Samuel I- 1 సమూయేలు 16 | View All

1. అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెల విచ్చెనుఇశ్రాయేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసర్జించిన సౌలునుగూర్చి నీ వెంతకాలము దుఃఖిం తువు? నీ కొమ్మును తైలముతో నింపుము, బేత్లెహేమీయుడైన యెష్షయియొద్దకు నిన్ను పంపుచున్నాను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును.

లూకా 3:31-32 ఎల్యాకీము మెలెయాకు, మెలెయా మెన్నాకు, మెన్నా మత్తతాకు, మత్తతా నాతానుకు, నాతాను దావీదుకు,దావీదు యెష్షయికి, యెష్షయి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శల్మానుకు, శల్మాను నయస్సోనుకు,

2. సమూయేలునేనెట్లు వెళ్లుదును? నేను వెళ్లిన సంగతి సౌలు వినినయెడల అతడు నన్ను చంపుననగా యెహోవానీవు ఒక పెయ్యను తీసికొనిపోయి యెహోవాకు బలిపశువును వధించుటకై వచ్చితినని చెప్పి

3. యెష్షయిని బల్యర్పణమునకు పిలువుము; అప్పుడు నీవు చేయవలసిన దానిని నీకు తెలియజేతును; ఎవనిపేరు నేను నీకు చెప్పుదునో అతనిని నీవు అభిషేకింపవలెనని సెలవియ్యగా

4. సమూయేలు యెహోవా ఇచ్చిన సెలవుచొప్పున బేత్లె హేమునకు వెళ్లెను. ఆ ఊరి పెద్దలు అతని రాకకు భయపడిసమాధానముగా వచ్చుచున్నావా అని అడుగగా

5. అతడుసమాధానముగానే వచ్చితిని; మీరు శుద్ధులై నాతోకూడ బలికి రండని చెప్పి, యెష్షయిని అతని కుమారులను శుద్ధి చేసి బలి అర్పించెను.

6. వారు వచ్చినప్పుడు అతడు ఏలీయాబును చూచినిజముగా యెహోవా అభిషేకించువాడు ఆయన యెదుట నిలిచి యున్నాడని అనుకొనెను

7. అయితే యెహోవా సమూ యేలుతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను అతని రూపమును అతని యెత్తును లక్ష్యపెట్టకుము, మనుష్యులు లక్ష్యపెట్టువాటిని యెహోవా లక్ష్యపెట్టడు; నేను అతని త్రోసివేసియున్నాను. మనుష్యులు పైరూపమును లక్ష్యపెట్టుదురు గాని యెహోవా హృదయమును లక్ష్యపెట్టును.

మత్తయి 12:25 ఆయన వారి తలంపుల నెరిగి వారితో ఇట్లనెను తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యము పాడైపోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పట్టణమైనను ఏ యిల్లయినను నిలువదు.

మత్తయి 22:18 యేసు వారి చెడు తన మెరిగి వేషధారులారా, నన్నెందుకు శోధించు చున్నారు?

మార్కు 2:8 వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆత్మలో తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచున్నారు?

లూకా 6:8 అయితే ఆయన వారి ఆలోచన లెరిగి, ఊచచెయ్యిగలవాని తోనీవు లేచి మధ్యను నిలువుమని చెప్పగా, వాడు లేచి నిలిచెను.

లూకా 11:17 ఆయన వారి ఆలోచనల నెరిగి వారితో ఇట్లనెను తనకు తానే వ్యతిరేకముగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యమును పాడైపోవును; తనకుతానే విరోధమైన యిల్లు కూలిపోవును.

యోహా 2:25 గనుక ఎవడును మనుష్యునిగూర్చి ఆయనకు సాక్ష్యమియ్య నక్కరలేదు.

8. యెష్షయి అబీనాదాబును పిలిచి సమూయేలు ఎదుటికి అతని రప్పింపగా అతడుయెహోవా ఇతని కోరుకొన లేదనెను.

9. అప్పుడు యెష్షయి షమ్మాను పిలువగా అతడుయెహోవా ఇతనిని కోరుకొనలేదనెను.

10. యెష్షయి తన యేడుగురు కుమారులను సమూయేలు ఎదుటికి పిలువగా సమూయేలుయెహోవా వీరిని కోరుకొనలేదని చెప్పి

11. నీ కుమారులందరు ఇక్కడనున్నారా అని యెష్షయిని అడుగగా అతడుఇంకను కడసారివాడున్నాడు. అయితే వాడు గొఱ్ఱెలను కాయుచున్నాడని చెప్పెను. అందుకు సమూయేలునీవు వాని పిలువనంపించుము, అతడిక్కడికి వచ్చువరకు మనము కూర్చుందమని యెష్షయితో చెప్పగా

12. అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచ్చెను. అతడు ఎఱ్ఱనివాడును చక్కని నేత్రములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు రాగానేనేను కోరుకొన్నవాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియ్యగా

అపో 13:22 తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏర్పరచెను. మరియు ఆయననేను యెష్షయి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా యిష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నియు నెరవేర్చునని చెప్పి అతనినిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చెను.

13. సమూయేలు తైలపు కొమ్మును తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆత్మ దావీదుమీదికి బలముగా వచ్చెను. తరువాత సమూ యేలు లేచి రామాకు వెళ్లిపోయెను.

అపో 13:22 తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏర్పరచెను. మరియు ఆయననేను యెష్షయి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా యిష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నియు నెరవేర్చునని చెప్పి అతనినిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చెను.

14. యెహోవా ఆత్మ సౌలును విడిచిపోయి యెహోవా యొద్దనుండి దురాత్మయొకటి వచ్చి అతని వెరపింపగా

15. సౌలు సేవకులుదేవునియొద్దనుండి వచ్చిన దురాత్మయొకటి నిన్ను వెరపించియున్నది;

16. మా యేలినవాడవైన నీవు ఆజ్ఞ ఇమ్ము, నీ దాసులమైన మేము సిద్ధముగా నున్నాము. సితారా చమత్కారముగా వాయింపగల యొకని విచా రించుటకై మాకు సెలవిమ్ము దేవుని యొద్దనుండి దురాత్మ వచ్చి నిన్ను పట్టినప్పుడెల్ల అతడు సితారా చేతపట్టుకొని వాయించుటచేత నీవు బాగుపడుదువని అతనితో ననిరి

17. సౌలుబాగుగా వాయింపగల యొకని విచారించి నా యొద్దకు తీసికొని రండని తన సేవకులకు సెలవియ్యగా వారిలో ఒకడు

18. చిత్తగించుము, బేత్లెహేమీయుడైన యెష్షయియొక్క కుమారులలో ఒకని చూచితిని, అతడు చమత్కారముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరు డును యుద్ధశాలియు మాట నేర్పరియు రూపసియునై యున్నాడు, మరియయెహోవా వానికి తోడుగా నున్నాడనగా

19. నున్నాడనగా సౌలుయెష్షయియొద్దకు దూతలను పంపి, గొఱ్ఱెలయొద్ద నున్న నీ కుమారుడైన దావీదును నాయొద్దకు పంపు మనెను.

20. అప్పుడు యెష్షయి ఒక గార్దభముమీద రొట్టెలను ద్రాక్షారసపు తిత్తిని ఒక మేకపిల్లను వేయించి తన కుమారుడైన దావీదుచేత సౌలునొద్దకు పంపెను.

21. దావీదు సౌలు దగ్గరకువచ్చి అతనియెదుట నిలువబడగా అతనియందు సౌలునకు బహు ఇష్టము పుట్టెను, అతడు సౌలు ఆయుధములను మోయువాడాయెను.

22. అంతట సౌలుదావీదు నా అను గ్రహము పొందెను గనుక అతడు నా సముఖమందు సేవచేయుటకు ఒప్పుకొనుమని యెష్ష యికి వర్తమానము పంపెను.

23. దేవునియొద్దనుండి దురాత్మ వచ్చి సౌలును పట్టినప్పుడెల్ల దావీదు సితారా చేతపట్టుకొని వాయింపగా దురాత్మ అతనిని విడిచిపోయెను, అతడు సేదదీరి బాగాయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమూయేలు బెత్లెహేముకు జెస్సీకి పంపాడు. (1-5) 
సౌలు చాలా దుర్మార్గుడిగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. సమూయేలు‌ని చంపాలని ఆలోచించే ధైర్యం చేస్తే అతను ఎలాంటి అపరాధాన్ని భరించడు? సమూయేలు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు బెత్లెహేము పెద్దలు భయంతో నిండిపోయారు. మనము దేవుని దూతలను గౌరవించవలెను మరియు అతని మాటకు వణుకుతూ నిలుచుండవలెను. సౌలు ప్రతిస్పందన, "నేను బలి అర్పించడానికి వచ్చాను కాబట్టి నేను శాంతితో వచ్చాను."
అలాగే, మన ప్రభువైన యేసు ఈ లోకంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఆయన ఖండించడానికి వచ్చారని ప్రజలు భయపడినప్పటికీ, "నీవు నాకు శరీరాన్ని సిద్ధం చేసావు" అని చెప్పబడినట్లుగా, అతను తనను తాను బలిగా అర్పించుకోవడానికి వచ్చినట్లుగా, అతను ఖచ్చితంగా శాంతితో వచ్చాడు. కాబట్టి, మనల్ని మనం పవిత్రం చేద్దాం మరియు అతని త్యాగం మీద ఆధారపడదాం.

దావీదు అభిషేకించబడ్డాడు. (6-13)
సౌలు ఆకట్టుకునే రూపం మరియు పొట్టితనాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ అతనితో నిరాశ చెందిన సమూయేలు ఇప్పుడు అటువంటి ఉపరితల ప్రమాణాల ఆధారంగా ఇతరులను అంచనా వేయడం విచిత్రంగా ఉంది. మనం మనుషులను వారి బాహ్య రూపాన్ని బట్టి తీర్పు చెప్పవచ్చు, దేవుడు వారి హృదయాలను చూసి తదనుగుణంగా తీర్పు తీరుస్తాడు. పాత్ర గురించిన మన అంచనాలు తరచుగా లోపభూయిష్టంగా ఉంటాయి, కానీ మానవ కళ్ళు గుర్తించగలిగే దానికంటే హృదయంలో నివసించే నిజమైన విశ్వాసం, భయం మరియు ప్రేమకు ప్రభువు విలువ ఇస్తాడు. మన పిల్లల పట్ల దేవుని అనుగ్రహం మన పక్షపాతంపై ఆధారపడి ఉండదు, ఎందుకంటే అతను తరచుగా పట్టించుకోని వారిని గౌరవిస్తాడు మరియు ఆశీర్వదిస్తాడు.
చివరికి, డేవిడ్ ఎంపికయ్యాడు. జెస్సీ కుమారులలో చిన్నవాడు అయినప్పటికీ, అతని పేరు "ప్రియమైన" దేవుని ప్రియమైన కుమారునికి ప్రతీకగా ఉంది. దావీదు తన సహోదరులలో అతి తక్కువ గౌరవం పొందిన వ్యక్తిగా కనిపించాడు, అయినప్పటికీ ఆ క్షణం నుండి ప్రభువు ఆత్మ అతనిపైకి వచ్చింది. అతని అభిషేకం కేవలం కర్మ కాదు; ఇది అతని జ్ఞానాన్ని మరియు ధైర్యాన్ని పెంచే ఒక దైవిక శక్తిని కలిగి ఉంది, అతని బాహ్య పరిస్థితులు మారకుండా ఉన్నప్పటికీ, అతనికి యువరాజు యొక్క అన్ని లక్షణాలను ప్రసాదించింది. ఈ అనుభవం అతని ఎన్నిక దేవుని నుండి వచ్చిందని అతనికి హామీ ఇచ్చింది.
అదే విధంగా, వాగ్దానపు ఆత్మతో ముద్రించబడడం మరియు మన హృదయాలలో కృప యొక్క పనిని అనుభవించడంలోనే మహిమ రాజ్యానికి మన ముందస్తు నిర్ణయానికి అత్యంత ముఖ్యమైన సాక్ష్యం ఉంది. ఈ అంతర్గత పరివర్తనలు మరియు దైవంతో కలుసుకోవడం మనం ఎంచుకున్న మార్గానికి శక్తివంతమైన సాక్ష్యాలు.

దురాత్మతో కలత చెందిన సౌలు, దావీదు చేత శాంతింపబడతాడు. (14-23)
ప్రభువు ఆత్మ అతని నుండి వెళ్లిపోవడంతో సౌలు తన స్వంత జీవికి భయాందోళనకు గురయ్యాడు. దేవుడు మరియు ఆయన దయ మన జీవితాలలో పాలించటానికి అనుమతించినప్పుడు, మనం పాపం మరియు సాతాను పట్టు నుండి రక్షించబడతాము. అయితే, ఈ దైవిక మార్గదర్శకత్వాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే, మన శరీరాల బలహీనతలను మరియు మన మనస్సు యొక్క అల్లకల్లోలాలను ఉపయోగించి దెయ్యం మనల్ని పట్టుకుని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. తత్ఫలితంగా, సౌలు చిరాకుగా, చిరాకుగా మరియు అసంతృప్తి చెందాడు, పిచ్చి క్షణాలను కూడా ప్రదర్శిస్తాడు.
ఆత్మకు సాంత్వన కలిగించే సంగీతాన్ని కొన్నిసార్లు వ్యర్థం, విలాసాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు హృదయాన్ని దేవుని నుండి మరియు ముఖ్యమైన విషయాల నుండి మరల్చడానికి దుర్వినియోగం కావడం విచారకరం. అటువంటి సందర్భాలలో, అది దుష్టాత్మను పారద్రోలడం కంటే మంచి ఆత్మను దూరం చేస్తుంది. ప్రజలు తరచుగా సంగీతం, వినోదాలు, సాంఘిక సమావేశాలు లేదా వారి కలత చెందిన మనస్సాక్షిని తాత్కాలికంగా ఉపశమింపజేయడానికి పనికి మొగ్గు చూపుతారు, కానీ విశ్వాసం ద్వారా స్వీకరించబడిన క్రీస్తు రక్తం మరియు పవిత్రమైన క్షమాపణతో క్షమాపణను ముద్రించే ఆత్మ యొక్క పవిత్రమైన పని మాత్రమే నిజమైన స్వస్థతను కలిగిస్తుంది. మతపరమైన విచారాన్ని తగ్గించడానికి ఏవైనా ఇతర ప్రయత్నాలు ఈ జీవితంలో లేదా తదుపరి జీవితంలో బాధను పెంచుతాయి.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |