Isaiah - యెషయా 40 | View All

1. మీ దేవుడు సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా,

లూకా 2:25 యెరూషలేము నందు సుమెయోనను ఒక మనుష్యుడుండెను. అతడు నీతి మంతుడును భక్తిపరుడునైయుండి, ఇశ్రాయేలుయొక్క ఆదరణకొరకు కనిపెట్టువాడు; పరిశుద్ధాత్మ అతనిమీద ఉండెను.

2. నా జనులను ఓదార్చుడి ఓదార్చుడి యెరూషలేముతో ప్రేమగా మాటలాడుడి ఆమె యుద్ధకాలము సమాప్తమయ్యెను ఆమె దోషరుణము తీర్చబడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన సమస్త పాపముల నిమిత్తము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు ప్రకటించుడి.

ప్రకటన 1:5 నమ్మకమైన సాక్షియు, మృతులలోనుండి ఆది సంభూతుడుగా లేచిన వాడును, భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుక్రీస్తు నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక.

3. ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనగా అరణ్యములో యెహోవాకు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గము సరాళము చేయుడి.

మత్తయి 3:3 ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరాళము చేయుడని అరణ్యములో కేకవేయు నొకని శబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయా ద్వారా చెప్పబడినవాడితడే.

మార్కు 1:3 ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి, ఆయన త్రోవలు సరాళము చేయుడని అరణ్యములో కేకవేయుచున్న ఒకనిశబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయాచేత వ్రాయబడినట్టు

లూకా 1:76 పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగ్రహించుటకును ఈ రక్షణ కలుగజేసెను.

యోహా 1:23 అందు కతడు ప్రవక్తయైన యెషయా చెప్పినట్టు నేను ప్రభువు త్రోవ సరాళముచేయుడి అని అరణ్యములో ఎలుగెత్తి చెప్పు ఒకని శబ్దము అని చెప్పెను.

లూకా 3:4-6 ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరాళముచేయుడిప్రతి పల్లము పూడ్చబడును ప్రతి కొండయు మెట్టయు పల్లము చేయబడును వంకర మార్గములు తిన్ననివగును కరకు మార్గములు నున్ననివగునుసకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణ్యములో కేకలువేయుచున్న యొకని శబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయా వాక్యముల గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు ఇది జరిగెను.

4. ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలెను ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అణచవలెను వంకరవి చక్కగాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండ వలెను.

5. యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తప్పకుండ సర్వశరీరులు దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు.

లూకా 2:30-31 అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు మహిమగానునీవు సకల ప్రజలయెదుట సిద్ధపరచిన

అపో 28:28 కాబట్టి దేవునివలననైన యీ రక్షణ అన్యజనులయొద్దకు పంపబడి యున్నదని మీరు తెలిసికొందురు గాక,

6. ఆలకించుడి, ప్రకటించుమని యొకడు ఆజ్ఞ ఇచ్చు చున్నాడు నేనేమి ప్రకటింతునని మరి యొకడడుగుచున్నాడు. సర్వశరీరులు గడ్డియై యున్నారు వారి అందమంతయు అడవిపువ్వువలె ఉన్నది

యాకోబు 1:10-11 ఏలయనగా ఇతడు గడ్డిపువ్వువలె గతించిపోవును.సూర్యుడుదయించి, వడగాలి కొట్టి, గడ్డిని మాడ్చివేయగా దాని పువ్వు రాలును, దాని స్వరూప సౌందర్యమును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన ప్రయత్నములలో వాడి పోవును.

1 పేతురు 1:24-25 గడ్డి ఎండును దాని పువ్వును రాలును, అయితే ప్రభువు వాక్యము ఎల్లప్పుడును నిలుచును.మీకు ప్రకటింపబడిన సువార్త యీ వాక్యమే.

7. యెహోవా తన శ్వాసము దానిమీద ఊదగా గడ్డి యెండును పువ్వు వాడును నిశ్చయముగా జనులు గడ్డివంటివారే.

యాకోబు 1:10-11 ఏలయనగా ఇతడు గడ్డిపువ్వువలె గతించిపోవును.సూర్యుడుదయించి, వడగాలి కొట్టి, గడ్డిని మాడ్చివేయగా దాని పువ్వు రాలును, దాని స్వరూప సౌందర్యమును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన ప్రయత్నములలో వాడి పోవును.

8. గడ్డి యెండిపోవును దాని పువ్వు వాడిపోవును మన దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును.

9. సీయోనూ, సువార్త ప్రటించుచున్నదానా, ఉన్నతపర్వతము ఎక్కుము యెరూషలేమూ, సువార్త ప్రకటించుచున్నదానా, బలముగా ప్రకటించుము భయపడక ప్రకటింపుమి - ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పట్టణములకు ప్రకటించుము.

యోహా 12:15 అని వ్రాయబడిన ప్రకారము యేసు ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దానిమీద కూర్చుండెను.

10. ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా ప్రభువగు యెహోవా తానే శక్తిసంపన్నుడై వచ్చును ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయనయొద్దనున్నది ఆయన చేయు ప్రతికారము ఆయనకు ముందుగానడచుచున్నది.

ప్రకటన 22:7-12 ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను, ఈ గ్రంథములోని ప్రవచనవాక్యములను గైకొనువాడు ధన్యుడు.యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని చూచినప్పుడు వాటిని నాకు చూపుచున్న దూతపాదముల యెదుట నమస్కారము చేయుటకు సాగిలపడగా,అతడు వద్దుసుమీ, నేను నీతోను, ప్రవక్తలైన నీ సహోదరులతోను, ఈ గ్రంథ మందున్న వాక్యములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమస్కారము చేయుమని చెప్పెను.మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెప్పెను ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచనవాక్యములకు ముద్రవేయవలదు; కాలము సమీపమైయున్నది;అన్యాయము చేయువాడు ఇంకను అన్యాయమే చేయనిమ్ము, అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకను అపవిత్రుడుగానే యుండ నిమ్ము, నీతి మంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిమ్ము. పరిశుద్ధుడు ఇంకనుపరిశుద్ధుడుగానే యుండనిమ్ము.ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది.

11. గొఱ్ఱెలకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో గొఱ్ఱెపిల్లలను కూర్చి రొమ్మున ఆనించుకొని మోయును పాలిచ్చువాటిని ఆయన మెల్లగా నడిపించును.

యోహా 10:11 నేను గొఱ్ఱెలకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱ్ఱెలకొరకు తన ప్రాణము పెట్టును.

12. తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మన్ను కొలపాత్రలో ఉంచినవాడెవడు? త్రాసుతో పర్వతములను తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?

13. యెహోవా ఆత్మకు నేర్పినవాడెవడు? ఆయనకు మంత్రియై ఆయనకు బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొద్ద ఆయన ఆలోచన అడిగెను?

1 కోరింథీ 2:16 ప్రభువు మనస్సును ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే క్రీస్తు మనస్సు కలిగినవారము.

రోమా 11:34-35 ప్రభువు మనస్సును ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెప్పిన వాడెవడు?ముందుగా ఆయనకిచ్చి, ప్రతిఫలము పొంద గలవాడెవడు?

14. ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? న్యాయమార్గమును గూర్చి ఆయనకు నేర్పినవాడెవడు? ఆయనకు జ్ఞానమును ఆభ్యసింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుద్ధిమార్గము బోధించినవాడెవడు?

రోమా 11:34-35 ప్రభువు మనస్సును ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెప్పిన వాడెవడు?ముందుగా ఆయనకిచ్చి, ప్రతిఫలము పొంద గలవాడెవడు?

15. జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు త్రాసుమీది ధూళివంటివారు ద్వీపములు గాలికి ఎగురు సూక్ష్మ రేణువులవలె నున్నవి.

16. సమిధలకు లెబానోను చాలకపోవును దహనబలికి దాని పశువులు చాలవు

17. ఆయన దృష్టికి సమస్త జనములు లేనట్టుగానే యుండును ఆయన దృష్టికి అవి అభావముగాను శూన్యముగాను ఎంచబడును.

18. కావున మీరు ఎవనితో దేవుని పోల్చుదురు? ఏ రూపమును ఆయనకు సాటిచేయగలరు?

అపో 17:29 కాబట్టి మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుష్యుల చమత్కార కల్పనలవలన మల్చబడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవత్వము పోలి యున్నదని తలంపకూడదు.

19. విగ్రహమును చూడగా శిల్పి దానిని పోతపోయును కంసాలి దానిని బంగారు రేకులతో పొదుగును దానికి వెండి గొలుసులు చేయును

20. విలువగలదానిని అర్పింపజాలని నీరసుడు పుచ్చని మ్రాను ఏర్పరచుకొనును కదలని విగ్రహమును స్థాపించుటకు నేర్పుగల పని వాని వెదకి పిలుచుకొనును.

21. మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటినుండి ఎవరును మీతో చెప్పలేదా? భూమిని స్థాపించుటనుబట్టి మీరుదాని గ్రహింపలేదా?

22. ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడై యున్నాడు దాని నివాసులు మిడతలవలె కనబడుచున్నారు ఒకడు తెరను విప్పినట్లు ఆయన ఆకాశవైశాల్యమును వ్యాపింపజేసెను ఒకడు గుడారము వేసినట్లు ఆయన దానిని నివాస స్థలముగా ఏర్పరచెను.

23. రాజులను ఆయన లేకుండచేయును భూమియొక్క న్యాయాధిపతులను మాయాస్వరూపులుగా చేయును.

24. వారు నాటబడగనే విత్తబడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తన్నకమునుపే ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొట్టును ఎగరగొట్టునట్లు ఆయన వారిని ఎగరగొట్టును.

25. నీవు ఇతనితో సమానుడవని మీరు నన్నెవనికి సాటి చేయుదురు? అని పరిశుద్ధుడు అడుగుచున్నాడు.

26. మీకన్నులు పైకెత్తి చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెక్కచొప్పున వీటి సమూహములను బయలు దేరజేసి వీటన్నిటికిని పేరులు పెట్టి పిలుచువాడే గదా. తన అధికశక్తిచేతను తనకు కలిగియున్న బలాతిశయము చేతను ఆయన యొక్కటియైనను విడిచిపెట్టడు.

27. యాకోబూనా మార్గము యెహోవాకు మరుగై యున్నది నా న్యాయము నా దేవుని దృష్టికి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచున్నావు? ఇశ్రాయేలూ, నీవేల ఈలాగు చెప్పుచున్నావు?

28. నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా నిత్యుడగు దేవుడు ఆయన సొమ్మసిల్లడు అలయడు ఆయన జ్ఞానమును శోధించుట అసాధ్యము.

29. సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయువాడు ఆయనే.

30. బాలురు సొమ్మసిల్లుదురు అలయుదురు ¸యౌవనస్థులు తప్పక తొట్రిల్లుదురు

31. యెహోవాకొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షిరాజులవలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెత్తుదురు సొమ్మసిల్లక నడిచిపోవుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 40 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible


సువార్త ప్రకటించడం, క్రీస్తు రాకడ గురించిన శుభవార్త. (1-11) 
"మానవ అస్తిత్వం అంతా ఒక స్థిరమైన యుద్ధం, మరియు క్రైస్తవ జీవితం బహుశా అన్నింటికంటే చాలా కష్టతరమైనది. అయితే, ఈ పోరాటం శాశ్వతమైనది కాదు; దీనికి ముగింపు ఉంది. కష్టాలు ప్రేమ యొక్క శక్తి ద్వారా తొలగించబడతాయి, ముఖ్యంగా పాపాలు క్షమించబడినప్పుడు. క్రీస్తు మరణం ద్వారా సాధించిన అద్భుతమైన ప్రాయశ్చిత్తం ద్వారా, దేవుని దయ అతని న్యాయానికి అనుగుణంగా, అతని మహిమను వెల్లడిస్తుంది.క్రీస్తులో మరియు అతని బాధలో, నిజమైన పశ్చాత్తాపకులు తమ పాపాలన్నిటికీ రెట్టింపు ఆశీర్వాదాన్ని కనుగొంటారు, ఎందుకంటే అతని మరణం ద్వారా క్రీస్తు అందించిన సంతృప్తి అమూల్యమైనది.
ప్రవక్త యొక్క మాటలు నిజానికి బాబిలోన్ నుండి యూదులు తిరిగి రావడానికి సంబంధించినవి కావచ్చు, అయితే ఈ సంఘటన కొత్త నిబంధనలో పవిత్రాత్మ ద్వారా ముందుగా చెప్పబడిన క్షణంతో పోలిస్తే జాన్ బాప్టిస్ట్ క్రీస్తు రాకను తెలియజేసాడు. పురాతన కాలంలో, తూర్పు పాలకులు నిర్జనమైన భూముల గుండా ప్రయాణించినప్పుడు, వారి కోసం మార్గాలు చాలా జాగ్రత్తగా సిద్ధం చేయబడ్డాయి మరియు అడ్డంకులు తొలగించబడ్డాయి. ప్రభువు తన బోధల ద్వారా మరియు అతని ఆత్మ యొక్క విశ్వాసాల ద్వారా మన హృదయాలను సిద్ధం చేస్తాడు, మన ఉన్నతమైన ఆలోచనలను తగ్గించి, ధర్మబద్ధమైన కోరికలను పెంపొందించుకుంటాడు, మన వంకర మరియు మొండి స్వభావాలను సరిదిద్దడం మరియు ఏవైనా అడ్డంకులు తొలగించడం, తద్వారా మేము అతని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము. భూమి మరియు అతని స్వర్గపు రాజ్యం కోసం సిద్ధంగా ఉండండి.
పడిపోయిన మానవత్వంతో అనుబంధించబడిన అన్నింటినీ పరిగణించండి లేదా మానవులు సాధించిన ఏదైనా-గడ్డి మరియు దాని నశ్వరమైన పువ్వులు వంటివి. శిక్షను ఎదుర్కొంటున్న పాపికి బిరుదులు మరియు ఆస్తులు ఏ విలువను కలిగి ఉంటాయి? కేవలం శరీరానికి చేయలేనిది మన కోసం చేయగల శక్తి ప్రభువు వాక్యానికి ఉంది. క్రీస్తు ఆసన్నమైన రాక యొక్క సంతోషకరమైన సందేశం భూమి యొక్క సుదూర ప్రాంతాలకు వ్యాపించడానికి ఉద్దేశించబడింది. సాతాను బలీయమైన విరోధి కావచ్చు, కానీ మన ప్రభువైన యేసు శక్తిమంతుడు, మరియు అతను తన ప్రణాళికలను విఫలం కాకుండా అమలు చేస్తాడు. క్రీస్తు కరుణామయమైన గొర్రెల కాపరిగా పనిచేస్తాడు, కొత్త మతమార్పిడులు, బలహీన విశ్వాసులు మరియు దుఃఖంతో బాధపడేవారి పట్ల సున్నిత శ్రద్ధను ప్రదర్శిస్తాడు. ఆయన వాక్యం మనకు అందించడానికి వీలు కల్పించే వాటిని మాత్రమే కోరుతుంది మరియు ఆయన మనలను సహించటానికి బలపరిచే దానికంటే ఎక్కువ కష్టాలను విధించదు. మన కాపరి యొక్క స్వరాన్ని గుర్తించి, ఆయనను నమ్మకంగా అనుసరించి, తద్వారా మనల్ని మనం అతని ప్రతిష్టాత్మకమైన గొర్రెలుగా ధృవీకరిద్దాం.

దేవుని సర్వశక్తిమంతమైన శక్తి. (12-17)
సృష్టికర్త సన్నిధిలో, సృష్టి అంతా అల్పమైపోతుంది. ప్రభువు తన ఆత్మ ద్వారా ప్రపంచాన్ని రూపొందించినప్పుడు, ఏమి చేయాలో లేదా ఎలా కొనసాగించాలో ఎవరూ మార్గదర్శకత్వం లేదా సలహా ఇవ్వలేదు. దేశాలు, అతనికి వ్యతిరేకంగా కొలిచినప్పుడు, అపారమైన బకెట్‌లో ఒంటరిగా ఉన్న డ్రాప్ లేదా బ్యాలెన్స్‌లో ఉన్న మైనస్‌క్యూల్ ధూళిని పోలి ఉంటాయి, ఇది మొత్తం భూమితో పోలిస్తే ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపదు. యోహాను 3:16లో చెప్పబడినట్లుగా, ప్రపంచం పట్ల దేవుని ప్రేమ యొక్క అపారతను ఇది నొక్కి చెబుతుంది, అతని దృష్టిలో అది చిన్నదిగా మరియు అల్పమైనదిగా కనిపించినప్పటికీ, యోహాను 3:16లో దాని విమోచనం కోసం ఆయన తన అద్వితీయ కుమారుని త్యాగం చేశాడు. చర్చి యొక్క అర్పణలు మరియు ఆరాధనలు అతని పరిపూర్ణతను ఎన్నటికీ పెంచలేవు, ఎందుకంటే తండ్రి యొక్క ఏకైక కుమారుని నిస్వార్థ సమర్పణ ద్వారా మాత్రమే మన ఆత్మలు శాశ్వతమైన విధ్వంసం నుండి తప్పించబడ్డాయి.

విగ్రహారాధన యొక్క మూర్ఖత్వం. (18-26) 
ఎప్పుడైతే మనం దేవుని కంటే ఎక్కువ గౌరవం లేదా ఆప్యాయత, భయము లేదా ఆశతో దేనినైనా కలిగి ఉంటాము, మనం చిత్రాలను సృష్టించకపోయినా లేదా పూజలో పాల్గొనకపోయినా, ఆ జీవిని దేవునితో సమానమైన స్థితికి సమర్థవంతంగా ఎదుగుతాము. బలిగా అర్పించడానికి తమ వద్ద ఏమీ లేనంతగా నిరుపేదగా ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఇప్పటికీ గౌరవించటానికి వారి స్వంత దేవతను కనుగొంటారు. ప్రజలు తమ విగ్రహాల విషయానికి వస్తే ఎంత విలాసంగా ఉంటారో చెప్పుకోదగినది, అయినప్పటికీ వారు మన దేవుని సేవలో అదే విధంగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి వెనుకాడతారు. దేవుని గొప్పతనం యొక్క పరిమాణాన్ని నొక్కిచెప్పడానికి, ప్రవక్త అన్ని తరాలను మరియు దేశాలను సాక్షులుగా పిలుస్తాడు. ఈ సత్యం గురించి తెలియని వారు ఇష్టపూర్వకంగానే చేస్తారు. దేవుడు అన్ని జీవులపై మరియు సృష్టిలోని ప్రతి అంశముపై ఆధిపత్యం కలిగి ఉన్నాడు. ప్రవక్త మన ఇంద్రియాలకు అదనంగా మన తెలివిని ఉపయోగించమని ప్రోత్సహిస్తాడు, ఖగోళ అతిధేయల సృష్టికర్త గురించి ఆలోచించమని మరియు ఆయనకు మన గౌరవాన్ని చెల్లించమని ప్రేరేపిస్తాడు. ఆయన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడంలో ఏ ఒక్క సంస్థ కూడా విఫలం కాదు. ఆయన అన్ని వాగ్దానాలు చేయడమే కాకుండా వాటిని నెరవేర్చడానికి కట్టుబడి ఉన్నారని కూడా గుర్తుంచుకోండి.

అవిశ్వాసానికి వ్యతిరేకంగా. (27-31)
దేవుని ప్రజలు విశ్వాసం లేకపోవడం మరియు ఆయనపై వారి అపనమ్మకం కారణంగా చీవాట్లు ఎదుర్కొంటారు. వారు జాకబ్ మరియు ఇజ్రాయెల్ అనే పేర్లను కలిగి ఉన్నారని, జాకబ్ తన పరీక్షలన్నింటికీ మద్దతునిచ్చిన దేవుని విశ్వసనీయతకు గుర్తింపుగా వారికి పేర్లు పెట్టారని వారు గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ పేర్లు ఆయనతో వారి ఒడంబడిక సంబంధాన్ని సూచిస్తాయి. అనేక నిరాధారమైన చింతలు మరియు నిరాధారమైన భయాలు వాటి మూలాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం ద్వారా తొలగించబడతాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలు మన మనస్సులలో వేళ్ళూనుకోవడం అనువైనది కాదు, కానీ వాటిని ప్రతికూల ప్రసంగంగా వ్యక్తీకరించడానికి మనం అనుమతించినప్పుడు అది మరింత ఘోరంగా ఉంటుంది.
ఈ భయాందోళనలు మరియు అనిశ్చితులన్నింటినీ అణచివేయడానికి వారికి ఇప్పటికే తెలిసినవి మరియు విన్నవి సరిపోతాయి. దేవుడు కృప యొక్క పనిని ప్రారంభించినప్పుడు, అతను దానిని పూర్తి చేస్తాడు. ఆయనపై వినయపూర్వకంగా ఆధారపడే వారికి, స్వయంగా చర్య తీసుకునే వారికి ఆయన సహాయం చేస్తాడు. వారి బలం ఆనాటి డిమాండ్లకు అనుగుణంగా ఉంటుంది, దైవిక దయకు ధన్యవాదాలు, వారి ఆత్మలు ప్రాపంచిక ఆందోళనల కంటే ఎదగడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. వారు నూతన శక్తితో దేవుని ఆజ్ఞలను ఆనందంగా పాటిస్తారు.
అవిశ్వాసం, అహంకారం మరియు స్వావలంబన నుండి కాపాడుకుందాం. మనం మన స్వంత శక్తితో ముందుకు సాగితే, మనం తడబడటం మరియు జారిపోయే అవకాశం ఉంది. అయితే, మనము మన హృదయాలను మరియు ఆశలను పరలోకంలో ఉంచినట్లయితే, మనము అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించి, క్రీస్తుయేసునందు మన ఉన్నతమైన పిలుపు యొక్క బహుమతిని పొందుతాము.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |