Numbers - సంఖ్యాకాండము 4 | View All

1. యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

1. AND THE Lord said to Moses and Aaron,

2. నీవు లేవీయులలో కహాతీయులను వారి వారి వంశముల చొప్పునను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను

2. Take a census of the Kohathite division among the sons of Levi, by their families, by their fathers' houses,

3. ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని, యేబది యేండ్లవరకు ప్రాయము కలిగి, ప్రత్యక్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖ్యను వ్రాయించుము.

3. From thirty years old and up to fifty years old, all who can enter the service to do the work in the Tent of Meeting.

4. అతి పరిశుద్ధమైన దాని విషయములో ప్రత్య క్షపు గుడారమునందు కహాతీయులు చేయవలసిన సేవ యేదనగా

4. This shall be the responsibility of the sons of Kohath in the Tent of Meeting: the most holy things.

5. దండు ప్రయాణమైనప్పుడు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి వచ్చి అడ్డతెరను దించి దానితో సాక్ష్యపు మందసమును కప్పి

5. When the camp prepares to set forward, Aaron and his sons shall take down the veil [screening the Holy of Holies] and cover the ark of the Testimony with it,

6. దానిమీద సముద్రవత్సల చర్మమయమైన కప్పునువేసి దానిమీద అంతయు నీలవర్ణముగల బట్టను పరచి దాని మోతకఱ్ఱలను దూర్చవలెను.

6. And shall put on it the covering of dolphin or porpoise skin, and shall spread over that a cloth wholly of blue, and shall put in place the poles of the ark.

7. సన్నిధిబల్లమీద నీలిబట్టను పరచి దాని మీద గిన్నెలను ధూపార్తులను పాత్రలను తర్పణ పాత్రలను ఉంచవలెను. నిత్యముగా ఉంచవలసిన రొట్టెలును దానిమీద ఉండవలెను. అప్పుడు వారు వాటిమీద ఎఱ్ఱ బట్ట పరచి

7. And upon the table of showbread they shall spread a cloth of blue and put on it the plates, the dishes for incense, the bowls, the flagons for the drink offering, and also the continual showbread.

8. దానిమీద సముద్రవత్సల చర్మపు కప్పువేసి దాని మోతకఱ్ఱలను దూర్చవలెను.

8. And they shall spread over them a cloth of scarlet, and put over that a covering of dolphin or porpoise skin, and put in place the poles [for carrying].

9. మరియు వారు నీలి బట్టను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని ప్రదీపములను దాని కత్తెరను దాని కత్తెర చిప్పలను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమస్త తైలపాత్రలను కప్పి

9. And they shall take a cloth of blue and cover the lampstand for the light and its lamps, its snuffers, its ashtrays, and all the oil vessels from which it is supplied.

10. దానిని దాని ఉపకరణములన్నిటిని సముద్రవత్సల చర్మమయమైన కప్పులో పెట్టి దండెమీద ఉంచవలెను.

10. And they shall put the lampstand and all its utensils within a covering of dolphin or porpoise skin and shall put it upon the frame [for carrying].

11. మరియు బంగారుమయమైన బలిపీఠముమీద నీలిబట్టనుపరచి సముద్రవత్సల చర్మముతో దానిని కప్పి దాని మోతకఱ్ఱలను దూర్చవలెను.

11. And upon the golden [incense] altar they shall spread a cloth of blue, and cover it with a covering of dolphin or porpoise skin, and shall put in place its poles [for carrying].

12. మరియు తాము పరిశుద్ధస్థలములో సేవ చేయు ఆ ఉపకరణములన్నిటిని వారు తీసికొని నీలిబట్టలో ఉంచి సముద్రవత్సల చర్మముతో కప్పి వాటిని దండెమీద పెట్టవలెను.

12. And they shall take all the utensils of the service with which they minister in the sanctuary, and put them in a cloth of blue, and cover them with a covering of dolphin or porpoise skin, and shall put them on the frame [for carrying].

13. వారు బలిపీఠపు బూడిద యెత్తి దానిమీద ధూమ్రవర్ణముగల బట్టను పరచి

13. And they shall take away the ashes from the altar [of burnt offering] and spread a purple cloth over it.

14. దానిమీద తమ సేవోపకరణములన్నిటిని, అనగా ధూపార్తి ముండ్లు గరిటెలు గిన్నెలునైన బలిపీఠపు ఉపకరణములన్నిటిని దానిమీద పెట్టి, సముద్రవత్సల చర్మమయమైన కప్పును దానిమీద పరచి, దాని మోతకఱ్ఱలను తగిలింపవలెను.

14. And they shall put upon it all its vessels and utensils with which they minister there, the firepans, the fleshhooks or forks, the shovels, the basins, and all the vessels and utensils of the altar, and they shall spread over it all a covering of dolphin or porpoise skin, and shall put in its poles [for carrying].

15. దండు ప్రయాణమైనప్పుడు అహరోనును అతని కుమారులును పరిశుద్ధస్థలమును పరిశుద్ధస్థలము యొక్క ఉపకరణములన్నిటిని కప్పుట ముగించిన తరువాత కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునట్లు పరిశుద్ధమైన దానిని ముట్టకూడదు. ఇవి ప్రత్యక్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము.

15. When Aaron and his sons have finished covering the sanctuary and all its furniture, as the camp sets out, after all that [is done but not before], the sons of Kohath shall come to carry them. But they shall not touch the holy things, lest they die. These are the things of the Tent of Meeting which the sons of Kohath are to carry.

16. యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి వచ్చునవి ఏవనగా దీపతైలము పరిమళ ధూపద్రవ్యములు నిత్య నైవేద్యము అభిషేకతైలము. మందిరమంతటి పైవిచారణ పరిశుద్ధస్థలములోనేమి, దాని ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనున్న అంతటి పై విచారణలోనికి అతని భారము.

16. And Eleazar son of Aaron the priest shall have charge of the oil for the light, the fragrant incense, the continual cereal offering, and the anointing oil, with the oversight of all the tabernacle and of all that is in it, of the sanctuary and its utensils.

17. మరియయెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

17. And the Lord said to Moses and Aaron,

18. మీరు కహాతీయుల గోత్ర కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి ప్రత్యేకింపకుడి.

18. [Since] the tribe of the families of the Kohathites [are only Levites and not priests], do not [by exposing them to the sin of touching the most holy things] cut them off from among the Levites.

19. వారు అతి పరిశుద్ధమైనదానికి సమీపించినప్పుడు వారు చావక బ్రదికి యుండునట్లు మీరు వారినిగూర్చి చేయవలసినదేదనగా అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి వచ్చి ప్రతి వానికి వాని వాని పనియు వాని వాని బరువును నియమింపవలెను.

19. But deal thus with them, that they may live and not die when they approach the most holy things: Aaron and his sons shall go in and appoint them each to his work and to his burden [to be carried on the march].

20. వారు చావకయుండునట్లు పరిశుద్ధస్థలమును రెప్పపాటు సేపైనను చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.

20. But [the Kohathites] shall not go in to see the sanctuary [the Holy Place and the Holy of Holies] or its holy things, even for an instant, lest they die.

21. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

21. And the Lord said to Moses,

22. గెర్షోనీయులను వారివారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను వారివారి వంశముల చొప్పునను లెక్కించి సంఖ్యను వ్రాయించుము.

22. Take a census of the sons of Gershon, by their fathers' houses, by their families.

23. ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని యేబది యేండ్లవరకు వయస్సు కలిగి ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు సేనలో పనిచేయ చేరువారందరిని లెక్కింపవలెను.

23. From thirty years old and up to fifty years old you shall number them, all who enter for service to do the work in the Tent of Meeting.

24. పనిచేయుటయు మోతలు మోయుటయు గెర్షోనీయుల సేవ;

24. This is the service of the families of the Gershonites, in serving and in bearing burdens [when on the march]:

25. వారు మందిరముయొక్క తెరలను ప్రత్యక్షపు గుడారమును దాని కప్పును దాని పైనున్న సముద్రవత్సల చర్మమయమైన పైకప్పును ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారపు తెరను ప్రాకార తెరలను

25. And they shall carry the curtains of the tabernacle, and the Tent of Meeting, its covering, and the covering of dolphin or porpoise skin that is on top of it, and the hanging or screen for the door of the Tent of Meeting,

26. మందిరము చుట్టును బలిపీఠము చుట్టును ఉండు ప్రాకారపు గవిని ద్వారపు తెరలను వాటి త్రాళ్లను వాటి సేవా సంబంధమైన ఉపకరణములన్నిటిని వాటికొరకు చేయబడినది యావత్తును మోయుచు పని చేయుచు రావలెను.

26. And the hangings of the court, and the hanging or screen for the entrance of the gate of the court which is around the tabernacle and the altar [of burnt offering], and their cords, and all the equipment for their service; whatever needs to be done with them, that they shall do.

27. గెర్షోనీయుల పని అంతయు, అనగా తాము మోయు వాటినన్నిటిని చేయు పనియంతటిని అహరోను యొక్కయు అతని కుమారుల యొక్కయు నోటిమాట చొప్పున జరుగవలెను. వారు జరుపువాటినన్నిటిని జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెనని వారికి ఆజ్ఞాపింపవలెను.

27. Under the direction of Aaron and his sons shall be all the service of the sons of the Gershonites, in all they have to carry and in all they have to do; and you shall assign to their charge all that they are to carry [on the march].

28. ప్రత్యక్షపు గుడారములో గెర్షోనీయుల యొక్క పని యిది; వారు పని చేయుచు యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతా మారు చేతిక్రింద నుండవలెను.

28. This is the service of the families of the sons of Gershon in the Tent of Meeting; and their work shall be under the direction of Ithamar son of Aaron, the [high] priest.

29. మెరారీయులను వారివారి వంశముల చొప్పునను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను లెక్కింపవలెను.

29. As for the sons of Merari, you shall number them by their families and their fathers' houses;

30. ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని యేబది యేండ్లవరకు వయస్సు కలిగి ప్రత్యక్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెక్కింపవలెను.

30. From thirty years old up to fifty years old you shall number them, everyone who enters the service to do the work of the Tent of Meeting.

31. ప్రత్యక్షపు గుడారములో వారు చేయు పని అంతటి విషయములో వారు, మందిరపు పలకలను దాని అడ్డ కఱ్ఱలను దాని స్తంభములను

31. And this is what they are assigned to carry and to guard [on the march], according to all their service in the Tent of Meeting: the boards or frames of the tabernacle, and its bars, and its pillars, and its sockets or bases,

32. దాని దిమ్మలను దాని చుట్టునున్న ప్రాకార స్తంభములను వాటి దిమ్మలను వాటి మేకులను వాటి త్రాళ్లను వాటి ఉపకరణములన్నిటిని వాటి సంబంధమైన పనియంతటికి కావలసినవన్నిటిని వారు మోసి కాపాడవలసిన బరువులను పేర్ల వరుసను లెక్కింపవలెను.

32. And the pillars of the court round about with their sockets or bases, and pegs, and cords, with all their equipment and all their accessories for service; and you shall assign to them by name the articles which they are to carry [on the march].

33. మెరారీయుల వంశములు ప్రత్యక్షపు గుడారములో యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతిక్రింద చేయవలసిన సేవ యిది; అంతే వారు చేయవలసిన సేవ అని చెప్పెను.

33. This is the work of the families of the sons of Merari, according to all their tasks in the Tent of Meeting, under the direction of Ithamar son of Aaron, the [high] priest.

34. అప్పుడు మోషే అహరోనులు సమాజప్రధానులను కహాతీయులను, అనగా వారివారి వంశముల చొప్పునను వారివారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని

34. And Moses and Aaron and the leaders of the congregation numbered the sons of the Kohathites by their families and their fathers' houses,

35. యేబది యేండ్లవరకు ప్రాయము కలిగి ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవ చేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెక్కించిరి.

35. From thirty years old up to fifty years old, everyone who enters the service to do the work of the Tent of Meeting;

36. వారివారి వంశములచొప్పున వారిలో లెక్కింపబడిన వారు రెండువేల ఏడువందల ఏబదిమంది.

36. And those who were numbered of them by their families were 2,750.

37. ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవచేయ తగిన వారని కహాతీయుల వంశములలో లెక్కింపబడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత పలికించిన మాటచొప్పున మోషే అహరోనులు వారిని లెక్కించిరి.

37. These were numbered of the families of the Kohathites, all who did service in the Tent of Meeting, whom Moses and Aaron numbered according to the command of the Lord through Moses.

38. గెర్షోనీయులలో వారివారి వంశములచొప్పునను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను లెక్కింపబడిన వారు, అనగా ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని

38. And those that were numbered of the sons of Gershon, by their families, and by their fathers' houses,

39. యేబది యేండ్లవరకు ప్రాయము కలిగి ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై సేనగా చేరువారందరు తమ తమ వంశముల చొప్పునను

39. From thirty years old up to fifty years old, everyone who entered the service to do the work of the Tent of Meeting,

40. తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను వారిలో లెక్కింపబడిన వారు రెండువేల ఆరు వందల ముప్పదిమంది.

40. Those who were enrolled of them, by their families, by their fathers' houses, were 2,630.

41. ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవ చేయతగిన వారని గెర్షోనీయులలో లెక్కింపబడినవారు వీరే; యెహోవా నోటిమాటను బట్టి మోషే అహరోనులు వారిని లెక్కించిరి.

41. These were numbered of the families of the sons of Gershon, all who served in the Tent of Meeting, whom Moses and Aaron numbered as the Lord commanded.

42. మెరారీయుల వంశములలో తమ తమ వంశముల చొప్పునను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను లెక్కింపబడినవారు

42. And those numbered of the families of the sons of Merari, by their families, by their fathers' houses,

43. అనగా ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని యేబది యేండ్లవరకు ప్రాయము కలిగి ప్రత్య క్షపు గుడారములో సేవ చేయుటకు సేనగా చేరువారు

43. From thirty years old up to fifty years old, everyone who entered into the service for work in the Tent of Meeting,

44. అనగా తమ తమ వంశముల చొప్పున వారిలో లెక్కింప బడినవారు మూడువేల రెండువందలమంది.

44. Even those who were numbered of them by their families, were 3,200.

45. మెరారీయుల వంశములలో లెక్కింపడినవారు వీరే; యెహోవా మోషే చేత పలికించిన మాటనుబట్టి మోషే అహరోనులు వారిని లెక్కించిరి.

45. These are those who were numbered of the families of the sons of Merari, whom Moses and Aaron numbered according to the command of the Lord by Moses.

46. మోషే అహరోనులు ఇశ్రాయేలీయుల ప్రధానులును లెక్కించిన లేవీయులలొ

46. All those who were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron and the leaders of Israel counted by their families and by their fathers' houses,

47. ముప్పది యేండ్లు మొదలుకొని యేబది యేండ్లవరకు ప్రాయము కలిగి తమ తమ వంశముల చొప్పునను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొప్పునను లెక్కింపబడినవారు

47. From thirty years old up to fifty years old, everyone who could enter to do the work of service and of burden bearing in the Tent of Meeting,

48. అనగా ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు నిమిత్తమై చేరువారందరు, అనగా వారిలో లెక్కింపబడిన వారు ఎనిమిదివేల ఐదువందల ఎనుబదిమంది.

48. Those that were numbered of them were 8,580.

49. యెహోవా నోటి మాట చొప్పున మోషేచేత వారు లెక్కింపబడిరి; ప్రతి వాడును తన తన సేవనుబట్టియు తన తన మోతను బట్టియు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు వారు అతనివలన లెక్కింపబడిరి.

49. According to the command of the Lord through Moses, they were assigned each to his work of serving and carrying. Thus they were numbered by him, as the Lord had commanded Moses.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
లేవీయుల సేవ. (1-3) 
ప్రజల సమూహంలో, ముప్పై నుండి యాభై సంవత్సరాల మధ్య వయస్కులైన పురుషులు దేవుని సేవ చేయడానికి గుడారంలో పని చేయడానికి ఎంపిక చేయబడ్డారు. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి సేవించడానికి మన వంతు కృషి మరియు సమయం అవసరం, ఆయన పట్ల మనకున్న గౌరవాన్ని చూపించడానికి ఇది చాలా ముఖ్యం. మనకు అత్యంత శక్తి మరియు ఉత్సాహం ఉన్నప్పుడు దేవుడిని సేవించడం ఉత్తమం. కొంతమంది దీని గురించి ఆలోచించరు మరియు మంచి పనులు చేయడం ప్రారంభించడానికి వయస్సు వచ్చే వరకు వేచి ఉండరు, కానీ మనం బలంగా ఉన్నప్పుడు ముందుగానే ప్రారంభించడం మరియు మన ఉత్తమమైన పని చేయడం మంచిది.]

కహాతీయుల విధులు. (4-20) 
కహాతీయులకు గుడారంలో ప్రత్యేక వస్తువులను మోయడం ఒక ముఖ్యమైన పని. ఈ విషయాలు చాలా పవిత్రమైనవి మరియు గౌరవం చూపించడానికి మరియు వాటిని సురక్షితంగా ఉంచడానికి కప్పి ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కూడా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఈ విషయాలు ముఖ్యమైన ఆలోచనలను సూచిస్తాయి మరియు చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేక సమయంలో భాగంగా ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పుడు యేసు వచ్చాడు, మనం ధైర్యంగా దేవుని దగ్గరకు రావచ్చు మరియు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.

గెర్షోనీయులు మరియు మెరారైట్ల విధులు. (21-33) 
బైబిల్ యొక్క ఈ భాగం చర్చిలో సహాయం చేసిన మరో రెండు వ్యక్తుల గుంపుల గురించి మాట్లాడుతుంది, కానీ వారు మొదటి సమూహం వలె ముఖ్యమైనవారు కాదు. దేవుడు వారికి కావలసినవన్నీ ఇచ్చేలా చేశాడు. చర్చిలోని ప్రతి ఒక్కరినీ దేవుడు చూసుకుంటాడని ఇది చూపిస్తుంది. చర్చిలో ఎవరైనా చనిపోతే, అది ఒక ప్రత్యేక గుడారాన్ని తీయడం లాంటిది. 2 Pet 1:14 ఒక రోజు, యేసును విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనతో శాశ్వతంగా ఉండేలా లేపబడతారు. యేసు శరీరం ఎలా పరిపూర్ణంగా ఉందో అలాగే మన శరీరాలు కూడా పరిపూర్ణంగా తయారవుతాయి. 

సేవ చేయగల లేవీయుల సంఖ్య. (34-49)
మెరారీలు చిన్న సమూహం అయినప్పటికీ, వారి మధ్య నిజంగా బలమైన మరియు సమర్థులైన ప్రజలు ఉండేలా దేవుడు చూసుకున్నాడు. దేవుడు ఎవరినైనా ఏదైనా చేయమని పిలిచినప్పుడల్లా, అతను దానిని చేయడానికి అవసరమైన శక్తిని మరియు సహాయం ఇస్తాడు. ప్రాపంచిక విషయాలపై ఎక్కువ మంది దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నప్పటికీ, మనం ఎల్లప్పుడూ మన పూర్ణ హృదయంతో దేవుణ్ణి సేవించడాన్ని ఎంచుకోవాలి.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |