Judges - న్యాయాధిపతులు 14 | View All

1. సమ్సోను తిమ్నాతునకు వెళ్లి తిమ్నాతులో ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెలలో ఒకతెను చూచెను.

1. సమ్సోను తిమ్నాతు నగరానికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఒక ఫిలిష్తీయుల యువతిని అతను చూశాడు.

2. అతడు తిరిగి వచ్చి తిమ్నాతులో ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెలలో ఒకతెను చూచితిని, మీరు ఆమెను నాకిచ్చి పెండ్లి చేయవలెనని తన తలిదండ్రులతో అనగా

2. అతను ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత తల్లిదండ్రులతో ఇలా అన్నాడు: “తిమ్నాతులో నేనొక ఫిలిష్తీయుల స్త్రీని చూశాను. మీరామెను తీసుకు రావాలి అని నా కోరిక. నేనామెను పెళ్లి చేసుకుంటాను.”

3. వారు నీ స్వజనుల కుమార్తెల లోనేగాని నా జనులలోనేగాని స్త్రీ లేదను కొని, సున్నతి పొందని ఫిలిష్తీయులలోనుండి కన్యను తెచ్చుకొనుటకు వెళ్లుచున్నావా? అని అతని నడిగిరి. అందుకు సమ్సోను ఆమె నాకిష్టమైనది గనుక ఆమెను నాకొరకు తెప్పించుమని తన తండ్రితో చెప్పెను.

3. అతని తల్లిదండ్రులు ఇలా సమాధానం చెప్పారు: “నీవు పెళ్లి చేసుకోవటానికి! ఇశ్రాయేలు ప్రజల మధ్య తప్పకుండా ఒక స్త్రీ ఉంటుంది. కాని ఫిలిష్తీయుల మధ్యగల ఒక స్త్రీని నీవు పెళ్లి చేసుకుంటావా? ఆ ప్రజలు సున్నతి కూడా చేసుకోలేదు.” కాని సమ్సోను ఇలా అన్నాడు: “ఆ స్త్రీని నా కోసం తీసుకురండి ఆమె నాకు కావాలి.”

4. అయితే ఫిలిష్తీయులకేమైన చేయుటకై యెహోవా చేత అతడు రేపబడెనన్న మాట అతని తలిదండ్రులు తెలిసికొనలేదు. ఆ కాలమున ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలీయులను ఏలుచుండిరి.

4. (యెహోవా ఇది జరగాలని ఆశించినట్టు సమ్సోను తల్లిదండ్రులకు తెలియదు. ఫిలిష్తీయులకు విరుద్ధంగా ఏదో ఒకటి చేయటానికి యెహోవా ఒక అవకాశం కోసం చూడసాగాడు. ఫిలిష్తీయులు అప్పట్లో ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీద ఆధిపత్యం చలాయించే వారు.)

5. అప్పుడు సమ్సోను తన తలిదండ్రులతోకూడ తిమ్నాతునకు పోయి, తిమ్నాతు ద్రాక్షతోటలవరకు వచ్చినప్పుడు, కొదమసింహము అతని యెదుటికి బొబ్బరించుచువచ్చెను.

5. సమ్సోను తన తల్లిదండ్రుల్ని వెంట బెట్టుకుని తిమ్నాతు నగరానికి వెళ్లాడు. నగరానికి దగ్గరగా ఉన్న ద్రాక్షతోటలదాకా వారు వెళ్లారు. అప్పుడు ఒక పడుచు సింహం ఉన్నట్టుండి గర్జించింది. అది సమ్సోను మీదికి దుమికింది.

6. యెహోవా ఆత్మ అతనిని ప్రేరేపింపగా అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోయినను, ఒకడు మేకపిల్లను చీల్చునట్లు అతడు దానిని చీల్చెను. అతడు తాను చేసినది తన తండ్రితోనైనను తల్లితోనైనను చెప్పలేదు.
హెబ్రీయులకు 11:33

6. అప్పుడు యెహోవా ఆత్మ సమ్సోనుని బలపరచగా, గొప్ప శక్తితో, వట్టి చేతులతోనే అతను సింహాన్ని చీల్చివేశాడు. అది అతనికి సులభంగా తోచింది. ఒక పడుచు మేకను చీల్చునంత సులభంగా తోచిందాపని. కాని అతనేమి చేశాడో, ఆ సంగతి తల్లికి గాని తండ్రికి గాని తెలుపలేదు.

7. అతడు అక్క డికి వెళ్లి ఆ స్త్రీతో మాటలాడినప్పుడు ఆమెయందు సమ్సోనుకు ఇష్టము కలిగెను.
హెబ్రీయులకు 11:33

7. అందువల్ల సమ్సోను నగరానికి వెళ్లి, ఆ ఫిలిష్తీయుల స్త్రీతో మాట్లాడాడు. ఆమె అతనిని సంతోషపెట్టింది.

8. కొంత కాలమైన తరువాత అతడు ఆమెను తీసికొని వచ్చుటకు తిరిగి వెళ్లుచుండగా, ఆ సింహపు కళేబరమును చూచుటకై ఆ వైపు తిరిగినప్పుడు, సింహపు కళేబరములో తేనెటీగల గుంపును తేనెయు కనబడగా

8. చాలారోజుల తర్వాత, సమ్సోను ఫిలిష్తీయుల స్త్రీని వివాహమాడేందుకు తిరిగి వచ్చాడు. త్రోవలో చచ్చిపోయిన ఆ సింహాన్ని చూడటానికి వెళ్లాడు. మృత సింహం శరీరం మీద తేనెటీగల గుంపు చూశాడు. అవి కొంచెం తేనె తయారు చేశాయి.

9. అతడు ఆ తేనె చేత నుంచుకొని తినుచు వెళ్లుచు తన తలిదండ్రులయొద్దకు వచ్చి వారికి కొంత నియ్యగా వారును తినిరి. అయితే తాను సింహపు కళేబరములో నుండి ఆ తేనెను తీసిన సంగతి వారికి తెలియజేయలేదు.

9. తన చేతులతో సమ్సోను ఆ తేనెను తీసుకున్నాడు. ఆ తేనె తింటూ అతను నడిచాడు. తల్లిదండ్రుల వద్దకు వచ్చాడు. ఆ తేనె కొంచెం వారికి ఇచ్చాడు. వారు కూడా తిన్నారు. కాని మృత సింహం శరీరంనుంచి తాను తేనెను తెచ్చినట్లు సమ్సోను తల్లిదండ్రులకు చెప్పలేదు.

10. అంతట అతని తండ్రి ఆ స్త్రీని చూడబోయినప్పుడు సమ్సోను విందుచేసెను. అచ్చటి పెండ్లికుమారులు అట్లు చేయుట మర్యాద.

10. సమ్సోను తండ్రి ఆ ఫిలిష్తీయుల స్త్రీని చూసేందుకు వెళ్లాడు. పెళ్లికొడుకు విందు ఇవ్వడం ఆ రోజులలో ఆచారంగా ఉండేది. అందువల్ల సమ్సోను ఒక విందు ఇచ్చాడు.

11. వారు అతని చూచినప్పుడు అతని యొద్ద నుండుటకు ముప్పది మంది స్నేహితులను తోడుకొని వచ్చిరి.

11. ఫిలిష్తీయుల ప్రజలు అతను విందు యివ్వడం చూసి అతనికి తోడుగా ముప్ఫై మంది మనుషుల్ని పంపారు.

12. అప్పుడు సమ్సోను మీకిష్టమైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విప్పుడు కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపిన యెడల నేను ముప్పది సన్నపు నారబట్టలను ముప్పది దుస్తులను మీ కిచ్చెదను.

12. అప్పుడు సమ్సోను ముప్ఫై మంది మనుష్యులతో ఇలా అన్నాడు: “నేను మీకో చిక్కు ప్రశ్న చెపుతాను. ఈ విందు ఏడు రోజులపాటు సాగుతుంది. ఈలోగా మీరు సమాధానం వెతకాలి. ఈలోగా కనుక మీరు చిక్కు ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పగలిగితే, నేను మీకు ముప్ఫై నార వస్త్రాలు, ముప్ఫై మార్పు గుడ్డలు ఇస్తాను.

13. మీరు దాని నాకు తెలుపలేక పోయినయెడల మీరు ముప్పది సన్నపు నారబట్టలను ముప్పది దుస్తులను నాకియ్యవలెనని వారితో చెప్పగా వారు మేము ఒప్పుకొందుము, నీ విప్పుడు కథను వేయుమని అతనితో చెప్పిరి.

13. కానీ మీకు సమాధానం దొరక్కపోతే అప్పుడు మీరు ముప్ఫైనార వస్త్రాలు, ముప్ఫై మార్పు గుడ్డలను ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఆ ముప్ఫై మంది మనుష్యులు ఇలా అన్నారు. “నీ చిక్కు ప్రశ్న ఏమిటో మాకు చెప్పు. అది మేము వినదలచాము.”

14. కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచ్చెను, తిను దానిలోనుండి తిండి వచ్చెను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విప్పుడు కథ భావమును చెప్పలేకపోయిరి.

14. సమ్సోను ఈ చిక్కు ప్రశ్న వాళ్లకి చెప్పాడు: బలమైన దానిలోనుండి తీపి వచ్చింది. తినుదానిలో నుండి తిండి వచ్చింది. మూడు రోజుల పాటు ఆ ముప్ఫైమంది మనుష్యులు సమాధానం కోసం ప్రయత్నించారు. కాని కనుగొనలేకపోయారు.

15. ఏడవ దినమున వారు సమ్సోను భార్యతో ఇట్లనిరి నీ పెనిమిటి ఆ విప్పుడు కథభావమును మాకు తెలుపునట్లు అతని లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగ్ని వేసి నిన్ను నీ తండ్రి యింటివారిని కాల్చివేసెదము; మా ఆస్తిని స్వాధీనపరచుకొనుటకే మమ్మును పిలిచితిరా? అనిరి.

15. నాలుగవ రోజున , ఆ మనుష్యులు సమ్సోను భార్య వద్దకు వచ్చారు. వారన్నారు: “మమ్మల్ని పేదవారుగా చేసేందుకు ఇక్కడికి ఆహ్వానించావా? ఆ చిక్కు ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పవలసిందిగా నీవు నీ భర్తను ప్రేరేపించాలి. మా కోసం కనుక నీవు సమాధానం రప్పించకపోతే మేము నిన్ను కాల్చివేస్తాము. అలాగే మీ తండ్రిగారి వద్ద ఉన్న మనుష్యులందరినీ చంపివేస్తాము.”

16. కాబట్టి సమ్సోను భార్య అతని పాదములయొద్ద పడి యేడ్చుచు నీవు నన్ను ద్వేషించితివి గాని ప్రేమింపలేదు. నీవు నా జనులకు ఒక విప్పుడు కథను వేసితివి, దాని నాకు తెలుప వైతివి అనగా అతడు నేను నా తలిదండ్రులకైనను దాని తెలుపలేదు, నీకు తెలుపుదునా? అనినప్పుడు ఆమె వారి విందు దినములు ఏడింటను అతనియొద్ద ఏడ్చు చువచ్చెను.

16. అందువల్ల సమ్సోను భార్య అతనిని సమీపించి విలపించింది. ఆమె అన్నది: “నీవు నన్ను ద్వేషిస్తున్నావు. నీవు నిజంగా నన్ను ప్రేమించడంలేదు. నీవు మా మనుష్యులకో చిక్కు ప్రశ్న ఇచ్చావు. నీవు నాకైనా సమాధానం చెప్పవు.” అప్పుడు సమ్సోను ఇలా అన్నాడు; “నేను నా తల్లిదండ్రులకైనా చెప్పలేదు. నేను నీకు ఎందుకు చెప్పాలి?”

17. ఏడవదినమున ఆమె అతని తొందర పెట్టినందున అతడు ఆమెకు దాని తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విప్పుడు కథను తెలిపెను.

17. విందులోని కడమ యేడు రోజులూ సమ్సోను భార్య ఏడుస్తూ కూర్చుంది. చివరికతను సమాధానం చెప్పాడు. ఏడవ రోజున ఆ చిక్కు ప్రశ్నకు సమాధానం తెలియజేశాడు. ఆమె తనను వేధించుకు తినడంవల్ల ఆమెకు సమాధానం చెప్పాడు. తర్వాత ఆమె తన మనుష్యుల వద్దకు వెళ్లి, చిక్కు ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పింది.

18. ఏడవదినమున సూర్యుడు అస ్తమింపకమునుపు ఆ ఊరివారు తేనెకంటె తీపియైనదేది?సింహముకంటె బలమైనదేది? అని అతనితో అనగా అతడు నా దూడతో దున్నకపోయినయెడల నా విప్పుడు కథను విప్పలేకయుందురని వారితో చెప్పెను.

18. ఏడవ రోజున సూర్యుడు అస్తమించేలోగా ఫిలిష్తీయుల మనుష్యులకు సమాధానం లభించింది. వారు సమ్సోను వద్దకు వచ్చి, ఇలా అన్నారు: “తేనె కంటె మధురమైనదేది? సింహంకంటె బలంకలది ఏది?” తర్వాత సమ్సోను వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు కనుక నా ఆవుతోనే దున్నక పోతే మీరు నా చిక్కు ప్రశ్నను పరిష్కరించి ఉండలేరు.”

19. యెహోవా ఆత్మ అతనిమీదికి మరల రాగా అతడు అష్కెలోనుకు పోయి వారిలో ముప్పదిమందిని చంపి వారి సొమ్మును దోచుకొని తన విప్పుడు కథ భావమును చెప్పినవారికి బట్టలనిచ్చెను.

19. సమ్సోను ఉగ్రుడయ్యాడు. యెహోవా ఆత్మ గొప్ప శక్తితో సమ్సోనుని నింపింది. అతను అష్కెలోను నగరానికి వెళ్లాడు. ఆ నగరంలో అతను ముప్ఫైమంది ఫిలిష్తీయులను చంపివేశాడు. తర్వాత వారి మృత శరీరాల మీది నుంచి అన్ని వస్త్రాలు, సొమ్ములు తీసుకున్నాడు. అతను ఆ వస్త్రాలను తిరిగి తీసుకు వచ్చి, తన చిక్కు ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పిన ఆ ముప్ఫై మంది మనుష్యులకు ఇచ్చివేశాడు. తర్వాత అతను తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్లాడు.

20. అతడు కోపించి తన తండ్రి యింటికి వెళ్లగా అతని భార్య అతడు స్నేహితునిగా భావించుకొనిన అతని చెలికాని కియ్యబడెను.

20. సమ్సోను తన భార్యను తీసుకుపోలేదు. ఆమె తండ్రి ఇష్టము చొప్పున అటు తరువాత ఆమెను సమ్సోను ప్రాణ స్నేహితుడు ఒకడు భార్యగా అంగీకరించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Judges - న్యాయాధిపతులు 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమ్సోను ఫిలిష్తీయుల భార్య కావాలి. (1-4) 
సమ్సోను వివాహానికి సంబంధించి, అతను ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెను వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకోవడం సాధారణమైన కానీ తెలివితక్కువ నిర్ణయం. ఇశ్రాయేలీయుడు మరియు ప్రభువుకు అంకితమైన నాజరైట్ అయినందున, దాగోను ఆరాధకుడితో ఐక్యతను కోరుకోవడం అతనికి సందేహాస్పదంగా ఉంది. ఆమె తెలివైనది, సద్గుణం లేదా అతనికి తగిన సహచరురాలు అని నమ్మడానికి అతనికి ఎటువంటి కారణం లేదు; బదులుగా, అతను మిడిమిడి ఆకర్షణ ఆధారంగా ఆమె వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడని తెలుస్తుంది. కేవలం ప్రదర్శనలు మరియు వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా జీవిత భాగస్వామిని ఎన్నుకోవడం విచారకరమైన పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది, ఎందుకంటే విరుద్ధమైన నమ్మకాలు మరియు విలువలతో ఎవరికైనా కట్టుబడి ఉండవచ్చు. సామ్సన్ తన జీవిత భాగస్వామిని ఎన్నుకోవడంలో మరింత విచక్షణను కలిగి ఉండాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అతను ఈ విషయంలో తన తల్లిదండ్రులను ప్రమేయం చేయడం, వారి సలహా మరియు సమ్మతి కోరడం ద్వారా వివాహం చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో ముందుకు సాగడం అభినందనీయం. వారి పిల్లల వివాహాల విషయంలో తల్లిదండ్రుల ప్రమేయం మరియు మార్గదర్శకత్వం చాలా కీలకం. సామ్సన్ తల్లిదండ్రులు అవిశ్వాసులతో అసమానమైన యూనియన్‌లోకి ప్రవేశించకుండా అతన్ని నిరోధించడానికి సరిగ్గా ప్రయత్నించారు. అయితే, దేవుడు సమ్సోను తన స్వంత అభిరుచులను అనుసరించడానికి అనుమతించినట్లు అనిపిస్తుంది, తన ప్రవర్తనను ఉపయోగించి గొప్ప ఉద్దేశాన్ని తీసుకురావడానికి. అతని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చేసినప్పటికీ, అతను దానిని కొనసాగించాలని నిశ్చయించుకున్నందున వారు చివరికి అతని వివాహానికి అంగీకరించారు. సమ్సోను కథ మనం నేర్చుకోవడం కోసం రికార్డ్ చేయబడినప్పటికీ, అది అతని ఎంపికల ఆమోదం వలె ఉపయోగపడదని గమనించడం ముఖ్యం. బదులుగా, ఇది ఒక హెచ్చరిక కథగా పనిచేస్తుంది, తెలివైన సలహాను విస్మరించడం మరియు కేవలం వ్యక్తిగత కోరికల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే సంభావ్య పరిణామాలను హైలైట్ చేస్తుంది.

సమ్సోను సింహాన్ని చంపాడు. (5-9) 
సమ్సోను సింహాన్ని చంపిన సంఘటన ద్వారా, ప్రభువు ఆత్మ ద్వారా శక్తి పొందినప్పుడు దేవుడు అతనికి ఎంత బలాన్ని ఇచ్చాడు. ఈ శక్తివంతమైన ప్రదర్శన సామ్సన్‌లో భయంకరమైన సవాళ్లను కూడా నిర్భయంగా ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని నింపడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఈ సంఘటన జరిగిన సమయంలో, సామ్సన్ తన చుట్టూ దాగి ఉన్న ప్రమాదాల గురించి తెలియక ఒంటరిగా ద్రాక్షతోటలలోకి వెళ్ళాడు. గర్జించే సింహం తన ఎరను మ్రింగివేయాలని కోరుకున్నట్లే, వారి తల్లిదండ్రుల జ్ఞానయుక్తమైన మరియు దైవికమైన సలహాల నుండి దూరంగా తిరగడం వారిని ప్రమాదానికి గురి చేయగలదని ఇది యౌవనస్థులకు గుర్తుచేస్తుంది. అదేవిధంగా, చాలా మంది వ్యక్తులు ఎరుపు వైన్‌లతో నిండిన ద్రాక్షతోటలలో దాగి ఉన్న సింహాల మాదిరిగా ఆహ్లాదకరంగా కనిపించే పరిసరాలలో దాగి ఉన్న ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో విఫలమవుతారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, సమ్సోను వలె, గర్జించే సింహం, సాతానుపై విజయం సాధించిన విశ్వాసులకు, వారు సింహం కళేబరంలో తేనెను కనుగొన్నట్లుగా సమృద్ధిగా బలం మరియు సంతృప్తిని కనుగొంటారు. ఈ బలం మరియు సంతృప్తి తమకు మాత్రమే కాదు, వారి స్నేహితులు మరియు ప్రియమైనవారితో పంచుకోవడానికి కూడా సరిపోతుంది. సారాంశంలో, ఈ కథ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో దైవిక బలాన్ని మరియు జ్ఞానాన్ని కోరుకునే ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది, అలాగే మన చుట్టూ ఉన్న దాగి ఉన్న ప్రమాదాల పట్ల జాగ్రత్తగా మరియు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. విశ్వాసులు క్రీస్తుపై తమ విశ్వాసం ద్వారా శత్రువును అధిగమించగలరని తెలుసుకోవడం ద్వారా ఓదార్పుని పొందుతారు మరియు చాలా అవకాశం లేని ప్రదేశాలలో కూడా జీవనోపాధి, బలం మరియు నెరవేర్పును పొందవచ్చు.

సమ్సోను యొక్క చిక్కు. (10-20)
సమ్సోను యొక్క చిక్కు సరళమైన సాహిత్యపరమైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంది, ఒకప్పుడు సింహం నుండి తేనెను తన బలంతో మరియు కోపంతో మ్రింగివేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని సూచిస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఇది అతని అవమానం, బాధ, మరణం మరియు తదుపరి ఔన్నత్యం ద్వారా సాతానుపై క్రీస్తు సాధించిన విజయానికి లోతైన ఆధ్యాత్మిక సూచనలను కలిగి ఉంది, తండ్రికి కీర్తిని మరియు అతని అనుచరులకు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. మృత్యువు కూడా, ఆ భయంకరమైన భోక్త, దాని కుట్టడం మరియు భయానకతను కోల్పోతుంది, ఆత్మను స్వర్గపు ఆనందం వైపు నడిపిస్తుంది. ఈ విధంగా, వివిధ మార్గాల్లో, బలమైన నుండి తీపి ఉద్భవిస్తుంది మరియు తినేవారి నుండి పోషణ వస్తుంది. సమ్సోను సహచరులు అతని నుండి వివరణను సేకరించమని అతని భార్యపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఈ సంఘటన లోకసంబంధమైన మనస్సుగల జీవిత భాగస్వాములు లేదా స్నేహితులను కలిగి ఉండటం వలన శత్రువుల వలె ప్రవర్తించే ప్రమాదాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, దైవభక్తి గల వ్యక్తికి ద్రోహం చేసే అవకాశాల కోసం వేచి ఉంది. నమ్మకం మరియు గోప్యత లేని ఏదైనా యూనియన్ అసౌకర్యంగా మరియు పెళుసుగా ఉంటుంది. మన మోసపూరిత హృదయాలు మరియు స్వాభావిక కోరికలతో సాతాను కుమ్మక్కవడం వల్ల మనకు హాని కలిగించే సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉంది, ఇది మన అవినీతి స్వభావాన్ని అతని ప్రలోభాలకు గురి చేస్తుంది. సామ్సన్ యొక్క అనుభవం ఒక పాఠంగా పనిచేస్తుంది, అతనిని కొత్తగా కనుగొన్న సంబంధాల నుండి దూరం చేసింది. అదేవిధంగా, ప్రపంచంలో మనం ఎదుర్కొనే దయ మరియు నిరాశలు విశ్వాసం మరియు ప్రార్థన ద్వారా మన పరలోకపు తండ్రి ఇంట్లో ఓదార్పుని పొందేలా మనల్ని నడిపించాలి. ఈ ఖాతా మానవ సంబంధాలపై ఎక్కువ నమ్మకం ఉంచడం యొక్క విశ్వసనీయతను నొక్కి చెబుతుంది. స్నేహం యొక్క ఎలాంటి నెపంతో సంబంధం లేకుండా, నిజమైన ఫిలిష్తీయుడు (ప్రాపంచిక మరియు భక్తిహీనులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు) చివరికి నిజమైన ఇశ్రాయేలీయుని (దైవభక్తి మరియు నీతిమంతులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు) విసుగు చెందుతాడు. కాబట్టి, మానవ విధేయతలను మార్చే ఇసుకలో కాకుండా దేవునిపై మన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడం చాలా అవసరం.Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |