Judges - న్యాయాధిపతులు 11 | View All

1. గిలాదువాడైన యెఫ్తా పరాక్రమముగల బలాఢ్యుడు. అతడు వేశ్య కుమారుడు; గిలాదు యెఫ్తాను కనెను.

1. And Jephthah the Gileadite [was] a mighty man; and he [was] the son of a harlot, who bore Jephthah to Gilead.

2. గిలాదు భార్య అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెద్ద వారై యెఫ్తాతో నీవు అన్యస్త్రీకి పుట్టిన వాడవు గనుక మన తండ్రి యింట నీకు స్వాస్థ్యము లేదనిరి.

2. And the wife of Gilead bore him sons; and the sons of his wife grew up, and they cast out Jephthah, and said to him, You shall not inherit in the house of our father, for you are the son of a concubine.

3. యెఫ్తా తన సహోదరుల యొద్దనుండి పారిపోయి టోబు దేశమున నివసింపగా అల్లరిజనము యెఫ్తాయొద్దకు వచ్చి అతనితో కూడ సంచరించుచుండెను.

3. And Jephthah fled from the face of his brothers, and dwelt in the land of Tob; and vain men gathered to Jephthah, and went out with him.

4. కొంతకాలమైన తరువాత అమ్మోనీయులు ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధము చేయగా

4. And it came to pass when the children of Ammon prepared to fight with Israel,

5. అమ్మోనీయులు ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధము చేసినందున

5. that the elders of Gilead went to fetch Jephthah from the land of Tob.

6. గిలాదు పెద్దలు టోబుదేశము నుండి యెఫ్తాను రప్పించుటకు పోయి నీవు వచ్చి మాకు అధిపతివై యుండుము, అప్పుడు మనము అమ్మోనీయులతో యుద్ధము చేయుదమని యెఫ్తాతో చెప్పిరి.

6. And they said to Jephthah, Come, and be our head, and we will fight with the sons of Ammon.

7. అందుకు యెఫ్తా మీరు నాయందు పగపట్టి నా తండ్రి యింటనుండి నన్ను తోలివేసితిరే. ఇప్పుడు మీకు కలిగిన శ్రమలో మీరు నాయొద్దకు రానేల? అని గిలాదు పెద్దలతో చెప్పెను.

7. And Jephthah said to the elders of Gilead, Did you not hate me, and cast me out of my father's house, and banish me from you? And why have you come to me now when you want me?

8. అప్పుడు గిలాదు పెద్దలు అందుచేతనే మేము నీయొద్దకు మళ్లి వచ్చితివిు; నీవు మాతోకూడ వచ్చి అమ్మోనీయులతో యుద్ధముచేసిన యెడల, గిలాదు నివాసులమైన మా అందరిమీద నీవు అధికారి వవుదువని యెఫ్తాతో అనిరి.

8. And the elders of Gilead said to Jephthah, Therefore have we now turned to you, that you should go with us, and fight against the sons of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead.

9. అందుకు యెఫ్తా అమ్మోనీయులతో యుద్ధము చేయుటకు మీరు నన్ను గిలాదుకు తిరిగి తీసికొని పోయినమీదట యెహోవా వారిని నా చేతి కప్పగించిన యెడల నేనే మీకు ప్రధానుడనవుదునా? అని గిలాదు పెద్దల నడుగగా

9. And Jephthah said to the elders of Gilead, If you turn me back to fight with the children of Ammon, and the Lord should deliver them before me, then will I be your head.

10. గిలాదు పెద్దలు నిశ్చయముగా మేము నీ మాటచొప్పున చేయుదుము; యెహోవా మన యుభయుల మధ్యను సాక్షిగా ఉండును గాకని యెఫ్తాతో అనిరి.

10. And the elders of Gilead said to Jephthah, The Lord be witness between us, if we shall not do according to your word.

11. కాబట్టి యెఫ్తా గిలాదు పెద్దలతోకూడ పోయినప్పుడు జనులు తమకు ప్రధానుని గాను అధిపతినిగాను అతని నియమించు కొనిరి. అప్పుడు యెఫ్తా మిస్పాలో యెహోవా సన్నిధిని తన సంగతి యంతయు వినిపించెను.

11. And Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and ruler over them. And Jephthah spoke all his words before the Lord in Mizpah.

12. యెఫ్తా అమ్మోనీయుల రాజునొద్దకు దూతలనుపంపి నాకును నీకును మధ్య ఏమి జరిగినందున నీవు నా దేశము మీదికి యుద్ధమునకు వచ్చియున్నావని యడుగగా

12. And Jephthah sent messengers to the king of the children of Ammon, saying, What have I to do with you, that you have come against me to fight in my land?

13. అమ్మోనీయుల రాజు ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులోనుండి వచ్చినప్పుడు వారు అర్నోను మొదలుకొని యబ్బోకు వరకును యొర్దానువరకును నా దేశము ఆక్రమించుకొని నందుననే నేను వచ్చియున్నాను. కాబట్టి మనము సమాధానముగా నుండునట్లు ఆ దేశములను మరల మాకప్పగించు మని యెఫ్తా పంపిన దూతలతో సమాచారము చెప్పెను.

13. And the king of the children of Ammon said to the messengers of Jephthah, Because Israel took my land when he went up out of Egypt, from Arnon to Jabbok, and to the Jordan: now then return them peaceably and I will depart.

14. అంతట యెఫ్తా మరల అమ్మోనీయుల రాజునొద్దకు దూతలను పంపి యిట్లనెను

14. And Jephthah again sent messengers to the king of the children of Ammon,

15. యెఫ్తా సెలవిచ్చినదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులు మోయాబు దేశమునైనను అమ్మోనీయుల దేశమునైనను ఆక్రమించుకొనలేదు.

15. and said to him, Thus says Jephthah: Israel took not the land of Moab, nor the land of the children of Ammon;

16. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులోనుండి వచ్చుచుండగా వారు ఎఱ్ఱసముద్రము వరకు అరణ్యములో నడిచి కాదేషునకు వచ్చిరి.

16. for in their going up out of Egypt Israel went in the wilderness as far as the Red Sea, and came to Kadesh.

17. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు ఎదోము రాజునొద్దకు దూతలను పంపంపీ­ నీ దేశము గుండ పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమ్మని యడుగగా, ఎదోమురాజు ఒప్పుకొనలేదు. వారు మోయాబు రాజునొద్దకు అట్టి వర్తమానమే పంపిరి గాని అతడును నేను సెలవియ్యనని చెప్పెను. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు కాదేషులో నివసించిరి.

17. And Israel sent messengers to the king of Edom, saying, I will pass, if it please you, by your land; and the king of Edom would not consent. And [Israel] also sent to the king of Moab, and he did not consent; and Israel sojourned in Kadesh.

18. తరువాత వారు అరణ్య ప్రయాణము చేయుచు ఎదోమీయుల యొక్కయు మోయాబీయుల యొక్కయు దేశముల చుట్టు తిరిగి, మోయాబునకు తూర్పు దిక్కున కనాను దేశమందు ప్రవేశించి అర్నోను అద్దరిని దిగిరి. వారు మోయాబు సరిహద్దు లోపలికి పోలేదు. అర్నోను మోయాబునకు సరి హద్దు గదా.

18. And [they] journeyed in the wilderness, and bypassed the land of Edom and the land of Moab. And they came by the east of the land of Moab, an encamped in the country beyond Arnon, and did not enter the borders of Moab, for Arnon is the border of Moab.

19. మరియఇశ్రాయేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోనను హెష్బోను రాజునొద్దకు దూతలను పంపినీ దేశముగుండ మా స్థలమునకు మేము పోవునట్లు దయచేసి సెలవిమ్మని అతనియొద్ద మనవిచేయగా

19. And Israel sent messengers to Sihon king of the Amorite, king of Hesbron, and Israel said to him, Let us pass through your land to our place.

20. సీహోను ఇశ్రాయేలీయులను నమ్మక, తన దేశములో బడి వెళ్లనియ్యక, తన జనులనందరిని సమకూర్చుకొని యాహసులో దిగి ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధము చేసెను.

20. And Sihon did not trust Israel to pass through his territory; and Sihon gathered all his people, and they encamped at Jahaz; and he set the battle in array against Israel.

21. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాసీహోనును అతని సమస్త జనమును ఇశ్రాయేలీయుల చేతి కప్పగింపగా వారు ఆ జనమును హతముచేసిన తరువాత ఆ దేశనివాసులైన అమోరీయుల దేశమంతయు స్వాధీనపరచుకొని

21. And the Lord God of Israel delivered Sihon and all his people into the hand of Israel, and they struck him; and Israel inherited all the land of the Amorite who dwelt in that land,

22. అర్నోను నది మొదలుకొని యబ్బోకువరకును అరణ్యము మొదలుకొని యొర్దానువరకును అమోరీయుల ప్రాంతములన్నిటిని స్వాధీనపరచుకొనిరి.

22. from Arnon and to Jabbok, and from the wilderness to the Jordan.

23. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అమోరీయులను తన జనులయెదుట నిలువ కుండ తోలివేసిన తరువాత నీవు దానిని స్వతంత్రించుకొందువా?

23. And now the Lord God of Israel has removed the Amorite from before His people Israel, and shall you inherit his [land]?

24. స్వాధీన పరచుకొనుటకు కెమోషను నీ దేవత నీకిచ్చిన దానిని నీవనుభవించుచున్నావుగదా? మా దేవుడైన యెహోవా మా యెదుటనుండి యెవరిని తోలివేయునో వారి స్వాస్థ్యమును మేము స్వాధీనపరచుకొందుము.

24. Will you not inherit those possessions which Chemosh your god shall cause you to inherit; and shall not we inherit the [land of] all those whom the Lord our God has removed from before you?

25. మోయాబు రాజైన సిప్పోరు కుమారుడగు బాలాకుకంటె నీవు ఏమాత్రమును అధికుడవు కావుగదా? అతడు ఇశ్రాయేలీయులతో ఎప్పుడైనను కలహించెనా? ఎప్పుడైనను వారితో యుద్ధము చేసెనా?

25. And now are you any better than Balak son of Zippor, king of Moab? Did he indeed fight with Israel, or indeed make war with him,

26. ఇశ్రాయేలీయులు హెప్బోనులోను దాని ఊరులలోను అరోయేరులోను దాని ఊరులలోను అర్నోను తీరముల పట్టణములన్నిటిలోను మూడు వందల సంవత్సరములనుండి నివసించుచుండగా ఆ కాలమున నీవేల వాటిని పట్టుకొనలేదు?

26. when Israel dwelt in Hesbron and in its coasts, and in the land of Aroer and in its coasts, and in all the cities by the Jordan, three hundred years? And why did you not recover them in that time?

27. ఇట్లుండగా నేను నీ యెడల తప్పు చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి యుద్ధమునకు వచ్చుట వలన నాయెడల దోషము చేయుచున్నావు. న్యాయాధి పతియైన యెహోవా నేడు ఇశ్రాయేలీయులకును అమ్మోనీయులకును న్యాయము తీర్చును గాక.

27. And now I have not sinned against you, but you wronged me in preparing war against me: may the Lord, the Judge, render judgment this day between the children of Israel and the children of Ammon.

28. అయితే అమ్మోనీయులరాజు యెఫ్తా తనతో చెప్పిన మాటలకు ఒప్పుకొన లేదు.

28. But the king of the children of Ammon did not heed the words of Jephthah, which he sent to him.

29. యెహోవా ఆత్మ యెఫ్తామీదికి రాగా అతడు గిలాదులోను మనష్షేలోను సంచరించుచు, గిలాదు మిస్పేలో సంచరించి గిలాదు మిస్పేనుండి అమ్మోనీయుల యొద్దకు సాగెను.

29. And the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed over Gilead, and Manasseh, and passed by the watchtower of Gilead to the other side of the children of Ammon.

30. అప్పుడు యెఫ్తా యెహోవాకు మ్రొక్కుకొనెను, ఎట్లనగా నీవు నా చేతికి అమ్మోనీయులను నిశ్చ యముగా అప్పగించినయెడల

30. And Jephthah vowed a vow to the Lord, and said, If You will indeed deliver the children of Ammon into my hand,

31. నేను అమ్మోనీయుల యొద్ద నుండి క్షేమముగా తిరిగివచ్చునప్పుడు, నన్ను ఎదుర్కొనుటకు నా యింటి ద్వారమునుండి బయలుదేరి వచ్చునదేదో అది యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితమగును; మరియు దహన బలిగా దాని నర్పించెదననెను.

31. then it shall come to pass that whosoever shall first come out of the door of my house to meet me when I return in peace from the children of Ammon, he shall be the Lord's: I will offer him up for a whole burnt offering.

32. అప్పుడు యెఫ్తా అమ్మోనీయులతో యుద్ధము చేయుటకు వారియొద్దకు సాగిపోయినప్పుడు యెహోవా అతనిచేతికి వారినప్పగించెను గనుక అతడు వారిని
హెబ్రీయులకు 11:32

32. And Jephthah advanced to meet the sons of Ammon to fight against them; and the Lord delivered them into his hand.

33. అనగా అరోయేరు మొదలుకొని మిన్నీతుకు వచ్చువరకు ఆబేల్కెరామీము వరకును ఇరువది పట్టణముల వారిని నిశ్శేషముగా హతముచేసెను. అట్లు అమ్మోనీయులు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట నిలువకుండ అణచి వేయబడిరి.

33. And he smote them from Aroer till [one] comes to Arnon, twenty cities in number, and as far as Abel-Keramim, with a very great destruction. And the children of Ammon were subdued before the children of Israel.

34. యెఫ్తా మిస్పాలోనున్న తన యింటికి వచ్చినప్పుడు అతని కుమార్తె తంబురలతోను నాట్యముతోను బయలు దేరి అతనిని ఎదుర్కొనెను. ఆమె గాక అతనికి మగ సంతానమేగాని ఆడుసంతానమేగాని లేదు.

34. And Jephthah came to Mizpah, to his house; and behold, his daughter came forth to meet him with timbrels and dances; and she was his only child, [for] he had no other son or daughter.

35. కాబట్టి అతడు ఆమెను చూచి, తన బట్టలను చింపుకొని అయ్యో నా కుమారీ, నీవు నన్ను బహుగా క్రుంగచేసితివి, నీవు నన్ను తల్లడింపచేయువారిలో ఒకతెవైయున్నావు; నేను యెహోవాకు మాట యిచ్చియున్నాను గనుక వెనుకతీయ లేననగా

35. And it came to pass when he saw her, that he tore his clothes, and said, Ah, ah, my daughter, you have indeed troubled me, and you are the cause of my trouble; and I have opened my mouth against you to the Lord, and I shall not be able to return from it.

36. ఆమె నా తండ్రీ, యెహోవాకు మాట యిచ్చి యుంటివా? నీ నోటినుండి బయలుదేరిన మాట చొప్పున నాకు చేయుము; యెహోవా నీ శత్రువులైన అమ్మోనీయులమీద పగతీర్చుకొని యున్నాడని అతనితో ననెను.

36. And she said to him, Father, have you opened your mouth to the Lord? Do to me accordingly as [the word] went out of your mouth, in that the Lord has worked vengeance for you on your enemies of the children of Ammon.

37. మరియు ఆమె - నాకొరకు చేయవలసినదేదనగా రెండు నెలలవరకు నన్ను విడువుము, నేనును నా చెలికత్తెలును పోయి కొండలమీద ఉండి, నా కన్యాత్వమునుగూర్చి ప్రలాపించెదనని తండ్రితో చెప్పగా

37. And she said to her father, Let my father now do this thing: let me alone for two months, and I will go up and down on the mountains, and I will lament my virginity, I and my companions.

38. అతడు పొమ్మని చెప్పి రెండు నెలలవరకు ఆమెను పోనిచ్చెను గనుక ఆమె తన చెలికత్తెలతో కూడ పోయి కొండలమీద తన కన్యా త్వమునుగూర్చి ప్రలాపించెను.

38. And he said, Go. And he sent her away for two months. And she went, and her companions, and she lamented her virginity on the mountains.

39. ఆ రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన తండ్రియొద్దకు తిరిగిరాగా అతడు తాను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబడిచొప్పున ఆమెకు చేసెను.

39. And it came to pass at the end of the two months that she returned to her father; and he performed upon her his vow which he vowed; and she knew no man.

40. ఆమె పురుషుని ఎరుగనేలేదు. ప్రతి సంవత్సరమున ఇశ్రాయేలీయుల కుమార్తెలు నాలుగు దినములు గిలాదుదేశస్థుడైన యెఫ్తా కుమార్తెను ప్రసిద్ధిచేయుటకద్దు.

40. And it was an ordinance in Israel, [That] the daughters of Israel went from year to year to lament the daughter of Jephthah the Gileadite for four days in a year.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Judges - న్యాయాధిపతులు 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యెఫ్తా మరియు గిలాదీయులు. (1-11) 
ప్రజలు తమ స్వంత యోగ్యత ద్వారా ఏదైనా ప్రతికూల అవగాహనలను అధిగమించగలిగినంత కాలం, వారి తల్లిదండ్రుల కోసం విమర్శించకూడదు. దేవుడు ఇశ్రాయేలును క్షమించాడు మరియు అదే విధంగా, యెఫ్తా క్షమించాలని ఎంచుకున్నాడు. ఇశ్రాయేలీయులకు మరింత శిక్షగా అమ్మోనీయులు విజయం సాధించడానికి దేవుడు న్యాయబద్ధంగా అనుమతించగలడని గ్రహించి, అతను తన విజయం గురించి నమ్మకంతో ప్రగల్భాలు పలకడు. అలాగని తనపై అచంచల విశ్వాసం కూడా లేదు. అతను విజయం సాధిస్తే, అతను విజయాన్ని తన చేతుల్లోకి అందించడానికి ప్రభువు దానిని ఆపాదిస్తాడు, విజయానికి అంతిమ మూలంగా దేవుని వైపు చూడాలని తన తోటి దేశస్థులకు గుర్తుచేస్తాడు. క్రీస్తు ద్వారా మోక్షాన్ని కోరుకునే వారికి ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయి. అతను మిమ్మల్ని రక్షిస్తే, ఆయన మిమ్మల్ని పరిపాలించనివ్వడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? అతను ఇతర నిబంధనలపై మోక్షాన్ని అందించడు. అతను ఆనందాన్ని కలిగిస్తే, మిమ్మల్ని పవిత్రంగా చేయడానికి మీరు అతన్ని అనుమతిస్తారా? అతను మీకు సహాయకుడిగా మారినట్లయితే, మీరు ఆయనను మీ అధిపతిగా అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? యెఫ్తా ఒక చిన్న ప్రాపంచిక గౌరవం కోసం తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లే, క్రీస్తు జయించిన వారికి జీవిత కిరీటాన్ని వాగ్దానం చేసినప్పుడు మనకు ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను బట్టి మన క్రైస్తవ ప్రయాణంలో మనం నిరుత్సాహపడాలా?

అతను శాంతిని చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. (12-28) 
మన సృష్టికర్తగా మనం దేవునికి గౌరవం మరియు గౌరవాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఒక మార్గం ఏమిటంటే, ఆయన మనకు ఇచ్చే ఆస్తులను సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించడం. మనం ఆయన నుండి ఈ ఆశీర్వాదాలను పొందాలి, ఆయన ఉద్దేశాల కోసం వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి మరియు అతను దాని కోసం పిలిచినప్పుడు వాటిని విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. యెఫ్తా సందేశం మొత్తం మోషే పుస్తకాలతో అతనికి ఉన్న పరిచయాన్ని సూచిస్తుంది. అతని వాదన తార్కికమైనది మరియు అతని అభ్యర్థన సహేతుకమైనది. దృఢమైన మరియు ధైర్యమైన విశ్వాసం ఉన్నవారు శాంతిని కోరుకునే అవకాశం ఉంది మరియు దానిని పొందేందుకు హృదయపూర్వక ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దురాశ మరియు ఆశయంతో నడిచే వ్యక్తులు తరచుగా తమ ఉద్దేశాలను న్యాయమైన ముసుగుతో మారువేషంలో ఉంచుతారు, శాంతియుత తీర్మానాలను వ్యర్థం చేస్తారు.

యెఫ్తా ప్రతిజ్ఞ. అతను అమ్మోనీయులను ఓడించాడు. (29-40)
యెఫ్తా యొక్క ప్రతిజ్ఞ నేర్చుకోవలసిన అనేక కీలకమైన పాఠాలను అందిస్తుంది:
1. నిజమైన మరియు భక్తిగల విశ్వాసుల హృదయాలలో కూడా, అపనమ్మకం మరియు సందేహం యొక్క జాడలు ఇంకా మిగిలి ఉండవచ్చు.
2. దేవునికి మన ప్రమాణాలు ఆయన నుండి అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు ఒక సాధనంగా ఉపయోగించకూడదు; బదులుగా, వారు మన కృతజ్ఞత మరియు భక్తిని వ్యక్తం చేయాలి.
3. అనవసరమైన మరియు సమస్యాత్మకమైన పరిస్థితుల్లో చిక్కుకోకుండా ఉండేందుకు ప్రతిజ్ఞ చేసేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా మరియు వివేకంతో ఉండాలి.
4. ఒకసారి మనం గంభీరంగా దేవునికి ఏదైనా ప్రమాణం చేస్తే, అది సాధ్యమైనది మరియు చట్టబద్ధమైనది అయితే, అది కష్టమైన మరియు భారమైనదిగా నిరూపించబడినప్పటికీ మనం దానిని నెరవేర్చాలి.
5. పిల్లలు విధేయతతో మరియు ఆనందంగా ప్రభువులో తమ తల్లిదండ్రులకు లోబడాలి.

యెఫ్తా తన ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చడానికి ఏమి చేశాడనే దాని ప్రత్యేకతలు అనిశ్చితంగా ఉన్నాయి; అయినప్పటికీ, అతను తన కుమార్తెను దహనబలిగా అర్పించలేదని నమ్ముతారు, అలాంటి త్యాగం దేవుడికి అసహ్యకరమైనది. బదులుగా, ఆమె వివాహం చేసుకోకుండా మరియు తన కుటుంబం నుండి విడిగా ఉండటానికి పవిత్రం చేయబడి ఉండవచ్చు. నేర్చుకొన్న పండితులను విభజించిన మరియు సందేహాన్ని కలిగించిన పవిత్ర చరిత్రలోని ఈ మరియు ఇతర సవాలు భాగాల గురించి, అనవసరమైన గందరగోళం అవసరం లేదు. కృతజ్ఞతగా, మన మోక్షానికి అవసరమైనది స్పష్టంగా ఉంది, దేవునికి ధన్యవాదాలు. పరిశుద్ధాత్మ బోధకు సంబంధించి క్రీస్తు వాగ్దానాన్ని గుర్తుచేసుకోవడం ద్వారా మరియు ఈ పరలోక బోధకుని నుండి వినయంతో మార్గనిర్దేశం చేయడం ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ మన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు అవసరమైనంత వరకు ప్రతి ప్రకరణంలోని సత్యాన్ని అర్థం చేసుకునేలా చేస్తుంది.Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |