Judges - న్యాయాధిపతులు 14 | View All

1. సమ్సోను తిమ్నాతునకు వెళ్లి తిమ్నాతులో ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెలలో ఒకతెను చూచెను.

1. ಸಂಸೋನನು ತಿಮ್ನಾಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಮ್ನಾ ದೊಳಗೆ ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ಕುಮಾರ್ತೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ

2. అతడు తిరిగి వచ్చి తిమ్నాతులో ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెలలో ఒకతెను చూచితిని, మీరు ఆమెను నాకిచ్చి పెండ్లి చేయవలెనని తన తలిదండ్రులతో అనగా

2. ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ--ನಾನು ತಿಮ್ನಾದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ಕುರ್ಮಾತೆಯರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿದೆನು. ಈಗ ಅವಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂದನು.

3. వారు నీ స్వజనుల కుమార్తెల లోనేగాని నా జనులలోనేగాని స్త్రీ లేదను కొని, సున్నతి పొందని ఫిలిష్తీయులలోనుండి కన్యను తెచ్చుకొనుటకు వెళ్లుచున్నావా? అని అతని నడిగిరి. అందుకు సమ్సోను ఆమె నాకిష్టమైనది గనుక ఆమెను నాకొరకు తెప్పించుమని తన తండ్రితో చెప్పెను.

3. ಆಗ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ಅವನಿಗೆ--ನಿನಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದ ಫಿಲಿಷ್ಟಿ ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋ ದರರ ಕುಮಾರ್ತೆಯರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತ್ರೀ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ--ಅವಳನ್ನು ನನಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ; ಅವಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದನು.

4. అయితే ఫిలిష్తీయులకేమైన చేయుటకై యెహోవా చేత అతడు రేపబడెనన్న మాట అతని తలిదండ్రులు తెలిసికొనలేదు. ఆ కాలమున ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలీయులను ఏలుచుండిరి.

4. ಇದು ಕರ್ತನಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಅರಿ ಯದೆ ಇದ್ದರು. ಏನಂದರೆ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ವಾಗಿ ಅವನು ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿದನು. ಆ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನೂ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು.

5. అప్పుడు సమ్సోను తన తలిదండ్రులతోకూడ తిమ్నాతునకు పోయి, తిమ్నాతు ద్రాక్షతోటలవరకు వచ్చినప్పుడు, కొదమసింహము అతని యెదుటికి బొబ్బరించుచువచ్చెను.

5. ಆಗ ಸಂಸೋನನೂ ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಯೂ ತಿಮ್ನಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಿಮ್ನಾದ ದ್ರಾಕ್ಷೇ ತೋಟಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಗೋ, ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹವು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಗರ್ಜಿಸಿತು.

6. యెహోవా ఆత్మ అతనిని ప్రేరేపింపగా అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోయినను, ఒకడు మేకపిల్లను చీల్చునట్లు అతడు దానిని చీల్చెను. అతడు తాను చేసినది తన తండ్రితోనైనను తల్లితోనైనను చెప్పలేదు.
హెబ్రీయులకు 11:33

6. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೇಕೆ ಮರಿಯ ಹಾಗೆ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅವನು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

7. అతడు అక్క డికి వెళ్లి ఆ స్త్రీతో మాటలాడినప్పుడు ఆమెయందు సమ్సోనుకు ఇష్టము కలిగెను.
హెబ్రీయులకు 11:33

7. ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾ ಡಿದನು. ಅವಳು ಸಂಸೋನನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಪ್ಪುವವಳಾ ಗಿದ್ದಳು.

8. కొంత కాలమైన తరువాత అతడు ఆమెను తీసికొని వచ్చుటకు తిరిగి వెళ్లుచుండగా, ఆ సింహపు కళేబరమును చూచుటకై ఆ వైపు తిరిగినప్పుడు, సింహపు కళేబరములో తేనెటీగల గుంపును తేనెయు కనబడగా

8. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ತಿರಿಗಿ ಬರುವಾಗ ಸಿಂಹದ ಹೆಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಇಗೋ, ಸಿಂಹದ ಹೆಣದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಹುಳಗಳೂ ಜೇನೂ ಇದ್ದವು.

9. అతడు ఆ తేనె చేత నుంచుకొని తినుచు వెళ్లుచు తన తలిదండ్రులయొద్దకు వచ్చి వారికి కొంత నియ్యగా వారును తినిరి. అయితే తాను సింహపు కళేబరములో నుండి ఆ తేనెను తీసిన సంగతి వారికి తెలియజేయలేదు.

9. ಅದನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು; ಅವರೂ ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಸಿಂಹದ ಹೆಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ಜೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

10. అంతట అతని తండ్రి ఆ స్త్రీని చూడబోయినప్పుడు సమ్సోను విందుచేసెను. అచ్చటి పెండ్లికుమారులు అట్లు చేయుట మర్యాద.

10. ಅವನ ತಂದೆಯು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯೌವನಸ್ಥರು ಮಾಡುವ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಹಾಗೆ, ಸಂಸೋನನು ಅಲ್ಲಿ ಔತಣಮಾಡಿಸಿದನು.

11. వారు అతని చూచినప్పుడు అతని యొద్ద నుండుటకు ముప్పది మంది స్నేహితులను తోడుకొని వచ్చిరి.

11. ತರು ವಾಯ ಅವರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.

12. అప్పుడు సమ్సోను మీకిష్టమైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విప్పుడు కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపిన యెడల నేను ముప్పది సన్నపు నారబట్టలను ముప్పది దుస్తులను మీ కిచ్చెదను.

12. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸೋನನು--ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಗಟನ್ನು ಹೇಳುವೆನು; ನೀವು ಅದನ್ನು ಔತಣದ ಈ ಏಳು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ದುಪ್ಪಟಿಗಳನ್ನೂ ಮೂವತ್ತು ದುಸ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುವೆನು.

13. మీరు దాని నాకు తెలుపలేక పోయినయెడల మీరు ముప్పది సన్నపు నారబట్టలను ముప్పది దుస్తులను నాకియ్యవలెనని వారితో చెప్పగా వారు మేము ఒప్పుకొందుము, నీ విప్పుడు కథను వేయుమని అతనితో చెప్పిరి.

13. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೂವತ್ತು ದುಪ್ಪಟಿಗಳನ್ನೂ ಮೂವತ್ತು ದುಸ್ತುವಸ್ತ್ರ ಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದನು. ಅವರು ಅವನಿಗೆನೀನು ನಿನ್ನ ಒಗಟನ್ನು ಹೇಳು, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಂದರು.

14. కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచ్చెను, తిను దానిలోనుండి తిండి వచ్చెను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విప్పుడు కథ భావమును చెప్పలేకపోయిరి.

14. ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ--ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದರಿಂದ ತಿನ್ನ ತಕ್ಕದ್ದು ಹೊರಟಿತು, ಬಲವಾದದ್ದರಿಂದ ಸಿಹಿಯು ಹೊರಟಿತು ಅಂದನು.

15. ఏడవ దినమున వారు సమ్సోను భార్యతో ఇట్లనిరి నీ పెనిమిటి ఆ విప్పుడు కథభావమును మాకు తెలుపునట్లు అతని లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగ్ని వేసి నిన్ను నీ తండ్రి యింటివారిని కాల్చివేసెదము; మా ఆస్తిని స్వాధీనపరచుకొనుటకే మమ్మును పిలిచితిరా? అనిరి.

15. ಒಗಟನ್ನು ಅವರು ಮೂರು ದಿವಸ ಬಿಡಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಏಳನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದೇನಂದರೆ, ಅವರು ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನೂ ಬೆಂಕಿ ಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡದಹಾಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಆ ಒಗಟನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸು. ನೀನು ನಮಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದನ್ನು ಕಸಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದಿ ಅಂದರು.

16. కాబట్టి సమ్సోను భార్య అతని పాదములయొద్ద పడి యేడ్చుచు నీవు నన్ను ద్వేషించితివి గాని ప్రేమింపలేదు. నీవు నా జనులకు ఒక విప్పుడు కథను వేసితివి, దాని నాకు తెలుప వైతివి అనగా అతడు నేను నా తలిదండ్రులకైనను దాని తెలుపలేదు, నీకు తెలుపుదునా? అనినప్పుడు ఆమె వారి విందు దినములు ఏడింటను అతనియొద్ద ఏడ్చు చువచ్చెను.

16. ಆಗ ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅತ್ತು--ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಮಾಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀ. ನೀನು ನನ್ನ ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಗಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದಿ ಅಂದಳು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ--ಇಗೋ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ; ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನೋ? ಅಂದನು.

17. ఏడవదినమున ఆమె అతని తొందర పెట్టినందున అతడు ఆమెకు దాని తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విప్పుడు కథను తెలిపెను.

17. ಅವರಿಗೆ ಔತಣ ಇದ್ದ ಏಳು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಅತ್ತಳು. ಆದರೆ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಗಟನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು.

18. ఏడవదినమున సూర్యుడు అస ్తమింపకమునుపు ఆ ఊరివారు తేనెకంటె తీపియైనదేది?సింహముకంటె బలమైనదేది? అని అతనితో అనగా అతడు నా దూడతో దున్నకపోయినయెడల నా విప్పుడు కథను విప్పలేకయుందురని వారితో చెప్పెను.

18. ಆದದ ರಿಂದ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗುವದ ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಊರಿನವರು ಅವನಿಗೆ--ಜೇನಿಗಿಂತ ಸಿಹಿಯಾದದ್ದೇನು? ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದದ್ದೇನು? ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ--ನೀವು ನನ್ನ ಕಡಸಿನಿಂದ ಉಳದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಒಗಟನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರಿರಿ ಅಂದನು.

19. యెహోవా ఆత్మ అతనిమీదికి మరల రాగా అతడు అష్కెలోనుకు పోయి వారిలో ముప్పదిమందిని చంపి వారి సొమ్మును దోచుకొని తన విప్పుడు కథ భావమును చెప్పినవారికి బట్టలనిచ్చెను.

19. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದ ರಿಂದ ಅವನು ಅಷ್ಕೆಲೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜನರನ್ನು ವಧಿಸಿ ಸುಲುಕೊಂಡು ಒಗಟನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವರಿಗೆ ದುಸ್ತುವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.ಅವನು ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಳು.

20. అతడు కోపించి తన తండ్రి యింటికి వెళ్లగా అతని భార్య అతడు స్నేహితునిగా భావించుకొనిన అతని చెలికాని కియ్యబడెను.

20. ಅವನು ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಳು.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Judges - న్యాయాధిపతులు 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమ్సోను ఫిలిష్తీయుల భార్య కావాలి. (1-4) 
సమ్సోను వివాహానికి సంబంధించి, అతను ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెను వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకోవడం సాధారణమైన కానీ తెలివితక్కువ నిర్ణయం. ఇశ్రాయేలీయుడు మరియు ప్రభువుకు అంకితమైన నాజరైట్ అయినందున, దాగోను ఆరాధకుడితో ఐక్యతను కోరుకోవడం అతనికి సందేహాస్పదంగా ఉంది. ఆమె తెలివైనది, సద్గుణం లేదా అతనికి తగిన సహచరురాలు అని నమ్మడానికి అతనికి ఎటువంటి కారణం లేదు; బదులుగా, అతను మిడిమిడి ఆకర్షణ ఆధారంగా ఆమె వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడని తెలుస్తుంది. కేవలం ప్రదర్శనలు మరియు వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా జీవిత భాగస్వామిని ఎన్నుకోవడం విచారకరమైన పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది, ఎందుకంటే విరుద్ధమైన నమ్మకాలు మరియు విలువలతో ఎవరికైనా కట్టుబడి ఉండవచ్చు. సామ్సన్ తన జీవిత భాగస్వామిని ఎన్నుకోవడంలో మరింత విచక్షణను కలిగి ఉండాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అతను ఈ విషయంలో తన తల్లిదండ్రులను ప్రమేయం చేయడం, వారి సలహా మరియు సమ్మతి కోరడం ద్వారా వివాహం చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో ముందుకు సాగడం అభినందనీయం. వారి పిల్లల వివాహాల విషయంలో తల్లిదండ్రుల ప్రమేయం మరియు మార్గదర్శకత్వం చాలా కీలకం. సామ్సన్ తల్లిదండ్రులు అవిశ్వాసులతో అసమానమైన యూనియన్‌లోకి ప్రవేశించకుండా అతన్ని నిరోధించడానికి సరిగ్గా ప్రయత్నించారు. అయితే, దేవుడు సమ్సోను తన స్వంత అభిరుచులను అనుసరించడానికి అనుమతించినట్లు అనిపిస్తుంది, తన ప్రవర్తనను ఉపయోగించి గొప్ప ఉద్దేశాన్ని తీసుకురావడానికి. అతని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చేసినప్పటికీ, అతను దానిని కొనసాగించాలని నిశ్చయించుకున్నందున వారు చివరికి అతని వివాహానికి అంగీకరించారు. సమ్సోను కథ మనం నేర్చుకోవడం కోసం రికార్డ్ చేయబడినప్పటికీ, అది అతని ఎంపికల ఆమోదం వలె ఉపయోగపడదని గమనించడం ముఖ్యం. బదులుగా, ఇది ఒక హెచ్చరిక కథగా పనిచేస్తుంది, తెలివైన సలహాను విస్మరించడం మరియు కేవలం వ్యక్తిగత కోరికల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే సంభావ్య పరిణామాలను హైలైట్ చేస్తుంది.

సమ్సోను సింహాన్ని చంపాడు. (5-9) 
సమ్సోను సింహాన్ని చంపిన సంఘటన ద్వారా, ప్రభువు ఆత్మ ద్వారా శక్తి పొందినప్పుడు దేవుడు అతనికి ఎంత బలాన్ని ఇచ్చాడు. ఈ శక్తివంతమైన ప్రదర్శన సామ్సన్‌లో భయంకరమైన సవాళ్లను కూడా నిర్భయంగా ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని నింపడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఈ సంఘటన జరిగిన సమయంలో, సామ్సన్ తన చుట్టూ దాగి ఉన్న ప్రమాదాల గురించి తెలియక ఒంటరిగా ద్రాక్షతోటలలోకి వెళ్ళాడు. గర్జించే సింహం తన ఎరను మ్రింగివేయాలని కోరుకున్నట్లే, వారి తల్లిదండ్రుల జ్ఞానయుక్తమైన మరియు దైవికమైన సలహాల నుండి దూరంగా తిరగడం వారిని ప్రమాదానికి గురి చేయగలదని ఇది యౌవనస్థులకు గుర్తుచేస్తుంది. అదేవిధంగా, చాలా మంది వ్యక్తులు ఎరుపు వైన్‌లతో నిండిన ద్రాక్షతోటలలో దాగి ఉన్న సింహాల మాదిరిగా ఆహ్లాదకరంగా కనిపించే పరిసరాలలో దాగి ఉన్న ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో విఫలమవుతారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, సమ్సోను వలె, గర్జించే సింహం, సాతానుపై విజయం సాధించిన విశ్వాసులకు, వారు సింహం కళేబరంలో తేనెను కనుగొన్నట్లుగా సమృద్ధిగా బలం మరియు సంతృప్తిని కనుగొంటారు. ఈ బలం మరియు సంతృప్తి తమకు మాత్రమే కాదు, వారి స్నేహితులు మరియు ప్రియమైనవారితో పంచుకోవడానికి కూడా సరిపోతుంది. సారాంశంలో, ఈ కథ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో దైవిక బలాన్ని మరియు జ్ఞానాన్ని కోరుకునే ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది, అలాగే మన చుట్టూ ఉన్న దాగి ఉన్న ప్రమాదాల పట్ల జాగ్రత్తగా మరియు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. విశ్వాసులు క్రీస్తుపై తమ విశ్వాసం ద్వారా శత్రువును అధిగమించగలరని తెలుసుకోవడం ద్వారా ఓదార్పుని పొందుతారు మరియు చాలా అవకాశం లేని ప్రదేశాలలో కూడా జీవనోపాధి, బలం మరియు నెరవేర్పును పొందవచ్చు.

సమ్సోను యొక్క చిక్కు. (10-20)
సమ్సోను యొక్క చిక్కు సరళమైన సాహిత్యపరమైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంది, ఒకప్పుడు సింహం నుండి తేనెను తన బలంతో మరియు కోపంతో మ్రింగివేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని సూచిస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఇది అతని అవమానం, బాధ, మరణం మరియు తదుపరి ఔన్నత్యం ద్వారా సాతానుపై క్రీస్తు సాధించిన విజయానికి లోతైన ఆధ్యాత్మిక సూచనలను కలిగి ఉంది, తండ్రికి కీర్తిని మరియు అతని అనుచరులకు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. మృత్యువు కూడా, ఆ భయంకరమైన భోక్త, దాని కుట్టడం మరియు భయానకతను కోల్పోతుంది, ఆత్మను స్వర్గపు ఆనందం వైపు నడిపిస్తుంది. ఈ విధంగా, వివిధ మార్గాల్లో, బలమైన నుండి తీపి ఉద్భవిస్తుంది మరియు తినేవారి నుండి పోషణ వస్తుంది. సమ్సోను సహచరులు అతని నుండి వివరణను సేకరించమని అతని భార్యపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఈ సంఘటన లోకసంబంధమైన మనస్సుగల జీవిత భాగస్వాములు లేదా స్నేహితులను కలిగి ఉండటం వలన శత్రువుల వలె ప్రవర్తించే ప్రమాదాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, దైవభక్తి గల వ్యక్తికి ద్రోహం చేసే అవకాశాల కోసం వేచి ఉంది. నమ్మకం మరియు గోప్యత లేని ఏదైనా యూనియన్ అసౌకర్యంగా మరియు పెళుసుగా ఉంటుంది. మన మోసపూరిత హృదయాలు మరియు స్వాభావిక కోరికలతో సాతాను కుమ్మక్కవడం వల్ల మనకు హాని కలిగించే సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉంది, ఇది మన అవినీతి స్వభావాన్ని అతని ప్రలోభాలకు గురి చేస్తుంది. సామ్సన్ యొక్క అనుభవం ఒక పాఠంగా పనిచేస్తుంది, అతనిని కొత్తగా కనుగొన్న సంబంధాల నుండి దూరం చేసింది. అదేవిధంగా, ప్రపంచంలో మనం ఎదుర్కొనే దయ మరియు నిరాశలు విశ్వాసం మరియు ప్రార్థన ద్వారా మన పరలోకపు తండ్రి ఇంట్లో ఓదార్పుని పొందేలా మనల్ని నడిపించాలి. ఈ ఖాతా మానవ సంబంధాలపై ఎక్కువ నమ్మకం ఉంచడం యొక్క విశ్వసనీయతను నొక్కి చెబుతుంది. స్నేహం యొక్క ఎలాంటి నెపంతో సంబంధం లేకుండా, నిజమైన ఫిలిష్తీయుడు (ప్రాపంచిక మరియు భక్తిహీనులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు) చివరికి నిజమైన ఇశ్రాయేలీయుని (దైవభక్తి మరియు నీతిమంతులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు) విసుగు చెందుతాడు. కాబట్టి, మానవ విధేయతలను మార్చే ఇసుకలో కాకుండా దేవునిపై మన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడం చాలా అవసరం.Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |