Numbers - సంఖ్యాకాండము 4 | View All

1. యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

1. യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടും അഹരോനോടും അരുളിച്ചെയ്തതു

2. నీవు లేవీయులలో కహాతీయులను వారి వారి వంశముల చొప్పునను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను

2. ലേവ്യരില് വെച്ചു കെഹാത്യരില് മുപ്പതു വയസ്സുമുതല് അമ്പതു വയസ്സുവരെയുള്ളവരായി സമാഗമനക്കുടാരത്തില്

3. ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని, యేబది యేండ్లవరకు ప్రాయము కలిగి, ప్రత్యక్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖ్యను వ్రాయించుము.

3. വേലചെയ്വാന് സേവയില് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണി തുക എടുപ്പിന് .

4. అతి పరిశుద్ధమైన దాని విషయములో ప్రత్య క్షపు గుడారమునందు కహాతీయులు చేయవలసిన సేవ యేదనగా

4. സമാഗമനക്കുടാരത്തില് അതിവിശുദ്ധകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു കെഹാത്യരുടെ വേല എന്തെന്നാല്

5. దండు ప్రయాణమైనప్పుడు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి వచ్చి అడ్డతెరను దించి దానితో సాక్ష్యపు మందసమును కప్పి

5. പാളയം യാത്രപുറപ്പെടുമ്പോള് അഹരോനും പുത്രന്മാരും വന്നു തിരശ്ശീല ഇറക്കി അതുകൊണ്ടു സാക്ഷ്യപെട്ടകം മൂടേണം.

6. దానిమీద సముద్రవత్సల చర్మమయమైన కప్పునువేసి దానిమీద అంతయు నీలవర్ణముగల బట్టను పరచి దాని మోతకఱ్ఱలను దూర్చవలెను.

6. തഹശൂതോല്കൊണ്ടുള്ള മൂടി അതിന്മേല് ഇട്ടു അതിന്നു മീതെ നീലശ്ശീല വിരിച്ചു തണ്ടു ചെലുത്തേണം.

7. సన్నిధిబల్లమీద నీలిబట్టను పరచి దాని మీద గిన్నెలను ధూపార్తులను పాత్రలను తర్పణ పాత్రలను ఉంచవలెను. నిత్యముగా ఉంచవలసిన రొట్టెలును దానిమీద ఉండవలెను. అప్పుడు వారు వాటిమీద ఎఱ్ఱ బట్ట పరచి

7. കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശമേലും ഒരു നീലശ്ശീല വിരിച്ചു അതിന്മേല് തളികകളും കരണ്ടികളും കിണ്ടികളും പകരുന്നതിന്നുള്ള കുടങ്ങളും വെക്കേണം; നിരന്തരമായ അപ്പവും അതിന്മേല് ഇരിക്കേണം.

8. దానిమీద సముద్రవత్సల చర్మపు కప్పువేసి దాని మోతకఱ్ఱలను దూర్చవలెను.

8. അവയുടെ മേല് ഒരു ചുവപ്പുശീല വിരിച്ചു തഹശൂതോല്കൊണ്ടുള്ള മൂടുവിരിയാല് അതു മൂടുകയും തണ്ടു ചെലുത്തുകയും വേണം.

9. మరియు వారు నీలి బట్టను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని ప్రదీపములను దాని కత్తెరను దాని కత్తెర చిప్పలను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమస్త తైలపాత్రలను కప్పి

9. ഒരു നീലശ്ശീല എടുത്തു വെളിച്ചത്തിന്നുള്ള നിലവിളക്കും അതിന്റെ ദീപങ്ങളും ചവണകളും കരിന്തിരി മുറിച്ചിടുന്ന പാത്രങ്ങളും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്നുള്ള എല്ലാ എണ്ണകൂടങ്ങളും മൂടേണം.

10. దానిని దాని ఉపకరణములన్నిటిని సముద్రవత్సల చర్మమయమైన కప్పులో పెట్టి దండెమీద ఉంచవలెను.

10. അതും അതിന്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെയും തഹശൂതോല്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിരിയില് പൊതിഞ്ഞു ഒരു തണ്ടിന്മേല് വെച്ചുകെട്ടേണം.

11. మరియు బంగారుమయమైన బలిపీఠముమీద నీలిబట్టనుపరచి సముద్రవత్సల చర్మముతో దానిని కప్పి దాని మోతకఱ్ఱలను దూర్చవలెను.

11. സ്വര്ണ്ണ പീഠത്തിന്മേല് അവര് ഒരു നീലശ്ശീല വിരിച്ചു തഹശ്ശൂതോല്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിരിയാല് മൂടുകയും തണ്ടു ചെലുത്തുകയും വേണം.

12. మరియు తాము పరిశుద్ధస్థలములో సేవ చేయు ఆ ఉపకరణములన్నిటిని వారు తీసికొని నీలిబట్టలో ఉంచి సముద్రవత్సల చర్మముతో కప్పి వాటిని దండెమీద పెట్టవలెను.

12. വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷെക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും അവര് എടുത്തു ഒരു നീലശ്ശീലയില് പൊതിഞ്ഞു തഹശൂതോല്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിരിയാല് മൂടുകയും ഒരു തണ്ടിന്മേല് വെച്ചു കെട്ടുകയും വേണം.

13. వారు బలిపీఠపు బూడిద యెత్తి దానిమీద ధూమ్రవర్ణముగల బట్టను పరచి

13. അവര് യാഗപീഠത്തില്നിന്നു വെണ്ണീര് നീക്കി അതിന്മേല് ഒരു ധൂമ്രശീല വിരിക്കേണം.

14. దానిమీద తమ సేవోపకరణములన్నిటిని, అనగా ధూపార్తి ముండ్లు గరిటెలు గిన్నెలునైన బలిపీఠపు ఉపకరణములన్నిటిని దానిమీద పెట్టి, సముద్రవత్సల చర్మమయమైన కప్పును దానిమీద పరచి, దాని మోతకఱ్ఱలను తగిలింపవలెను.

14. അവര് അതിന്മേല് ശുശ്രൂഷചെയ്യേണ്ടതിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ കലശം, മുള്ക്കൊളുത്തു, ചട്ടുകം, കലം എന്നിങ്ങനെ യാഗപീഠത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും അതിന്മേല് വെക്കേണം; തഹശൂതോല്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിരി അതിന്മേല് വിരിക്കയും തണ്ടു ചെലുത്തുകയും വേണം.

15. దండు ప్రయాణమైనప్పుడు అహరోనును అతని కుమారులును పరిశుద్ధస్థలమును పరిశుద్ధస్థలము యొక్క ఉపకరణములన్నిటిని కప్పుట ముగించిన తరువాత కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునట్లు పరిశుద్ధమైన దానిని ముట్టకూడదు. ఇవి ప్రత్యక్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము.

15. പാളയം യാത്രപുറപ്പെടുമ്പോള് അഹരോനും പുത്രന്മാരും വിശുദ്ധമന്ദിരവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും മൂടി തീര്ന്നശേഷം കെഹാത്യര് ചുമപ്പാന് വരേണം; എന്നാല് അവര് മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടരുതു; സമാഗമനക്കുടാരത്തില് കെഹാത്യരുടെ ചുമടു ഇവ തന്നേ.

16. యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి వచ్చునవి ఏవనగా దీపతైలము పరిమళ ధూపద్రవ్యములు నిత్య నైవేద్యము అభిషేకతైలము. మందిరమంతటి పైవిచారణ పరిశుద్ధస్థలములోనేమి, దాని ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనున్న అంతటి పై విచారణలోనికి అతని భారము.

16. പുരോഹിതനായ അഹരോന്റെ മകന് എലെയാസാര് നോക്കേണ്ടതുവെളിച്ചത്തിന്നുള്ള എണ്ണ, സുഗന്ധധൂപവര്ഗ്ഗം, നിരന്തരഭോജനയാഗം, അഭിഷേകതൈലം എന്നിവയും തിരുനിവാസം മുഴുവനും അതിലുള്ളതൊക്കെയും വിശുദ്ധമന്ദിരവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും തന്നേ.

17. మరియయెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

17. യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടും അഹരോനോടും അരുളിച്ചെയ്തതു

18. మీరు కహాతీయుల గోత్ర కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి ప్రత్యేకింపకుడి.

18. നിങ്ങള് കെഹാത്യകുടുംബങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തെ ലേവ്യരില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയരുതു.

19. వారు అతి పరిశుద్ధమైనదానికి సమీపించినప్పుడు వారు చావక బ్రదికి యుండునట్లు మీరు వారినిగూర్చి చేయవలసినదేదనగా అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి వచ్చి ప్రతి వానికి వాని వాని పనియు వాని వాని బరువును నియమింపవలెను.

19. അവര് അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കളോടു അടുക്കുമ്പോള് മരിക്കാതെ ജീവനോടിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്വിന് അഹരോനും പുത്രന്മാരും അകത്തു കടന്നു അവരില് ഔരോരുത്തനെ അവനവന്റെ വേലെക്കും അവനവന്റെ ചുമട്ടിന്നും ആക്കേണം.

20. వారు చావకయుండునట్లు పరిశుద్ధస్థలమును రెప్పపాటు సేపైనను చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.

20. എന്നാല് അവര് വിശുദ്ധമന്ദിരം കണ്ടിട്ടു മരിച്ചുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ക്ഷണനേരംപോലും അകത്തു കടക്കരുതു.

21. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

21. യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു

22. గెర్షోనీయులను వారివారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను వారివారి వంశముల చొప్పునను లెక్కించి సంఖ్యను వ్రాయించుము.

22. ഗേര്ശോന്യരെയും കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും എണ്ണി തുക എടുക്കുക.

23. ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని యేబది యేండ్లవరకు వయస్సు కలిగి ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు సేనలో పనిచేయ చేరువారందరిని లెక్కింపవలెను.

23. മുപ്പതു വയസ്സുമുതല് അമ്പതു വയസ്സുവരെ സമാഗമനക്കുടാരത്തില് വേല ചെയ്വാന് സേവയില് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എണ്ണേണം.

24. పనిచేయుటయు మోతలు మోయుటయు గెర్షోనీయుల సేవ;

24. സേവ ചെയ്യുന്നതിലും ചുമടെടുക്കുന്നതിലും ഗേര്ശോന്യകുടുംബങ്ങള്ക്കുള്ള വേല എന്തെന്നാല്

25. వారు మందిరముయొక్క తెరలను ప్రత్యక్షపు గుడారమును దాని కప్పును దాని పైనున్న సముద్రవత్సల చర్మమయమైన పైకప్పును ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారపు తెరను ప్రాకార తెరలను

25. തിരുനിവാസത്തിന്റെ തിരശ്ശീല, സമാഗമനക്കുടാരം, അതിന്റെ മൂടുവിരി, തഹശുതോല്കൊണ്ടു അതിന്മേലുള്ള പുറമൂടി, സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്റെ വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല,

26. మందిరము చుట్టును బలిపీఠము చుట్టును ఉండు ప్రాకారపు గవిని ద్వారపు తెరలను వాటి త్రాళ్లను వాటి సేవా సంబంధమైన ఉపకరణములన్నిటిని వాటికొరకు చేయబడినది యావత్తును మోయుచు పని చేయుచు రావలెను.

26. പ്രാകാരത്തിന്റെ മറശ്ശീല, തിരുനിവാസത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും ചുറ്റുമുള്ള പ്രാകാരത്തിന്റെ വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല, അവയുടെ കയറു എന്നിവയും അവയുടെ ഉപയോഗത്തിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങള് ഒക്കെയും അവര് ചുമക്കേണം; അവയെ സംബന്ധിച്ചു ചെയ്വാനുള്ള വേലയൊക്കെയും അവര് ചെയ്യേണം.

27. గెర్షోనీయుల పని అంతయు, అనగా తాము మోయు వాటినన్నిటిని చేయు పనియంతటిని అహరోను యొక్కయు అతని కుమారుల యొక్కయు నోటిమాట చొప్పున జరుగవలెను. వారు జరుపువాటినన్నిటిని జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెనని వారికి ఆజ్ఞాపింపవలెను.

27. ഗേര്ശോന്യരുടെ എല്ലാ ചുമടുകളും എല്ലാവേലയും സംബന്ധിച്ചുള്ളതൊക്കെയും അഹരോന്റെയും പുത്രന്മാരുടെയും കല്പന പ്രകാരം ആയിരിക്കേണം; അവരുടെ എല്ലാ ചുമടും നിങ്ങള് അവരുടെ വിചാരണയില് ഏല്പിക്കേണം.

28. ప్రత్యక్షపు గుడారములో గెర్షోనీయుల యొక్క పని యిది; వారు పని చేయుచు యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతా మారు చేతిక్రింద నుండవలెను.

28. സമാഗമനക്കുടാരത്തില് ഗേര്ശോന്യരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്കുള്ള വേല ഇതു തന്നേ; അവരുടെ സേവ പുരോഹിതനായ അഹരോന്റെ മകന് ഈഥാമാരിന്റെ കൈക്കീഴായിരിക്കേണം.

29. మెరారీయులను వారివారి వంశముల చొప్పునను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను లెక్కింపవలెను.

29. മെരാര്യ്യരെയും കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും എണ്ണേണം.

30. ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని యేబది యేండ్లవరకు వయస్సు కలిగి ప్రత్యక్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెక్కింపవలెను.

30. മുപ്പതു വയസ്സുമുതല് അമ്പതു വയസ്സുവരെ സമാഗമനക്കുടാരത്തിലെ വേല ചെയ്വാന് സേവയില് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ എണ്ണേണം.

31. ప్రత్యక్షపు గుడారములో వారు చేయు పని అంతటి విషయములో వారు, మందిరపు పలకలను దాని అడ్డ కఱ్ఱలను దాని స్తంభములను

31. സമാഗമനക്കുടാരത്തില് അവര്ക്കുംള്ള എല്ലാവേലയുടെയും മുറെക്കു അവര് എടുക്കേണ്ടുന്ന ചുമടു എന്തെന്നാല്തിരുനിവാസത്തിന്റെ പലക, അന്താഴം, തൂണ്, ചുവടു,

32. దాని దిమ్మలను దాని చుట్టునున్న ప్రాకార స్తంభములను వాటి దిమ్మలను వాటి మేకులను వాటి త్రాళ్లను వాటి ఉపకరణములన్నిటిని వాటి సంబంధమైన పనియంతటికి కావలసినవన్నిటిని వారు మోసి కాపాడవలసిన బరువులను పేర్ల వరుసను లెక్కింపవలెను.

32. ചുറ്റുമുള്ള പ്രാകാരത്തിന്റെ തൂണ്, ചുവടു, കുറ്റി, കയറു എന്നിവയും അവയുടെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും അവ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വേലയും തന്നേ; അവര് എടുക്കേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങള് നിങ്ങള് പേര്വിവരമായി അവരെ ഏല്പിക്കേണം.

33. మెరారీయుల వంశములు ప్రత్యక్షపు గుడారములో యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతిక్రింద చేయవలసిన సేవ యిది; అంతే వారు చేయవలసిన సేవ అని చెప్పెను.

33. പുരോഹിതനായ അഹരോന്റെ മകന് ഈഥാമാരിന്റെ കൈക്കീഴെ സമാഗമനക്കുടാരത്തില് മെരാര്യ്യരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്കുള്ള സകലസേവയുടെയും മുറെക്കു അവര് ചെയ്യേണ്ടുന്ന വേല ഇതു തന്നേ.

34. అప్పుడు మోషే అహరోనులు సమాజప్రధానులను కహాతీయులను, అనగా వారివారి వంశముల చొప్పునను వారివారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని

34. മോശെയും അഹരോനും സഭയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും മെഹാത്യരില് മുപ്പതു വയസ്സുമുതല് അമ്പതു വയസ്സുവരെ

35. యేబది యేండ్లవరకు ప్రాయము కలిగి ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవ చేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెక్కించిరి.

35. സമാഗമനക്കുടാരത്തില് വേല ചെയ്വാന് സേവയില് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണി.

36. వారివారి వంశములచొప్పున వారిలో లెక్కింపబడిన వారు రెండువేల ఏడువందల ఏబదిమంది.

36. അവരില് കുടുംബംകുടുംബമായി എണ്ണപ്പെട്ടവര് രണ്ടായിരത്തെഴുനൂറ്റമ്പതു പേര്.

37. ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవచేయ తగిన వారని కహాతీయుల వంశములలో లెక్కింపబడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత పలికించిన మాటచొప్పున మోషే అహరోనులు వారిని లెక్కించిరి.

37. മോശെമുഖാന്തരം യഹോവ കല്പിച്ചതുപോലെ മോശെയും അഹരോനും കെഹാത്യകുടുംബങ്ങളില് എണ്ണിയവരായി സമാഗമന കൂടാരത്തില് വേല ചെയ്വാനുള്ളവര് എല്ലാം ഇവര് തന്നേ.

38. గెర్షోనీయులలో వారివారి వంశములచొప్పునను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను లెక్కింపబడిన వారు, అనగా ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని

38. ഗേര്ശോന്യരില് കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണപ്പെട്ടവരോ

39. యేబది యేండ్లవరకు ప్రాయము కలిగి ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై సేనగా చేరువారందరు తమ తమ వంశముల చొప్పునను

39. മുപ്പതുവയസ്സുമുതല് അമ്പതു വയസ്സുവരെ സമാഗമന കൂടാരത്തില് വേല ചെയ്വാന് സേവയില് പ്രവേശിക്കുന്നവരായി

40. తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను వారిలో లెక్కింపబడిన వారు రెండువేల ఆరు వందల ముప్పదిమంది.

40. കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണപ്പെട്ടവര് രണ്ടായിരത്തറുനൂറ്റി മുപ്പതു പേര്.

41. ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవ చేయతగిన వారని గెర్షోనీయులలో లెక్కింపబడినవారు వీరే; యెహోవా నోటిమాటను బట్టి మోషే అహరోనులు వారిని లెక్కించిరి.

41. യഹോവ കല്പിച്ചതുപോലെ മോശെയും അഹരോനും ഗേര്ശോന്യകുടുംബങ്ങളില് എണ്ണിയവരായി സമാഗമനക്കുടാരത്തില് വേല ചെയ്വാനുള്ളവര് എല്ലാം ഇവര് തന്നേ.

42. మెరారీయుల వంశములలో తమ తమ వంశముల చొప్పునను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను లెక్కింపబడినవారు

42. മെരാര്യ്യകുടുംബങ്ങളില് കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണപ്പെട്ടവരോ

43. అనగా ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని యేబది యేండ్లవరకు ప్రాయము కలిగి ప్రత్య క్షపు గుడారములో సేవ చేయుటకు సేనగా చేరువారు

43. മുപ്പതു വയസ്സുമുതല് അമ്പതു വയസ്സുവരെ സമാഗമനക്കുടാരത്തില് വേല ചെയ്വാന് സേവയില് പ്രവേശിക്കുന്നവരായി

44. అనగా తమ తమ వంశముల చొప్పున వారిలో లెక్కింప బడినవారు మూడువేల రెండువందలమంది.

44. അവരില് കുടുംബംകുടുംബമായി എണ്ണപ്പെട്ടവര് ആകെ മൂവായിരത്തിരുനൂറുപേര്.

45. మెరారీయుల వంశములలో లెక్కింపడినవారు వీరే; యెహోవా మోషే చేత పలికించిన మాటనుబట్టి మోషే అహరోనులు వారిని లెక్కించిరి.

45. യഹോവ മോശെമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതുപോലെ മോശെയും അഹരോനും മെരാര്യ്യ കുടുംബങ്ങളില് എണ്ണിയവര് ഇവര് തന്നേ.

46. మోషే అహరోనులు ఇశ్రాయేలీయుల ప్రధానులును లెక్కించిన లేవీయులలొ

46. മോശെയും അഹരോനും യിസ്രായേല് പ്രഭുക്കന്മാരും ലേവ്യരില് കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണിയവരായി മുപ്പതു വയസ്സുമുതല് അമ്പതുവയസ്സുവരെ

47. ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని యేబది యేండ్లవరకు ప్రాయము కలిగి తమ తమ వంశముల చొప్పునను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను లెక్కింపబడినవారు

47. സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ സേവയും ചുമട്ടുവേലയും ചെയ്വാന് പ്രവേശിച്ചവര് ആകെ

48. అనగా ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు నిమిత్తమై చేరువారందరు, అనగా వారిలో లెక్కింపబడిన వారు ఎనిమిదివేల ఐదువందల ఎనుబదిమంది.

48. എണ്ണായിരത്തഞ്ഞൂറ്റെണ്പതു പേര് ആയിരുന്നു.

49. యెహోవా నోటి మాట చొప్పున మోషేచేత వారు లెక్కింపబడిరి; ప్రతి వాడును తన తన సేవనుబట్టియు తన తన మోతను బట్టియు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు వారు అతనివలన లెక్కింపబడిరి.

49. യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം അവര് മോശെ മുഖാന്തരം ഔരോരുത്തന് താന്താന്റെ വേലക്കും താന്താന്റെ ചുമട്ടിന്നും തക്കവണ്ണം എണ്ണപ്പെട്ടു; യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ച പോലെ അവന് അവരെ എണ്ണി.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
లేవీయుల సేవ. (1-3) 
ప్రజల సమూహంలో, ముప్పై నుండి యాభై సంవత్సరాల మధ్య వయస్కులైన పురుషులు దేవుని సేవ చేయడానికి గుడారంలో పని చేయడానికి ఎంపిక చేయబడ్డారు. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి సేవించడానికి మన వంతు కృషి మరియు సమయం అవసరం, ఆయన పట్ల మనకున్న గౌరవాన్ని చూపించడానికి ఇది చాలా ముఖ్యం. మనకు అత్యంత శక్తి మరియు ఉత్సాహం ఉన్నప్పుడు దేవుడిని సేవించడం ఉత్తమం. కొంతమంది దీని గురించి ఆలోచించరు మరియు మంచి పనులు చేయడం ప్రారంభించడానికి వయస్సు వచ్చే వరకు వేచి ఉండరు, కానీ మనం బలంగా ఉన్నప్పుడు ముందుగానే ప్రారంభించడం మరియు మన ఉత్తమమైన పని చేయడం మంచిది.]

కహాతీయుల విధులు. (4-20) 
కహాతీయులకు గుడారంలో ప్రత్యేక వస్తువులను మోయడం ఒక ముఖ్యమైన పని. ఈ విషయాలు చాలా పవిత్రమైనవి మరియు గౌరవం చూపించడానికి మరియు వాటిని సురక్షితంగా ఉంచడానికి కప్పి ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కూడా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఈ విషయాలు ముఖ్యమైన ఆలోచనలను సూచిస్తాయి మరియు చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేక సమయంలో భాగంగా ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పుడు యేసు వచ్చాడు, మనం ధైర్యంగా దేవుని దగ్గరకు రావచ్చు మరియు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.

గెర్షోనీయులు మరియు మెరారైట్ల విధులు. (21-33) 
బైబిల్ యొక్క ఈ భాగం చర్చిలో సహాయం చేసిన మరో రెండు వ్యక్తుల గుంపుల గురించి మాట్లాడుతుంది, కానీ వారు మొదటి సమూహం వలె ముఖ్యమైనవారు కాదు. దేవుడు వారికి కావలసినవన్నీ ఇచ్చేలా చేశాడు. చర్చిలోని ప్రతి ఒక్కరినీ దేవుడు చూసుకుంటాడని ఇది చూపిస్తుంది. చర్చిలో ఎవరైనా చనిపోతే, అది ఒక ప్రత్యేక గుడారాన్ని తీయడం లాంటిది. 2 Pet 1:14 ఒక రోజు, యేసును విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనతో శాశ్వతంగా ఉండేలా లేపబడతారు. యేసు శరీరం ఎలా పరిపూర్ణంగా ఉందో అలాగే మన శరీరాలు కూడా పరిపూర్ణంగా తయారవుతాయి. 

సేవ చేయగల లేవీయుల సంఖ్య. (34-49)
మెరారీలు చిన్న సమూహం అయినప్పటికీ, వారి మధ్య నిజంగా బలమైన మరియు సమర్థులైన ప్రజలు ఉండేలా దేవుడు చూసుకున్నాడు. దేవుడు ఎవరినైనా ఏదైనా చేయమని పిలిచినప్పుడల్లా, అతను దానిని చేయడానికి అవసరమైన శక్తిని మరియు సహాయం ఇస్తాడు. ప్రాపంచిక విషయాలపై ఎక్కువ మంది దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నప్పటికీ, మనం ఎల్లప్పుడూ మన పూర్ణ హృదయంతో దేవుణ్ణి సేవించడాన్ని ఎంచుకోవాలి.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |