Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 89 | View All

1. యెహోవాయొక్క కృపాతిశయమును నిత్యము నేను కీర్తించెదను తరతరములకు నీ విశ్వాస్యతను నా నోటితో తెలియ జేసెదను.

2. కృప నిత్యము స్థాపింపబడుననియు ఆకాశమందే నీ విశ్వాస్యతను స్థిరపరచుకొందువనియు నేననుకొనుచున్నాను.

3. నేను ఏర్పరచుకొనినవానితో నిబంధన చేసి యున్నాను నిత్యము నీ సంతానమును స్థిరపరచెదను

యోహా 7:42 క్రీస్తు దావీదు సంతానములో పుట్టి దావీదు ఉండిన బేత్లెహేమను గ్రామములోనుండి వచ్చునని లేఖనము చెప్పుటలేదా అనిరి.

అపో 2:40 ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్ష్యమిచ్చి మీరు మూర్ఖులగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణపొందుడని వారిని హెచ్చరించెను.

4. తరతరములకు నీ సింహాసనమును స్థాపించెదనని చెప్పి నా సేవకుడైన దావీదుతో ప్రమాణము చేసి యున్నాను. (సెలా. )

యోహా 12:34 జనసమూహము క్రీస్తు ఎల్లప్పుడు ఉండునని ధర్మశాస్త్రము చెప్పుట వింటిమి. మనుష్యకుమారుడు పైకెత్తబడవలెనని నీవు చెప్పుచున్న సంగతి ఏమిటి? మనుష్య కుమారుడగు ఈయన ఎవరని ఆయన నడిగిరి.

యోహా 7:42 క్రీస్తు దావీదు సంతానములో పుట్టి దావీదు ఉండిన బేత్లెహేమను గ్రామములోనుండి వచ్చునని లేఖనము చెప్పుటలేదా అనిరి.

అపో 2:40 ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్ష్యమిచ్చి మీరు మూర్ఖులగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణపొందుడని వారిని హెచ్చరించెను.

5. యెహోవా, ఆకాశవైశాల్యము నీ ఆశ్చర్యకార్యములను స్తుతించుచున్నది పరిశుద్ధదూతల సమాజములో నీ విశ్వాస్యతను బట్టి నీకు స్తుతులు కలుగుచున్నవి.

6. మింటను యెహోవాకు సాటియైనవాడెవడు? దైవపుత్రులలో యెహోవా వంటివాడెవడు?

7. పరిశుద్ధదూతల సభలో ఆయన మిక్కిలి భీకరుడు తన చుట్టునున్న వారందరికంటె భయంకరుడు.

2 థెస్స 1:10 ఆయన సముఖము నుండియు ఆయన ప్రభావమందలి మహిమనుండియు పారదోలబడి, నిత్యనాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము మీకిచ్చిన సాక్ష్యము మీరు నమ్మితిరి.

8. యెహోవా, సైన్యములకధిపతివగు దేవా, యెహోవా, నీవంటి బలాఢ్యుడెవడు? నీ విశ్వాస్యతచేత నీవు ఆవరింపబడియున్నావు.

9. సముద్రపు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని తరంగములు లేచునప్పుడు నీవు వాటిని అణచి వేయుచున్నావు.

10. చంపబడినదానితో సమానముగా నీవు రహబును, ఐగుప్తును నలిపివేసితివి నీ బాహుబలము చేత నీ శత్రువులను చెదరగొట్టితివి.

లూకా 1:51 ఆయన తన బాహువుతో పరాక్రమము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన విషయమై గర్విష్ఠులను చెదరగొట్టెను.

11. ఆకాశము నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూర్ణతను నీవే స్థాపించితివి.

1 కోరింథీ 10:26 భూమియు దాని పరిపూర్ణతయు ప్రభునివైయున్నవి.

12. ఉత్తర దక్షిణములను నీవే నిర్మించితివి. తాబోరు హెర్మోనులు నీ నామమునుబట్టి ఉత్సాహ ధ్వని చేయుచున్నవి.

13. పరాక్రమముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హస్తము బలమైనది నీ దక్షిణహస్తము ఉన్నతమైనది.

14. నీతిన్యాయములు నీ సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసత్యములు నీ సన్నిధానవర్తులు.

15. శృంగధ్వనుల నెరుగు ప్రజలు ధన్యులు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు నడుచు కొనుచున్నారు.

16. నీ నామమునుబట్టి వారు దినమెల్ల హర్షించుచున్నారు. నీ నీతిచేత హెచ్చింపబడుచున్నారు.

17. వారి బలమునకు అతిశయాస్పదము నీవే నీదయచేతనే మా కొమ్ము హెచ్చింపబడుచున్నది.

18. మా కేడెము యెహోవావశము మా రాజు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునివాడు.

19. అప్పుడు నీవు దర్శనమున నీ భక్తులతో ఇట్లు సెలవిచ్చి యుంటివి నేను ఒక శూరునికి సహాయము చేసియున్నాను ప్రజలలోనుండి యేర్పరచబడిన యొకని నేను హెచ్చించియున్నాను.

మార్కు 1:24 వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మమ్ము నశింపజేయుటకు వచ్చితివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుద్ధుడవు అని కేకలు వేసెను.

లూకా 1:35 దూతపరిశుద్ధాత్మ నీమీదికి వచ్చును; సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడనబడును.

అపో 3:14 మీరు పరిశుద్ధుడును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, నర హంతకుడైన మనుష్యుని మీకు అనుగ్రహింపుమని అడిగితిరి.

అపో 4:27-30 ఏవి జరుగవలెనని నీ హస్తమును నీ సంకల్పమును ముందు నిర్ణయించెనో,వాటి నన్నిటిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతి పిలాతును అన్యజనులతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలతోను ఈ పట్టణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి.ప్రభువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచిరోగులను స్వస్థపరచుటకును, నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసు నామము ద్వారా సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయు టకును నీ చెయ్యి చాచియుండగా, నీ దాసులు బహు ధైర్యముగా నీ వాక్యమును బోధించునట్లు అనుగ్ర హించుము.

20. నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియున్నాను నా పరిశుద్ధతైలముతో అతని నభిషేకించియున్నాను.

అపో 13:22 తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏర్పరచెను. మరియు ఆయననేను యెష్షయి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా యిష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నియు నెరవేర్చునని చెప్పి అతనినిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చెను.

21. నా చెయ్యి యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని బలపరచును.

22. ఏ శత్రువును అతనిమీద జయము నొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు.

23. అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొట్టెదను. అతనిమీద పగపట్టువారిని మొత్తెదను.

24. నా విశ్వాస్యతయు నా కృపయు అతనికి తోడై యుండును. నా నామమునుబట్టి అతని కొమ్ము హెచ్చింపబడును.

25. నేను సముద్రముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను.

26. నీవు నా తండ్రివి నా దేవుడవు నా రక్షణ దుర్గము అని అతడు నాకు మొఱ్ఱపెట్టును.

1 పేతురు 1:17 పక్షపాతము లేకుండ క్రియలనుబట్టి ప్రతివానిని తీర్పుతీర్చువాడు తండ్రి అని మీరాయనకు ప్రార్థనచేయుచున్నారు గనుక మీరు పరదేశులై యున్నంతకాలము భయముతో గడుపుడి.

ప్రకటన 21:7 జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించు కొనును; నేనతనికి దేవుడనై యుందును అతడు నాకు కుమారుడై యుండును.

27. కావున నేను అతని నా జ్యేష్ఠకుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో అత్యున్నతునిగా నుంచెదను.

ప్రకటన 1:5 నమ్మకమైన సాక్షియు, మృతులలోనుండి ఆది సంభూతుడుగా లేచిన వాడును, భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుక్రీస్తు నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక.

ప్రకటన 17:18 మరియు నీవు చూచిన ఆ స్త్రీ భూరాజులనేలు ఆ మహాపట్టణమే.

28. నా కృప నిత్యము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో స్థిరముగానుండును.

29. శాశ్వతకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమున్నంతవరకు అతని సింహాసనమును నేను నిలిపెదను.

30. అతని కుమారులు నా ధర్మశాస్త్రము విడిచి నా న్యాయవిధుల నాచరింపనియెడల

31. వారు నా కట్టడలను అపవిత్రపరచి నా ఆజ్ఞలను గైకొననియెడల

32. నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబ్బలతోను వారిని శిక్షించెదను.

33. కాని నా కృపను అతనికి బొత్తిగా ఎడము చేయను అబద్ధికుడనై నా విశ్వాస్యతను విడువను.

34. నా నిబంధనను నేను రద్దుపరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళ్లిన మాటను మార్చను.

35. అతని సంతానము శాశ్వతముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము సూర్యుడున్నంతకాలము నా సన్నిధిని ఉండుననియు

36. చంద్రుడున్నంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాక్షి నమ్మకముగా ఉన్నట్లు అది స్థిరపరచబడుననియు

యోహా 12:34 జనసమూహము క్రీస్తు ఎల్లప్పుడు ఉండునని ధర్మశాస్త్రము చెప్పుట వింటిమి. మనుష్యకుమారుడు పైకెత్తబడవలెనని నీవు చెప్పుచున్న సంగతి ఏమిటి? మనుష్య కుమారుడగు ఈయన ఎవరని ఆయన నడిగిరి.

37. నా పరిశుద్ధతతోడని నేను ప్రమాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబద్ధమాడను.

ప్రకటన 1:5 నమ్మకమైన సాక్షియు, మృతులలోనుండి ఆది సంభూతుడుగా లేచిన వాడును, భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుక్రీస్తు నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక.

ప్రకటన 3:14 లవొదికయలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఆమేన్‌ అనువాడును నమ్మకమైన సత్యసాక్షియు దేవుని సృష్టికి ఆదియునైనవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా

38. ఇట్లు సెలవిచ్చి యుండియు నీవు మమ్ము విడనాడి విసర్జించియున్నావు నీ అభిషిక్తునిమీద నీవు అధికకోపము చూపి యున్నావు.

39. నీ సేవకుని నిబంధన నీకసహ్యమాయెను అతని కిరీటమును నేల పడద్రోసి అపవిత్రపరచి యున్నావు.

40. అతని కంచెలన్నియు నీవు తెగగొట్టియున్నావు అతని కోటలు పాడుచేసియున్నావు

41. త్రోవను పోవువారందరు అతని దోచుకొనుచున్నారు అతడు తన పొరుగువారికి నిందాస్పదుడాయెను.

42. అతని విరోధుల కుడిచేతిని నీవు హెచ్చించియున్నావు అతని శత్రువులనందరిని నీవు సంతోషపరచి యున్నావు

43. అతని ఖడ్గము ఏమియు సాధింపకుండ చేసియున్నావు యుద్ధమందు అతని నిలువబెట్టకున్నావు

44. అతని వైభవమును మాన్పియున్నావు అతని సింహాసనమును నేల పడగొట్టియున్నావు

45. అతని ¸యౌవనదినములను తగ్గించియున్నావు. సిగ్గుతో అతని కప్పియున్నావు (సెలా. )

46. యెహోవా, ఎంతవరకు నీవు దాగియుందువు? నిత్యము దాగియుందువా? ఎంతవరకు నీ ఉగ్రత అగ్నివలె మండును?

47. నా ఆయుష్కాలము ఎంత కొద్దిదో జ్ఞాపకము చేసి కొనుము ఎంత వ్యర్థముగా నీవు నరులనందరిని సృజించి యున్నావు?

48. మరణమును చూడక బ్రదుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొక్క వశము కాకుండ తన్నుతాను తప్పించుకొనగలవాడెవడు?

49. ప్రభువా, నీ విశ్వాస్యతతోడని నీవు దావీదుతో ప్రమా ణము చేసిన తొల్లిటి నీ కృపాతిశయములెక్కడ?

50. ప్రభువా, నీ సేవకులకు వచ్చిన నిందను జ్ఞాపకము చేసికొనుము బలవంతులైన జనులందరిచేతను నా యెదలో నేను భరించుచున్న నిందను జ్ఞాపకము చేసికొనుము.

హెబ్రీ 11:26 ఫరో కుమార్తెయొక్క కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒప్పుకొనలేదు;ఏలయనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృష్టి యుంచెను.

1 పేతురు 4:14 క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాస్వరూపియైన ఆత్మ, అనగా దేవుని ఆత్మ, మీమీద నిలుచుచున్నాడు గనుక మీరు ధన్యులు.

51. యెహోవా, అవి నీ శత్రువులు చేసిన నిందలు నీ అభిషిక్తుని నడతలమీద వారు మోపుచున్న నిందలు.

హెబ్రీ 11:26 ఫరో కుమార్తెయొక్క కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒప్పుకొనలేదు;ఏలయనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృష్టి యుంచెను.

1 పేతురు 4:14 క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాస్వరూపియైన ఆత్మ, అనగా దేవుని ఆత్మ, మీమీద నిలుచుచున్నాడు గనుక మీరు ధన్యులు.

52. యెహోవా నిత్యము స్తుతినొందును గాక ఆమేన్ఆమేన్‌.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 89 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుని దయ మరియు సత్యం మరియు అతని ఒడంబడిక. (1-4) 
మన ఆశలు నిరుత్సాహానికి గురికావచ్చు, దేవుని కట్టుబాట్లు ఖగోళ రాజ్యంలో స్థిరంగా ఉంటాయి, అతని శాశ్వత ప్రణాళికల్లో; వారు భూసంబంధమైన మరియు నరకసంబంధమైన రెండు రంగాలలోని శత్రువుల పట్టుకు మించినవారు. దేవుని అపరిమితమైన దయ మరియు శాశ్వతమైన సత్యంపై నమ్మకం ఉంచడం అత్యంత తీవ్రమైన కష్టాల సమయంలో కూడా ఓదార్పునిస్తుంది.

దేవుని మహిమ మరియు పరిపూర్ణత. (5-14) 
దేవుని కార్యాలను మనం ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటామో, అంతగా వాటిపట్ల అభిమానంతో నిండిపోతాం. దేవుని స్తుతించడమంటే ఆయన సాటిలేనివాడని గుర్తించడమే. కాబట్టి, మనం దేవుడిని ఆరాధించేటప్పుడు నిస్సందేహంగా అనుభవించాలి మరియు భక్తిని వ్యక్తపరచాలి. విచారకరంగా, అలాంటి గౌరవం తరచుగా మన సంఘాల్లో లోపిస్తుంది మరియు ప్రతిస్పందనగా మనల్ని మనం తగ్గించుకోవడానికి తగినంత కారణం ఉంది. ఈజిప్ట్‌ను తాకిన అదే దైవిక శక్తి చర్చి యొక్క విరోధులను చెదరగొడుతుంది, అయితే దేవుని దయపై నమ్మకం ఉంచేవారు ఆయన నామంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. అతని చర్యలు అన్ని విధాలుగా దయ మరియు సత్యంతో మార్గనిర్దేశం చేయబడతాయి. అతని శాశ్వతమైన ప్రణాళికలు మరియు వాటి శాశ్వత పరిణామాలు న్యాయం మరియు న్యాయాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

అతనితో సహవాసంలో ఉన్నవారి ఆనందం. (15-18) 
సువార్త యొక్క సంతోషకరమైన సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా దాని మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుసరించే వారు అదృష్టవంతులు; వారి హృదయాలపై దాని పరివర్తన ప్రభావాన్ని అనుభవించేవారు మరియు వారి చర్యలలో దాని ఫలాలను పొందేవారు. విశ్వాసులు అంతర్లీనంగా చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, వారు క్రీస్తు యేసు ద్వారా సమస్తమును కలిగి ఉంటారు, అందువలన, వారు ఆయన నామంలో ఆనందాన్ని పొందవచ్చు. ప్రభువు మనకు ఈ సామర్థ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ప్రభువు సన్నిధి నుండి లభించే ఆనందం ఆయన ప్రజలను బలపరుస్తుంది, అయితే అవిశ్వాసం మన స్వంత శక్తిని క్షీణింపజేస్తుంది మరియు మన చుట్టూ ఉన్నవారి ఆత్మలను తగ్గిస్తుంది. ఇది వినయంగా కనిపించినప్పటికీ, అవిశ్వాసం, సారాంశంలో, గర్వం యొక్క అభివ్యక్తి. క్రీస్తు ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధుడు, మరియు అతనిలో, ఆ ప్రత్యేక వ్యక్తులు ఇతర మూలాల కంటే గొప్ప ఆశీర్వాదాలను పొందారు.

దావీదు‌తో దేవుని ఒడంబడిక, క్రీస్తుకు ఒక రకంగా. (19-37) 
ప్రభువు దావీదును పవిత్ర తైలంతో అభిషేకించాడు, అతను పొందిన కృపలు మరియు బహుమతులకు మాత్రమే కాకుండా క్రీస్తు, రాజు, పూజారి మరియు ప్రవక్త పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించబడిన ప్రవక్తలను కూడా సూచిస్తుంది. అతని అభిషేకం తరువాత, దావీదు హింసను సహించాడు, అయినప్పటికీ అతనిపై ఎవరూ విజయం సాధించలేకపోయారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఇది విమోచకుని బాధలు, విముక్తి, మహిమ మరియు అధికారం యొక్క మసక రూపమే, ఇవన్నీ ఆయనలో మాత్రమే సంపూర్ణంగా నెరవేరుతాయి. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు, మన మోక్షానికి నియమించబడిన విమోచకుడు, మన విమోచన పనిని నెరవేర్చగల ఏకైక వ్యక్తి. మన హృదయాలలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సాక్ష్యం ద్వారా ఈ ఆశీర్వాదాలలో భాగస్వామ్యాన్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం.
ప్రభువు దావీదు వంశస్థులను వారి అతిక్రమములను బట్టి శిక్షించినట్లే, ఆయన ప్రజలు కూడా వారి పాపాలకు దిద్దుబాటును ఎదుర్కొంటారు. అయితే, ఈ దిద్దుబాటు ఒక రాడ్ లాంటిది, కత్తి కాదు; అది నిర్మూలించడానికి కాదు, బోధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది దేవుని చేతితో నిర్వహించబడుతుంది, అతను తన చర్యలలో తెలివైనవాడు మరియు అతని ఉద్దేశాలలో దయగలవాడు. ఈ రాడ్ అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే అనుభూతి చెందుతుంది. మారుతున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, సూర్యుడు మరియు చంద్రులు స్వర్గంలో ఉనికిలో ఉన్నట్లే, క్రీస్తులో స్థాపించబడిన దయ యొక్క ఒడంబడిక ఎటువంటి స్పష్టమైన మార్పులతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడూ సందేహించకూడదు.

ఒక విపత్కర స్థితి విలపించింది, పరిహారం కోసం ప్రార్థన. (38-52)
కొన్ని సమయాల్లో, దేవుని ప్రావిడెన్స్‌ను ఆయన వాగ్దానాలతో సమన్వయం చేయడం సవాలుగా ఉండవచ్చు, కానీ దేవుని చర్యలు ఆయన మాటను నెరవేరుస్తాయనే నమ్మకంతో ఉండవచ్చు. గొప్ప అభిషిక్తుడు, క్రీస్తు స్వయంగా సిలువపై వేలాడదీసినప్పుడు, దేవుడు ఆయనను విడిచిపెట్టినట్లు కనిపించింది, అయినప్పటికీ అతను తన ఒడంబడికను రద్దు చేయలేదు, ఎందుకంటే అది శాశ్వతంగా స్థాపించబడింది. దావీదు ఇంటి గౌరవం పోయినట్లు అనిపించింది. సింహాసనాలు మరియు కిరీటాలు తరచుగా తగ్గించబడతాయి, కానీ క్రీస్తు యొక్క ఆధ్యాత్మిక వారసుల కోసం కేటాయించబడిన కీర్తి కిరీటం ఉంది.
ఈ విలాపం మతం సమర్థించబడిన కుటుంబాలపై, గొప్పవారిపై కూడా పాపం చేసే వినాశనాన్ని వెల్లడిస్తుంది. వారు అతని దయ కోసం దేవునికి మొరపెడతారు. దేవుని మార్పులేని స్వభావం మరియు విశ్వాసం ఆయన ఎన్నుకున్న మరియు ఒడంబడికలోకి ప్రవేశించిన వారిని విడిచిపెట్టడని మనకు భరోసా ఇస్తుంది. వారి భక్తికి అవమానించారు. ఇదే తరహాలో, తరువాతి కాలంలో అపహాస్యం చేసేవారు మెస్సియానిక్ వాగ్దానాలను నిందించారు, "ఆయన రాకడ వాగ్దానం ఎక్కడ ఉంది?" 2 పేతురు 3:3-4.
దావీదు కుటుంబంతో లార్డ్ యొక్క వ్యవహారాల ఖాతాలు అతని చర్చి మరియు విశ్వాసులతో అతని వ్యవహారాలకు అద్దం పడతాయి. వారి కష్టాలు మరియు కష్టాలు తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, అతను చివరికి వారిని పక్కన పెట్టడు. కొందరు స్వీయ-వంచన కోసం ఈ సిద్ధాంతాన్ని దుర్వినియోగం చేయవచ్చు, మరికొందరు అజాగ్రత్తగా జీవించడం ద్వారా తమపై చీకటి మరియు బాధను తెచ్చుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ, నిజమైన విశ్వాసులు విధి మార్గంలో నడుస్తూ మరియు వారి శిలువలను భరించేటప్పుడు దానిలో ప్రోత్సాహాన్ని పొందనివ్వండి.
ఈ దుఃఖకరమైన విలాపాన్ని అనుసరించి కూడా కీర్తన ప్రశంసలతో ముగుస్తుంది. దేవుడు చేసిన దానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపే వారు ఆయన చేసిన దానికి నమ్మకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పగలరు. స్తుతులతో తనను అనుసరించే వారిపై దేవుడు తన కరుణను కురిపిస్తాడు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |