Judges - న్యాయాధిపతులు 3 | View All

1. ఇశ్రాయేలీయులకును కనానీయులకును జరిగినయుద్ధములన్నిటిని చూడనివారందరిని శోధించి

2. ఇశ్రాయేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూర్వము ఆ యుద్ధములను ఏ మాత్రమును చూడనివారికి యుద్ధముచేయ నేర్పునట్లు యెహోవా ఉండనిచ్చిన జనములు ఇవి.

3. ఫిలిష్తీయుల అయిదుగురు సర్దారుల జనులును, కనానీయులందరును, సీదోనీయులును, బయల్హెర్మోను మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మార్గమువరకు లెబానోను కొండలో నివసించు హివ్వీయులును,

4. యెహోవా మోషేద్వారా తమ తండ్రుల కిచ్చిన ఆజ్ఞలను వారు అనుసరింతురో లేదో తెలిసికొను నట్లు ఇశ్రాయేలీయులను పరిశోధించుటకై ఆ జనములను ఉండనిచ్చెను.

5. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు, కనానీయులు హిత్తీయులు అమోరీయులు

6. పెరిజ్జీయులు హివ్వీయులు ఎబూసీయులను జనులమధ్య నివసించుచు వారి కుమార్తెలను పెండ్లిచేసికొనుచు, వారి కుమారులకు తమ కుమార్తెల నిచ్చుచు, వారి దేవతలను పూజించుచు వచ్చిరి

7. అట్లు ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా సన్నిధిని దోషులై, తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా స్తంభములను పూజించిరి.

8. అందునుగూర్చి యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీయులమీద మండగా ఆయన అరామ్నహరాయిము యొక్క రాజైన కూషన్రిషాతాయిము చేతులకు దాసులగుటకై వారిని అమ్మివేసెను. ఇశ్రాయేలీయులు ఎనిమిది సంవత్సరములు కూషన్రిషాతాయిమునకు దాసులుగానుండిరి

9. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా కాలేబు తమ్ముడైన కనజు యొక్క కుమారుడగు ఒత్నీయేలును రక్షకునిగా ఇశ్రాయేలీయులకొరకు నియమించి వారిని రక్షించెను.

10. యెహోవా ఆత్మ అతని మీదికి వచ్చెను గనుక అతడు ఇశ్రాయేలీయులకు న్యాయాధిపతియై యుద్ధమునకు బయలుదేరగా యెహోవా అరామ్నహరాయిము రాజైన కూషన్రిషాతాయిమును అతని చేతికప్పగించెను, ఆతడు కూషన్రిషాతాయిమును జయించెను.

11. అప్పుడు నలువది సంవత్సరములు దేశము నెమ్మదిపొందెను. అటుతరువాత కనజు కుమారుడైన ఒత్నీయేలు మృతినొందెను.

12. ఇశ్రాయేలీయులు మరల యెహోవా దృష్టికి దోషులైరి గనుక వారు యెహోవా దృష్టికి దోషులైనందున యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధముచేయుటకు మోయాబు రాజైన ఎగ్లోనును బలపరచెను.

13. అతడు అమ్మోనీయులను అమాలేకీయులను సమకూర్చుకొనిపోయి ఇశ్రాయేలీయులను ఓడగొట్టి ఖర్జూరచెట్ల పట్టణమును స్వాధీనపరచుకొనెను.

14. ఇశ్రాయేలీయులు పదునెనిమిది సంవత్సరములు మోయాబు రాజునకు దాసులైరి.

15. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా బెన్యామీనీయుడైన గెరా కుమారుడగు ఏహూదను రక్షకుని వారి కొరకు యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి పనివాడు. అతనిచేతను ఇశ్రాయేలీయులు మోయాబు రాజైన ఎగ్లోనుకు కప్పము పంపగా

16. ఏహూదు మూరెడు పొడవుగల రెండంచుల కత్తిని చేయించుకొని, తన వస్త్రములో తన కుడి తొడమీద

17. దానిని కట్టుకొని, ఆ కప్పము మోయాబురాజైన ఎగ్లోనుకు తెచ్చెను. ఆ ఎగ్లోను బహు స్థూలకాయుడు.

18. ఏహూదు ఆ కప్పము తెచ్చి యిచ్చిన తరువాత కప్పము మోసిన జనులను వెళ్లనంపి

19. గిల్గాలు దగ్గర నున్న పెసీలీమునొద్దనుండి తిరిగి వచ్చి రాజా, రహస్యమైన మాట ఒకటి నేను నీతో చెప్పవలెననగా అతడు తనయొద్ద నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవు వరకు ఊరకొమ్మని చెప్పెను.

20. ఏహూదు అతని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అతడు ఒక్కడే చల్లని మేడ గదిలో కూర్చుండియుండెను. ఏహూదు నీతో నేను చెప్పవలసిన దేవునిమాట ఒకటి యున్నదని చెప్పగా అతడు తన పీఠముమీదనుండి లేచెను.

21. అప్పుడు ఏహూదు తన యెడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుండి ఆ కత్తి తీసి కడుపుమీద అతని పొడిచెను.

22. పిడియును కత్తివెంబడి దూరగా క్రొవ్వు కత్తిపైని కప్పుకొనినందున అతని కడుపు నుండి కత్తిని తీయలేకపోయెను, అది వెనుకనుండి బయటికి వచ్చి యుండెను.

23. అప్పుడు ఏహూదు పంచపాళిలోనికి బయలువెళ్లి తన వెనుకను ఆ మేడగది తలుపువేసి గడియ పెట్టెను.

24. అతడు బయలువెళ్లిన తరువాత ఆ రాజు దాసులు లోపలికివచ్చి చూడగా ఆ మేడగది తలుపులు గడియలు వేసియుండెను గనుక వారు అతడు చల్లని గదిలో శంకానివర్తికి పోయియున్నాడనుకొని

25. తాము సిగ్గువింతలు పడువరకు కనిపెట్టినను అతడు ఆ గది తలుపులను తీయకపోగా వారు తాళపు చెవిని తెచ్చి తలుపులు తీసి చూచినప్పుడు వారి యజమానుడు చనిపోయి నేలను పడియుండెను.

26. వారు తడవు చేయు చుండగా ఏహూదు తప్పించుకొని పెసీలీమును దాటి శెయీరాకు పారి పోయెను.

27. అతడు వచ్చి ఎఫ్రాయిమీయుల కొండలో బూరను ఊదగా ఇశ్రాయేలీయులు మన్యప్రదేశమునుండి దిగి అతని యొద్దకు వచ్చిరి.

28. అతడు వారికి ముందుగా సాగి వారితో నా వెంబడి త్వరగా రండి; మీ శత్రువులైన మోయాబీయులను యెహోవా మీ చేతి కప్పగించు చున్నాడనెను. కాబట్టి వారు అతని వెంబడిని దిగివచ్చి మోయాబు నెదుటి యొర్దాను రేవులను పట్టుకొని యెవనిని దాటనియ్యలేదు.

29. ఆ కాలమున వారు మోయాబీయులలో బలముగల శూరులైన పరాక్రమ శాలులను పదివేల మందిని చంపిరి; ఒకడును తప్పించుకొనలేదు. ఆ దినమున మోయాబీయులు ఇశ్రాయేలీయుల చేతిక్రింద అణపబడగా దేశము ఎనుబది సంవత్సరములు నిమ్మళముగా ఉండెను.

30. అతని తరువాత అనాతు కుమారుడైన షవ్గురు న్యాయాధిపతిగా ఉండెను. అతడు ఫిలిష్తీయులలో ఆరువందల మందిని మునుకోల కఱ్ఱతో హతముచేసెను;

31. అతడును ఇశ్రాయేలీయులను రక్షించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Judges - న్యాయాధిపతులు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేశాలు ఇజ్రాయెల్ నిరూపించడానికి వదిలి. (1-7) 
ఇశ్రాయేలీయులు భూసంబంధమైన చర్చికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నందున, వారు పనిలేకుండా మరియు సోమరితనంతో ఉండకూడదని ఉద్బోధించారు. వారు విడిచిపెట్టిన మిగిలిన దేశాలతో ఎన్‌కౌంటర్ల ద్వారా వారిని పరీక్షించడానికి లార్డ్ తగినట్లు చూశాడు. ఈ ప్రలోభాలు మరియు పరీక్షలు పాపుల హృదయాలలోని దుష్టత్వాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి, అదే సమయంలో సాతాను, పాపం మరియు ఈ లోకపు చెడులకు వ్యతిరేకంగా వారి రోజువారీ పోరాటాలలో విశ్వాసుల విశ్వాసాన్ని బలపరిచాయి. వారు ఈ ప్రపంచంలో జీవించినప్పటికీ, వారు దాని మార్గాలను అనుసరించకూడదు లేదా దాని ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండకూడదు. ఈ వ్యత్యాసం క్రీస్తు యొక్క నిజమైన అనుచరులను కేవలం విశ్వాసులమని చెప్పుకునే వారి నుండి వేరు చేస్తుంది. ప్రాపంచిక స్నేహం యొక్క ఆకర్షణ దాని శత్రుత్వం కంటే వినాశకరమైనది; రెండవది భౌతిక శరీరానికి మాత్రమే హాని కలిగిస్తుంది, కానీ మొదటిది అనేక విలువైన ఆత్మల మరణానికి దారి తీస్తుంది.

ఒత్నీల్ ఇజ్రాయెల్‌ను విడిపించాడు. (8-11) 
ఇశ్రాయేలు మొదటి న్యాయాధిపతి అయిన ఒత్నియేలు యెహోషువ కాలంలో కూడా కీర్తిని పొందాడు. ఇశ్రాయేలీయులు కనానులో స్థిరపడిన తర్వాత, వారి స్వచ్ఛత క్షీణించడం ప్రారంభమైంది మరియు అవినీతి కారణంగా వారి శాంతికి భంగం కలిగింది. అయినప్పటికీ, బాధ వారిని దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టి, ఆయన సహాయాన్ని కోరింది. అతని దయలో, దేవుడు విమోచనను అందించడం ద్వారా ప్రతిస్పందించాడు. ప్రభువు యొక్క ఆత్మ ఒత్నియేలుపైకి వచ్చింది, అతని దైవిక సేవ కోసం అతనికి జ్ఞానం, ధైర్యం మరియు శక్తిని ఇచ్చింది. ఒత్నీల్ యొక్క మొదటి పని ఇజ్రాయెల్‌కు తీర్పు తీర్చడం, వారిని యుద్ధానికి నడిపించే ముందు వారిని మందలించడం మరియు సంస్కరించడం. వారి స్వంత హృదయాలలో పాపాన్ని జయించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అతను అర్థం చేసుకున్నాడు, ఎందుకంటే అది అత్యంత బలీయమైన శత్రువు. అలా చేయడం ద్వారా, బాహ్య శత్రువులతో వ్యవహరించడం మరింత నిర్వహించదగినదిగా మారింది. ఈ కథ క్రీస్తు మన అంతిమ న్యాయమూర్తి మరియు శాసనకర్త అనే ఆలోచనకు సమాంతరంగా ఉంటుంది, మన మోక్షానికి భరోసా ఇస్తుంది.

ఎహూద్ ఎగ్లోను నుండి ఇశ్రాయేలును విడిపించాడు. (12-30) 
ఇశ్రాయేలు మరోసారి పాపంలో పడిపోయినప్పుడు, దేవుడు ఒక కొత్త అణచివేతదారుని తలెత్తేలా అనుమతించాడు. ఇశ్రాయేలీయులు తప్పు చేసారు, కానీ మోయాబీయులు మరింత చెడ్డగా ప్రవర్తించారు. వారి పాపాల పర్యవసానంగా, దేవుడు తన సొంత ప్రజలను శిక్షించాడు, ఇశ్రాయేలును బలహీనపరిచాడు మరియు వారికి వ్యతిరేకంగా మోయాబును బలపరిచాడు. పశ్చాత్తాపాన్ని తీసుకురావడంలో తక్కువ పరీక్షలు విఫలమైతే, దేవుడు మరింత ముఖ్యమైన సవాళ్లను పంపవచ్చు. విమోచన కోసం ఇశ్రాయేలు ప్రార్థనపై, దేవుడు ఏహుదును లేపాడు. న్యాయాధిపతిగా, అతను దైవిక న్యాయం యొక్క సాధనంగా పనిచేశాడు, మోయాబు రాజు ఎగ్లోన్‌ను చంపాడు, తద్వారా దేవుడు మరియు ఇజ్రాయెల్ యొక్క శత్రువుపై దేవుని తీర్పును అమలు చేశాడు. అయినప్పటికీ, మన ప్రవర్తన యొక్క నియమం కనుక, అన్ని విషయాలలో చట్టబద్ధమైన అధికారులకు లోబడి ఉండాలని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. నేడు, అటువంటి కమీషన్లు ఇవ్వబడవు మరియు అలా కాకుండా క్లెయిమ్ చేయడం దైవదూషణ అవుతుంది. ఎగ్లోనుకు ఏహూద్ చేసిన ప్రసంగం, గర్వించదగిన తిరుగుబాటుదారులు దేవుని మార్గాలను తిరస్కరించినప్పుడు ఆశించే పర్యవసానాలకు గట్టి రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. పాపుల అసమ్మతి లేదా పక్షపాతానికి భయపడకుండా, ప్రతీకారం మరియు దయ రెండింటికి సంబంధించిన సందేశాలను ధైర్యంగా ప్రకటించడానికి దేవుని మంత్రులు పిలుస్తారు. అదృష్టవశాత్తూ, ప్రాథమిక సందేశం దయ మరియు ఉచిత మోక్షానికి సంబంధించినది అని మేము ఆశీర్వదించబడ్డాము, అయితే ప్రతీకారం యొక్క సందేశం వారికి అందించబడిన కృపను విస్మరించిన వారి కోసం ప్రత్యేకించబడింది. ఏహుద్ విజయం ఫలితంగా, భూమి ఎనభై సంవత్సరాలు శాంతి మరియు విశ్రాంతిని అనుభవించింది. ఇది గణనీయమైన విశ్రాంతి కాలం అయినప్పటికీ, స్వర్గపు కనాన్‌లోని పరిశుద్ధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న శాశ్వతమైన విశ్రాంతితో పోల్చితే ఇది పాలిపోతుంది.

శామ్‌గర్ ఇజ్రాయెల్‌ను విడిచిపెట్టి, న్యాయనిర్ణేతగా చేస్తాడు. (31)
దేశంలోని నైరుతి ప్రాంతం ఫిలిష్తీయుల సమస్యలతో బాధపడుతోంది. ప్రతిస్పందనగా, దేవుడు వారి విమోచకునిగా శంగర్‌ని లేపాడు. కత్తులు లేదా స్పియర్స్ వంటి సంప్రదాయ ఆయుధాలు లేనప్పటికీ, అతను ఒక ఎద్దు-గోడ్‌ను ఉపయోగించాడు, ఇది అతనికి సులభంగా అందుబాటులో ఉండే సాధనం. దేవుడు తన మహిమను సేవించడానికి మరియు అతని చర్చికి ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి వినయపూర్వకమైన మరియు అస్పష్టమైన నేపథ్యాలు, పుట్టుక మరియు వృత్తులు ఉన్నవారిని కూడా ఉపయోగించగలడని ఇది నిరూపిస్తుంది. దేవుడు వ్యక్తికి మార్గనిర్దేశం చేసి, అధికారం ఇచ్చినప్పుడు ఆయుధం ఎంపికకు పెద్దగా ప్రాముఖ్యత ఉండదు. తరచుగా, అతను తన ఉద్దేశాలను అసంభవమైన మరియు ఊహించని మార్గాల ద్వారా నెరవేరుస్తాడు, తద్వారా అతని శక్తి యొక్క గొప్పతనం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. చర్య యొక్క ప్రభావం అంతిమంగా దేవుని జోక్యం నుండి వస్తుంది మరియు ఎంచుకున్న సాధనం నుండి కాదు అనే వాస్తవాన్ని ఇది హైలైట్ చేస్తుంది.Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |