Genesis - ఆదికాండము 11 | View All

1. భూమియందంతట ఒక్క భాషయు ఒక్క పలుకును ఉండెను.

1. সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ কথা ছিল।

2. వారు తూర్పున ప్రయాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము వారికి కనబడెను. అక్కడ వారు నివసించి

2. পরে লোকেরা পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শিনিয়র দেশে এক সমস্থলী পাইয়া সে স্থানে বসতি করিল;

3. మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాల్చుదము రండని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి. రాళ్లకు ప్రతిగా ఇటికలును, అడుసునకు ప్రతిగా మట్టికీలును వారికుండెను.

3. আর পরস্পর কহিল, আইস, আমরা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি; তাহাতে ইষ্টক তাহাদের প্রস্তর ও মেটিয়া তৈল চূণ হইল।

4. మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక పట్టణమును ఆకాశమునంటు శిఖరము గల ఒక గోపురమును కట్టుకొని, పేరు సంపాదించుకొందము రండని మాటలాడుకొనగా

4. পরে তাহারা কহিল, আইস, আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গণনস্পর্শী এক উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, পাছে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন হই।

5. యెహోవా నరుల కుమారులు కట్టిన పట్టణమును గోపురమును చూడ దిగి వచ్చెను.

5. পরে মনুষ্য-সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে সদাপ্রভু নামিয়া আসিলেন।

6. అప్పుడు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒక్కటే; వారికందరికి భాష ఒక్కటే; వారు ఈ పని ఆరంభించి యున్నారు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏపని యైనను చేయకుండ వారికి ఆటంకమేమియు నుండదు.

6. আর সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, তাহারা সকলে এক জাতি ও এক ভাষাবাদী; এখন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল; ইহার পরে যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহা হইতে নিবারিত হইবে না।

7. గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అక్కడ వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను.

7. আইস, আমরা নীচে গিয়া, সেই স্থানে তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই, যেন তাহারা এক জন অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে।

8. ఆలాగు యెహోవా అక్కడ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొట్టెను గనుక వారు ఆ పట్టణమును కట్టుటమానిరి.

8. অার সদাপ্রভু তথা হইতে সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন, এবং তাহারা নগর পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল।

9. దానికి బాబెలు అను పేరు పెట్టిరి; ఎందుకనగా అక్కడ యెహోవా భూజనులందరి భాషను తారుమారుచేసెను. అక్కడ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని చెదరగొట్టెను.

9. এই জন্য সেই নগরের নাম বাবিল [ভেদ] থাকিল; কেননা সেই স্থানে সদাপ্রভু সমস্ত পৃথিবীর ভাষার ভেদ জন্মাইয়াছিলেন, এবং তথা হইতে সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন।

10. షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండ్లుగలవాడై జలప్రవాహము గతించిన రెండేండ్లకు అర్పక్షదును కనెను.
లూకా 3:34-36

10. শেমের বংশ-বৃত্তান্ত এই। শেম এক শত বৎসর বয়সে, জলপ্লাবনের দুই বৎসর পরে, অর্ফক্‌ষদের জন্ম দিলেন।

11. షేము అర్పక్షదును కనిన తరువాత ఐదువందలయేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

11. অর্ফক্‌ষদের জন্ম দিলে পর শেম পাঁচ শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

12. అర్పక్షదు ముప్పది యైదేండ్లు బ్రదికి షేలహును కనెను.

12. অর্ফক্‌ষদ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেলহের জন্ম দিলেন।

13. అర్పక్షదు షేలహును కనిన తరువాత నాలుగు వందల మూడేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

13. শেলহের জন্ম দিলে পর অর্ফক্‌ষদ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

14. షేలహు ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి ఏబెరును కనెను.

14. শেলহ ত্রিশ বৎসর বয়সে এবরের জন্ম দিলেন।

15. షేలహు ఏబెరును కనిన తరువాత నాలుగు వందల మూడేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

15. এবরের জন্ম দিলে পর শেলহ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

16. ఏబెరు ముప్పది నాలుగేండ్లు బ్రదికి పెలెగును కనెను.

16. এবর চৌত্রিশ বৎসর বয়সে পেলগের জন্ম দিলেন।

17. ఏబెరు పెలెగును కనిన తరువాత నాలుగువందల ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

17. পেলগের জন্ম দিলে পর এবর চারি শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

18. పెలెగు ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి రయూను కనెను.

18. পেলগ ত্রিশ বৎসর বয়সে রিয়ূর জন্ম দিলেন।

19. పెలెగు రయూను కనిన తరువాత రెండువందల తొమ్మిది యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

19. রিয়ূর জন্ম দিলে পর পেলগ দুই শত নয় বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

20. రయూ ముప్పది రెండేండ్లు బ్రదికి సెరూగును కనెను.

20. রিয়ূ বত্রিশ বৎসর বয়সে সরূগের জন্ম দিলেন।

21. రయూ సెరూగును కనిన తరువాత రెండు వందల ఏడేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

21. সরূগের জন্ম দিলে পর রিয়ূ দুই শত সপ্ত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

22. సెరూగు ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి నాహోరును కనెను.

22. সরূগ ত্রিশ বৎসর বয়সে নাহোরের জন্ম দিলেন।

23. సెరూగు నాహోరును కనిన తరువాత రెండువందల యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

23. নাহোরের জন্ম দিলে পর সরূগ দুই শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

24. నాహోరు ఇరువది తొమ్మిది యేండ్లు బ్రదికి తెరహును కనెను.

24. নাহোর ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তেরহের জন্ম দিলেন।

25. నాహోరు తెరహును కనిన తరువాత నూటపం దొమ్మిది యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

25. তেরহের জন্ম দিলে পর নাহোর এক শত ঊনিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।

26. తెరహు డెబ్బది యేండ్లు బ్రదికి అబ్రామును నాహోరును హారానును కనెను.

26. তেরহ সত্তর বৎসর বয়সে অব্রাম, নাহোর ও হারণের জন্ম দিলেন।

27. తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబ్రామును నాహోరును హారానును కనెను. హారాను లోతును కనెను.

27. তেরহের বংশ-বৃত্তান্ত এই। তেরহ অব্রাম, নাহোর ও হারণের জন্ম দিলেন।

28. హారాను తాను పుట్టిన దేశమందలి కల్దీయుల ఊరను పట్టణములో తన తండ్రియైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతి బొందెను.

28. আর হারণ লোটের জন্ম দিলেন। কিন্তু হারণ আপন পিতা তেরহের সাক্ষাতে আপন জন্মস্থান কল্‌দীয় দেশের ঊরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

29. అబ్రామును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబ్రాము భార్య పేరు శారయి; నాహోరు భార్య పేరు మిల్కా, ఆమె మిల్కాకును ఇస్కాకును తండ్రియైన హారాను కుమార్తె.

29. অব্রাম ও নাহোর উভয়েই বিবাহ করিলেন; অব্রামের স্ত্রীর নাম সারী, ও নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্‌কা। এই স্ত্রী হারণের কন্যা; হারণ মিল্‌কার ও যিষ্কার পিতা।

30. శారయి గొడ్రాలై యుండెను. ఆమెకు సంతానములేదు.

30. সারী বন্ধ্যা ছিলেন, তাঁহার সন্তান হইল না।

31. తెరహు తన కుమారుడగు అబ్రామును, తన కుమారుని కుమారుడు, అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబ్రాము భార్యయయిన శారయి అను తన కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళ్ళుటకు కల్దీయుల ఊరను పట్టణములో నుండి వారితోకూడ బయలుదేరి హారాను మట్టుకు వచ్చి అక్కడ నివసించిరి.

31. আর তেরহ আপন পুত্র অব্রামকে ও হারণের পুত্র আপন পৌত্র লোটকে এবং অব্রামের স্ত্রী সারী নাম্নী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইলেন; তাঁহারা একসঙ্গে কনান দেশে যাইবার নিমিত্তে কল্‌দীয় দেশের ঊর হইতে যাত্রা করিলেন; আর হারণ নগর পর্য্যন্ত গিয়া তথায় বসতি করিলেন।

32. తెరహు బ్రదికిన దినములు రెండువందల యైదేండ్లు. తెరహు హారానులో మృతి బొందెను.

32. পরে তেরহের দুই শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে ঐ হারণে তাঁহার মৃত্যু হইল।Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ప్రపంచంలోని ఒక భాష, ది బిల్డింగ్ ఆఫ్ బాబెల్. (1-4) 
కొన్నిసార్లు ప్రజలు జరిగే చెడు విషయాలను మరచిపోయి, తప్పు చేయడంలో తిరిగిపోతారు. పెద్ద జలప్రళయం వచ్చినా, నోవహు మంచి వ్యక్తి అయినప్పటికీ, చాలా మంది ప్రజలు చెడ్డ పనులు చేశారు. దేవుని సహాయం మాత్రమే ప్రజలు తప్పు చేయాలనుకోవడం మానేయగలదు. ప్రజలు ప్రపంచమంతటా జీవించాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు, అయితే కొంతమంది కలిసి ఉండాలనుకున్నారు మరియు ఒక పెద్ద టవర్ నిర్మించాలని కోరుకున్నారు. వారు విగ్రహాలను పూజించడం ప్రారంభించారు మరియు మరింత ధైర్యంగా మారారు. మనం ఒకరినొకరు చెడు పనులు చేయమని ప్రోత్సహించే బదులు మంచి పనులు చేయమని ప్రోత్సహించాలి.

భాషల గందరగోళం, బాబెల్ నిర్మాణదారులు చెదరగొట్టారు. (5-9) 
చెడు పనులు చేసే వ్యక్తులతో వ్యవహరించేటప్పుడు దేవుడు న్యాయంగా మరియు న్యాయంగా ఉంటాడు. వారి గురించి వివరించే అవకాశం ఇవ్వకుండా అతను వారిని శిక్షించడు. ఎబెర్ అనే వ్యక్తి మంచివాడు మరియు దేవుని మార్గాలను అనుసరిస్తాడు, ఇతరులు అలా చేయరు. దేవుడు చెడ్డ వ్యక్తులను వారి ప్రణాళికలతో కొంతకాలం కొనసాగించడానికి అనుమతించాడు, కాని చివరికి వారి చర్యలు గౌరవానికి బదులుగా అవమానానికి దారితీశాయి. చెడు విషయాలు జరగడానికి దేవునికి కారణాలు ఉన్నాయి, కానీ మన తప్పులకు మనం తగిన విధంగా శిక్షించకుండా ఆయన దయ చూపిస్తాడు. ఒక పెద్ద నగరాన్ని నిర్మించడానికి ప్రజలు కలిసి పని చేయడం దేవుడు చూశాడు, కానీ వారు చాలా గర్వపడుతున్నారు మరియు తనకు అవసరం లేదని భావించారు. కాబట్టి వారు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి అతను దానిని తయారు చేసాడు మరియు నిర్మాణాన్ని ఆపవలసి వచ్చింది. దీని వల్ల మనం వివిధ భాషలను నేర్చుకోవలసి వచ్చినప్పటి నుండి సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. కొన్నిసార్లు మనం ఒకరినొకరు అపార్థం చేసుకోవడం వల్ల కూడా వాదించుకుంటాం. బిల్డర్లు దేవుడు తమకు వ్యతిరేకమని గ్రహించి నిర్మాణాన్ని నిలిపివేశారు. వారంతా వివిధ భాషల్లో మాట్లాడుకుంటూ తమ తమ మార్గాల్లో వెళ్లారు. యేసు తిరిగి వచ్చు వరకు ప్రజలు అందరూ మళ్లీ కలిసి రారు.

షేమ్ వంశస్థులు. (10-26) 
దేవుని స్నేహితుడు మరియు యేసు పూర్వీకుడు అయిన అబ్రాము‌కు దారితీసే పేర్ల జాబితా ఇది. అబ్రాము కంటే ముందు ఉన్న వ్యక్తుల గురించి, వారి పేర్లు మరియు వయస్సు గురించి మనకు పెద్దగా తెలియదు. మనకు ముందు లేదా మనకు దూరంగా ఉన్న వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవడం కష్టం. మన జీవితాలపై మనం దృష్టి పెట్టాలి. ప్రజలు ఎక్కువ కాలం జీవించేవారు, కానీ ఇప్పుడు వారు తక్కువ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు, దేవుడు దానిని ఎలా ప్లాన్ చేసాడు.

తెరహు, అబ్రాము తండ్రి, లోతు తాత, వారు హారానుకు వెళ్లిపోతారు. (27-32)
ఇది పాత మరియు కొత్త నిబంధనలలో ప్రసిద్ధి చెందిన అబ్రాము అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన కథ. అతని కుటుంబం మరియు వారి చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు అబద్ధ దేవుళ్లను ఆరాధించారు, అయితే అబ్రాము ఒక ప్రత్యేక భూమిని వారసత్వంగా పొందేందుకు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. మనం మంచి వ్యక్తులుగా మారడానికి ముందు మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చాము మరియు ఎలా ప్రవర్తించాము అనేది గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. అబ్రాము‌కు ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు, వారిలో ఒకరు అతని మేనల్లుడు లోతు తండ్రి. దురదృష్టవశాత్తు, అతని సోదరుల్లో ఒకరు తమ స్వదేశాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ముందు మరణించారు. మనం ఎప్పుడు చనిపోతామో మనకు తెలియదని ఇది గుర్తుచేస్తుంది, కాబట్టి మనం జీవించి ఉన్నప్పుడు మంచి వ్యక్తులుగా ఉండటానికి ప్రయత్నించడం చాలా ముఖ్యం. దేవుడు చెప్పినట్లు అబ్రాము తన కుటుంబంతో తన ఇంటిని విడిచిపెట్టాడు. వారు ఊరను పట్టణము అనే ప్రదేశానికి వెళ్లి అబ్రాము తండ్రి చనిపోయే వరకు అక్కడే ఉన్నారు. అబ్రాము కనానుకు ఎలా దగ్గరయ్యాడో కానీ అక్కడ చేరుకోలేకపోయినట్లే చాలా మంది ప్రజలు దేవుని రాజ్యానికి దగ్గరవుతారు కానీ దానిని చేరుకోలేరు.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |