Samuel I- 1 సమూయేలు 1 | View All

1. ఎఫ్రాయిము మన్యమందు రామతయిమ్సోఫీము పట్టణపువాడు ఒకడుండెను; అతని పేరు ఎల్కానా. అతడు ఎఫ్ రాయీమీయుడైన సూపునకు పుట్టిన తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇద్దరు భార్యలుండిరి.

1. Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of Mount Ephraim, and his name was Elkanah the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite.

2. వీరిలో ఒకదాని పేరు హన్నా రెండవదాని పేరు పెనిన్నా. పెనిన్నాకు పిల్లలు కలిగిరి గాని హన్నాకు పిల్లలులేకపోయిరి.

2. And he had two wives: the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children.

3. ఇతడు షిలోహునందున్న సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవాకు మ్రొక్కుటకును బలి అర్పించుటకును ఏటేట తన పట్టణము విడిచి అచ్చటికి పోవుచుండెను. ఆ కాలమున ఏలీయొక్క యిద్దరు కుమారులగు హొప్నీ ఫీనెహాసులు యెహోవాకు యాజకులుగా నుండిరి.

3. And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the LORD of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the LORD, were there.

4. ఎల్కానా తాను బల్యర్పణ చేసిననాడు తన భార్యయగు పెనిన్నాకును దాని కుమారులకును కుమార్తెలకును పాళ్లు ఇచ్చుచు వచ్చెను గాని

4. And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife and to all her sons and her daughters, portions.

5. హన్నా తనకు ప్రియముగా నున్నందున ఆమెకు రెండుపాళ్లు ఇచ్చుచు వచ్చెను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను.

5. But unto Hannah he gave a double portion, for he loved Hannah; but the LORD had shut up her womb.

6. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియున్న హేతువునుబట్టి, ఆమె వైరియగు పెనిన్నా ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుట్టించుచు వచ్చెను.

6. And her adversary also provoked her sorely to make her fret, because the LORD had shut up her womb.

7. ఎల్కానా ఆమెకు ఏటేట ఆ రీతిగా చేయుచునుండగా హన్నా యెహోవా మందిరమునకు పోవునపుడెల్ల అది ఆమెకు కోపము పుట్టించెను గనుక ఆమె భోజనము చేయక ఏడ్చుచు వచ్చెను.

7. And as he did so year by year, when she went up to the house of the LORD, so she provoked her; therefore she wept and did not eat.

8. ఆమె పెనిమిటియైన ఎల్కానా- హన్నా, నీ వెందుకు ఏడ్చు చున్నావు? నీవు భోజనము మానుట ఏల? నీకు మనో విచారమెందుకు కలిగినది? పదిమంది కుమాళ్లకంటె నేను నీకు విశేషమైనవాడను కానా? అని ఆమెతో చెప్పుచు వచ్చెను.

8. Then said Elkanah her husband to her, 'Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than ten sons?'

9. వారు షిలోహులో అన్నపానములు పుచ్చుకొనిన తరువాత హన్నా లేచి యాజకుడైన ఏలీ మందిర స్తంభము దగ్గరనున్న ఆసనముమీద కూర్చునియుండగా

9. So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh and after they had drunk. (Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the LORD.)

10. బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థనచేయుచు బహుగా ఏడ్చుచు

10. And she was in bitterness of soul, and prayed unto the LORD and wept sorely.

11. సైన్యములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియున్న శ్రమను చూచి, నీ సేవకురాలనైన నన్ను మరువక జ్ఞాపకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు మగ పిల్లను దయచేసినయెడల, వాని తలమీదికి క్షౌరపుకత్తి యెన్నటికి రానియ్యక, వాడు బ్రదుకు దినములన్నిటను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అప్పగింతునని మ్రొక్కుబడి చేసికొనెను. ఆమె యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెట్టుచుండెను,
లూకా 1:48

11. And she vowed a vow and said, 'O LORD of hosts, if Thou wilt indeed look on the affliction of Thine handmaid, and remember me and not forget Thine handmaid, but wilt give unto Thine handmaid a manchild, then I will give him unto the LORD all the days of his life, and there shall no razor come upon his head.'

12. ఏలయనగా హన్నా తన మనస్సులోనే చెప్పుకొనుచుండెను.

12. And it came to pass, as she continued praying before the LORD, that Eli observed her mouth.

13. ఆమె పెదవులుమాత్రము కదలుచుండి ఆమె స్వరము వినబడక యుండెను గనుక ఏలీ ఆమె మత్తురాలైయున్న దనుకొని

13. Now Hannah spoke in her heart; only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken.

14. ఎంతవరకు నీవు మత్తురాలవై యుందువు? నీవు ద్రాక్షారసమును నీయొద్దనుండి తీసివేయుమని చెప్పగా

14. And Eli said unto her, 'How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee.'

15. హన్నా అది కాదు, నా యేలినవాడా, నేను మనోధుఃఖము గలదాననై యున్నాను; నేను ద్రాక్షారసమునైనను మద్యమునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించు కొనుచున్నాను.

15. And Hannah answered and said, 'No, my lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the LORD.

16. నీ సేవకురాలనైన నన్ను పనికిమాలిన దానిగా ఎంచవద్దు; అత్యంతమైన కోపకారణమునుబట్టి బహుగా నిట్టూర్పులు విడుచుచు నాలో నేను దీని చెప్పుకొనుచుంటిననెను.

16. Count not thine handmaid as a daughter of Belial, for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto.'

17. అంతట ఏలీ నీవు క్షేమముగా వెళ్లుము; ఇశ్రాయేలు దేవునితో నీవు చేసికొనిన మనవిని ఆయన దయచేయును గాక అని ఆమెతో చెప్పగా
మార్కు 5:34

17. Then Eli answered and said, 'Go in peace; and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of Him.'

18. ఆమె అతనితో నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృష్టికి కృప నొందుదునుగాక అనెను. తరువాత ఆ స్త్రీ తన దారిని వెళ్లిపోయి భోజనముచేయుచు నాటనుండి దుఃఖముఖిగా నుండుట మానెను.

18. And she said, 'Let thine handmaid find grace in thy sight.' So the woman went her way and ate, and her countenance was no more sad.

19. తరువాత వారు ఉదయమందు వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మ్రొక్కి తిరిగి రామాలోని తమ యింటికి వచ్చిరి. అంతట ఎల్కానా తన భార్యయగు హన్నాను కూడెను, యెహోవా ఆమెను జ్ఞాపకము చేసికొనెను

19. And they rose up in the morning early and worshiped before the LORD, and returned and came to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the LORD remembered her.

20. గనుక హన్నా గర్భము ధరించి దినములు నిండినప్పుడు ఒక కుమారుని కనినేను యెహోవాకు మ్రొక్కుకొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెట్టెను.

20. Therefore it came to pass, when the time had come about after Hannah had conceived, that she bore a son and called his name Samuel [that is, Asked of God], saying, 'Because I have asked him of the LORD.'

21. ఎల్కానాయును అతనియింటి వారందరును యెహోవాకు ఏటేట అర్పించు బలి నర్పించుటకును మ్రొక్కుబడిని చెల్లించుటకును పోయిరి.

21. And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the LORD the yearly sacrifice and his vow.

22. అయితే హన్నాబిడ్డ పాలు విడుచువరకు నేను రాను; వాడు యెహోవా సన్నిధిని అగుపడి తిరిగి రాక అక్కడనే ఉండునట్లుగా నేను వాని తీసికొనివత్తునని తన పెనిమిటితో చెప్పి వెళ్లక యుండెను.

22. But Hannah went not up; for she said unto her husband, 'I will not go up until the child is weaned, and then I will bring him, that he may appear before the LORD and there abide for ever.'

23. కాబట్టి ఆమె పెనిమిటియైన ఎల్కానానీ దృష్టికి ఏది మంచిదో అది చేయుము; నీవు వానికి పాలు మాన్పించు వరకు నిలిచి యుండుము, యెహోవా తన వాక్యమును స్థిరపరచును గాక అని ఆమెతో అనెను. కాగా ఆమె అక్కడనే యుండి తన కుమారునికి పాలు మాన్పించు వరకు అతని పెంచుచుండెను.

23. And Elkanah her husband said unto her, 'Do what seemeth to thee good. Tarry until thou have weaned him, only the LORD establish His word.' So the woman remained, and gave her son suck until she weaned him.

24. పాలు మాన్పించిన తరువాత అతడు ఇంక చిన్నవాడై యుండగా ఆమె ఆ బాలుని ఎత్తికొని మూడు కోడెలను తూమెడు పిండిని ద్రాక్షారసపు తిత్తినితీసికొని షిలోహులోని మందిరమునకు వచ్చెను.

24. And when she had weaned him, she took him up with her, with three bullocks and one ephah of flour and a bottle of wine, and brought him unto the house of the LORD in Shiloh; and the child was young.

25. వారు ఒక కోడెను వధించి, పిల్లవానిని ఏలీయొద్దకు తీసికొనివచ్చినప్పుడు ఆమె అతనితో ఇట్లనెను

25. And they slew a bullock, and brought the child to Eli.

26. నా యేలినవాడా, నాయేలిన వాని ప్రాణముతోడు, నీయొద్దనిలిచి, యెహోవాను ప్రార్థనచేసిన స్త్రీని నేనే.

26. And she said, 'Oh my lord, as thy soul liveth, my lord, I am the woman who stood by thee here, praying unto the LORD.

27. ఈ బిడ్డను దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన నా కనుగ్రహించెను.

27. For this child I prayed, and the LORD hath given me my petition which I asked of Him.

28. కాబట్టి నేను ఆ బిడ్డను యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించుచున్నాను; తాను బ్రదుకు దినములన్నిటను వాడు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడని చెప్పెను. అప్పుడు వాడు యెహోవాకు అక్కడనే మ్రొక్కెను.

28. Therefore also I have lent him to the LORD; as long as he liveth he shall be lent to the LORD.' And he worshiped the LORD there.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఎల్కానా మరియు అతని కుటుంబం. (1-8) 
ఎల్కానా తన కుటుంబంలో దురదృష్టకర విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ దేవుని బలిపీఠానికి హాజరవడంలో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. కుటుంబ కలహాలు వారి భాగస్వామ్య భక్తిల ద్వారా పరిష్కరించబడనప్పటికీ, ఆ విభజనలు వారి ఆరాధన పట్ల నిబద్ధతకు ఆటంకం కలిగించకుండా ఉండటం ముఖ్యం. అదుపు చేయలేని బలహీనతలు మరియు బాధల కారణంగా కుటుంబ సభ్యుల పట్ల మనకున్న ప్రేమను తగ్గించడం అంటే దేవుని సంరక్షణను సవాలు చేయడం మరియు ఇప్పటికే బాధపడుతున్న వారికి మరింత బాధను జోడించడం ద్వారా దయను ప్రదర్శించడం. ఇప్పటికే దుఃఖంలో ఉన్నవారికి దుఃఖం కలిగించడంలో ఆనందించడం మరియు చింతించటానికి మరియు అశాంతికి గురయ్యే వారిని రెచ్చగొట్టడం ఒక నీచమైన స్వభావాన్ని వెల్లడిస్తుంది. బదులుగా, మనం ఒకరికొకరు మద్దతు ఇవ్వాలి మరియు ఒకరి భారాలను మరొకరు పంచుకోవాలి, వారికి సహకరించకూడదు.
తన ప్రత్యర్థి పెనిన్నా నుండి నిరంతరం రెచ్చగొట్టడాన్ని హన్నా భరించలేకపోయింది. కోపంతో కూడిన స్ఫూర్తిని కలిగి ఉండి, రెచ్చగొట్టే చర్యలను చాలా లోతుగా హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించే వారు తమ స్వంత శత్రువులుగా మారతారు, వారు జీవిత ఆనందాలను మరియు దైవభక్తిని కోల్పోతారు. కష్టాలపై అధిక దుఃఖాన్ని నివారించడానికి మన జీవితాల్లోని ఆశీర్వాదాలు మరియు సౌకర్యాలపై దృష్టి పెట్టడం చాలా అవసరం. మనకు అనుకూలమైన అంశాలు మరియు మనం ఎదుర్కొనే ప్రతికూలతలు రెండింటినీ పరిశీలిద్దాం.

హన్నా ప్రార్థన. (9-18) 
ఆత్మలోని కల్లోలాన్ని అర్థం చేసుకునే దేవుని దయ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు హన్నా ప్రార్థనలు కన్నీళ్లతో కూడుకున్నాయి. ప్రార్థనలో, సాధారణంగా మంచి విషయాలను అభ్యర్థించడమే కాకుండా మన లోతైన అవసరాలు మరియు కోరికలను వ్యక్తపరచడానికి కూడా మనకు స్వేచ్ఛ ఉంది. మృదువుగా మాట్లాడుతూ, ఆమె హృదయం మరియు దాని కోరికల గురించి దేవుని జ్ఞానంపై తన నమ్మకాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. ఇజ్రాయెల్‌లోని ప్రధాన యాజకుడు మరియు న్యాయాధిపతి అయిన ఏలీ, స్పష్టమైన సాక్ష్యం లేకుండా తొందరపడి తీర్పు తీర్చకూడదు లేదా ఖండించకూడదు. హన్నా ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం మరియు ఏలీ స్వంత కుమారుల దుష్ప్రవర్తనను ఎత్తి చూపడం మానుకుంది. అన్యాయంగా విమర్శించినప్పుడు, మన మాటలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడం మరియు ఇలాంటి దూషణలతో ప్రతిస్పందించకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. హన్నా తన పేరును క్లియర్ చేయడంతో సంతృప్తి చెందింది మరియు మనం కూడా అలాగే చేయాలి.
ఎలీ, అతని క్రెడిట్ కోసం, తన తప్పును అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. హన్నా వెళ్ళినప్పుడు, ఆమె తన హృదయంలో సంతృప్తిని కలిగి ఉంది. ప్రార్థన ద్వారా, ఆమె తన పరిస్థితిని దేవునికి అప్పగించింది మరియు ఎలీ ఆమె తరపున మధ్యవర్తిత్వం వహించాడు. ప్రార్థన భక్తుల ఆత్మకు ఓదార్పునిస్తుంది. ఇది ఒకరి ముఖాన్ని మృదువుగా చేసే శక్తిని కలిగి ఉంది, ఇది నిజంగానే జరగాలి. క్రీస్తుయేసు ద్వారా దయగల దేవుని సింహాసనాన్ని సమీపించే ఆధిక్యతను మనం సరిగ్గా ఉపయోగించుకున్నప్పుడు, మనం ఎక్కువ కాలం కష్టాల్లో ఉండలేము.

సమూయేలు, హన్నా అతన్ని ప్రభువుకు అందజేస్తుంది. (19-28)
ఎల్కానా మరియు అతని కుటుంబం వారి ముందు ఒక ప్రయాణాన్ని కలిగి ఉన్నారు, మరియు వారితో పాటు పిల్లలతో కూడిన కుటుంబాన్ని తీసుకువెళ్లారు, అయినప్పటికీ వారు కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధించే వరకు వారు కదలలేదు. ప్రార్థన మరియు నిరూపణ ప్రయాణానికి ఆటంకం కలిగించవు. దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి సమయం లేనందున పురుషులు ప్రయాణాలకు లేదా వ్యాపారంలో నిమగ్నమవ్వడానికి చాలా తొందరపడినప్పుడు, వారు అతని ఉనికి మరియు ఆశీర్వాదం లేకుండా ముందుకు సాగవచ్చు. హన్నా, దేవుని ఇంటి న్యాయస్థానాల పట్ల ఆమెకు ఎంతో గౌరవం ఉన్నప్పటికీ, ఇంట్లోనే ఉండమని వేడుకుంది. దేవుడు దయ కలిగి ఉంటాడు, త్యాగం కాదు. పబ్లిక్ ఆర్డినెన్సుల నుండి నిర్బంధించబడినవారు, చిన్న పిల్లలను పోషించడం మరియు పోషించడం ద్వారా, ఈ సందర్భం నుండి ఓదార్పుని పొందవచ్చు మరియు వారు ఆ బాధ్యతను సరైన స్ఫూర్తితో చేస్తే, దేవుడు దయతో వారిని అంగీకరిస్తాడని నమ్ముతారు. ప్రార్థనకు సమాధానంగా అతని మంచితనానికి కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన అంగీకారంతో హన్నా తన బిడ్డను ప్రభువుకు సమర్పించింది. మనం దేవునికి ఏది ఇచ్చినా, అది మనం మొదట అడిగినది మరియు అతని నుండి పొందింది. మేము అతనికి అందించిన అన్ని బహుమతులు మొదట మాకు ఆయన బహుమతులు. బాల శామ్యూల్ ప్రారంభంలో నిజమైన భక్తిని చూపించాడు. చిన్నపిల్లలకు చిన్నతనంలోనే దేవుడిని పూజించడం నేర్పించాలి. వారి తల్లితండ్రులు వారికి అందులో నేర్పించాలి, వారిని తీసుకురండి మరియు వారు చేయగలిగినంత బాగా చేయడంలో వారిని ఉంచాలి; దేవుడు వారిని దయతో అంగీకరిస్తాడు మరియు మంచిగా చేయమని వారికి బోధిస్తాడు.
Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |