Kings II - 2 రాజులు 11 | View All

1. అహజ్యా తల్లియైన అతల్యా తన కుమారుడు మృతి బొందెనని తెలిసికొని లేచి రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను.

1. When Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she proceeded to destroy the whole royal family.

2. రాజైన యెహోరాము కుమార్తెయును అహ జ్యాకు సహోదరియునైన యెహోషెబ అహజ్యా కుమారు డైన యోవాషును, హతమైన రాజకుమారులతోకూడ చంపబడకుండ అతని రహస్యముగా తప్పించెను గనుక వారు అతనిని అతని దాదిని పడకగదిలో అతల్యాకు మరుగుగా ఉంచియుండుటచేత అతడు చంపబడ కుండెను.

2. But Jehosheba, the daughter of King Jehoram and sister of Ahaziah, took Joash son of Ahaziah and stole him away from among the royal princes, who were about to be murdered. She put him and his nurse in a bedroom to hide him from Athaliah; so he was not killed.

3. అతల్యా దేశమును ఏలుచుండగా ఇతడు ఆరు సంవత్సరములు యెహోవా మందిరమందు దాదితో కూడ దాచబడి యుండెను.

3. He remained hidden with his nurse at the temple of the LORD for six years while Athaliah ruled the land.

4. ఏడవ సంవత్సరమందు యెహోయాదా కావలికాయు వారిమీదను రాజదేహ సంరక్షకులమీదను ఏర్పడియున్న శతాధిపతులను పిలువనంపించి, యెహోవా మందిరము లోనికి వారిని తీసికొని పోయి, యెహోవా మందిరమందు వారిచేత ప్రమాణము చేయించి వారితో నిబంధనచేసి, వారికి ఆ రాజు కుమారుని కనుపరచి యీలాగు ఆజ్ఞాపించెను

4. In the seventh year Jehoiada sent for the commanders of units of a hundred, the Carites and the guards and had them brought to him at the temple of the LORD. He made a covenant with them and put them under oath at the temple of the LORD. Then he showed them the king's son.

5. మీరు చేయవలసినదేమనగా, విశ్రాంతి దిన మున లోపల ప్రవేశించు మీరు మూడు భాగములై యొక భాగము రాజమందిరమునకు కావలి కాయువారై యుండవలెను;

5. He commanded them, saying, 'This is what you are to do: You who are in the three companies that are going on duty on the Sabbatha third of you guarding the royal palace,

6. ఒక భాగము సూరు గుమ్మముదగ్గర కాపు చేయవలెను, ఒక భాగము కాపు కాయువారి వెనుకటి గుమ్మమునొద్ద ఉండవలెను, ఈ ప్రకారము మందిరమును భద్రపరచుటకై మీరు దానిని కాచుకొని యుండవలెను.

6. a third at the Sur Gate, and a third at the gate behind the guard, who take turns guarding the temple

7. మరియు విశ్రాంతి దినమున బయలుదేరు మీయందరిలో రెండు భాగములు రాజు దగ్గర యెహోవా మందిరమునకు కాపు కాయువారై యుండవలెను.

7. and you who are in the other two companies that normally go off Sabbath duty are all to guard the temple for the king.

8. మీలో ప్రతి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేత పట్టుకొని రాజుచుట్టు కాచుకొని యుండవలెను, ఎవడైనను పంక్తులలో ప్రవే శించినయెడల వాని చంపవలెను, రాజు బయలుదేరి సంచ రించునప్పుడెల్ల మీరు అతనియొద్ద ఉండవలెను.

8. Station yourselves around the king, each of you with weapon in hand. Anyone who approaches your ranks is to be put to death. Stay close to the king wherever he goes.'

9. శతాధి పతులు యాజకుడైన యెహోయాదా తమ కిచ్చిన ఆజ్ఞ లన్నిటి ప్రకారము చేసిరి, ప్రతి మనిషి తన తన మనుష్యులను తీసికొని విశ్రాంతిదినమున లోపల ప్రవేశింపవలసిన వారితోను, విశ్రాంతిదినమున బయలుదేరవలసిన వారితోను కలిసి యాజకుడైన యెహోయాదా యొద్దకు వచ్చెను.

9. The commanders of units of a hundred did just as Jehoiada the priest ordered. Each one took his menthose who were going on duty on the Sabbath and those who were going off dutyand came to Jehoiada the priest.

10. యాజకుడు మందిరములో ఉన్న దావీదు ఈటెలను డాళ్లను శతాధిపతులకు అప్పగింపగా

10. Then he gave the commanders the spears and shields that had belonged to King David and that were in the temple of the LORD.

11. కాపు కాయు వారిలో ప్రతి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేత పట్టుకొని బలిపీఠముచెంతను మందిరముచెంతను మందిరము కుడి కొన మొదలుకొని యెడమ కొనవరకు రాజుచుట్టు నిలిచిరి.

11. The guards, each with weapon in hand, stationed themselves around the king near the altar and the temple, from the south side to the north side of the temple.

12. అప్పుడు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని తలమీద కిరీటము పెట్టి, ధర్మ శాస్త్రగ్రంథమును అతని చేతికిచ్చిన తరువాత వారు అతని పట్టాభిషిక్తునిగా చేసి చప్పట్లుకొట్టిరాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి.

12. Jehoiada brought out the king's son and put the crown on him; he presented him with a copy of the covenant and proclaimed him king. They anointed him, and the people clapped their hands and shouted, 'Long live the king!'

13. అతల్యా, కాయువారును జనులును కేకలువేయగా విని, యెహోవా మందిరమందున్న జనుల దగ్గరకు వచ్చి

13. When Athaliah heard the noise made by the guards and the people, she went to the people at the temple of the LORD.

14. రాజు ఎప్పటి మర్యాద చొప్పున ఒక స్తంభముదగ్గర నిలుచుటయు, అధిపతులును బాకా ఊదువారును రాజునొద్ద నిలువబడుటయు, దేశపు వారందరును సంతోషించుచు శృంగధ్వనిచేయుటయు చూచి తన వస్త్రములను చింపుకొనిద్రోహము ద్రోహము అని కేక వేయగా

14. She looked and there was the king, standing by the pillar, as the custom was. The officers and the trumpeters were beside the king, and all the people of the land were rejoicing and blowing trumpets. Then Athaliah tore her robes and called out, 'Treason! Treason!'

15. యాజకుడైన యెహో యాదా సైన్యములోని శతాధిపతులకు యెహోవా మందిరమందు ఆమెను చంపకూడదు, పంక్తుల బయటికి ఆమెను వెళ్లగొట్టుడి; ఆమె పక్షపువారిని ఖడ్గముచేత చంపుడని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను గనుక

15. Jehoiada the priest ordered the commanders of units of a hundred, who were in charge of the troops: 'Bring her out between the ranks and put to the sword anyone who follows her.' For the priest had said, 'She must not be put to death in the temple of the LORD.'

16. రాజమందిరములోనికి గుఱ్ఱములు వచ్చు మార్గమున ఆమెకు దారి ఇచ్చిరి. ఆమె వెళ్లిపోగా వారు ఆమెను అక్కడ పట్టుకొని చంపిరి.

16. So they seized her as she reached the place where the horses enter the palace grounds, and there she was put to death.

17. అప్పుడు యెహోయాదాజనులు యెహోవా వారని ఆయన పేరట రాజుతోను జనులతోను నిబంధన చేయించెను, మరియు అతడు రాజుపేరట జనులతో నిబంధన చేయించెను.

17. Jehoiada then made a covenant between the LORD and the king and people that they would be the LORD's people. He also made a covenant between the king and the people.

18. అప్పుడు దేశపు జనులందరును బయలు గుడికి పోయి దానిని పడగొట్టి దాని బలిపీఠములను ప్రతి మలను ఛిన్నాభిన్నములుచేసి, బయలునకు యాజకుడైన మత్తానును బలిపీఠముల ముందర చంపివేసిరి. మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా యెహోవా మందిరమును కాచుకొనుటకు మనుష్యులను నియమించెను.

18. All the people of the land went to the temple of Baal and tore it down. They smashed the altars and idols to pieces and killed Mattan the priest of Baal in front of the altars. Then Jehoiada the priest posted guards at the temple of the LORD.

19. అతడు శతాధిపతులను అధికారులను కాపుకాయువారిని దేశపు జనులందరిని పిలిపింపగా వారు యెహోవా మందిరములో నున్న రాజునుతీసికొని, కాపుకాయువారి గుమ్మపు మార్గ మున రాజనగరునకు రాగా రాజు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను.

19. He took with him the commanders of hundreds, the Carites, the guards and all the people of the land, and together they brought the king down from the temple of the LORD and went into the palace, entering by way of the gate of the guards. The king then took his place on the royal throne.

20. మరియు వారు రాజనగరు దగ్గర అతల్యాను ఖడ్గముచేత చంపిన తరువాత దేశపు జనులంద రును సంతోషించిరి, పట్టణమును నిమ్మళముగా ఉండెను.

20. All the people of the land rejoiced, and the city was calm, because Athaliah had been slain with the sword at the palace.

21. యోవాషు ఏలనారంభించినప్పుడు అతడు ఏడేండ్లవాడు.

21. Joash was seven years old when he began to reign.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings II - 2 రాజులు 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అతల్యా యూదా ప్రభుత్వాన్ని ఆక్రమించింది, యెహోయాషు రాజుగా చేశాడు. (1-12) 
అతల్యా తన జ్ఞానం ప్రకారం కిరీటానికి సంబంధించిన వారందరినీ నాశనం చేసింది. వారిలో రాజు కుమారుడైన యోవాషు దాగి ఉన్నాడు. డేవిడ్‌తో చేసిన ఒడంబడిక ఈ ఏకైక జీవితంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్లు అనిపించింది, అయినప్పటికీ అది విచ్ఛిన్నం కాలేదు. ఈ పద్ధతిలో, దావీదు కుమారుడైన ప్రభువు తన వాగ్దానానికి అనుగుణంగా ఆధ్యాత్మిక వంశం నిర్ధారింపబడుతుంది. ఈ వంశం కొన్ని సమయాల్లో దాగి ఉండవచ్చు, కనుచూపు మేరలో కప్పబడి ఉండవచ్చు, కానీ అది తాకబడని దేవుని పవిత్ర స్థలంలో సురక్షితంగా ఉంటుంది. అతల్యా ఆరేళ్లపాటు అణచివేతగా పరిపాలించింది. తదనంతరం, యువ రాజు వెల్లడించారు. కేవలం పిల్లవాడు అయినప్పటికీ, అతనికి నమ్మకమైన సంరక్షకుడు మరియు మరింత ముఖ్యంగా, దయగల దేవుడు ఉన్నాడు. అటువంటి ఉల్లాసం మరియు సంతృప్తి మన హృదయాలలో క్రీస్తు యొక్క ఆధిపత్యాన్ని స్థాపించడాన్ని అభినందించాలి, క్రీస్తు సింహాసనం అందులో స్థాపించబడింది మరియు చొరబాటుదారుడైన సాతాను బహిష్కరించబడ్డాడు. ఇది ప్రకటించబడనివ్వండి: రాజు, యేసు కూడా, నా ఆత్మలో మరియు ప్రపంచమంతటా శాశ్వతంగా పరిపాలించండి.

అతల్యాకు మరణశిక్ష విధించబడింది. (13-16) 
అథాల్యా తన పతనానికి పరుగెత్తింది, తనను తాను ద్రోహం చేసేవారిలో అగ్రగామిగా ఉంది, అయినప్పటికీ ఆమె ఇతరులను దేశద్రోహానికి పాల్పడినట్లు నిందించడంలో మొదటిది మరియు అత్యంత స్వరం. తరచుగా, గొప్ప అపరాధాన్ని భరించే వారు ఇతరులపై నిందలు వేయడానికి చాలా ఆసక్తిగా ఉంటారు.

ప్రభువు ఆరాధన పునరుద్ధరించబడింది. (17-21)
ఇద్దరూ తమను తాము ప్రభువుతో ఐక్యం చేసుకున్నప్పుడు రాజు మరియు అతని ప్రజల మధ్య బంధం అత్యంత దృఢంగా స్థిరపడుతుంది. దేశంలోని వివిధ పరివర్తనలు వారి మధ్య మతపరమైన విలువల పునరుద్ధరణ, బలోపేతం మరియు పురోగమనానికి దోహదపడినప్పుడు దేశం యొక్క శ్రేయస్సు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఒడంబడికలు మనకు ఇప్పటికే ఉన్న బాధ్యతలను గుర్తుచేసే ఉద్దేశ్యాన్ని అందిస్తాయి మరియు వాటికి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాయి. వారు వెంటనే విగ్రహారాధనను నిర్మూలించారు మరియు ఒకరితో ఒకరు చేసుకున్న ఒడంబడికకు అనుగుణంగా, వారు పరస్పర సహాయాన్ని అందించడానికి భాగస్వామ్య సుముఖతను ప్రదర్శించారు. ప్రజలు ఉల్లాసాన్ని అనుభవించారు, మరియు ప్రశాంతత జెరూసలేంను అలంకరించింది. ఆనందం మరియు కృతజ్ఞతా ధ్వనులు నీతిమంతుల నివాసాలలో ప్రతిధ్వనిస్తుండగా, దుష్టులకు అశాంతి కలుగుతుంది కాబట్టి, వ్యక్తులకు ఆనందం మరియు సామరస్యానికి మార్గం పూర్తిగా భగవంతుని ఆరాధనకు తమను తాము అంకితం చేసుకోవడంలో ఉంది.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |