Kings I - 1 రాజులు 13 | View All

1. అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవు నొంది యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచ్చెను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొద్ద నిలిచి యుండగా

1. യൊരോബെയാം ധൂപം കാട്ടുവാന് പീഠത്തിന്നരികെ നിലക്കുമ്പോള് തന്നേ ഒരു ദൈവപുരുഷന് യഹോവയുടെ കല്പനയാല് യെഹൂദയില് നിന്നു ബേഥേലിലേക്കു വന്നു.

2. ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజ్ఞచేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట ప్రక టనచేసెనుబలిపీఠమా బలి పీఠమా, యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాదావీదు సంత తిలో యోషీయా అను నొక శిశువు పుట్టును; నీమీద ధూపము వేసిన ఉన్నత స్థలముయొక్క యాజకులను అతడు నీమీద అర్పించును; అతడు మనుష్య శల్యములను నీమీద దహనము చేయును.

2. അവന് യഹോവയുടെ കല്പനയാല് യാഗപീഠത്തോടുയാഗപീഠമേ, യാഗപീഠമേ, യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നുദാവീദ്ഗൃഹത്തിന്നു യോശീയാവു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മകന് ജനിക്കും; അവന് നിന്റെ മേല് ധൂപം കാട്ടുന്ന പൂജാഗിരിപുരോഹിതന്മാരെ നിന്റെമേല് വെച്ചു അറുക്കയും മനുഷ്യാസ്ഥികളെ നിന്റെമേല് ചുട്ടുകളകയും ചെയ്യും എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

3. ఈ బలిపీఠము బద్దలై పోయి దానిమీదనున్న బుగ్గి ఒలికి పోవుటయే యెహోవా ఇచ్చు సూచన అని చెప్పి ఆ దినమున ఆ ప్రవక్త సూచన యొకటి యిచ్చెను.

3. അവന് അന്നു ഒരു അടയാളവും കൊടുത്തു; ഇതാ, ഈ യാഗപീഠം പിളര്ന്നു അതിന്മേലുള്ള ചാരം തൂകിപ്പോകും; ഇതു യഹോവ കല്പിച്ച അടയാളം എന്നു പറഞ്ഞു.

4. బేతేలునందున్న బలి పీఠమునుగూర్చి ఆ దైవజనుడు ప్రకటించిన మాట రాజైన యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయ్యి చాపి, వానిని పట్టు కొనుమని చెప్పగా అతడు చాపిన చెయ్యి యెండి పోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శక్తిలేక పోయెను.

4. ദൈവപുരുഷന് ബേഥേലിലെ യാഗപീഠത്തിന്നു വിരോധമായി വിളിച്ചുപറഞ്ഞ വചനം യൊരോബെയാംരാജാവു കേട്ടപ്പോള് അവന് യാഗപീഠത്തിങ്കല്നിന്നു കൈ നീട്ടിഅവനെ പിടിപ്പിന് എന്നു കല്പിച്ചു; എങ്കിലും അവന്റെ നേരെ നിട്ടിയ കൈ വരണ്ടുപോയിട്ടു തിരികെ മടക്കുവാന് കഴിവില്ലാതെ ആയി.

5. మరియయెహోవా సెలవు ప్రకారము దైవజనుడిచ్చిన సూచనచొప్పున బలిపీఠము బద్దలుకాగా బుగ్గి దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను.

5. ദൈവപുരുഷന് യഹോവയുടെ കല്പനയാല് കൊടുത്തിരുന്ന അടയാളപ്രകാരം യാഗപീഠം പിളര്ന്നു ചാരം യാഗപീഠത്തില്നിന്നു തൂകിപ്പോയി.

6. అప్పుడు రాజునా చెయ్యి మునుపటివలె బాగగునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు యెహోవాను బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు చెయ్యి మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను.

6. രാജാവു ദൈവപുരുഷനോടുനീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോടു കൃപെക്കായി അപേക്ഷിച്ചു എന്റെ കൈമടങ്ങുവാന് തക്കവണ്ണം എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. ദൈവപുരുഷന് യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ചു; എന്നാറെ രാജാവിന്റെ കൈ മടങ്ങി മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ ആയി.

7. అప్పుడు రాజునీవు నా యింటికి వచ్చి అలసట తీర్చుకొనుము, నీకు బహుమతి ఇచ్చెదనని ఆ దైవజనునితో చెప్పగా

7. രാജാവു ദൈവപുരുഷനോടുനീ എന്നോടുകൂടെ അരമനയില് വന്നു അല്പം ആശ്വസിച്ചുകൊള്ക; ഞാന് നിനക്കു ഒരു സമ്മാനം തരും എന്നു പറഞ്ഞു.

8. దైవజనుడు రాజుతో ఇట్లనెనునీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచ్చినను నీతోకూడ నేను లోపలికి రాను; ఈ స్థలమందు నేను అన్నపానములు పుచ్చుకొనను;

8. ദൈവപുരുഷന് രാജാവിനോടുനിന്റെ അരമനയില് പകുതി തന്നാലും ഞാന് നിന്നോടുകൂടെ വരികയില്ല; ഈ സ്ഥലത്തു വെച്ചു ഞാന് അപ്പം തിന്നുകയില്ല, വെള്ളം കുടിക്കയും ഇല്ല.

9. అన్నపానములు పుచ్చుకొన వద్దనియు, నీవు వచ్చిన మార్గమున తిరిగి పోవద్దనియు యెహోవా వాక్కుచేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను.

9. നീ അപ്പം തിന്നരുതു, വെള്ളം കുടിക്കരുതു; പോയ വഴിയായി മടങ്ങിവരികയും അരുതു എന്നു യഹോവ അരുളപ്പാടായി എന്നോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

10. అంతట అతడు తాను బేతేలునకు వచ్చిన మార్గమున వెళ్లక మరియొక మార్గమున తిరిగిపోయెను.

10. അങ്ങനെ അവന് ബേഥേലിലേക്കു വന്ന വഴിയായി മടങ്ങാതെ മറ്റൊരുവഴിയായി പോയി.

11. బేతేలులో ప్రవక్తయగు ఒక ముసలివాడు కాపుర ముండెను. ఇతని కుమారులలో ఒకడు వచ్చి బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన క్రియలన్నిటిని, అతడు రాజుతో పలికిన మాటలన్నిటిని తమ తండ్రితో తెలియ జెప్పగా

11. ബേഥേലില് വൃദ്ധനായൊരു പ്രവാചകന് പാര്ത്തിരുന്നു; അവന്റെ പുത്രന്മാര് വന്നു ദൈവപുരുഷന് ബേഥേലില് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെയും അവനോടു പറഞ്ഞു; അവന് രാജാവിനോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകളും അവര് തങ്ങളുടെ അപ്പനെ അറിയിച്ചു.

12. వారి తండ్రి అతడు ఏ మార్గమున వెళ్లిపోయె నని వారినడిగెను; అంతట అతని కుమారులు యూదాదేశ ములోనుండి వచ్చిన దైవజనుడు ఏ మార్గమున వెళ్లిపోయినది తెలిపిరి.

12. അവരുടെ അപ്പന് അവരോടുഅവന് ഏതു വഴിക്കു പോയി എന്നു ചോദിച്ചു; യെഹൂദയില്നിന്നു വന്നു ദൈവപുരുഷന് പോയ വഴി അവന്റെ പുത്രന്മാര് കണ്ടിരുന്നു.

13. పిమ్మట అతడు తన కుమారులను పిలిచినాకొరకు గాడిదకు గంతకట్టుడని చెప్పగా వారు అతని కొరకు గాడిదకు గంతకట్టిరి. అతడు దానిమీద ఎక్కి దైవజనుని కనుగొనవలెనని పోయి

13. അവന് തന്റെ പുത്രന്മാരോടുകഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടുതരുവിന് എന്നു പറഞ്ഞു, അവര് കഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടുകൊടുത്തു; അവന് അതിന്റെ പുറത്തു കയറി ദൈവപുരുഷന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു;

14. మస్తకివృక్షము క్రింద అతడు కూర్చుండగా చూచియూదాదేశములోనుండి వచ్చిన దైవజనుడవు నీవేనా? అని అడుగగా అతడునేనే అనెను.

14. അവന് ഒരു കരുവേലകത്തിന് കീഴെ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടുനീ യെഹൂദയില്നിന്നു വന്ന ദൈവപുരുഷനോ എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു.

15. అప్పుడు అతడునా యింటికి వచ్చి భోజనము చేయుమనగా

15. അവന് അതേ എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അവനോടുനീ എന്നോടുകൂടെ വീട്ടില് വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു.

16. అతడునేను నీతోకూడ మరలి రాజాలను, నీ యింట ప్రవేశింపను, మరియు నీతో కలిసి ఈ స్థలమందు అన్నపానములు పుచ్చుకొనను

16. അതിന്നു അവന് എനിക്കു നിന്നോടുകൂടെ പോരികയോ നിന്റെ വിട്ടില് കയറുകയോ ചെയ്തുകൂടാ; ഞാന് ഈ സ്ഥലത്തുവെച്ചു നിന്നോടുകൂടെ അപ്പം തിന്നുകയില്ല വെള്ളം കുടിക്കയുമില്ല.

17. నీవు అచ్చట అన్నపానములు పుచ్చుకొనవద్దనియు, నీవు వచ్చిన మార్గమున పోవుటకు తిరుగవద్దనియు యెహోవా వాక్కుచేత నాకు సెలవాయెనని చెప్పెను.

17. നീ അവിടെവെച്ചു അപ്പം തിന്നരുതു, വെള്ളം കുടിക്കരുതു, പോയ വഴിയായി മടങ്ങിവരികയും അരുതു എന്നു യഹോവ അരുളപ്പാടായി എന്നോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

18. అందుకతడునేనును నీవంటి ప్రవక్తనే; మరియు దేవదూత యొకడుయెహోవాచేత సెలవుపొంది అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొని రమ్మని నాతో చెప్పెనని అతనితో అబద్ధమాడగా

18. അതിന്നു അവന് ഞാനും നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകന് ആകുന്നു; അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു നീ അവനെ നിന്റെ വീട്ടില് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നു ഒരു ദൂതന് യഹോവയുടെ കല്പനയാല് എന്നോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് പറഞ്ഞതോ ഭോഷ്കായിരുന്നു.

19. అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలి పోయి అతని యింట అన్నపానములు పుచ్చుకొనెను.

19. അങ്ങനെ അവന് അവനോടുകൂടെ ചെന്നു, അവന്റെ വീട്ടില്വെച്ചു അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കയും ചെയ്തു.

20. వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచ్చిన ఆ ప్రవక్తకు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్ష మాయెను.

20. അവന് ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുമ്പോള് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി.

21. అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచ్చిన దైవజనుని పిలిచియెహోవా ఈలాగున ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడునీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞా పించినదానిని గైకొనక

21. അവര് യെഹൂദയില്നിന്നു വന്ന ദൈവപുരുഷനോടുനീ യഹോവയുടെ വചനം മറുത്തു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു കല്പിച്ചിരുന്ന

22. ఆయన సెలవిచ్చిన నోటి మాట మీద తిరుగబడి నీవు వెనుకకు వచ్చి, నీవు అచ్చట అన్న పానములు పుచ్చుకొనవలదని ఆయన సెలవిచ్చిన స్థలమున భోజనము చేసియున్నావు గనుక, నీ కళేబరము నీ పితరుల సమాధిలోనికి రాకపోవునని యెలుగెత్తి చెప్పెను.

22. കല്പന പ്രമാണിക്കാതെ അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കയും ചെയ്യരുതെന്നു അവന് നിന്നോടു കല്പിച്ച സ്ഥലത്തു നീ മടങ്ങിവന്നു അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കയും ചെയ്തതുകൊണ്ടു നിന്റെ ശവം നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയില് വരികയില്ല എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

23. అంతట వారు అన్నపానములు పుచ్చుకొనిన తరువాత అచ్చటి ప్రవక్త తాను వెనుకకు తోడుకొని వచ్చిన ఆ ప్రవక్తకు గాడిదమీద గంత కట్టించెను.

23. അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കയും ചെയ്തശേഷം അവന് താന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകന്നുവേണ്ടി കഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടുകൊടുത്തു;

24. అతడు బయలుదేరి మార్గమున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని కళేబరము మార్గమందు పడియుండగా గాడిద దాని దగ్గర నిలిచి యుండెను, సింహమును శవముదగ్గర నిలిచి యుండెను.

24. അവന് പോകുമ്പോള് വഴിയില് ഒരു സിംഹം അവനെ കണ്ടു അവനെ കൊന്നു; അവന്റെ ശവം വഴിയില് കിടന്നു, കഴുത അതിന്റെ അരികെ നിന്നു; സിംഹവും ശവത്തിന്റെ അരികെ നിന്നു.

25. కొందరు మనుష్యులు ఆ చోటికి వచ్చి శవము మార్గమందు పడియుండు టయు, సింహము శవముదగ్గర నిలిచియుండుటయు చూచి, ఆ ముసలిప్రవక్త కాపురమున్న పట్టణమునకు వచ్చి ఆ వర్తమానము తెలియజేసిరి.

25. വഴിപോകുന്ന ആളുകള് ശവം വഴിയില് കിടക്കുന്നതും ശവത്തിന്റെ അരികെ സിംഹം നിലക്കുന്നതും കണ്ടു; വൃദ്ധനായ പ്രവാചകന് പാര്ക്കുംന്ന പട്ടണത്തില് ചെന്നു അറിയിച്ചു.

26. మార్గములోనుండి అతని తోడు కొని వచ్చిన ఆ ప్రవక్త ఆ వర్తమానము వినినప్పుడుయెహోవా మాటను ఆలకింపక తిరుగబడిన దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు అతని అప్పగించి యున్నాడు; యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రకారము అది అతని చీల్చి చంపెను అని పలికి

26. അവനെ വഴിയില് നിന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന പ്രവാചകന് അതു കേട്ടപ്പോള്അവന് യഹോവയുടെ വചനം മറുത്ത ദൈവപുരുഷന് തന്നേ; യഹോവ അവനോടു അരുളിച്ചെയ്ത വചനപ്രകാരം യഹോവ അവനെ സിംഹത്തിന്നു ഏല്പിച്ചു; അതു അവനെ കീറി കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു.

27. తన కుమారులను పిలిచిగాడిదకు నాకొరకు గంత కట్టుడని చెప్పెను. వారు అతనికొరకు గంత కట్టినప్పుడు

27. പിന്നെ അവന് തന്റെ പുത്രന്മാരോടുകഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടുതരുവിന് എന്നു പറഞ്ഞു.

28. అతడు పోయి అతని శవము మార్గమందు పడి యుండుటయు, గాడిదయు సింహమును శవముదగ్గర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీల్చివేయక శవమును తినక యుండుటయు చూచి

28. അവര് കോപ്പിട്ടുകൊടുത്തു. അവന് ചെന്നപ്പോള് ശവം വഴിയില് കിടക്കുന്നതും ശവത്തിന്റെ അരികെ കഴുതയും സിംഹവും നിലക്കുന്നതും കണ്ടു; സിംഹം ശവത്തെ തിന്നുകയോ കഴുതയെ കീറിക്കളകയോ ചെയ്തില്ല.

29. దైవజనుని శవము ఎత్తి గాడిదమీద వేసికొని తిరిగి వచ్చెను. ఈ ప్రకారము ఆ ముసలి ప్రవక్త అంగలార్చుటకును సమాధిలో శవమును పెట్టుటకును పట్టణమునకు వచ్చెను.

29. പ്രവാചകന് ദൈവപുരുഷന്റെ ശവം എടുത്തു കഴുതപ്പുറത്തു വെച്ചു കൊണ്ടുവന്നു; വൃദ്ധനായ പ്രവാചകന് തന്റെ പട്ടണത്തില് എത്തി അവനെക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു അവനെ അടക്കം ചെയ്തു.

30. అతడు తన సమాధిలో ఆ శవమును పెట్టగా జనులుకటకటా నా సహోదరుడా అని యేడ్చిరి.

30. അവന്റെ ശവം അവന് തന്റെ സ്വന്ത കല്ലറയില് വെച്ചിട്ടു അവനെക്കുറിച്ചുഅയ്യോ എന്റെ സഹോദരാ, എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവര് വിലാപം കഴിച്ചു.

31. మరియు ఇతడు సమాధిలో శవమును పెట్టినేను మరణ మైనప్పుడు దైవజనుడైన యితడు పెట్టబడిన సమాధిలో నన్ను పాతి పెట్టుడి; నా శల్యములను అతని శల్యముదగ్గర ఉంచుడి,

31. അവനെ അടക്കം ചെയ്തശേഷം അവന് തന്റെ പുത്രന്മാരോടുഞാന് മരിച്ചശേഷം നിങ്ങള് എന്നെ ദൈവപുരുഷനെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കല്ലറയില് തന്നേ അടക്കം ചെയ്യേണം; അവന്റെ അസ്ഥികളുടെ അരികെ എന്റെ അസ്ഥികളും ഇടേണം.

32. యెహోవా మాటనుబట్టి బేతేలులోనున్న బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, షోమ్రోను పట్టణములో నున్న ఉన్నత స్థలములలోని మందిరములన్నిటికి విరోధము గాను, అతడు ప్రకటించినది అవశ్య ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెప్పెను.

32. അവന് ബേഥേലിലെ യാഗപീഠത്തിന്നും ശമര്യപട്ടണങ്ങളിലെ സകലപൂജാഗിരിക്ഷേത്രങ്ങള്ക്കും വിരോധമായി യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം വിളിച്ചുപറഞ്ഞ വചനം നിശ്ചയമായി സംഭവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

33. ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దుర్మార్గ మును విడిచిపెట్టక, సామాన్యజనులలో కొందరిని ఉన్నత స్థలములకు యాజకులుగా నియమించెను. తనకిష్టులైన వారిని యాజకులుగా ప్రతిష్ఠించి వారిని ఉన్నత స్థలములకు యాజకులుగా నియమించెను.

33. ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും യൊരോബെയാം തന്റെ ദുര്മ്മാര്ഗ്ഗം വിട്ടുതിരിയാതെ പിന്നെയും സര്വ്വജനത്തില്നിന്നും പൂജാഗിരിപുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചു; തനിക്കു ബോധിച്ചവരെ കരപൂരണം കഴിപ്പിച്ചു; അവര് പൂജാഗിരിപുരോഹിതന്മാരായ്തീര്ന്നു.

34. యరొబాముసంతతివారిని నిర్మూలము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ నశింపజేయునట్లుగా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను.

34. യൊരോബെയാംഗൃഹത്തെ ഭൂമിയില്നിന്നു ഛേദിച്ചു മുടിച്ചുകളയത്തക്കവണ്ണം ഈ കാര്യം അവര്ക്കും പാപമായ്തീര്ന്നു.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings I - 1 రాజులు 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యరొబాము పాపం ఖండించబడింది. (1-10) 
బలిపీఠాన్ని బెదిరించడం ద్వారా, ప్రవక్త వ్యవస్థాపకుడిని మరియు ఆరాధకులను ప్రమాదంలో ఉంచుతాడు. విగ్రహారాధన యొక్క అభ్యాసం కొనసాగదు, కానీ దేవుని యొక్క శాశ్వతమైన వాక్యం అంతం లేకుండా ఉంటుంది. పది గోత్రాలు తమ ప్రతిఘటనలో తడబడినప్పటికీ, దావీదు వంశం కొనసాగుతుందని మరియు నిజమైన విశ్వాసాన్ని నిలబెడుతుందని ప్రవచనం స్పష్టంగా సూచిస్తుంది. దేవుడు, తన న్యాయంలో, పాపాత్ముల హృదయాలను పశ్చాత్తాపం ద్వారా వారు చేసిన పాపపు పనులను ఉపసంహరించుకోలేనంతగా కఠినతరం చేస్తే, అది ఆధ్యాత్మిక తీర్పును సూచిస్తుంది, ఈ సారూప్యతలో చిత్రీకరించబడింది, ఇది మరింత భయంకరమైనది.
జెరోబాము తన దూడ విగ్రహాల నుండి సహాయం కోరలేదు, కానీ పూర్తిగా దేవుని నుండి-ఆయన శక్తి మరియు అనుగ్రహం నుండి. బోధించడాన్ని తృణీకరించే వారు దృఢమైన పరిచారకుల ప్రార్థనల కోసం ఆరాటపడే సమయం రావచ్చు. తన పాపానికి క్షమాపణ లేదా అతని హృదయ పరివర్తన కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించమని జెరోబాము ప్రవక్తను వేడుకోలేదు, కానీ అతని చేతిని పునరుద్ధరించమని మాత్రమే. అతను తీర్పు మరియు దయ రెండింటి ద్వారా క్షణకాలం కదిలినట్లు కనిపించాడు, అయితే కాలక్రమేణా ప్రభావం క్షీణించింది.
వారి విగ్రహారాధన మరియు అతని మార్గం నుండి వైదొలగడం పట్ల తన అసహ్యం వ్యక్తం చేయడానికి దేవుడు తన దూతని బేతేలులో తినడం లేదా త్రాగకుండా నిషేధించాడు. ఇది చీకటి పనులతో సహవాసం చేయకూడదని నిర్దేశిస్తుంది. నిషేధించబడిన భోజనానికి దూరంగా ఉండే సామర్థ్యం లేని వారు స్వీయ-తిరస్కరణను పూర్తిగా స్వీకరించలేదు.

ప్రవక్త మోసపోయాడు. (11-22) 
వృద్ధ ప్రవక్త యొక్క ప్రవర్తన అతనికి నిజమైన దైవభక్తి లేకపోవడాన్ని సూచిస్తుంది. జెరోబాము పాలనలో మార్పు జరిగినప్పుడు, అతను తన విశ్వాసం కంటే తన సౌలభ్యం మరియు వ్యక్తిగత లాభాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. నీతిమంతుడైన ప్రవక్తను వెనక్కి రప్పించే అతని విధానం చాలా లోపభూయిష్టంగా ఉంది, పూర్తిగా మోసంపై ఆధారపడింది. విశ్వాసం యొక్క అనుచరులు అకారణంగా ధర్మబద్ధమైన మారువేషాల కారణంగా వారి బాధ్యతల నుండి తప్పుకునే అవకాశం ఉంది. దేవుని నీతిమంతుడు ఆకస్మికమైన మరియు తీవ్రమైన పరిణామాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు దుష్ట ప్రవక్త శిక్షించబడలేదనే వాస్తవం మనల్ని కలవరపెట్టవచ్చు. ఈ పరిస్థితి మన అవగాహనను ధిక్కరిస్తుంది మరియు భవిష్యత్తు తీర్పు కోసం వేచి ఉంది.
ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన అవిధేయత చర్యను ఏ సమర్థన కూడా విమోచించదు. గొప్ప మోసగాడి పిలుపును పాటించే వారికి ఎదురుచూసే విధిని ఇది హైలైట్ చేస్తుంది. టెంటర్‌గా అతనికి లొంగిపోయేవారు చివరికి అతనిని హింసించే వ్యక్తిగా భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తారు. అతను ప్రస్తుతం పొగిడే వారిపై, అతను తరువాత దాడి చేస్తాడు; మరియు అతను పాపంలోకి ప్రలోభపెట్టిన వారిని నిరాశలోకి నెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

అవిధేయుడైన ప్రవక్త చంపబడ్డాడు, జెరోబాము యొక్క మొండితనం. (23-34)
దేవుని అసంతృప్తి అతని స్వంత ప్రజలు చేసిన అతిక్రమణల వైపు మళ్ళించబడుతుంది. ఏ వ్యక్తి అయినా, వారి స్థానం, దేవునికి సామీప్యత లేదా గత సేవలతో సంబంధం లేకుండా, అవిధేయతలో రక్షణ పొందలేరు. దేవుడు తాను నియమించిన వారందరినీ వారి సూచనలను శ్రద్ధగా పాటించాలని స్పష్టంగా హెచ్చరిస్తున్నాడు. ప్రస్తుత శిక్షలు నిస్సందేహంగా పాపాల తీవ్రతను సూచించనట్లే, మానవ బాధలు పాత్ర యొక్క ఖచ్చితమైన కొలత కావు. కొన్ని సందర్భాల్లో, భౌతిక శరీరం బాధపడుతుంది, తద్వారా ఆధ్యాత్మిక సారాంశం విమోచించబడవచ్చు, అయితే మరికొన్నింటిలో, శారీరక తృప్తి కేవలం అపరాధం వైపు మార్గాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది.
యరొబాము తన దుష్టమార్గంలో స్థిరంగా ఉన్నాడు. దూడ విగ్రహాలు తన రాజవంశ పాలనను సురక్షితమని అతను తప్పుగా నమ్మాడు, అయినప్పటికీ అవి అతని కుటుంబం పతనానికి దారితీశాయి. ఏ విధమైన పాపం ద్వారానైనా తమను తాము నిలబెట్టుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉన్నవారు చివరికి తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు. పాపభరిత మార్గాల్లో వృద్ధి చెందే అవకాశం గురించి మనం భయపడుదాం. అన్ని మోసాలు మరియు ప్రలోభాల నుండి రక్షించబడాలని మరియు స్థిరమైన స్వీయ-తిరస్కరణ మరియు అచంచలమైన దృఢ సంకల్పంతో దేవుని ఆజ్ఞల మార్గంలో ప్రయాణించే శక్తిని పొందాలని మనము ప్రార్థిద్దాం.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |