Luke - లూకా సువార్త 1 | View All

1. ఘనతవహించిన థెయొఫిలా,

1. প্রথম অবধি যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এবং বাক্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে যেমন সমর্পণ করিয়াছেন,

2. ఆరంభమునుండి కన్ను లార చూచి వాక్యసేవకులైనవారు మనకు అప్పగించిన ప్రకారము మనమధ్యను నెరవేరిన కార్యములనుగూర్చి వివరముగ వ్రాయుటకు అనేకులు పూనుకొన్నారు

2. তদনুসারে অনেকেই আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত বিষয়াবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন,

3. గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశ్చయముగా జరిగినవని నీవు తెలిసికొనుటకు వాటినన్నిటిని మొదటనుండి తరచి పరిష్కారముగా తెలిసికొనియున్న నేనును నీ పేరట

3. সেই জন্য আমিও প্রথম হইতে সকল বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি বলিয়া, হে মহামহিম থিয়ফিল, আপনাকে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লেখা বিহিত বুঝিলাম;

4. వాటినిగూర్చి వరుసగా రచించుట యుక్తమని యెంచితిని.

4. যেন, আপনি যে সকল বিষয় শিক্ষা পাইয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা জ্ঞাত হইতে পারেন।

5. యూదయదేశపు రాజైన హేరోదు దినములలో అబీయా తరగతిలోనున్న జెకర్యా అను ఒక యాజకుడుండెను. అతని భార్య అహరోను కుమార్తెలలో ఒకతె; ఆమె పేరు ఎలీసబెతు.
1 దినవృత్తాంతములు 24:10

5. যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে অবিয়ের পালার মধ্যে সখরিয় নামে এক জন যাজক ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী হারোণবংশীয়া, তাঁহার নাম ইলীশাবেৎ।

6. వీరిద్దరు ప్రభువుయొక్క సకల మైన ఆజ్ఞలచొప్పునను న్యాయవిధుల చొప్పునను నిరప రాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులై యుండిరి.

6. তাঁহারা দুই জন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্ম্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দ্দোষরূপে চলিতেন।

7. ఎలీసబెతు గొడ్రాలైనందున వారికి పిల్లలు లేకపోయిరి; మరియు వారిద్దరు బహు కాలము గడచిన (వృద్ధులైరి. )

7. তাঁহাদের সন্তান ছিল না, কেননা ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন, এবং দুই জনেরই অধিক বয়স হইয়াছিল।

8. జెకర్యా తన తరగతి క్రమముచొప్పున దేవునియెదుట యాజక ధర్మము జరిగించుచుండగా

8. একদা যখন সখরিয় নিজ পালার অনুক্রমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয় কার্য্য করিতেছিলেন,

9. యాజక మర్యాద చొప్పున ప్రభువు ఆలయములోనికి వెళ్లి ధూపమువేయుటకు అతనికి వంతు వచ్చెను.
నిర్గమకాండము 30:7

9. তখন যাজকীয় কার্য্যের প্রথানুসারে গুলিবাঁট ক্রমে তাঁহাকে প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধূপ জ্বালাইতে হইল।

10. ధూప సమయమందు ప్రజల సమూహమంతయు వెలుపల ప్రార్థన చేయుచుండగా

10. সেই ধূপদাহের সময়ে সমস্ত লোক বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল।

11. ప్రభువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా

11. তখন প্রভুর এক দূত ধূপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন।

12. జెకర్యా అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను.

12. দেখিয়া সখরিয় ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

13. అప్పుడా దూత అతనితోజెకర్యా భయ పడకుము; నీ ప్రార్థన వినబడినది, నీ భార్యయైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెట్టుదువు.

13. কিন্তু দূত তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয়, ভয় করিও না, কেননা তোমার বিনতি গ্রাহ্য হইয়াছে, তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করিবেন, ও তুমি তাহার নাম যোহন রাখিবে।

14. అతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడై, ద్రాక్షారసమైనను మద్యమైనను త్రాగక,

14. আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে, এবং তাহার জন্মে অনেকে আনন্দিত হইবে।

15. తన తల్లిగర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనిన వాడై,
సంఖ్యాకాండము 6:3, న్యాయాధిపతులు 13:4

15. কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান্‌ হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না; আর সে মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে;

16. ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులను ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును.

16. এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাইবে।

17. మరియు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టునకును, అవిధేయులను నీతి మంతుల జ్ఞానము ననుసరించుటకును త్రిప్పి, ప్రభువు కొరకు ఆయత్తపడియున్న ప్రజలను సిద్ధ పరచుటకై ఏలీయాయొక్క ఆత్మయు శక్తియు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్లును గనుక నీకు సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుట్టినందున అనేకులు సంతోషింతురనెను.
మలాకీ 3:1, మలాకీ 4:5

17. সে তাঁহার সম্মুখে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে গমন করিবে, যেন পিতৃগণের হৃদয় সন্তানদের প্রতি, ও অনাজ্ঞাবহদিগকে ধার্ম্মিকদের বিজ্ঞতায় চলিবার জন্য ফিরাইতে পারে, প্রভুর নিমিত্ত সুসজ্জিত এক প্রজামণ্ডলী প্রস্তুত করিতে পারে।

18. జెకర్యాయిది నాకేలాగు తెలియును? నేను ముసలివాడను, నాభార్యయు బహుకాలము గడచినదని ఆ దూతతో చెప్పగా
ఆదికాండము 18:11

18. তখন সখরিয় দূতকে কহিলেন, কিসে ইহা জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হইয়াছে।

19. దూతనేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబ్రియేలును; నీతో మాటలాడుట కును ఈ సువర్తమానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని.
దానియేలు 8:16, దానియేలు 9:21

19. দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তোমার সহিত কথা কহিবার ও তোমাকে এই সকল বিষয়ের সুসমাচার দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

20. మరియు నా మాటలు వాటికాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమ్మలేదు గనుక ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెప్పెను.

20. আর দেখ, এই সকল যে দিন ঘটিবে, সেই দিন পর্য্যন্ত তুমি নীরব থাকিবে, কথা কহিতে পারিবে না; যেহেতুক আমার এই যে সকল বাক্য যথাসময়ে সফল হইবে, ইহাতে তুমি বিশ্বাস করিলে না।

21. ప్రజలు జెకర్యాకొరకు కనిపెట్టుచుండి, ఆలయమునందు అతడు ఆలస్యము చేసినందుకు ఆశ్చర్యపడిరి.

21. আর লোক সকল সখরিয়ের অপেক্ষা করিতেছিল, এবং মন্দিরের মধ্যে তাঁহার বিলম্ব হওয়াতে তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল।

22. అతడు వెలుపలికి వచ్చినప్పుడు వారితో మాటలాడలేక పోయినందున, ఆలయమునందు అతనికి దర్శనము కలిగినదని వారు గ్రహించిరి; అప్పుడతడు వారికి సంజ్ఞలు చేయుచు, మూగవాడై యుండెను.

22. পরে তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাদের কাছে কথা কহিতে পারিলেন না; তখন তাহারা বুঝিল যে, মন্দিরের মধ্যে তিনি কোন দর্শন পাইয়াছেন; আর তিনি তাহাদের নিকটে নানা সঙ্কেত করিতে থাকিলেন, এবং বোবা হইয়া রহিলেন।

23. అతడు సేవచేయు దినములు సంపూర్ణ మైనప్పుడు తన యింటికి వెళ్లెను.

23. পরে তাঁহার উপাসনার সময় পূর্ণ হইলে তিনি নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন।

24. ఆ దినములైన పిమ్మట అతని భార్య ఎలీసబెతు గర్భవతియై మనుష్యులలో నాకుండిన అవమానమును తీసి వేయుటకు

24. এই সময়ের পরে তাঁহার স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ভবতী হইলেন; আর তিনি পাঁচ মাস আপনাকে সংগোপনে রাখিলেন, বলিলেন,

25. నన్ను కటాక్షించిన దినములలో ప్రభువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు ఇతరుల కంట బడకుండెను.
ఆదికాండము 30:23

25. লোকদের মধ্যে আমার অপযশ খণ্ডাইবার নিমিত্ত এই সময়ে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভু আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

26. ఆరవ నెలలో గబ్రియేలను దేవదూత గలిలయలోని నజరేతను ఊరిలో

26. পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটী কুমারীর নিকটে প্রেরিত হইলেন,

27. దావీదు వంశస్థుడైన యోసేపను ఒక పురుషునికి ప్రధానము చేయబడిన కన్యకయొద్దకు దేవుని చేత పంపబడెను. ఆ కన్యక పేరు మరియ.

27. তিনি দায়ূদ-কুলের যোষেফ নামক পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা হইয়াছিলেন; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম।

28. ఆ దూత లోపలికి వచ్చి ఆమెను చూచిదయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము; ప్రభువు నీకు తోడైయున్నాడని చెప్పెను.

28. দূত গৃহমধ্যে তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, অয়ি মহানুগৃহীতে, মঙ্গল হউক; প্রভু তোমার সহবর্ত্তী।

29. ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడిఈ శుభవచన మేమిటో అని ఆలోచించు కొనుచుండగా

29. কিন্তু তিনি সেই বাক্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, আর মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এ কেমন মঙ্গলবাদ?

30. దూత మరియా, భయపడకుము; దేవునివలన నీవు కృపపొందితివి.

30. দূত তাঁহাকে কহিলেন, মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ।

31. ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు;
ఆదికాండము 16:11, న్యాయాధిపతులు 13:3, యెషయా 7:14

31. আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে।

32. ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడనబడును; ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రియైన దావీదు సింహాసనమును ఆయన కిచ్చును.
2 సమూయేలు 7:12-13, 2 సమూయేలు 7:16, కీర్తనల గ్రంథము 132:11, యెషయా 9:7

32. তিনি মহান্‌ হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন;

33. ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెప్పెను.
మీకా 4:7, 2 సమూయేలు 7:12-13, 2 సమూయేలు 7:16

33. তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।

34. అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో అనగా

34. তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন, ইহা কিরূপে হইবে? আমি ত পুরুষকে জানি না।

35. దూతపరిశుద్ధాత్మ నీమీదికి వచ్చును; సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడనబడును.
కీర్తనల గ్రంథము 89:19

35. দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।

36. మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతుకూడ తన వృద్ధాప్యమందు ఒక కుమారుని గర్భము ధరించి యున్నది; గొడ్రాలనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము;

36. আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি যে ইলীশাবেৎ, তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছেন; লোকে যাঁহাকে বন্ধ্যা বলিত, এই তাঁহার ষষ্ঠ মাস।

37. దేవుడు చెప్పిన యేమాటయైనను నిరర్థకము కానేరదని ఆమెతో చెప్పెను.
ఆదికాండము 18:14

37. কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবে না।

38. అందుకు మరియ ఇదిగో ప్రభువు దాసురాలను; నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాక అనెను. అంతట దూత ఆమెయొద్ద నుండి వెళ్లెను.

38. তখন মরিয়ম কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক। পরে দূত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

39. ఆ దినములయందు మరియ లేచి యూదా ప్రదేశ ము లోని కొండ సీమలోనున్న ఒక ఊరికి త్వరగా వెళ్లి

39. তৎকালে মরিয়ম উঠিয়া সত্বর পাহাড় অঞ্চলে যিহূদার এক নগরে গেলেন,

40. జెకర్యా యింటిలో ప్రవేశించి, ఎలీసబెతుకు వందనము చేసెను.

40. এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইলীশাবেৎকে মঙ্গলবাদ করিলেন।

41. ఎలీసబెతు మరియయొక్క వందనవచనము విన గానే, ఆమె గర్భములో శిశువు గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినదై బిగ్గరగా ఇట్లనెను
ఆదికాండము 25:22

41. আর এইরূপ হইল, যখন ইলীশাবেৎ মরিয়মের মঙ্গলবাদ শুনিলেন, তখন তাঁহার জঠরে শিশুটী নাচিয়া উঠিল; আর ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন,

42. స్త్రీలలో నీవు ఆశీర్వదింపబడినదానవు నీ గర్భఫలమును ఆశీర్వదింపబడును
ద్వితీయోపదేశకాండము 28:4, న్యాయాధిపతులు 5:24

42. এবং উচ্চরবে মহাশব্দ করিয়া বলিলেন, নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্য, এবং ধন্য তোমার জঠরের ফল।

43. నా ప్రభువు తల్లి నా యొద్దకు వచ్చుట నా కేలాగు ప్రాప్తించెను?

43. আর আমার প্রভুর মাতা আমার কাছে আসিবেন, আমার এমন সৌভাগ্য কোথা হইতে হইল?

44. ఇదిగో నీ శుభవచనము నా చెవినిపడగానే నా గర్భములోని శిశువు ఆనందముతో గంతులు వేసెను.

44. কেননা দেখ, তোমার মঙ্গলবাদের ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র শিশুটী আমার জঠরে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল।

45. ప్రభువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిద్ధించును గనుక నమ్మిన ఆమె ధన్యురాలనెను.

45. আর ধন্য যিনি বিশ্বাস করিলেন, কারণ প্রভু হইতে যাহা যাহা তাঁহাকে বলা গিয়াছে, সে সমস্ত সিদ্ধ হইবে।

46. అప్పుడు మరియ యిట్లనెను నా ప్రాణము ప్రభువును ఘనపరచుచున్నది.
1 సమూయేలు 2:1, కీర్తనల గ్రంథము 113:7-8

46. তখন মরিয়ম কহিলেন, আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে,

47. ఆయన తన దాసురాలి దీనస్థితిని కటాక్షించెను
1 సమూయేలు 2:1

47. আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরে উল্লাসিত হইয়াছে।

48. నా ఆత్మ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.
1 సమూయేలు 1:11

48. কারণ তিনি নিজ দাসীর নীচ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন; কেননা দেখ, এই অবধি পুরুষপরম্পরা সকলে আমাকে ধন্য বলিবে।

49. సర్వశక్తిమంతుడు నాకు గొప్పకార్యములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని అన్నితరములవారును నన్ను ధన్యురాలని యందురు. ఆయన నామము పరిశుద్ధము.
కీర్తనల గ్రంథము 111:9

49. কারণ যিনি পরাক্রমী, তিনি আমার জন্য মহৎ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন; এবং তাঁহার নাম পবিত্র।

50. ఆయనకు భయపడువారిమీద ఆయన కనికరము తర తరములకుండును.
కీర్తనల గ్రంథము 103:17

50. আর যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাঁহার দয়া তাহাদের পুরুষপরম্পরায় বর্ত্তে।

51. ఆయన తన బాహువుతో పరాక్రమము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన విషయమై గర్విష్ఠులను చెదరగొట్టెను.
2 సమూయేలు 22:28, కీర్తనల గ్రంథము 89:10

51. তিনি আপন বাহু দ্বারা বিক্রমকার্য্য করিয়াছেন; যাহারা আপনাদের হৃদয়ের কল্পনায় অহঙ্কারী, তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন।

52. సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనుల నెక్కించెను
1 సమూయేలు 2:7, యోబు 5:11, యోబు 12:19

52. তিনি বিক্রমীদিগকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়াছেন, ও নীচদিগকে উন্নত করিয়াছেন;

53. ఆకలిగొనినవారిని మంచి పదార్థములతో సంతృప్తి పరచి ధనవంతులను వట్టిచేతులతో పంపివేసెను.
1 సమూయేలు 2:5, కీర్తనల గ్రంథము 107:9

53. তিনি ক্ষুধার্ত্তদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্যে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং ধনবান্‌দিগকে রিক্তহস্তে বিদায় করিয়াছেন।

54. అబ్రాహామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము చూపి జ్ఞాపకము చేసికొందునని మనపితరులతో సెలవిచ్చినట్టు
కీర్తనల గ్రంథము 98:3, యెషయా 41:8-9

54. তিনি আপন দাস ইস্রায়েলের উপকার করিয়াছেন, যেন, আমাদের পিতৃগণের প্রতি উক্ত আপন বাক্যানুসারে

55. ఆయన తన సేవకుడైన ఇశ్రాయేలునకు సహాయము చేసెను.
ఆదికాండము 17:7, ఆదికాండము 22:17, మీకా 7:20

55. অব্রাহাম ও তাঁহার বংশের প্রতি চিরতরে করুণা স্মরণ করেন।

56. అంతట మరియ, యించుమించు మూడు నెలలు ఆమెతోకూడ ఉండి, పిమ్మట తన యింటికి తిరిగి వెళ్లెను.

56. আর মরিয়ম মাস তিনেক ইলীশাবেতের নিকটে রহিলেন, পরে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

57. ప్రసవకాలము వచ్చినప్పుడు ఎలీసబెతు కుమారుని కనెను.

57. পরে ইলীশাবেতের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুত্র প্রসব করিলেন।

58. అప్పుడు ప్రభువు ఆమెమీద మహాకనికరముంచెనని ఆమె పొరుగువారును బంధువులును విని ఆమెతో కూడ సంతోషించిరి.

58. তখন, তাঁহার প্রতিবাসী ও আত্মীয়গণ শুনিতে পাইল যে, প্রভু তাঁহার প্রতি মহা দয়া করিয়াছেন, আর তাহারা তাঁহার সহিত আনন্দ করিল।

59. ఎనిమిదవ దినమున వారు ఆ శిశువుకు సున్నతి చేయవచ్చి, తండ్రి పేరునుబట్టి జెకర్యా అను పేరు వానికి పెట్టబోవుచుండగా
ఆదికాండము 17:12, లేవీయకాండము 12:3

59. পরে তাহারা অষ্টম দিনে বালকটীর ত্বক্‌চ্ছেদ করিতে আসিল, আর তাহার পিতার নামানুসারে তাহার নাম সখরিয় রাখিতে চাহিল।

60. తల్లి ఆలాగు వద్దు; వానికి యోహానను పేరు పెట్టవలెనని చెప్పెను.

60. কিন্তু তাহার মাতা উত্তর করিয়া কহিলেন, তাহা নয়, ইহার নাম যোহন রাখা যাইবে।

61. అందుకు వారు నీ బంధువులలో ఆ పేరు గలవాడెవడును లేడే అని ఆమెతో చెప్పి

61. তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনার গোষ্ঠীর মধ্যে এ নামে ত কাহাকেও ডাকা হয় না।

62. వానికి ఏ పేరు పెట్టగోరు చున్నావని వాని తండ్రికి సంజ్ఞలుచేసి అడిగిరి.

62. পরে তাহারা তাহার পিতাকে সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ইচ্ছা কি? ইহার কি নাম রাখা যাইবে?

63. అతడు వ్రాతపలక తెమ్మని వాని పేరు యోహానని వ్రాసెను; అందుకు వారందరు ఆశ్చర్యపడిరి.

63. তিনি একখান লিপিফলক চাহিয়া লইয়া লিখিলেন, ইহার নাম যোহন। তাহাতে সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

64. వెంటనే అతని నోరు తెరవబడి, నాలుక సడలి, అతడు దేవుని స్తుతించుచు మాటలాడసాగెను.

64. আর তখনই তাঁহার মুখ ও তাঁহার জিহ্বা খুলিয়া গেল, আর তিনি কথা কহিলেন, ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

65. అందునుబట్టి వారి చుట్టుపట్ల కాపురమున్న వారికందరికిని భయము కలిగెను. ఆ సంగతులన్నియు యూదయ కొండసీమలయందంతట ప్రచుర మాయెను.

65. ইহাতে চারিদিকের প্রতিবাসীরা সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, আর যিহূদিয়ার পাহাড় অঞ্চলের সর্ব্বত্র লোকে এই সমস্ত কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

66. ప్రభువు హస్తము అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ సంగతులను గూర్చి వినినవారందరును ఈ బిడ్డ యేలాటివాడగునో అని వాటిని మనస్సులో ఉంచుకొనిరి.

66. আর যত লোক শুনিল, সকলে তাহা হৃদয়ে স্থান দিয়া বলিতে লাগিল, এ বালকটী তবে কি হইবে? কারণ প্রভুর হস্তও তাহার সহবর্ত্তী ছিল।

67. మరియు అతని తండ్రి జెకర్యా పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యిట్లు ప్రవచించెను

67. তখন তাহার পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং ভাববাণী বলিলেন; তিনি কহিলেন,

68. ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর; কেননা তিনি তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, আপন প্রজাদের জন্য মুক্তি সাধন করিয়াছেন,

69. ఆయన తన ప్రజలకు దర్శనమిచ్చి, వారికి విమోచన కలుగజేసెను
1 సమూయేలు 2:10, కీర్తనల గ్రంథము 18:2, కీర్తనల గ్రంథము 132:17, యిర్మియా 30:9

69. আর আমাদের জন্য আপন দাস দায়ূদের কুলে পরিত্রাণের এক শৃঙ্গ উঠাইয়াছেন,

70. తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా

70. —যেমন তিনি পুরাকাল অবধি তাঁহার সেই পবিত্র ভাববাদিগণের মুখ দ্বারা বলিয়া আসিয়াছেন—

71. మన శత్రువులనుండియు మనలను ద్వేషించు వారందరి చేతినుండియు తప్పించి రక్షణ కలుగజేసెను.
కీర్తనల గ్రంథము 106:10

71. আমাদের শত্রুগণ হইতে ও যাহারা আমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহাদের সকলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন।

72. దీనినిగూర్చి ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుద్ధప్రవక్తల నోట పలికించెను.
ఆదికాండము 22:16-17, లేవీయకాండము 26:42, కీర్తనల గ్రంథము 105:8-9, కీర్తనల గ్రంథము 106:45-46, ఆదికాండము 17:7

72. আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য, আপন পবিত্র নিয়ম স্মরণ করিবার জন্য।

73. ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుద్ధ నిబంధనను, అనగా మన తండ్రియైన
ఆదికాండము 17:7

73. এ সেই দিব্য, যাহা তিনি আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহামের কাছে শপথ করিয়াছিলেন,

74. అబ్రాహాముతో తాను చేసిన ప్రమాణమును జ్ఞాపకము చేసికొనుటకును

74. আমাদিগকে এই বর দিবার জন্য, যে আমরা শত্রুগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া, নির্ভয়ে সাধুতায় ও ধার্ম্মিকতায় তাঁহার আরাধনা করিতে পারিব,

75. మనము శత్రువుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవిత కాలమంతయు నిర్భయులమై, ఆయన సన్నిధిని

75. তাঁহার সাক্ষাতে যাবজ্জীবন করিতে পারিব।

76. పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగ్రహించుటకును ఈ రక్షణ కలుగజేసెను.
యెషయా 40:3, మలాకీ 3:1

76. আর, হে বালক, তুমি পরাৎপরের ভাববাদী বলিয়া আখ্যাত হইবে, কারণ তুমি প্রভুর সম্মুখে চলিবে, তাঁহার পথ প্রস্তুত করিবার জন্য;

77. మరియు ఓ శిశువా, నీవు సర్వోన్నతుని ప్రవక్తవన బడుదువు మన దేవుని మహా వాత్సల్యమునుబట్టి వారి పాపము లను క్షమించుటవలన

77. তাঁহার প্রজাদের পাপমোচনে তাহাদিগকে পরিত্রাণের জ্ঞান দিবার জন্য।

78. తన ప్రజలకు రక్షణజ్ఞానము ఆయన అనుగ్రహించు నట్లు ఆయన మార్గములను సిద్ధపరచుటకై నీవు ప్రభువునకు ముందుగా నడుతువు.
యెషయా 9:2, యెషయా 58:8, యెషయా 60:1-2, మలాకీ 4:2

78. ইহা আমাদের ঈশ্বরের সেই কৃপাযুক্ত স্নেহহেতু হইবে, যদ্দ্বারা ঊর্দ্ধ হইতে ঊষা আমাদের তত্ত্বাবধান করিবে,

79. మన పాదములను సమాధాన మార్గములోనికి నడిపించునట్లు చీకటిలోను మరణచ్ఛాయలోను కూర్చుండువారికి వెలుగిచ్చుటకై ఆ మహా వాత్సల్యమునుబట్టి పైనుండి ఆయన మనకు అరుణోదయ దర్శనమనుగ్రహించెను.
యెషయా 9:2, యెషయా 58:8, యెషయా 60:1-2, మలాకీ 4:2

79. যাহারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসিয়া আছে, তাহাদের উপরে দীপ্তি দিবার জন্য, আমাদের চরণ শান্তিপথে চালাইবার জন্য।

80. శిశువు ఎదిగి, ఆత్మయందు బలము పొంది, ఇశ్రాయేలు నకు ప్రత్యక్షమగు దినమువరకు అరణ్య ములో నుండెను.

80. পরে বালকটী বাড়িয়া উঠিতে এবং আত্মায় বলবান হইতে লাগিল; আর সে যত দিন ইস্রায়েলের নিকটে প্রকাশিত না হইল, তত দিন প্রান্তরে ছিল।Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ముందుమాట. (1-4) 
క్రైస్తవులు భిన్నాభిప్రాయాలు మరియు అంతర్గత సంకోచాలను కలిగి ఉండే అంశాలపై ప్రసంగించడం లూకా మానేశాడు. బదులుగా, అతను నిస్సందేహంగా నిజమైన మరియు దృఢమైన నమ్మకానికి అర్హమైన విషయాలపై దృష్టి పెడతాడు. క్రీస్తు బోధలు అత్యంత వివేచన మరియు సద్గురువులచే తిరుగులేని హామీ మరియు సంతృప్తితో స్వీకరించబడ్డాయి. ఇంకా, మన విశ్వాసం ఆధారపడిన ముఖ్యమైన సంఘటనలు మొదటి నుండి ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా మరియు దైవిక వాక్యానికి అంకితమైన పరిచారకులుగా ఉన్న వ్యక్తులచే సూక్ష్మంగా నమోదు చేయబడ్డాయి. ఈ సంఘటనల గురించి వారి అవగాహన దైవిక ప్రేరణ ద్వారా పరిపూర్ణం చేయబడింది.

జకారియాస్ మరియు ఎలిసబెత్. (5-25) 
బాప్టిస్ట్ జాన్ యొక్క తల్లిదండ్రులు, అందరిలాగే, పాపులు, మరియు వారు సమర్థించబడ్డారు మరియు ఇతరుల మాదిరిగానే రక్షించబడ్డారు. అయినప్పటికీ, వారు ముఖ్యంగా భక్తిపరులు మరియు నిటారుగా ఉన్నారు. పిల్లలు లేనప్పటికీ, ఎలిసబెత్ తన వృద్ధాప్యంలో పిల్లలు పుట్టడం అసంభవం అనిపించింది. జకర్యా దేవాలయంలో ధూపం వేస్తుండగా, బయట ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. దేవునికి మన ప్రార్థనలన్నీ అంగీకరించబడతాయి మరియు పరలోక దేవాలయంలో క్రీస్తు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా మాత్రమే ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. మనం మన ఆత్మలతో మరియు శ్రద్ధతో హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తే తప్ప మన ప్రార్థనలు వినబడతాయని మనం ఆశించలేము.
మన ప్రార్థనల అంగీకారం మరియు నెరవేర్పు, ఉత్తమమైనవి కూడా, నిరంతరం మధ్యవర్తిత్వం వహించే మరియు జీవించే క్రీస్తు మధ్యవర్తిత్వంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. జకారియా ప్రార్థనలకు శాంతియుత స్పందన లభించింది. విశ్వాసం యొక్క ప్రార్థనలు స్వర్గంలో నమోదు చేయబడ్డాయి మరియు ఎప్పటికీ మరచిపోలేవు. యవ్వనంలో చేసిన ప్రార్థనలు వృద్ధాప్యంలో సమాధానం పొందవచ్చు. ప్రార్థనకు ప్రతిస్పందనగా పొందిన ఆశీర్వాదాలు ముఖ్యంగా మధురమైనవి.
తన వృద్ధాప్యంలో, జకారియాకు ఒక కుమారుడు ఉంటాడు, అతను చాలా మంది ఆత్మలను దేవునికి మార్చడంలో మరియు క్రీస్తు సువార్తను స్వీకరించడానికి వారిని సిద్ధం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాడు. ఈ కొడుకు ధైర్యం, ఉత్సాహం, పవిత్రత మరియు ప్రాపంచిక ఆసక్తులు మరియు ఆనందాల నుండి వేరు చేయబడిన హృదయంతో క్రీస్తు ముందు వెళ్తాడు. అవిధేయులు మరియు తిరుగుబాటుదారులు తమ నీతిమంతుల పూర్వీకుల జ్ఞానం వైపు మళ్లుతారు మరియు మరింత ముఖ్యంగా, రాబోయే జస్ట్ వన్ యొక్క జ్ఞానాన్ని గమనించండి.
దేవదూత చెప్పినదంతా జకారియా విన్నాడు, కానీ అతని అవిశ్వాసం బిగ్గరగా మాట్లాడింది. దేవుడు, తన న్యాయం ప్రకారం, అతను దేవుని వాక్యాన్ని అనుమానించినందున అతనిని మూగగా కొట్టాడు. దేవుడు మనపట్ల చూపిన ఓర్పు విశేషమైనది. అతను జకారియాస్‌ని నిశ్శబ్దం చేయడంలో దయతో వ్యవహరించాడు, అవిశ్వాస పదాలను నిరోధించాడు. ఇది జకారియా విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి కూడా ఉపయోగపడింది. దేవుడు మన పాపాలకు మనలను గద్దించినప్పుడు, మరియు ఇది అతని మాటపై ఎక్కువ నమ్మకానికి దారితీసినప్పుడు, మనం ఫిర్యాదు చేయడానికి ఎటువంటి కారణం లేదు.
నిజమైన విశ్వాసులు కూడా అవిశ్వాసంతో పోరాడవచ్చు మరియు దేవుణ్ణి అవమానించవచ్చు. అయినప్పటికీ, వారి నిశ్శబ్దం మరియు గందరగోళం, దేవుని క్రమశిక్షణ ద్వారా తీసుకురాబడి, చివరికి సంతోషంతో మరియు కృతజ్ఞతతో ఆయనను స్తుతించేలా చేస్తుంది. మనపట్ల దేవుని దయ మరియు శ్రద్ధను మనం గమనించాలి. ఆయన కనికరం మరియు అనుగ్రహం మనపై ఉన్నాయి, ఆయన మనతో వ్యవహరించే విధానాన్ని నడిపిస్తున్నారు.

క్రీస్తు జననం ప్రకటించబడింది. (26-38) 
ఇక్కడ, మన ప్రభువు తల్లికి సంబంధించిన ఖాతా ఉంది. మనం ఆమెకు ప్రార్థించనప్పటికీ, క్రీస్తు పుట్టుకలో ఆమె పాత్ర కోసం మనం ఖచ్చితంగా మన స్తోత్రాన్ని దేవునికి సమర్పించాలి. క్రీస్తు జననం ఒక అద్భుతం కావాలి. దేవదూత యొక్క శుభాకాంక్షల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం, "యూదు తల్లులు చాలా కాలంగా కోరుకునే గౌరవాన్ని సాధించడానికి సర్వోన్నతునిచే ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేయబడిన మరియు ఆదరణ పొందిన మీకు నమస్కారాలు."
ఈ అసాధారణ వందనం మరియు దేవదూత రూపాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగే విధంగా మేరీ ఇబ్బంది పెట్టింది. దేవదూత ఆమెకు అభయమిచ్చాడు, ఆమె దేవుని దయను పొందిందని మరియు ఒక కుమారునికి తల్లి అవుతానని, ఆమె ప్రభువైన దేవుని స్వభావాన్ని మరియు పరిపూర్ణతను పూర్తిగా పంచుకుంటూ, అత్యున్నత కుమారుడైన యేసు అని పేరు పెట్టింది. యేసు! ఈ పేరు వినయపూర్వకమైన పాపులకు ఓదార్పు మరియు ఆశను కలిగిస్తుంది, మాట్లాడటానికి మరియు వినడానికి మధురంగా ఉంటుంది. యేసు, రక్షకుడా! కొన్నిసార్లు, మేము అతని సంపదలను మరియు మన స్వంత పేదరికాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమవుతాము మరియు అందువల్ల, మనం ఆయనను వెతకము. మన కోల్పోయిన మరియు నశిస్తున్న స్థితి యొక్క లోతులను మనం గుర్తించలేకపోవచ్చు, కాబట్టి "రక్షకుడు" అనే పదం మనకు పెద్దగా ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండకపోవచ్చు. మనపై ఉన్న అపారమైన అపరాధ భారం గురించి మరియు రాబోయే కోపం గురించి మనకు పూర్తిగా తెలిసి ఉంటే, "రక్షకుడు నావాడా?" అని మనం నిరంతరం ఆలోచిస్తాము. మరియు ఆయనను మన స్వంత వ్యక్తిగా గుర్తించేందుకు, ఆయనకు మన మార్గానికి ఆటంకం కలిగించే దేనినైనా మనం అధిగమిస్తాము.
దేవదూతకు మేరీ యొక్క ప్రతిస్పందన ఆమె విశ్వాసం మరియు వినయపూర్వకమైన అద్భుతం యొక్క అభివ్యక్తి. ఆమె తన విశ్వాసాన్ని ధృవీకరించడానికి సంకేతాన్ని వెతకలేదు. నిస్సందేహంగా, దైవభక్తి యొక్క మర్మము గొప్పది-దేవుడు శరీరములో ప్రత్యక్షమయ్యాడు 1 తిమోతికి 3:16 క్రీస్తు యొక్క మానవ స్వభావాన్ని దైవిక స్వభావంతో దాని ఐక్యతకు తగిన విధంగా ఉనికిలోకి తీసుకురావాలి. మేరీ లాగా, మన పోరాటాలన్నిటిలో మన కోరికలను దేవుని వాక్యంతో సమలేఖనం చేయాలి. ప్రతి సవాలులో, దేవునితో, అసాధ్యం ఏదీ లేదని గుర్తుంచుకోండి. ఆయన వాగ్దానాలను మనం చదువుతూ, వింటున్నప్పుడు, "ఇదిగో, నేను ప్రభువుకు ఇష్టపూర్వకమైన సేవకుడను, నీ మాట ప్రకారం నాకు జరుగునుగాక" అని చెప్పి వాటిని ప్రార్థనలుగా మారుద్దాము.

మేరీ మరియు ఎలిసబెత్ యొక్క ఇంటర్వ్యూ. (39-56) 
వారి ఆత్మలలో దయ యొక్క పని ప్రారంభించిన వారు తమ అనుభవాలను ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవడం చాలా ప్రయోజనకరం. మేరీ వచ్చినప్పుడు, ఎలిసబెత్ గొప్ప విమోచకుడికి తల్లి కాబోయే స్త్రీ ఉనికిని గ్రహించింది. అదే సమయంలో, ఆమె పరిశుద్ధాత్మతో నిండిపోయింది మరియు అతని ప్రభావంతో, మేరీ మరియు ఆమె ఆశించిన బిడ్డ అత్యంత ఆశీర్వాదం మరియు దయతో ఉన్నారని, సర్వోన్నతుడైన దేవునికి లోతైన గౌరవం ఉందని ప్రకటించింది.
ఎలిసబెత్ మాటల నుండి ప్రేరణ పొంది, అలాగే పరిశుద్ధాత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడి, మేరీ ఆనందం, ఆశ్చర్యం మరియు కృతజ్ఞతతో పొంగిపోయింది. వాగ్దానము చేయబడిన మెస్సీయతో తనకున్న సంబంధము ద్వారానే దేవునిలో తన సంతోషము కలుగునని గ్రహించి, రక్షకుని అవసరమున్న పాపిగా ఆమె తనను తాను గుర్తించింది. క్రీస్తుపై తమ ఆధారపడటాన్ని గుర్తించి, నీతి కోసం ఆరాటపడి, ఆయనలో జీవాన్ని కోరుకునే వారు, ఆయన అందించే అత్యుత్తమ బహుమతులతో తమను తాము సమృద్ధిగా ఆశీర్వదిస్తారు. ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాల కోసం తహతహలాడే ఆత్మలో నిరాడంబరుల కోరికలను ఆయన తీరుస్తాడు, స్వయం సమృద్ధిగా ఉన్నవారు ఖాళీ చేతులతో వెళ్లిపోతారు.

జాన్ ది బాప్టిస్ట్ జననం. (57-66) 
ఈ వచనాలు జాన్ బాప్టిస్ట్ యొక్క పుట్టుక మరియు అతని కుటుంబ సభ్యులు అనుభవించిన అపారమైన ఆనందాన్ని అందిస్తాయి. అతనికి జోహానాన్ అని పేరు పెట్టాలి, అంటే "దయగలవాడు" అని అర్థం, అతను క్రీస్తు సువార్తను పరిచయం చేస్తాడు, అక్కడ దేవుని కృప చాలా అద్భుతంగా ప్రకాశిస్తుంది. అవిశ్వాసం కారణంగా మాట్లాడే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయిన జకారియస్, అతను నమ్మినప్పుడు తన గొంతును తిరిగి పొందాడు. నమ్మకం మనల్ని మాట్లాడేలా చేస్తుందని ఇది వివరిస్తుంది. దేవుడు మన నోరు తెరిచినప్పుడు, ఆయనను స్తుతించడానికి మనం వాటిని ఉపయోగించాలి. దేవుని స్తుతించడం మానుకోవడం కంటే మౌనంగా ఉండడం మేలు. చిన్నప్పటి నుండి యోహానులో ప్రభువు హస్తం పని చేస్తుందని ప్రస్తావించబడింది. శిశువులను ప్రభావితం చేయడానికి దేవుడు రహస్యమైన మార్గాలను కలిగి ఉన్నాడు మరియు మనం దేవుని చర్యలపై శ్రద్ధ వహించాలి మరియు ఫలితం కోసం ఓపికగా ఎదురుచూడాలి.

జకారియాస్ పాట. (67-80)
మెస్సీయ రాజ్యం మరియు మోక్షానికి సంబంధించి జకారియా ప్రవచనం చెప్పాడు. సువార్త ప్రకాశాన్ని తెస్తుంది; ఇది కొత్త రోజు రాకను తెలియజేస్తుంది. జాన్ ది బాప్టిస్ట్ విషయానికొస్తే, అది తెల్లవారడం ప్రారంభించింది మరియు దాని పూర్తి ప్రకాశం వైపు క్రమంగా పురోగమించింది. సువార్త ఒక ఆవిష్కరణ; ఇది మునుపు చీకటిలో కప్పబడి ఉన్నదానిని వెల్లడిస్తుంది, యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిలో కనుగొనబడిన దేవుని మహిమ గురించిన జ్ఞానపు వెలుగును అందిస్తుంది. ఇది పునరుజ్జీవింపజేయడం; మృత్యువు నీడలో నివసించే వారికి, చెరసాలలో శిక్ష విధించబడిన ఖైదీల వలె వెలుగునిస్తుంది. ఇది మార్గదర్శకం; అది మన అడుగులను శాంతి మార్గం వైపు మళ్లిస్తుంది, మనలను అంతిమ శాంతికి నడిపిస్తుంది రోమీయులకు 3:17 జాన్ దృఢమైన విశ్వాసం, దృఢమైన మరియు నీతివంతమైన భావోద్వేగాలు మరియు ప్రపంచం యొక్క భయం మరియు ఆప్యాయత నుండి నిర్లిప్తతను ప్రదర్శించాడు. అతను మెస్సీయకు పూర్వగామిగా ఉద్భవించే వరకు అతను నిశ్శబ్దంగా జీవించినప్పటికీ, ఇది అతనిని ఉద్దేశపూర్వక జీవితానికి సిద్ధం చేసింది. మనం ప్రజలందరితో సామరస్యంగా జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి, అదే సమయంలో దేవునితో మరియు మన స్వంత మనస్సాక్షితో శాంతిని కోరుకోవాలి. మన కొరకు దేవుని ప్రణాళిక లోకంలో అస్పష్టంగా ఉండిపోయినప్పటికీ, మనం యేసుక్రీస్తు కృపలో ఎదుగుదలను శ్రద్ధగా కొనసాగించాలి.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |