Judges - న్యాయాధిపతులు 9 | View All

1. యెరుబ్బయలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములో నున్న తన తల్లి సహోదరుల యొద్దకు పోయి వారి తోను తన తల్లి పితరుల కుటుంబికులందరితోను

2. మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు వినునట్లు వారితో మాటలాడి మీకేది మంచిది? యెరుబ్బయలు యొక్క కుమారులైన డెబ్బదిమంది మనుష్యులందరు మిమ్మును ఏలుట మంచిదా? ఒక్క మనుష్యుడు మిమ్మును ఏలుట మంచిదా? నేను మీ రక్తసంబంధినని జ్ఞాపకముచేసికొనుడి అని పలుకుడనెను.

3. అతని తల్లి సహోదరులు అతని గూర్చి షెకెము యజమానులు వినునట్లు ఆ మాటలన్నియు చెప్పగా వారు ఇతడు మన సహోదరుడనుకొని తమ హృదయము అబీమెలెకు తట్టు త్రిప్పుకొనిరి;

4. అప్పుడు వారు బయల్బెరీతు గుడిలోనుండి డెబ్బది తులముల వెండి తెచ్చి అతనికియ్యగా వాటితో అబీమెలెకు అల్లరి జనమును కూలికి పెట్టుకొనెను, వారు అతని వశమున నుండిరి.

5. తరువాత అతడు ఒఫ్రాలోనున్న తన తండ్రి యింటికి పోయి యెరుబ్బయలు కుమారులును తన సహోదరులునైన ఆ డెబ్బదిమంది మనుష్యులను ఒక్క రాతిమీద చంపెను. యెరుబ్బయలు చిన్న కుమారుడైన యోతాము మాత్రమే దాగియుండి తప్పించుకొనెను.

6. తరువాత షెకెము యజమానులందరును మిల్లో ఇంటివారందరును కూడివచ్చి షెకెములోనున్న మస్తకి వృక్షము క్రింద దండు పాళెమునొద్ద అబీమెలెకును రాజుగా నియమించిరి.

7. అది యోతామునకు తెలియబడినప్పుడు అతడు పోయి గెరిజీము కొండకొప్పున నిలిచి యెలుగెత్తి పిలిచి వారితో ఇట్లనెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట వినిన యెడల దేవుడు మీ మాట వినును.

8. చెట్లు తమమీద రాజును ఒకనిని అభిషేకించు కొనవలెనను మనస్సు కలిగి బయలుదేరి

9. మమ్మును ఏలుమని ఒలీవచెట్టు నడుగగా ఒలీవచెట్టు దేవునిని మానవులను దేనివలన నరులు సన్మానించుదురో ఆ నా తైలము నియ్యకమాని చెట్లమీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చెదనా? అని వాటితో అనెను.

10. అప్పుడు చెట్లు నీవు వచ్చి మమ్మును ఏలుమని అంజూరపు చెట్టు నడుగగా

11. అంజూరపు చెట్టుచెట్ల మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నా మాధుర్యమును నా మంచి ఫలములను నేనియ్యక మానుదునా? అని వాటితో అనెను.

12. అటుతరువాత చెట్లు నీవు వచ్చి మమ్మును ఏలుమని ద్రాక్షావల్లి నడుగగా ద్రాక్షావల్లి

13. దేవునిని మానవులను సంతోషపెట్టు నా ద్రాక్షారసమును నేనియ్యక మాని చెట్లమీద రాజునై యుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చెదనా? అని వాటితో అనెను.

14. అప్పుడు చెట్లన్నియు నీవు వచ్చి మమ్మును ఏలుమని ముండ్లపొద యొద్ద మనవిచేయగా

15. ముండ్ల పొద మీరు నిజముగా నన్ను మీ మీద రాజుగా నియమించుకొన గోరినయెడల రండి నా నీడను ఆశ్రయించుడి; లేదా అగ్ని నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను దేవదారు చెట్లను కాల్చివేయునని చెట్లతో చెప్పెను.

16. నా తండ్రి మీ నిమిత్తము తన ప్రాణమును నిర్లక్ష్యపెట్టి యుద్ధము చేసి మిద్యానీయుల చేతిలోనుండి మిమ్మును విడిపించెను.

17. అయితే మీరు నా తండ్రి కుటుంబము మీదికి లేచి, యొక రాతిమీద అతని కుమారులైన డెబ్బదిమంది మనుష్యులను చంపి, అతని పనికత్తె కుమారుడైన అబీమెలెకు మీ సహోదరుడైనందున షెకెము వారిమీద అతనిని రాజుగా నియమించి యున్నారు. యెరుబ్బయలు ఎడలను అతని యింటి వారియెడలను మీరు ఉపకారము చేయకయు

18. అతడు చేసిన క్రియలకు మీరు ప్రతిక్రియ చేయకయు అబీమెలెకును రాజుగా నియమించుకొనిన విషయములో మీరు న్యాయముగాను యథార్థముగాను ప్రవర్తించిన యెడల

19. నేడు మీరు యెరుబ్బయలు ఎడలను అతని యింటివారి యెడలను సత్యముగాను యథార్థముగాను ప్రవర్తించిన యెడల, అబీమెలెకునందు సంతోషించుడి అతడు మీ యందు సంతోషించునుగాక.

20. లేనియెడల అబీమెలెకు నుండి అగ్ని బయలుదేరి షెకెమువారిని మిల్లో యింటి వారిని కాల్చివేయునుగాక, షెకె మువారిలోనుండియు మిల్లో యింటినుండియు అగ్ని బయలుదేరి అబీమెలెకును దహించునుగాక అని చెప్పి

21. తన సహోదరుడైన అబీమెలెకునకు భయపడి యోతాము పారిపోయి బెయేరునకు వెళ్లి అక్కడ నివసించెను.

22. అబీమెలెకు మూడు సంవత్సరములు ఇశ్రాయేలీయుల మీద ఏలికయై యుండెను.

23. అప్పుడు యెరుబ్బయలు డెబ్బదిమంది కుమారులకు చేయబడిన ద్రోహఫలము వారిని చంపిన అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని,

24. అతడు తన సహోదరులను చంపునట్లు అతని చేతులను బలపరచిన షెకెము యజమానుల మీదికిని వచ్చునట్లును, వారు చేసిన ప్రాణహత్య వారి మీద వచ్చునట్లును, దేవుడు అబీమెలెకునకును షెకెము యజమానులకును వైరము కలుగుటకై వారి మీదికి దురాత్మను పంపెను. అప్పుడు షెకెము యజమానులు అబీమెలెకును వంచించిరి.

25. ఎట్లనగా షెకెము యజమానులు కొండ శిఖరములమీద అతని కొరకు మాటు గాండ్లను ఉంచి, ఆ మార్గమున తమకు సమీపించినవారి నందరిని దోచుకొనిరి; అది అబీమెలెకునకు తెలుపబడెను.

26. ఎబెదు కుమారుడైన గాలును అతని బంధువులును వచ్చి షెకెమునకు చేరగా షెకెము యజమానులు అతని ఆశ్రయించిరి.

27. వారు పొలములలోనికి పోయి వారి ద్రాక్ష పండ్లను ఏరుకొని వాటిని త్రొక్కి కృతజ్ఞతార్పణమును చెల్లించి తమ దేవతల మందిరములోనికి పోయి అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు అబీమెలెకును దూషింపగా

28. ఎబెదు కుమారుడైన గాలు ఇట్లనెను అబీమెలెకు ఏపాటివాడు? షెకెము ఏపాటివాడు? మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? అతడు యెరుబ్బయలు కుమారుడు కాడా? జెబులు అతని ఉద్యోగి కాడా? షెకెము తండ్రియైన హమోరు వారికి దాసులమగుదము గాని మనము అతని కెందుకు దాసులము కావలెను?

29. ఈ జనము నా చేతిలో ఉండిన యెడల ఆహా నేను అబీమెలెకును తొలగింతును గదా అనెను. తరువాత అతడు అబీమెలెకుతో నీ సేనను ఎక్కువ చేసి బయలుదేరి రమ్మనెను.

30. ఆ పట్టణ ప్రధానియైన జెబులు ఎబెదు కుమారుడైన గాలుమాటలను వినినప్పుడు అతని కోపాగ్ని మండెను.

31. అప్పుడతడు అబీమెలెకు నొద్దకు రహస్యముగా దూతలను పంపి ఇదిగో ఎబెదు కుమారుడైన గాలును అతని బంధువులును షెకెముకు వచ్చి యున్నారు, వారు నీమీదికి ఈ పట్టణమును రేపు చున్నారు.

32. కావున రాత్రి నీవును నీతోనున్న జనులును లేచి పొలములో మాటుగా నుండుడి,

33. ప్రొద్దున సూర్యుడు ఉదయింపగానే నీవు త్వరగా లేచి పట్టణముమీద పడవలెను. అప్పుడు అతడును అతనితోనున్న జనులును నీ యొద్దకు బయలుదేరి వచ్చుచుండగా నీవు సమయము చూచి వారియెడల ప్రవర్తింపవచ్చునని వర్తమానము చేసెను.

34. అబీమెలెకును అతనితోనున్న జనులందరును రాత్రివేళ లేచి నాలుగు గుంపులై షెకెము మీద పడుటకు పొంచి యుండిరి.

35. ఎబెదు కుమారుడైన గాలు బయలుదేరి పట్టణపు గవిని దగ్గర నిలిచినప్పుడు అబీమెలెకును అతనితో నున్న జనులును పొంచియుండుట చాలించి లేచిరి.

36. గాలు ఆ జనులను చూచి జెబులుతో ఇదిగో జనులు కొండశిఖరముల మీదనుండి దిగివచ్చుచున్నారనగా, జెబులుకొండల చాయలు మనుష్యులను పోలి నీకు కనబడుచున్నవని అతనితో చెప్పెను.

37. గాలుచూడుము, దేశపు ఎత్తయిన ప్థలము నుండి జనులు దిగి వచ్చుచున్నారు; ఒక దండు శకునగాండ్ల మస్తకివృక్షపు త్రోవను వచ్చు చున్నదనెను.

38. జెబులు అతనితో ఆహాహా మనము అతని సేవింపవలసినందుకు అబీమెలెకు ఎవడనిన నీమాట యేమాయెను? ఇది నీవు తృణీకరించిన జనము కాదా? పోయి వారితో యుద్ధము చేయుడనగా

39. గాలు షెకెము యజమానుల ముందర బయలుదేరి అబీమెలెకుతో యుద్ధము చేసెను.

40. అబీమెలెకు అతని తరుమగా అతడు అతని యెదుట నిలువలేక పారిపోయెను. అనేకులు గాయపడి పట్టణపు గవిని ప్రవేశించు చోట పడిరి.

41. అప్పుడు అబీమెలెకు అరూమాలో దిగెను, గాలును అతని బంధువులును షెకెములో నివసింపకుండ జెబులు వారిని తోలివేసెను.

42. మరునాడు జనులు పొలములలోనికి బయలువెళ్లిరి.

43. అది అబీమెలెకునకు తెలియబడగా అతడు తన జనులను తీసికొని మూడు తెగలుగా చేయగా వారు ఆ పొలములో మాటుగా ఉండిరి; అప్పుడతడు చూడగా జనులు పట్టణము నుండి బయలుదేరి వచ్చుచుండిరి గనుక అతడు వారిమీద పడి వారిని హతముచేసెను.

44. అబీమెలెకును అతనితో నున్న తెగలును ఇంక సాగి పట్టణపు గవిని ప్రదేశమునొద్ద నిలువగా రెండు తెగలు పరుగెత్తి పొలముల లోనున్న వారందరి మీదపడి వారిని హతముచేసిరి.

45. ఆ దినమంతయు అబీమెలెకు ఆ పట్టణస్థులతో యుద్ధముచేసి పట్టణమును చుట్టుకొని అందులోనున్న జనులను చంపి పట్టణమును పడగొట్టి దాని స్థలమున ఉప్పు జల్లెను.

46. షెకెము గోపుర యజమానులందరు ఆ వార్త విని ఏల్‌ బెరీతు గుడియొక్క కోటలోనికి చొరబడిరి.

47. షెకెము గోపుర యజమానులందరు కూడియున్న సంగతి అబీ మెలెకునకు తెలుపబడినప్పుడు

48. అబీమెలెకును అతనితో నున్న జనులందరును సల్మోను కొండనెక్కి అబీమెలెకు గొడ్డలిని చేత పట్టుకొని చెట్లనుండి పెద్ద కొమ్మను నరికి యెత్తి భుజముమీద పెట్టుకొనినేను దేనిచేయుట మీరు చూచితిరో మీరును నేను చేసినట్టుగా దానిని త్వరగా చేయుడని తనతోనున్న జనులతో చెప్పెను.

49. అప్పుడు ఆ జనులందరిలో ప్రతివాడును ఒక్కొక కొమ్మను నరికి అబీమెలెకును వెంబడించి ఆ కోట దగ్గర వాటిని పెట్టి వాటివలన ఆ కోటను అగ్నిచేత కాల్చిరి. అప్పుడు షెకెము గోపుర యజమానులు, అనగా స్త్రీ పురుషులు ఇంచుమించు వెయ్యిమంది చచ్చిరి.

50. తరువాత అబీమెలెకు తేబేసుకు పోయి తేబేసునొద్ద దిగి దాని పట్టుకొనెను.

51. ఆ పట్టణమునడుమ ఒక బలమైన గోపురముండగా స్త్రీ పురుషులును పట్టణపు యజమానులును అక్కడికి పారిపోయి తలుపులు వేసికొని గోపుర శిఖరము మీదికెక్కిరి.

52. అబీమెలెకు ఆ గోపురము నొద్దకు వచ్చి దానిమీద పడి యుద్ధము చేసి అగ్నిచేత దాని కాల్చుటకు గోపురద్వారమునొద్దకు రాగా

53. ఒక స్త్రీ అబీమెలెకు తలమీద తిరుగటి మీది రాతిని పడవేసినందున అతని కపాలము పగిలెను.

54. అప్పుడతడు తన ఆయుధములను మోయు బంటును త్వరగా పిలిచి ఒక స్త్రీ అతని చంపెనని నన్ను గూర్చి యెవరును అనుకొనకుండునట్లు నీ కత్తి దూసి నన్ను చంపుమని చెప్పగా ఆ బంటు అతని పొడువగా అతడు చచ్చెను.

55. అబీమెలెకు చనిపోయెనని ఇశ్రాయేలీయులు తెలిసికొనినప్పుడు ఎవరిచోటికి వారు పోయిరి.

56. అట్లు అబీమెలెకు తన డెబ్బదిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన తండ్రికి చేసిన ద్రోహమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రప్పించెను.

57. షెకెమువారు చేసిన ద్రోహమంతటిని దేవుడు వారి తలలమీదికి మరల రాజేసెను; యెరుబ్బయలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి వచ్చెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Judges - న్యాయాధిపతులు 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అబీమెలెకు తన సహోదరులను చంపి రాజుగా చేయబడ్డాడు. (1-6) 
షెకెము ప్రజలు దేవుని మార్గనిర్దేశాన్ని కోరకుండా అబీమెలెకును తమ రాజుగా నియమించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వారికి రాజు ఉండాలా వద్దా అనే దానిపై ఎటువంటి పరిశీలన లేదు మరియు సరైన అభ్యర్థి ఎవరనే దానిపై ఖచ్చితంగా ఆలోచించలేదు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల చర్యలను మరియు వారు ఎదుర్కొనే పరీక్షలను ముందుగానే చూడగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటే, వారి సంతోషం తరచుగా దుఃఖంతో కప్పబడి ఉండవచ్చు. కృతజ్ఞతగా, మనం భవిష్యత్తు గురించిన జ్ఞానం నుండి తప్పించబడ్డాము మరియు అది ఒక ఆశీర్వాదం. మరీ ముఖ్యంగా, మనం పాపం పట్ల అప్రమత్తంగా మరియు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా మన తప్పుడు చర్యలు మన కుటుంబాలకు దీర్ఘకాలిక మరియు వినాశకరమైన పరిణామాలను కలిగిస్తాయి.

యోతాము షెకెమీయులను మందలించాడు. (7-21) 
చెట్లు తమలో తాము రాజును నియమించుకోవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అవి వాటిని నాటిన ప్రభువుకు చెందినవి. అదేవిధంగా, ఇశ్రాయేలుకు మానవ రాజును స్థాపించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ప్రభువు వారి అంతిమ పరిపాలకుడు. సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ఫలవంతంగా సహకరించే వారు కేవలం ప్రతిష్టను కోరుకునే వారి కంటే జ్ఞానుల నుండి గౌరవం మరియు ప్రశంసలకు అర్హులు. కథలోని ఫలాలను ఇచ్చే చెట్లలో ప్రతి ఒక్కటి ఇతర చెట్ల కంటే ఎత్తుగా ఉండటానికి నిరాకరించడానికి లేదా మార్జిన్ సూచించినట్లుగా, "చెట్ల కోసం పైకి క్రిందికి వెళ్లడానికి" ఇలాంటి కారణాలను అందించింది. నాయకత్వ పదవిని చేపట్టడం గణనీయమైన శ్రమ మరియు బాధ్యతను కలిగి ఉంటుంది. ప్రజల విశ్వాసం మరియు అధికారం అప్పగించబడిన వారు తమ స్వంత ప్రయోజనాలు మరియు ప్రయోజనాల కంటే ఇతరుల శ్రేయస్సుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఇంకా, గౌరవం మరియు అధికార స్థానాలకు ఎదిగిన వారు తమ ప్రభావాన్ని మరియు ఉత్పాదకతను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే నిజంగా మంచి చేయాలని కోరుకునే వ్యక్తులు ఎక్కువగా ప్రభావం చూపుతారని భయపడతారు. యోతాము అబీమెలెకు మరియు బ్రాంబుల్ లేదా తిస్టిల్, కాల్చడానికి ఉద్దేశించిన పనికిరాని మొక్కల మధ్య పోలికను చూపాడు. ఈ విధంగా, అతను అబీమెలెక్ తన అధికారం మరియు నాయకత్వ సాధనలో అదే పనికిమాలిన వ్యక్తి అని నిందించాడు.

షెకెమీయులు అబీమెలెకుకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర చేస్తారు. (22-29) 
అబీమెలెకు ఇప్పుడు తన తండ్రి తిరస్కరించిన సింహాసనాన్ని ఆక్రమించాడు. అయినప్పటికీ, ఈ స్పష్టమైన కీర్తి ఎంత క్షణికమైనది? కేవలం మూడు సంవత్సరాలు వేచి ఉండండి, మరియు ముళ్లపొర వాడిపోయి, అగ్నిలో దహించబడుతుందని సాక్ష్యమివ్వండి. దుర్మార్గుల శ్రేయస్సు నిజానికి తాత్కాలికమైనది మరియు మోజుకనుగుణమైనది. అబీమెలెకును సింహాసనంపై ఉంచినందుకు షెకెమ్ ప్రజలు వారి అన్యాయపు చర్యల యొక్క పరిణామాలను అనుభవిస్తారు, మరియు ఇప్పుడు వారు అతని స్వంత చేతులతో విధించిన అతని పాలన యొక్క భారాన్ని భరించారు.

అబీమెలెకు షెకెమును నాశనం చేస్తాడు. (30-49) 
ప్రస్తుతం తనను అగౌరవపరిచినందుకు షెకెమీయులపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని అబీమెలెకు ప్లాన్ చేశాడు. అయితే, దేవుని శిక్ష వారికి మాత్రమే కాదు, గిద్యోను కుమారుల హత్యలో వారి ప్రమేయం కూడా ఉంది. దేవుడు తన ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి వ్యక్తులను సాధనంగా ఉపయోగించినప్పుడు, వారి ఉద్దేశాలు అతని దైవిక ఉద్దేశ్యానికి భిన్నంగా ఉండవచ్చు. మోసం మరియు అసత్యాన్ని కనుగొనడానికి మాత్రమే విగ్రహాలను ఆశ్రయించే వారి వలె వారికి శ్రేయస్సును తీసుకురావాలని వారు ఆశించేది ఒక ఉచ్చు మరియు ఉచ్చుగా మారింది.

అబీమెలెకు చంపబడ్డాడు. (50-57)
దుష్టత్వానికి నాయకుడైన అబీమెలెకు షెకెమీయులను నాశనం చేశాడు. పాపులు సులభంగా మరియు విజయవంతమైన కాలాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు, కానీ చివరికి, చెడు వారిని పట్టుకుంటుంది. దుష్టత్వం తాత్కాలికంగా వృద్ధి చెందినప్పటికీ, అది శాశ్వత విజయం కోసం ఉద్దేశించబడలేదు. మానవజాతి చరిత్ర, నిజాయితీగా వివరించినట్లయితే, తరచుగా ఈ అధ్యాయంలో వివరించిన సంఘటనలను పోలి ఉంటుంది. అధికార పోరాటాలు మరియు వైరుధ్యాల యొక్క అద్భుతమైన కథనాలు మానవులలో ప్రబలంగా ఉన్నాయి. కొందరిచే ప్రశంసించబడిన ఈ దృశ్యాలు, మానవ హృదయంలోని మోసపూరితత మరియు విపరీతమైన దుష్టత్వం, మానవ కోరికల శక్తి మరియు సాతాను ప్రభావం గురించి లేఖనాల బోధలను స్పష్టంగా వివరిస్తాయి. ప్రభూ, నీ సత్యాన్ని మరియు నీతిని మాకు అందించావు. మీ పవిత్రత, శాంతి మరియు ప్రేమ యొక్క ఆత్మ మాపై కుమ్మరించబడాలని మేము వినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాము మరియు మీ పవిత్ర చట్టం మా హృదయాలలో లిఖించబడాలి.Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |