Exodus - నిర్గమకాండము 23 | View All

1. లేనివార్తను పుట్టింపకూడదు; అన్యాయపు సాక్ష్యమును పలుకుటకై దుష్టునితో నీవు కలియకూడదు;

1. 'Do not spread false rumors, and do not help a guilty person by giving false testimony.

2. దుష్కార్యము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవద్దు, న్యాయమును త్రిప్పి వేయుటకు సమూహముతో చేరి వ్యాజ్యెములో సాక్ష్యము పలుకకూడదు;

2. Do not follow the majority when they do wrong or when they give testimony that perverts justice.

3. వ్యాజ్యెమాడువాడు బీదవాడైనను వానియెడల పక్షపాతముగా నుండకూడదు.

3. Do not show partiality to a poor person at his trial.

4. నీ శత్రువుని యెద్దయినను గాడిదయైనను తప్పిపోవు చుండగా అది నీకు కనబడినయెడల అగత్యముగా దాని తోలుకొనివచ్చి వాని కప్పగింపవలెను.
మత్తయి 5:44

4. 'If you happen to see your enemy's cow or donkey running loose, take it back to him.

5. నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుక్రింద పడియుండుట చూచి, దానినుండి తప్పింపక యుందునని నీవు అనుకొనినను అగత్యముగా వానితో కలిసి దాని విడిపింపవలెను.
మత్తయి 5:44

5. If his donkey has fallen under its load, help him get the donkey to its feet again; don't just walk off.

6. దరిద్రుని వ్యాజ్యెములో న్యాయము విడిచి తీర్పు తీర్చకూడదు

6. 'Do not deny justice to a poor person when he appears in court.

7. అబద్ధమునకు దూరముగానుండుము; నిరపరాధినైనను నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుష్టుని నిర్దోషినిగా ఎంచను.

7. Do not make false accusations, and do not put an innocent person to death, for I will condemn anyone who does such an evil thing.

8. లంచము తీసి కొనకూడదు; లంచము దృష్టిగలవానికి గ్రుడ్డితనము కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపార్థము చేయించును.

8. Do not accept a bribe, for a bribe makes people blind to what is right and ruins the cause of those who are innocent.

9. పరదేశిని బాధింపకూడదు; పరదేశి మనస్సు ఎట్లుండునో మీరెరుగుదురు; మీరు ఐగుప్తుదేశములో పరదేశులై యుంటిరిగదా.

9. 'Do not mistreat a foreigner; you know how it feels to be a foreigner, because you were foreigners in Egypt.

10. ఆరు సంవత్సరములు నీ భూమిని విత్తి దాని పంట కూర్చుకొనవలెను.

10. 'For six years plant your land and gather in what it produces.

11. ఏడవ సంవత్సరమున దానిని బీడు విడువవలెను. అప్పుడు నీ ప్రజలలోని బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచ్చును. నీ ద్రాక్షతోట విషయములోను నీ ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను.

11. But in the seventh year let it rest, and do not harvest anything that grows on it. The poor may eat what grows there, and the wild animals can have what is left. Do the same with your vineyards and your olive trees.

12. ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెద్దును నీ గాడిదయు నీ దాసి కుమారుడును పరదేశియు విశ్రమించునట్లు ఏడవ దినమున ఊరక యుండవలెను.

12. 'Work six days a week, but do no work on the seventh day, so that your slaves and the foreigners who work for you and even your animals can rest.

13. నేను మీతో చెప్పినవాటినన్నిటిని జాగ్రత్తగా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని పేరు ఉచ్చరింప కూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియ్య తగదు.

13. 'Listen to everything that I, the LORD, have said to you. Do not pray to other gods; do not even mention their names.

14. సంవత్సరమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ ఆచరింపవలెను.

14. 'Celebrate three festivals a year to honor me.

15. పులియని రొట్టెల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజ్ఞాపించినట్లు ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుప్తులోనుండి బయలుదేరి వచ్చితివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు ఏడు దినములు పులియని రొట్టెలను తినవలెను. నా సన్నిధిని ఎవడును వట్టిచేతులతో కనబడకూడదు.

15. In the month of Abib, the month in which you left Egypt, celebrate the Festival of Unleavened Bread in the way that I commanded you. Do not eat any bread made with yeast during the seven days of this festival. Never come to worship me without bringing an offering.

16. నీవు పొలములో విత్తిన నీ వ్యవసాయముల తొలిపంట యొక్క కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వ్యవసాయ ఫలములను నీవు కూర్చుకొనిన తరువాత సంవత్సరాంత మందు ఫలసంగ్రహపు పండుగను ఆచరింపవలెను.

16. 'Celebrate the Harvest Festival when you begin to harvest your crops. 'Celebrate the Festival of Shelters in the autumn, when you gather the fruit from your vineyards and orchards.

17. సంవత్సరమునకు మూడుమారులు పురుషులందరు ప్రభువైన యెహోవా సన్నిధిని కనబడవలెను.

17. Every year at these three festivals all your men must come to worship me, the Lord your God.

18. నా బలుల రక్తమును పులిసిన ద్రవ్యముతో అర్పింపకూడదు. నా పండుగలో నర్పించిన క్రొవ్వు ఉదయము వరకు నిలువ యుండకూడదు.

18. 'Do not offer bread made with yeast when you sacrifice an animal to me. The fat of animals sacrificed to me during these festivals is not to be left until the following morning.

19. నీ భూమి ప్రథమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిల్లను దాని తల్లిపాలతో ఉడకబెట్టకూడదు.

19. 'Each year bring to the house of the LORD your God the first grain that you harvest. 'Do not cook a young sheep or goat in its mother's milk.

20. ఇదిగో త్రోవలో నిన్ను కాపాడి నేను సిద్ధపరచిన చోటుకు నిన్ను రప్పించుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను.
మత్తయి 11:10, మార్కు 1:2, లూకా 7:27, యోహాను 14:11, అపో. కార్యములు 7:38-39, 1 కోరింథీయులకు 10:9

20. 'I will send an angel ahead of you to protect you as you travel and to bring you to the place which I have prepared.

21. ఆయన సన్నిధిని జాగ్రత్తగానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన కోపము రేపవద్దు; మీ అతిక్రమములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకున్నది.
యోహాను 14:11, అపో. కార్యములు 7:38-39

21. Pay attention to him and obey him. Do not rebel against him, for I have sent him, and he will not pardon such rebellion.

22. అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగ్రత్తగా విని నేను చెప్పినది యావత్తు చేసినయెడల నేను నీ శత్రువులకు శత్రువును నీ విరోధులకు విరోధియునై యుందును.
1 పేతురు 2:9

22. But if you obey him and do everything I command, I will fight against all your enemies.

23. ఎట్లనగా నా దూత నీకు ముందుగావెళ్లుచు, అమోరీయులు హిత్తీయులు పెరిజ్జీయులు కనానీయులు హివ్వీయులు యెబూసీయులను వారున్న చోటుకు నిన్ను రప్పించును, నేను వారిని సంహరించెదను.

23. My angel will go ahead of you and take you into the land of the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites, and I will destroy them.

24. వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి క్రియలవంటి క్రియలు చేయక వారిని తప్పక నిర్మూలము చేసి, వారి విగ్రహములను బొత్తిగా పగులగొట్టవలెను.

24. Do not bow down to their gods or worship them, and do not adopt their religious practices. Destroy their gods and break down their sacred stone pillars.

25. నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలెను, అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును. నేను నీ మధ్యనుండి రోగము తొలగించెదను.

25. If you worship me, the LORD your God, I will bless you with food and water and take away all your sicknesses.

26. కడుపు దిగబడునదియు గొడ్డుదియు నీ దేశము లోను ఉండదు. నీ దినముల లెక్క సంపూర్తి చేసెదను.

26. In your land no woman will have a miscarriage or be without children. I will give you long lives.

27. నన్నుబట్టి మనుష్యులు నీకు భయపడునట్లు చేసెదను. నీవు పోవు సర్వ దేశములవారిని ఓడ గొట్టి నీ సమస్త శత్రువులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునట్లు చేసెదను.

27. 'I will make the people who oppose you afraid of me; I will bring confusion among the people against whom you fight, and I will make all your enemies turn and run from you.

28. మరియు, పెద్ద కందిరీగలను నీకు ముందుగా పంపించెదను, అవి నీ యెదుటనుండి హివ్వీయులను కనానీయులను హిత్తీయులను వెళ్లగొట్టను.

28. I will throw your enemies into panic; I will drive out the Hivites, the Canaanites, and the Hittites as you advance.

29. దేశము పాడై అడవిమృగములు నీకు విరోధముగా విస్తరింపకుండునట్లు వారిని ఒక్క సంవత్సరములోనే నీ యెదుటనుండి వెళ్లగొట్టను.

29. I will not drive them out within a year's time; if I did, the land would become deserted, and the wild animals would be too many for you.

30. నీవు అభివృద్ధిపొంది ఆ దేశమును స్వాధీనపరచుకొనువరకు క్రమక్రమముగా వారిని నీయెదుటనుండి వెళ్లగొట్టెదను.

30. Instead, I will drive them out little by little, until there are enough of you to take possession of the land.

31. మరియఎఱ్ఱ సముద్రమునుండి ఫిలిష్తీయుల సముద్రము వరకును అరణ్యమునుండి నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏర్పరచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీ చేతి కప్పగించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళ్లగొట్టెదవు.

31. I will make the borders of your land extend from the Gulf of Aqaba to the Mediterranean Sea and from the desert to the Euphrates River. I will give you power over the inhabitants of the land, and you will drive them out as you advance.

32. నీవు వారితో నైనను వారి దేవతలతోనైనను నిబంధన చేసికొనవద్దు. నీవు వారి దేవతలను సేవించినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక

32. Do not make any agreement with them or with their gods.

33. వారు నీచేత నాకు విరోధముగా పాపము చేయింపకుండునట్లు వారు నీ దేశములో నివసింపకూడదు.

33. Do not let those people live in your country; if you do, they will make you sin against me. If you worship their gods, it will be a fatal trap for you.'Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 23 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
అబద్ధం మరియు అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా చట్టాలు. (1-9) 
మోషే ధర్మశాస్త్రంలో మంచి వ్యక్తిగా ఎలా ఉండాలో మరియు ఒక సమూహం కోసం మంచి ఎంపికలు ఎలా చేయాలో మంచి నియమాలు ఉన్నాయి. ఇది ఒకే దేవుడిని ఆరాధించడం మరియు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను వేర్వేరు దేవుళ్లను విశ్వసించే ఇతర వ్యక్తుల నుండి వేరుగా ఉంచడంపై దృష్టి పెట్టింది. మనం ఎల్లప్పుడూ న్యాయంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి మరియు మన స్నేహితులను లేదా ఇతర వ్యక్తులు ఏమనుకుంటున్నారో ఇతరులకు నీచంగా లేదా అన్యాయంగా ఉండేలా ప్రభావితం చేయనివ్వకూడదు. మనం కూడా నిజం చెప్పాలి తప్ప తప్పు చేయని వారిని నిందించకూడదు.

విశ్రాంతి సంవత్సరం, విశ్రాంతిదినం, మూడు పండుగలు. (10-19) 
ప్రతి ఏడవ సంవత్సరం, ప్రజలు భూమిపై పని చేయడానికి అనుమతించబడరు. వారు ఆహారం కోసం భూమి సహజంగా ఉత్పత్తి చేసే వాటిపై ఆధారపడవలసి వచ్చింది మరియు దేనినీ సేవ్ చేయలేకపోయింది. దేవుడిని విశ్వసించాలని ప్రజలకు బోధించడానికి మరియు వారు ఇకపై పని చేయనవసరం లేని భవిష్యత్తును వారికి గుర్తు చేయడానికి ఈ నియమం రూపొందించబడింది. ఒకే నిజమైన దేవుణ్ణి తప్ప మరే దేవుళ్లను పూజించకూడదని కూడా వారికి చెప్పబడింది. ఇజ్రాయెల్‌లోని కొంతమంది ఇతర దేవుళ్లను ఆరాధించడానికి శోదించబడినందున ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ప్రజలు ప్రత్యేక ప్రదేశానికి వెళ్లడం చాలా ముఖ్యం. దేవుని సేవ చేయడానికి సమయాన్ని వెచ్చించడంలో మనం సంతోషంగా ఉండాలి మరియు దానిని మన ఆత్మలకు ఒక ఆహ్లాదకరమైన వేడుకగా భావించాలి. మనం పూజకు వెళ్ళినప్పుడు, దేవునికి సమర్పించడానికి ఏమీ లేకుండా కేవలం చూపించకూడదు. బదులుగా, మనం దేవుని పట్ల మంచి ఆలోచనలు మరియు భావాలతో రావాలి మరియు మనల్ని మనం ఆయనకు సమర్పించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. మనం ఇలా చేసినప్పుడు, దేవుడు మనతో సంతోషంగా ఉంటాడు. 

దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను కనానుకు నడిపిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. (20-33)
ప్రజలు వాగ్దాన దేశానికి అరణ్యం గుండా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వారికి మార్గనిర్దేశం చేయడానికి మరియు రక్షించడానికి ఒక దేవదూతను పంపుతానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. వారు ఈ దేవదూతను వినాలి మరియు పాటించాలి. సెయింట్ పాల్ బోధించినట్లుగా యేసు యెహోవా దేవదూత. 1Cor 10:9 కనానులో నివసించడానికి మంచి స్థలం ఉంటుందని దేవుడు ప్రజలకు వాగ్దానం చేశాడు. వాగ్దానం న్యాయమైనది ఎందుకంటే వారు నిజమైన దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధించాలి మరియు ఇతర దేశాల అబద్ధ దేవుళ్ళను కాదు. వాగ్దానంలో మంచి ఆహారం, మంచి ఆరోగ్యం, ఎక్కువ డబ్బు మరియు సుదీర్ఘ జీవితం ఉన్నాయి. తమ శత్రువులను ఓడిస్తామని కూడా వాగ్దానం చేశారు. హార్నెట్స్ వంటి చిన్న జీవులు కూడా వారికి సహాయం చేయగలవు. దేవుడు తన శత్రువులను నెమ్మదిగా ఓడించడం ద్వారా చర్చికి సహాయం చేస్తాడు, ఇది వారికి బలంగా ఉండటానికి మరియు దేవునిపై ఆధారపడటానికి సహాయపడుతుంది. దేవుని ప్రజలు ఒకేసారి కాకుండా కాలక్రమేణా చెడు ఆలోచనలు మరియు ప్రవర్తనలను వదిలించుకోవాలి. అలా చేయడానికి, వారు విగ్రహాలను పూజించే వ్యక్తులతో స్నేహం చేయడం మానుకోవాలి. చెడు ప్రభావాల చుట్టూ ఉండటం వల్ల మనం చెడు పనులు చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనం ఎవరితో సమయం గడుపుతామో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే వారు సరైనది చేయకుండా మనల్ని దూరం చేయవచ్చు. Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |