Malachi - మలాకీ 3 | View All

1. ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచున్నాను; మీరు వెదకుచున్న ప్రభువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాత్తుగా వచ్చును; ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

మత్తయి 11:3-10 అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిష్యులనంపెను.యేసు వారిని చూచి మీరు వెళ్లి, విన్నవాటిని కన్నవాటిని యోహానుకు తెలుపుడి.గ్రుడ్డివారు చూపుపొందుచున్నారు, కుంటివారు నడుచుచున్నారు, కుష్ఠరోగులు శుద్ధులగుచున్నారు, చెవిటి వారు వినుచున్నారు, చనిపోయినవారు లేపబడుచున్నారు, బీదలకు సువార్త ప్రకటింపబడుచున్నది.మరియు నా విషయమై అభ్యంతరపడనివాడు ధన్యుడని యుత్తర మిచ్చెను.వారు వెళ్లిపోవుచుండగా యేసు యోహానునుగూర్చి జనసమూహములతో ఈలాగు చెప్పసాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణ్యములోనికి వెళ్లితిరి? గాలికి కదలు చున్న రెల్లునా? మరి ఏమి చూడ వెళ్లితిరి?సన్నపు బట్టలు ధరించుకొన్న మనుష్యునా? ఇదిగో సన్నపు బట్టలు ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా.మరి ఏమి చూడ వెళ్లితిరి? ప్రవక్తనా? అవునుగాని ప్రవక్తకంటె గొప్పవానినని మీతో చెప్పుచున్నాను.ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను, అతడు నీ ముందర నీ మార్గమును సిద్ధ పరచును.

మార్కు 1:2 ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను; అతడు నీ మార్గము సిద్ధపరచును.

లూకా 1:17-76 జెకర్యాయిది నాకేలాగు తెలియును? నేను ముసలివాడను, నాభార్యయు బహుకాలము గడచినదని ఆ దూతతో చెప్పగాదూతనేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబ్రియేలును; నీతో మాటలాడుట కును ఈ సువర్తమానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని.మరియు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టునకును, అవిధేయులను నీతి మంతుల జ్ఞానము ననుసరించుటకును త్రిప్పి, ప్రభువు కొరకు ఆయత్తపడియున్న ప్రజలను సిద్ధ పరచుటకై ఏలీయాయొక్క ఆత్మయు శక్తియు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్లును గనుక నీకు సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుట్టినందున అనేకులు సంతోషింతురనెను.మరియు నా మాటలు వాటికాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమ్మలేదు గనుక ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెప్పెను.ప్రజలు జెకర్యాకొరకు కనిపెట్టుచుండి, ఆలయమునందు అతడు ఆలస్యము చేసినందుకు ఆశ్చర్యపడిరి.అతడు వెలుపలికి వచ్చినప్పుడు వారితో మాటలాడలేక పోయినందున, ఆలయమునందు అతనికి దర్శనము కలిగినదని వారు గ్రహించిరి; అప్పుడతడు వారికి సంజ్ఞలు చేయుచు, మూగవాడై యుండెను.అతడు సేవచేయు దినములు సంపూర్ణ మైనప్పుడు తన యింటికి వెళ్లెను.ఆ దినములైన పిమ్మట అతని భార్య ఎలీసబెతు గర్భవతియై మనుష్యులలో నాకుండిన అవమానమును తీసి వేయుటకునన్ను కటాక్షించిన దినములలో ప్రభువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు ఇతరుల కంట బడకుండెను.ఆరవ నెలలో గబ్రియేలను దేవదూత గలిలయలోని నజరేతను ఊరిలోదావీదు వంశస్థుడైన యోసేపను ఒక పురుషునికి ప్రధానము చేయబడిన కన్యకయొద్దకు దేవుని చేత పంపబడెను. ఆ కన్యక పేరు మరియ.ఆ దూత లోపలికి వచ్చి ఆమెను చూచిదయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము; ప్రభువు నీకు తోడైయున్నాడని చెప్పెను.ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడిఈ శుభవచన మేమిటో అని ఆలోచించు కొనుచుండగాదూత మరియా, భయపడకుము; దేవునివలన నీవు కృపపొందితివి.ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు;ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడనబడును; ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రియైన దావీదు సింహాసనమును ఆయన కిచ్చును.ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెప్పెను.అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో అనగాదూతపరిశుద్ధాత్మ నీమీదికి వచ్చును; సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడనబడును.మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతుకూడ తన వృద్ధాప్యమందు ఒక కుమారుని గర్భము ధరించి యున్నది; గొడ్రాలనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము;దేవుడు చెప్పిన యేమాటయైనను నిరర్థకము కానేరదని ఆమెతో చెప్పెను.అందుకు మరియ ఇదిగో ప్రభువు దాసురాలను; నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాక అనెను. అంతట దూత ఆమెయొద్ద నుండి వెళ్లెను.ఆ దినములయందు మరియ లేచి యూదా ప్రదేశ ము లోని కొండ సీమలోనున్న ఒక ఊరికి త్వరగా వెళ్లిజెకర్యా యింటిలో ప్రవేశించి, ఎలీసబెతుకు వందనము చేసెను.ఎలీసబెతు మరియయొక్క వందనవచనము విన గానే, ఆమె గర్భములో శిశువు గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినదై బిగ్గరగా ఇట్లనెనుస్త్రీలలో నీవు ఆశీర్వదింపబడినదానవు నీ గర్భఫలమును ఆశీర్వదింపబడునునా ప్రభువు తల్లి నా యొద్దకు వచ్చుట నా కేలాగు ప్రాప్తించెను?ఇదిగో నీ శుభవచనము నా చెవినిపడగానే నా గర్భములోని శిశువు ఆనందముతో గంతులు వేసెను.ప్రభువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిద్ధించును గనుక నమ్మిన ఆమె ధన్యురాలనెను.అప్పుడు మరియ యిట్లనెను నా ప్రాణము ప్రభువును ఘనపరచుచున్నది.ఆయన తన దాసురాలి దీనస్థితిని కటాక్షించెనునా ఆత్మ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.సర్వశక్తిమంతుడు నాకు గొప్పకార్యములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని అన్నితరములవారును నన్ను ధన్యురాలని యందురు. ఆయన నామము పరిశుద్ధము.ఆయనకు భయపడువారిమీద ఆయన కనికరము తర తరములకుండును.ఆయన తన బాహువుతో పరాక్రమము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన విషయమై గర్విష్ఠులను చెదరగొట్టెను.సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనుల నెక్కించెనుఆకలిగొనినవారిని మంచి పదార్థములతో సంతృప్తి పరచి ధనవంతులను వట్టిచేతులతో పంపివేసెను.అబ్రాహామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము చూపి జ్ఞాపకము చేసికొందునని మనపితరులతో సెలవిచ్చినట్టుఆయన తన సేవకుడైన ఇశ్రాయేలునకు సహాయము చేసెను.అంతట మరియ, యించుమించు మూడు నెలలు ఆమెతోకూడ ఉండి, పిమ్మట తన యింటికి తిరిగి వెళ్లెను.ప్రసవకాలము వచ్చినప్పుడు ఎలీసబెతు కుమారుని కనెను.అప్పుడు ప్రభువు ఆమెమీద మహాకనికరముంచెనని ఆమె పొరుగువారును బంధువులును విని ఆమెతో కూడ సంతోషించిరి.ఎనిమిదవ దినమున వారు ఆ శిశువుకు సున్నతి చేయవచ్చి, తండ్రి పేరునుబట్టి జెకర్యా అను పేరు వానికి పెట్టబోవుచుండగాతల్లి ఆలాగు వద్దు; వానికి యోహానను పేరు పెట్టవలెనని చెప్పెను.అందుకు వారు నీ బంధువులలో ఆ పేరు గలవాడెవడును లేడే అని ఆమెతో చెప్పివానికి ఏ పేరు పెట్టగోరు చున్నావని వాని తండ్రికి సంజ్ఞలుచేసి అడిగిరి.అతడు వ్రాతపలక తెమ్మని వాని పేరు యోహానని వ్రాసెను; అందుకు వారందరు ఆశ్చర్యపడిరి.వెంటనే అతని నోరు తెరవబడి, నాలుక సడలి, అతడు దేవుని స్తుతించుచు మాటలాడసాగెను.అందునుబట్టి వారి చుట్టుపట్ల కాపురమున్న వారికందరికిని భయము కలిగెను. ఆ సంగతులన్నియు యూదయ కొండసీమలయందంతట ప్రచుర మాయెను.ప్రభువు హస్తము అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ సంగతులను గూర్చి వినినవారందరును ఈ బిడ్డ యేలాటివాడగునో అని వాటిని మనస్సులో ఉంచుకొనిరి.మరియు అతని తండ్రి జెకర్యా పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యిట్లు ప్రవచించెనుప్రభువైన ఇశ్రాయేలు దేవుడు స్తుతింపబడునుగాకఆయన తన ప్రజలకు దర్శనమిచ్చి, వారికి విమోచన కలుగజేసెనుతన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగామన శత్రువులనుండియు మనలను ద్వేషించు వారందరి చేతినుండియు తప్పించి రక్షణ కలుగజేసెను.దీనినిగూర్చి ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుద్ధప్రవక్తల నోట పలికించెను.ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుద్ధ నిబంధనను, అనగా మన తండ్రియైనఅబ్రాహాముతో తాను చేసిన ప్రమాణమును జ్ఞాపకము చేసికొనుటకునుమనము శత్రువుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవిత కాలమంతయు నిర్భయులమై, ఆయన సన్నిధినిపరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగ్రహించుటకును ఈ రక్షణ కలుగజేసెను.

లూకా 7:19-27 అంతట యోహాను తన శిష్యులలో ఇద్దరిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము మరియొకని కొరకు కనిపెట్టవలెనా? అని అడుగుటకు వారిని ప్రభువు నొద్దకు పంపెను.ఆ మనుష్యులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి రాబోవువాడవు నీవేనా? లేక మరియొకనికొరకు మేము కనిపెట్టవలెనా? అని అడుగు టకు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను మమ్మును నీయొద్దకు పంపెనని చెప్పిరి.ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవిత్రాత్మలునుగల అనేకులను స్వస్థపరచి, చాలమంది గ్రుడ్డివారికి చూపు దయ చేసెను.అప్పుడాయన మీరు వెళ్లి, కన్నవాటిని విన్న వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గ్రుడ్డివారు చూపు పొందు చున్నారు, కుంటివారు నడుచుచున్నారు, కుష్ఠ రోగులు శుద్ధులగుచున్నారు, చెవిటివారు వినుచున్నారు, చనిపోయినవారు లేపబడుచున్నారు, బీదలకు సువార్త ప్రక టింపబడుచున్నది;నా విషయమై అభ్యంతరపడని వాడు ధన్యుడనివారికి ఉత్తరమిచ్చెను.యోహాను దూతలు వెళ్లిన తరువాత, ఆయన యోహానునుగూర్చి జనసమూహములతో ఈలాగు చెప్పసాగెనుమీరేమి చూచుటకు అరణ్యములోనికి వెళ్లితిరి? గాలికి కదలుచున్న రెల్లునా?మరేమి చూడ వెళ్లితిరి? సన్నపు బట్టలు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో ప్రశస్తవస్త్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు.అయితే మరేమి చూడవెళ్లితిరి? ప్రవక్తనా? అవునుగాని ప్రవక్తకంటె గొప్పవానినని మీతో చెప్పుచున్నాను.ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపు చున్నాను, అతడు నీ ముందర నీ మార్గము సిద్ధ పరచును అని యెవరినిగూర్చి వ్రాయబడెనో అతడే యీ యోహాను.

యోహా 3:28 నేను క్రీస్తును కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు చెప్పినట్టు మీరే నాకు సాక్షులు.

2. అయితే ఆయన వచ్చుదినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు ఓర్వగలరు? ఆయన కంసాలి అగ్నివంటివాడు, చాకలివాని సబ్బువంటి వాడు;

ప్రకటన 6:17 మీరు మామీద పడి ఆయన సన్నిధికిని గొఱ్ఱెపిల్ల ఉగ్రతకును మమ్మును మరుగు చేయుడి అని పర్వతములతోను బండల తోను చెప్పుచున్నారు.

3. వెండిని శోధించి నిర్మలము చేయువాడైనట్లు కూర్చునియుండును. లేవీయులు నీతిని అనుసరించి యెహోవాకు నైవేద్యములు చేయునట్లు వెండి బంగారములను నిర్మలము చేయురీతిని ఆయన వారిని నిర్మలులను చేయును.

1 పేతురు 1:7 నశించిపోవు సువర్ణము అగ్నిపరీక్షవలన శుద్ధపరచబడుచున్నది గదా? దానికంటె అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును.

4. అప్పుడు మునుపటి దినములలో ఉండినట్లును, పూర్వపు సంవత్సరములలో ఉండినట్లును, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేద్యములు యెహోవాకు ఇంపుగా ఉండును.

5. తీర్పు తీర్చుటకై నేను మీయొద్దకు రాగా, చిల్లంగివాండ్ర మీదను వ్యభిచారులమీదను అప్రమాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలి వారిని విధవరాండ్రను తండ్రిలేనివారిని బాధ పెట్టి పరదేశులకు అన్యాయము చేయువారిమీదను దృఢ ముగా సాక్ష్యము పలుకుదునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

యాకోబు 5:4 ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియ్యక, మీరు మోసముగా బిగపట్టిన కూలి మొఱ్ఱపెట్టుచున్నది. మీ కోతవారి కేకలు సైన్యములకు అధిపతియగు ప్రభువు యొక్క చెవులలో చొచ్చియున్నవి.

6. యెహోవానైన నేను మార్పులేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు లయము కాలేదు.

7. మీ పితరుల నాటనుండి మీరు నా కట్టడలను గైకొనక వాటిని త్రోసివేసితిరి; అయితే మీరు నాతట్టు తిరిగిన యెడల నేను మీతట్టు తిరుగుదునవి సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవియ్యగా మేము దేనివిషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు.

యాకోబు 4:8 దేవునియొద్దకు రండి, అప్పుడాయన మీయొద్దకు వచ్చును, పాపులారా, మీ చేతులను శుభ్రముచేసికొనుడి; ద్విమనస్కులారా, మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకొనుడి.

8. మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలునా? అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలితిరి; దేనివిషయములో మేము నీయొద్ద దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును ప్రతిష్ఠితార్పణలను ఇయ్యక దొంగిలితిరి.

9. ఈ జనులందరును నాయొద్ద దొంగిలుచునే యున్నారు, మీరు శాపగ్రస్తులై యున్నారు.

10. నా మందిరములో ఆహారముండునట్లు పదియవభాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు నన్ను శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండ్లను విప్పి, పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించెదనని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

11. మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గద్దించెదను, అవి మీ భూమిపంటను నాశనముచేయవు, మీ ద్రాక్షచెట్లు అకాలఫలములను రాల్పకయుండునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు

12. అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అన్యజనులందరును మిమ్మును ధన్యులందురని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

13. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నన్నుగూర్చి మీరు బహు గర్వపు మాటలు పలికి నిన్నుగూర్చి యేమి చెప్పితిమని మీరడుగుదురు.

14. దేవుని సేవచేయుట నిష్ఫలమనియు, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సన్నిధిని మనము దుఃఖాక్రాంతులుగా తిరుగుటవలన ప్రయోజనమేమనియు,

15. గర్విష్ఠులు ధన్యులగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దుర్మార్గులు వర్ధిల్లుదురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెప్పు కొనుచున్నారు.

16. అప్పుడు, యెహోవాయందు భయ భక్తులుగలవారు ఒకరితో ఒకరు మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. మరియయెహోవా యందు భయభక్తులుకలిగి ఆయన నామమును స్మరించుచు ఉండువారికి జ్ఞాపకార్థముగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమునందు వ్రాయబడెను.

17. నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా స్వకీయ సంపాద్యమై యుందురు; తండ్రి తన్ను సేవించు కుమారుని కనికరించునట్టు నేను వారిని కనికరింతునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

18. అప్పుడు నీతిగల వారెవరో దుర్మార్గులెవరో దేవుని సేవించు వారెవరో ఆయనను సేవించనివారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Malachi - మలాకీ 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు రాకడ. (1-6) 
ఈ అధ్యాయం యొక్క ప్రారంభ పదాలు ఆ యుగం యొక్క సంశయవాదులకు ప్రతిస్పందనగా ఉపయోగపడతాయి. అవి క్రీస్తు రాకడను తెలియజేసే బాప్టిస్ట్ జాన్ రాక గురించి ప్రవచనాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. పశ్చాత్తాపానికి ప్రజలను పిలవడం ద్వారా క్రీస్తు కోసం మార్గాన్ని సిద్ధం చేయడం జాన్ యొక్క లక్ష్యం. చాలా కాలంగా, మెస్సీయను "రావలసినవాడు" అని పిలుస్తారు మరియు ఇప్పుడు, అతని రాక ఆసన్నమైంది. అతను ఒడంబడిక యొక్క దూత, మరియు యేసును వెదకేవారు ఊహించని ప్రదేశాలలో ఆనందాన్ని పొందుతారు.
ప్రభువైన యేసు తన వాక్య పరిచర్య ద్వారా మరియు తన ఆత్మ ప్రభావం ద్వారా పాపుల హృదయాన్ని తన నివాస స్థలంగా సిద్ధం చేస్తాడు. అతను శాంతి మరియు ఓదార్పు దూతగా ప్రవేశిస్తాడు. అతని బోధనలు కపటవాదులకు మరియు ఫార్మలిస్టులకు సహించలేనివి, మరియు వారు అతని తీర్పు ముందు నిలబడలేరు. విలువ లేనివాటి నుండి విలువైనవాటిని వేరుచేసి ప్రజల మధ్య తేడాలు చూపడానికి క్రీస్తు వచ్చాడు. అతను రిఫైనర్‌గా వ్యవహరిస్తాడు, అతని చర్చిని శుద్ధి చేయడానికి మరియు సంస్కరించడానికి మరియు ఆత్మలను పునరుద్ధరించడానికి మరియు శుద్ధి చేయడానికి అతని ఆత్మను ఉపయోగించి తన సువార్తను ఉపయోగిస్తాడు. అతను వ్యక్తులలో కనిపించే మలినాలను తొలగిస్తాడు, వారి సామర్థ్యాలను పనికిరాని అవినీతిని వేరు చేస్తాడు.
విశ్వాసులు బాధలు మరియు ప్రలోభాల యొక్క మండుతున్న పరీక్షలకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, దాని ద్వారా రక్షకుడు వాటిని శుద్ధి చేస్తాడు. ఈ ట్రయల్స్ వారి శ్రేయస్సు కోసం అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తీవ్రమైనవి లేదా ఎక్కువ కాలం ఉండవని అతను నిర్ధారిస్తాడు. ఈ శుద్ధి ప్రక్రియ దుష్టుల విధి వలె కాకుండా సానుకూల ఫలితాన్ని కలిగి ఉంటుంది. తన మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా, క్రీస్తు విశ్వాసులను దేవునికి ఆమోదయోగ్యంగా చేస్తాడు.
దేవుని పట్ల భయం లేని సందర్భాల్లో, మంచితనం ఆశించబడదు. చెడు పాపులను నిర్ధాక్షిణ్యంగా వెంటాడుతుంది. దేవుడు మార్పులేనివాడు, పాపపు చర్యల పర్యవసానాలు తక్షణమే కనిపించకపోయినా, దేవుడు ఎప్పటిలాగే పాపానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు కాబట్టి అవి చివరికి గ్రహించబడతాయి. మనమందరం ఈ సందేశాన్ని మన జీవితాలకు అన్వయించుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం మార్పులేని దేవునితో వ్యవహరిస్తాము, అతని కరుణ ఎప్పుడూ విఫలం కాదు మరియు అతని స్థిరత్వం మనలను నాశనం నుండి కాపాడుతుంది.

యూదులు తమ అవినీతిని ఖండించారు. (7-12) 
ఆ తరం ప్రజలు దేవునికి వెన్నుపోటు పొడిచారు, ఆయన ఆజ్ఞలను విస్మరించారు. ప్రతిస్పందనగా, దేవుడు వారికి దయగల ఆహ్వానాన్ని అందజేస్తాడు, కానీ వారు సందేహంతో ప్రతిస్పందిస్తారు, "మేము ఎలా తిరిగి రావాలి?" దేవుడు తన మాటలో తన పిలుపుకు మన హృదయాల ప్రతిస్పందనను గమనిస్తాడు. వ్యక్తులు తమ కష్టాలను పాపానికి సాకులుగా ఉపయోగించినప్పుడు, ఈ కష్టాలు వారి పాపాల నుండి వారిని వేరు చేయడానికి ఉద్దేశించినప్పటికీ, ఇది పాపంలో గణనీయమైన మొండితనాన్ని వెల్లడిస్తుంది.
ప్రకరణం ప్రవర్తనలో మార్పు కోసం ఒక తీవ్రమైన అభ్యర్థనను అందిస్తుంది. దేవుడు మన సేవలో అగ్రగామిగా ఉండాలి మరియు మన శరీరాల కంటే మన ఆత్మల శ్రేయస్సుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. వారి సౌకర్యాన్ని అందించడానికి దేవునిపై నమ్మకం ఉంచమని ప్రబోధం వారిని ప్రోత్సహిస్తుంది. దేవుడు మన కోసం ఆశీర్వాదాలను సిద్ధం చేసాడు, అయినప్పటికీ మన విశ్వాసం మరియు పరిమిత కోరికల కారణంగా, వాటిని స్వీకరించే సామర్థ్యం మనకు తరచుగా ఉండదు. దీన్ని పరీక్షించడానికి ధైర్యం చేసేవారు తమ ఆస్తులతో ప్రభువును గౌరవించడం వల్ల ఏమీ కోల్పోవడమే కాకుండా అపరిమితమైన లాభం చేకూరుతుందని తెలుసుకుంటారు.

తన ప్రజల పట్ల దేవుని శ్రద్ధ; నీతిమంతులు మరియు దుర్మార్గుల మధ్య వ్యత్యాసం. (13-18)
యూదు ప్రజలలో ఈ కాలంలో, కొందరు తమను తాము చెడ్డవారి పిల్లలుగా స్పష్టంగా వెల్లడించారు. క్రీస్తు కాడి సున్నితమైనది మరియు అనుకూలమైనది, అయితే దుష్టత్వంలో నిమగ్నమైన వారు తమ అహంకార పాపాల ద్వారా దేవుణ్ణి శోధిస్తారు. ఈ దురహంకార పాపుల తీర్పు అమలు చేయబడినప్పుడు వారు ఎలా కనిపిస్తారో మనం విషయాలను విశ్లేషించుకుందాం.
ప్రభువును గౌరవించే వారి కోసం, వారు ఒకరితో ఒకరు ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకున్నారు. అటువంటి ప్రబలమైన పాపం మధ్య పరస్పర ప్రేమను కాపాడుకోవడానికి మరియు పెంపొందించడానికి ఈ చర్య ఉపయోగపడింది. వారు ప్రభువుకు భయపడే వారి భాషలో ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకున్నారు మరియు వారి ఆలోచనలలో ఆయన పేరును కలిగి ఉన్నారు. ప్రతికూల పరస్పర చర్యలు మంచి హృదయాలను మరియు ప్రవర్తనలను పాడు చేయగలవు, సానుకూల పరస్పర చర్యలు వాటిని బలపరుస్తాయి మరియు నిర్ధారించగలవు.
దేవుని యెదుట ఒక జ్ఞాపకార్థ గ్రంథము వ్రాయబడింది. నమ్మని వారితో పాటు తన పిల్లలు కూడా నశించకుండా చూసుకుంటాడు. ఈ నీతిమంతులు దయ మరియు గౌరవానికి పాత్రులుగా ఉంటారు, ఇతరులు కోపం మరియు అవమానానికి పాత్రులుగా మారతారు. పరిశుద్ధులు దేవుని అమూల్యమైన రత్నాలు. భూమి బూజువలె దహించబడినప్పుడు, ఆయన వాటిని తన విలువైన ఆభరణాలుగా భద్రపరుస్తాడు.
ప్రస్తుతం దేవుడిని తమ సొంతమని అంగీకరించిన వారు తిరిగి ఆయనగా గుర్తించబడతారు. దేవుని పిల్లల మనోభావాలతో సేవ చేయడం మన బాధ్యత. అతను తన పిల్లలు పనిలేకుండా ఉండాలని కోరుకోడు; వారు ప్రేమతో ఆయనను సేవించాలి. దేవుని పిల్లలకు కూడా ఆయన దయ మరియు దయ అవసరం. అన్ని వ్యక్తులను నీతిమంతులు లేదా దుర్మార్గులుగా వర్గీకరించవచ్చు, దేవునికి సేవ చేసేవారు లేదా చేయని వారు. వారంతా స్వర్గం లేదా నరకం వైపు వెళుతున్నారు. రెండు వర్గాలకు సంబంధించిన మా తీర్పులు తరచుగా తప్పుగా ఉంటాయి, కానీ క్రీస్తు న్యాయస్థానంలో, ప్రతి వ్యక్తి యొక్క నిజమైన స్వభావం బహిర్గతమవుతుంది.
మన విషయానికొస్తే, మన విధిని ఏ వర్గం చుట్టుముడుతుందో మనం ఆలోచించాలి మరియు ఇతరులకు సంబంధించి, అకాల తీర్పులకు దూరంగా ఉండాలి. అంతిమంగా, దేవుని సేవించి, ఆయనపై నమ్మకం ఉంచిన వారు మాత్రమే నిజంగా జ్ఞానవంతులు మరియు ధన్యులు అని ప్రపంచం మొత్తం గుర్తిస్తుంది.Shortcut Links
మలాకీ - Malachi : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |