస్తు ద్వారా దేవుడు తన ప్రత్యేక ప్రయోజనాల కోసం ఆశీర్వదిస్తాడు. (1-9) 
ఈ లేఖ పెద్ద సంఖ్యలో విశ్వాసుల కోసం ఉద్దేశించబడింది, వివిధ నగరాలు లేదా దేశాలలో తమను తాము అపరిచితులుగా గుర్తించే వ్యక్తులు, దేశాల అంతటా చెదరగొట్టారు. ఈ విశ్వాసులు తమ మోక్షాన్ని తండ్రి ఎంచుకున్న ప్రేమ, కుమారుని విమోచన మరియు పరిశుద్ధాత్మ పవిత్రీకరణకు ఆపాదించమని కోరారు, వారు ఎవరి పేరులో బాప్టిజం పొందారో త్రియేక దేవునికి మహిమను ఇస్తారు. ప్రపంచం తరచుగా అనిశ్చిత వస్తువులతో ఆశను అనుబంధిస్తుంది, ఎందుకంటే ప్రాపంచిక ఆశలు ఇసుకపై నిర్మించిన నిర్మాణాల మాదిరిగానే అస్థిరమైన పునాదులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. లౌకిక మనస్తత్వంలో మునిగిపోయిన వారిలో స్వర్గం కోసం ఆశ తరచుగా గుడ్డి మరియు నిరాధారమైన ఊహాగానాలు.
దీనికి విరుద్ధంగా, సజీవంగా ఉన్న దేవుని పిల్లల నిరీక్షణ శక్తివంతంగా మరియు చైతన్యవంతంగా ఉంటుంది-దాని వస్తువులో మాత్రమే కాకుండా దాని రూపాంతర ప్రభావంలో కూడా ఉంటుంది. ఈ ఆశ ఆపద సమయాల్లో ఉత్తేజాన్నిస్తుంది మరియు ఓదార్పునిస్తుంది, సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి మరియు అధిగమించడానికి విశ్వాసులకు శక్తినిస్తుంది. వీటన్నింటికీ మూలం దయ, గొప్పది మరియు అనేకమైనది. మోక్షానికి సంబంధించిన ఈ గ్రౌన్దేడ్ ఆశ చురుకైన మరియు సజీవ శక్తిగా మారుతుంది, విశ్వాసి యొక్క ఆత్మలో విధేయతను నడిపిస్తుంది. క్రైస్తవ ఆనందానికి మూలం వారి కోసం కేటాయించబడిన శాశ్వతమైన సంతోషం-అక్షరమైన, నిష్కళంకమైన మరియు క్షీణించని వారసత్వం కోసం ఎదురుచూడటంలో ఉంది.
లోపాలు మరియు లోపాలతో గుర్తించబడిన భూసంబంధమైన ఆస్తిలా కాకుండా, పరలోక సంపదలు కలుషితం కాకుండా ఉంటాయి. ప్రాపంచిక వస్తువులు అనిశ్చితంగా మరియు నశ్వరమైనవి, క్షేత్ర పుష్పాల యొక్క అస్థిరమైన అందాన్ని పోలి ఉంటాయి. గొప్ప విలువ పరలోక రాజ్యాలలో నివసిస్తుంది మరియు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ వారసత్వంపై ఎవరి హృదయాలను ఉంచారో వారు నిజంగా ధన్యులు. దేవుడు తన ప్రజలకు కృపను ప్రసాదించడమే కాకుండా వారిని మహిమ కొరకు కాపాడుతాడు. ప్రతి విశ్వాసికి సంతోషించడానికి కారణం ఉంటుంది, వారి ముఖం మరియు ప్రవర్తనలో వ్యక్తమవుతుంది.
ప్రభువు బాధలలో సంతోషించనప్పటికీ, అతని తెలివైన ప్రేమ తరచుగా తన ప్రజల హృదయాలను బహిర్గతం చేయడానికి మరియు చివరికి వారికి మంచిని తీసుకురావడానికి పరీక్షలను నిర్దేశిస్తుంది. అగ్నిలో తగ్గిపోయే బంగారంలా కాకుండా, విశ్వాసం దృఢంగా మారుతుంది మరియు పరీక్షలు మరియు కష్టాల ద్వారా గుణించబడుతుంది. బంగారం నశిస్తుంది మరియు పాడైపోయే వస్తువులను మాత్రమే పొందగలదు, కానీ విశ్వాసం యొక్క విచారణ ప్రశంసలు, గౌరవం మరియు కీర్తికి దారి తీస్తుంది.
ఈ వాస్తవికత ప్రస్తుత బాధల నేపథ్యంలో ఓదార్పునిస్తుంది. విశ్వాసులు క్రీస్తు యొక్క శ్రేష్ఠత మరియు ప్రేమను విశ్వసించమని ప్రోత్సహించబడతారు, హృదయంలో ఒక అగ్నిని రగిలించారు, అది ఆయనకు ప్రేమ యొక్క త్యాగం అవుతుంది. దేవుని మహిమ మరియు మన సంతోషం యొక్క ఐక్యత ఇప్పుడు ఒకదానిని తీవ్రంగా వెదకడం వలన ఆత్మ ఇకపై చెడుకు లోబడి లేనప్పుడు మరొకదానిని పొందేలా చేస్తుంది. ఈ నిరీక్షణ యొక్క ఖచ్చితత్వం చాలా లోతైనది, విశ్వాసులు దీనిని ఇప్పటికే అందుకున్నట్లుగా ఉంది.

క్రీస్తు ద్వారా రక్షణ గురించి ప్రాచీన ప్రవచనంలో ముందే చెప్పబడింది. (10-12)
ప్రవక్తల ఆలోచనలో ప్రధాన దృష్టి యేసుక్రీస్తు. క్రీస్తు యొక్క బాధలు మరియు తదుపరి మహిమలను వారి అన్వేషణ మొత్తం సువార్త యొక్క సమగ్ర అవగాహనను అందించింది. సారాంశంలో, క్రీస్తు యేసు మన నేరాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయబడ్డాడని మరియు మన సమర్థనను పొందేందుకు పునరుత్థానం చేయబడాడని సువార్త ప్రకటిస్తుంది. దేవుడు, తన జ్ఞానంలో, మన అభ్యర్థనలకు ప్రతిస్పందించడం కంటే మన అవసరాలను తీర్చడానికి మొగ్గు చూపుతాడు.
ప్రవక్తల బోధనలు అపొస్తలుల బోధనలతో సంపూర్ణంగా సరిపోతాయి, రెండూ ఒకే దేవుని ఆత్మ నుండి ఉద్భవించాయి. సువార్త ఆత్మ యొక్క పరిచర్యగా పనిచేస్తుంది మరియు దాని ప్రభావం ఆయన ప్రభావం మరియు ఆశీర్వాదంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి, రక్షణ బోధలను కలిగి ఉన్న లేఖనాలను శ్రద్ధగా పరిశీలిద్దాం.

అందరూ పవిత్ర సంభాషణకు ప్రోత్సహించబడ్డారు. (13-16) 
ప్రయాణీకులు, రన్నర్‌లు, యోధులు మరియు కార్మికులు తమ తమ పనుల్లో సంసిద్ధత కోసం తమ వస్త్రాలను సేకరించినట్లే, క్రైస్తవులు కూడా తమ మనస్సులను మరియు ప్రేమను సిద్ధం చేసుకోవాలి. అప్రమత్తంగా మరియు నిగ్రహంతో ఉండండి, ఆధ్యాత్మిక ప్రమాదాలు మరియు శత్రువుల నుండి రక్షించండి. చర్యలలో మాత్రమే కాకుండా అభిప్రాయాలలో కూడా సంయమనం పాటించండి, స్వీయ-తీర్పులో వినయాన్ని ప్రదర్శించండి. దేవుని దయపై దృఢమైన మరియు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మన బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో మన హృదయపూర్వక ప్రయత్నాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
పవిత్రత అనేది ప్రతి క్రైస్తవుని ఆకాంక్ష మరియు బాధ్యత రెండూ. ఇది జీవితంలోని అన్ని కోణాల్లోనూ, ప్రతి సందర్భంలోనూ మరియు ప్రజలందరితో పరస్పర చర్యలలోనూ వ్యాపించి ఉండాలి. ప్రత్యేకించి, మనలను శోధించే పాపాలకు వ్యతిరేకంగా మనం జాగ్రత్తగా మరియు ప్రార్థనతో ఉండాలి. దేవుని వ్రాతపూర్వక వాక్యం ఒక క్రైస్తవుని జీవితానికి అత్యంత విశ్వసనీయమైన మార్గదర్శిగా పనిచేస్తుంది, ప్రతి అంశంలో పవిత్రతను కొనసాగించమని మనకు నిర్దేశిస్తుంది. దేవుడు తాను రక్షించిన వారిని పవిత్రం చేస్తాడు.

వారి సూత్రాలు, అధికారాలు మరియు బాధ్యతలకు తగినవి. (17-25)
తండ్రిగా దేవునిపై విశ్వాసం మరియు న్యాయమూర్తిగా ఆయన పట్ల భక్తితో కూడిన భయం పరిపూరకరమైనవి; దేవుడ్ని న్యాయమూర్తిగా పరిగణించడం వల్ల తండ్రిగా ఆయన పట్ల మన మెప్పుదల పెరుగుతుంది. విశ్వాసులు తప్పు చేస్తే, దేవుడు వారిని సరిదిద్దవచ్చు. కాబట్టి, క్రైస్తవులు ఆయన వాగ్దానాలకు దేవుని విశ్వసనీయతను ప్రశ్నించకూడదు లేదా ఆయన కోపానికి భయపడి లొంగిపోకూడదు. బదులుగా, వారు ఆయన పవిత్రతకు తగిన గౌరవం చూపాలి. జాగ్రత్త లేని ధైర్యంగల విశ్వాసి సాతాను కుట్రలకు సులభంగా బలైపోతాడు. మరోవైపు, నిరుత్సాహపరుడైన విశ్వాసి, ప్రయోజనాలను ఉపయోగించుకునే ధైర్యం లేకుంటే, లొంగిపోయే అవకాశం ఉంది.
మానవాళి యొక్క విముక్తి క్రీస్తు యొక్క విలువైన రక్తం ద్వారా సాధించబడింది. ఆచార సమర్థనలతో సంబంధం లేకుండా, బహిరంగంగా పాపం చేయడమే కాకుండా ఉత్పాదకత లేని సంభాషణలు కూడా ముఖ్యమైన ప్రమాదాలను కలిగిస్తాయి. పూర్వీకులు అలా చేశారనే కారణంతో ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో జీవించి చనిపోవాలనే సంకల్పాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండటం మూర్ఖత్వం. దేవుడు తన ప్రజలకు అలాంటి కృపను బయలుపరచడానికి చాలా కాలం ముందు వారి కోసం ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని ముందుగా నిర్ణయించాడు. కాంతి యొక్క స్పష్టత, విశ్వాసం యొక్క బలపరిచేటటువంటి మరియు ఆర్డినెన్సుల యొక్క సమర్థత క్రీస్తు ఆగమనం నుండి అధిక సౌకర్యాన్ని అందించాయి. క్రీస్తునందు విశ్వాసము విశ్వాసులను ఆయన ప్రస్తుత మహిమతో ఏకం చేస్తుంది, ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారో వారు కూడా ఉంటారని నిర్ధారిస్తుంది యోహాను 14:3
ఆత్మ తన కోరికలు మరియు భోగాలను విడిచిపెట్టాలంటే, అది శుద్ధి చేయబడాలి. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా హృదయంలో నాటబడిన దేవుని వాక్యం ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి సాధనంగా పనిచేస్తుంది, విధిని ప్రేరేపిస్తుంది మరియు ఆత్మ యొక్క స్వభావాలు మరియు ఆప్యాయతలలో పూర్తి పరివర్తనను ప్రభావితం చేస్తుంది, చివరికి శాశ్వత జీవితానికి దారి తీస్తుంది. పునరుద్ధరించబడిన ఆధ్యాత్మిక మనిషికి భిన్నంగా, సహజమైన మనిషి యొక్క వ్యర్థతను గమనించండి. అతని జీవితం మరియు పతనం గడ్డిని పోలి ఉంటాయి, ఇది త్వరగా వాడిపోతుంది మరియు వాడిపోతుంది. మనం పవిత్రమైన, సజీవమైన పదాన్ని వినాలి, స్వీకరించాలి మరియు ప్రేమించాలి, దానిని కోల్పోకుండా అన్నింటినీ పణంగా పెట్టాలి. ఈ పదం ఇక్కడ మన ఏకైక సంపదగా మన హృదయాలలో ప్రతిష్టించబడాలి, విశ్వాసుల కోసం వేచి ఉన్న పరలోక నిధి యొక్క హామీ హామీ.Shortcut Links
1 పేతురు - 1 Peter : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |