Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 1 | View All

1. ആദാം, ശേത്ത്, ഏനോശ്,

2. കേനാന് , മഹലലേല്, യാരേദ്,

3. ഹനോക്, മെഥൂശേലഹ്, ലാമെക്, നോഹ,

4. ശേം, ഹാം, യാഫെത്ത്. യാഫെത്തിന്റെ പുത്രന്മാര്

5. ഗോമെര്, മാഗോഗ്, മാദായി, യാവാന് , തൂബാല്

6. മേശെക്, തീരാസ്. ഗോമെരിന്റെ പുത്രന്മാര്അശ്കേനസ്, രീഫത്ത്, തോഗര്മ്മാ.

7. యావాను కుమారులు ఎలీషా తర్షీషు కిత్తీము దోదా నీము.

7. യാവാന്റെ പുത്രന്മാര്എലീശാ, തര്ശീശ്, കിത്തീം, ദോദാനീം.

8. ഹാമിന്റെ പുത്രന്മാര്കൂശ്, മിസ്രയീം, പൂത്ത്, കനാന് .

9. കൂശിന്റെ പുത്രന്മാര്സെബാ, ഹവീലാ, സബ്താ, രമാ, സബെഖാ. രമയുടെ പുത്രന്മാര്ശെബാ, ദെദാന് .

10. కూషు నిమ్రోదును కనెను, ఇతడు భూమిమీది పరా క్రమశాలులలో మొదటివాడు.

10. കൂശ് നിമ്രോദിനെ ജനിപ്പിച്ചു. അവന് ഭൂമിയില് ആദ്യത്തെ വീരനായിരുന്നു.

11. లూదీయులు అనామీ యులు లెహాబీయులు నప్తుహీయులు

11. മിസ്രയീമോലൂദീം, അനാമീം, ലെഹാബീം,

12. పత్రుసీయులు ఫిలిష్తీయుల వంశకర్తలైన కస్లూహీయులు కఫ్తోరీయులు మిస్రాయిము సంతతివారు.

12. നഫ്തൂഹീം, പത്രൂസീം, കസ്ളൂഹീം,--ഇവരില് നിന്നു ഫെലിസ്ത്യര് ഉത്ഭവിച്ചു--കഫ്തോരീം എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു.

13. కనాను తన జ్యేష్ఠకుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను.

13. കനാന് തന്റെ ആദ്യജാതനായ സീദോന് ,

14. ഹേത്ത്, യെബൂസി, അമോരി,

15. హివ్వీయులు అర్కీయులు సీనీయులు

15. ഗിര്ഗ്ഗശി, ഹിവ്വി, അര്ക്കി, സീനി, അര്വ്വാദി,

16. സെമാരി, ഹമാത്തി എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു.

17. ശേമിന്റെ പുത്രന്മാര്ഏലാം, അശ്ശൂര്, അര്പ്പക്ഷദ്, ലൂദ്, അരാം, ഊസ്, ഹൂള്, ഗേഥെര്, മേശെക്.

18. అర్పక్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.

18. അര്പ്പക്ഷദ് ശേലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ശേലഹ് ഏബെരിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

19. ఏబెరునకు ఇద్దరు కుమారులు పుట్టిరి, ఒకని దినములలో భూమి విభాగింపబడెను గనుక అతనికి పెలెగు అని పేరు పెట్టబడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొక్తాను.

19. ഏബെരിന്നു രണ്ടു പുത്രന്മാര് ജനിച്ചു; ഒരുത്തന്നു പേലെഗ് എന്നു പേര്; അവന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ഭൂവാസികള് പിരിഞ്ഞുപോയതു; അവന്റെ സഹോദരന്നു യൊക്താന് എന്നു പേര്.

20. యొక్తాను అల్మోదాదును షెలపును హసర్మావెతును యెరహును

20. യൊക്താനോഅല്മോദാദ്,ശേലെഫ്, ഹസര്മ്മാവെത്ത്,

21. హదోరమును ఊజాలును దిక్లానును

21. , 22 യാരഹ്, ഹദോരാം, ഊസാല്, ദിക്ളാ, എബാല്,

22. ఏబాలును అబీమా యేలును షేబను

22. അബീമായേല്, ശെബാ, ഔഫീര്, ഹവീലാ, യോബാബ് എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു; ഇവരെല്ലാവരും യൊക്താന്റെ പുത്രന്മാര്.

23. ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొక్తాను కుమారులు.

23. , 25 ശേം, അര്പ്പക്ഷദ്, ശേലഹ്, ഏബെര്, പേലെഗ്,

24. രെയൂ, ശെരൂഗ്, നാഹോര്, തേരഹ്, അബ്രാം;

25. ഇവന് തന്നേ അബ്രാഹാം.

26. అబ్రాహామను పేరు పెట్టబడిన అబ్రాము.

26. അബ്രാഹാമിന്റെ പുത്രന്മാര്യിസ്ഹാക്, യിശ്മായേല്.

27. అబ్రాహాము కుమారులు,

27. അവരുടെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതുയിശ്മായേലിന്റെ ആദ്യജാതന് നെബായോത്ത്,

28. കേദാര്, അദ്ബെയേല്, മിബ്ശാം, മിശ്മാ, ദൂമാ,

29. వీరి తరములు ఏవనగా ఇష్మాయేలునకు జ్యేష్ఠ కుమారుడు నెబాయోతు తరువాత కేదారు అద్బయేలు మిబ్శాము

29. മസ്സാ, ഹദദ്, തേമാ, യെതൂര്, നാഫീഷ്, കേദമാ; ഇവര് യിശ്മായേലിന്റെ പുത്രന്മാര്.

30. അബ്രാഹാമിന്റെ വെപ്പാട്ടിയായ കെതൂരയുടെ പുത്രന്മാര്സിമ്രാന് , യൊക്ശാന് , മേദാന് , മിദ്യാന് , യിശ്ബാക്, ശൂവഹ് എന്നിവരെ അവള് പ്രസവിച്ചു. യോക്ശാന്റെ പുത്രന്മാര്ശെബാ, ദെദാന് .

31. యెతూరు నాపీషు కెదెమా; వీరు ఇష్మాయేలు కుమారులు.

31. മിദ്യാന്റെ പുത്രന്മാര്ഏഫാ, ഏഫെര്, ഹനോക്, അബീദാ, എല്ദായാ; ഇവരെല്ലാവരും കെതൂരയുടെ പുത്രന്മാര്.

32. అబ్రాహాముయొక్క ఉపపత్నియైన కెతూరా కనిన కుమారులు ఎవరనగా జిమ్రాను యొక్షాను మెదానుమిద్యాను ఇష్బాకు షూవహు. యొక్షాను కుమారులు షేబదాను.

32. അബ്രാഹാം യിസ്ഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു. യിസ്ഹാക്കിന്റെ പുത്രന്മാര് ഏശാവ്, യിസ്രായേല്.

33. మిద్యాను కుమారులు, ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎల్దాయా; వీరందరును కెతూరాకు పుట్టిన కుమారులు.

33. ഏശാവിന്റെ പുത്രന്മാര്എലീഫാസ്, രെയൂവേല്, യെയൂശ്, യലാം, കോരഹ്.

34. എലീഫാസിന്റെ പുത്രന്മാര്തേമാന് , ഔമാര്, സെഫീ, ഗഥാം, കെനസ്, തിമ്നാ, അമാലേക്.

35. ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూ వేలు యెయూషు యాలాము కోరహు.

35. രെയൂവേലിന്റെ പുത്രന്മാര്നഹത്ത്, സേറഹ്, ശമ്മാ, മിസ്സാ.

36. ఎలీఫజు కుమా రులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు తిమ్నా అమాలేకు.

36. സേയീരിന്റെ പുത്രന്മാര്ലോതാന് , ശോബാല്, സിബെയോന് , അനാ, ദീശോന് , ഏസെര്, ദീശാന് .

37. రెయూవేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమ్మా మిజ్జ.

37. ലോതാന്റെ പുത്രന്മാര്ഹോരി, ഹോമാം; തിമ്നാ ലോതാന്റെ സഹോദരി ആയിരുന്നു.

38. ശോബാലിന്റെ പുത്രന്മാര്അലീയാന് , മാനഹത്ത്, ഏബാല്, ശെഫി, ഔനാം. സിബേയോന്റെ പുത്രന്മാര്അയ്യാ, അനാ.

39. లోతాను కుమా రులు హోరీ హోమాము; తిమ్నా లోతానునకు సహోదరి.

39. അനയുടെ പുത്രന്മാര്ദീശോന് . ദീശോന്റെ പുത്രന്മാര്ഹമ്രാന് , എശ്ബാല്, യിത്രാന് , കെരാന് .

40. ഏസെരിന്റെ പുത്രന്മാര്ബില്ഹാന് , സാവാന് , യാക്കാന് . ദീശാന്റെ പുത്രന്മാര്ഊസ്, അരാന് .

41. అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అనిపేరు. దిషోను కుమారులు హమ్రాను ఎష్బాను ఇత్రాను కెరాను.

41. യിസ്രായേല്മക്കളെ രാജാവു വാഴുംമുമ്പെ ഏദോംദേശത്തു വാണ രാജാക്കന്മാര് ആരെന്നാല്ബെയോരിന്റെ മകനായ ബേല; അവന്റെ പട്ടണത്തിന്നു ദിന് ഹാബാ എന്നു പേര്.

42. ఏసెరు కుమారులు బిల్హాను జవాను యహకాను. దిషాను కుమారులు ఊజు అరాను.

42. ബേല മരിച്ചശേഷം ബൊസ്രക്കാരനായ സേരഹിന്റെ മകന് യോബാബ് അവന്നു പകരം രാജാവായി.

43. ఏ రాజును ఇశ్రాయేలీయులను ఏలకమునుపు ఎదోము దేశమందు ఏలిన రాజులు వీరు; బెయోరు కుమారుడైన బెల అతని పట్టణము పేరు దిన్హాబా.

43. യോബാബ് മരിച്ചശേഷം തേമാദേശക്കാരനായ ഹൂശാം അവന്നു പകരം രാജാവായി.

44. బెల చనిపోయిన తరువాత బొస్రా ఊరివాడైన జెరహు కుమారుడైన యోబాబు అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

44. ഹൂശാം മരിച്ചശേഷം ബദദിന്റെ മകന് ഹദദ് അവന്നു പകരം രാജാവായി; അവന് മോവാബ് സമഭൂമിയില് മിദ്യാനെ തോല്പിച്ചു; അവന്റെ പട്ടണത്തിന്നു അവീത്ത് എന്നു പേര്.

45. యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపు వాడైన హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

45. ഹദദ് മരിച്ചശേഷം മസ്രേക്കക്കാരനായ സമ്ളാഅവന്നു പകരം രാജാവായി.

46. హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమున మిద్యానీయులను హతముచేసిన బెదెదు కుమారుడైన హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని పట్టణము పేరు అవీతు.

46. സമ്ളാ മരിച്ചശേഷം നദീതീരത്തുള്ള രെഹോബോത്ത് പട്ടണക്കാരനായ ശൌല് അവന്നു പകരം രാജാവായി.

47. హదదు చనిపోయిన తరువాత మశ్రేకా ఊరివాడైన శవ్లూ అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

47. ശൌല് മരിച്ചശേഷം അക്ബോരിന്റെ മകന് ബാല്ഹാനാന് അവന്നു പകരം രാജാവായി.

48. శవ్లూ చనిపోయిన తరువాత నది దగ్గరనున్న రహెబోతువాడైన షావూలు అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

48. ബാല്ഹാനാന് മരിച്ചശേഷം ഹദദ് അവന്നു പകരം രാജാവായി. അവന്റെ പട്ടണത്തിന്നു പായീ എന്നും ഭാര്യെക്കു മെഹേതബേല് എന്നും പേര്. അവള് മേസാഹാബിന്റെ മകളായ മത്രേദിന്റെ മകളായിരുന്നു.

49. షావూలు చని పోయిన తరువాత అక్బోరు కుమారుడైన బయల్‌హానాను అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

49. ഹദദും മരിച്ചു. ഏദോമ്യ പ്രഭുക്കന്മാരാവിതുതിമ്നാ പ്രഭു, അല്യാപ്രഭു, യെഥേത്ത് പ്രഭു,

50. బయల్‌హానాను చని పోయిన తరువాత హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని పట్టణము పేరు పాయు. ఇతని భార్యపేరు మెహేతబేలు; ఈమె మేజాహాబు కుమార్తెయైన మత్రేదునకు పుట్టినది.

50. ഒഹൊലീബാമാപ്രഭു, ഏലാ പ്രഭു,

51. హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోము నందు ఉండిన నాయకులెవరనగా తిమ్నా నాయకుడు, అల్వా నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు,

51. പീനോന് പ്രഭു, കെനസ്പ്രഭു, തേമാന് പ്രഭു,

52. అహలీబామానాయకుడు, ఏలా నాయకుడు, పీనోను నాయకుడు,

52. മിബ്സാര്പ്രഭു, മഗ്ദീയേല്പ്രഭു, ഈരാംപ്രഭു; ഇവരത്രേ ഏദോമ്യപ്രഭുക്കന്മാര്.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

వంశావళి, ఆదాము నుండి  అబ్రహం. (1-27) 
ఈ అధ్యాయం, అనేక తదుపరి వాటితో పాటు, బైబిల్ యొక్క చారిత్రక వృత్తాంతాల్లోని పూర్వీకులు మరియు వారసుల జాబితాలను - అనేక అదనపు వివరాలతో వాటిని సంకలనం చేస్తుంది. ఇతర మూలాధారాలతో పోల్చినప్పుడు కొన్ని వైవిధ్యాలు కనిపించవచ్చు, ఈ వ్యత్యాసాల వల్ల మనం కలవరపడకూడదు. బదులుగా, మోక్షానికి అవసరమైన అంశాలు తగినంత స్పష్టంగా ఉన్నందుకు మనం కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. యూదు ప్రజల మూలం దేవునిచే దైవికంగా సృష్టించబడిన మొదటి మానవుని నుండి ఖచ్చితమైనదిగా గుర్తించబడింది. ఇది ఇతర నాగరికతలకు ఆపాదించబడిన అస్పష్టమైన, పౌరాణిక మరియు అశాస్త్రీయమైన ప్రారంభాల నుండి వారిని వేరు చేస్తుంది.
ఏదేమైనప్పటికీ, సమకాలీన దేశాలు ఎంతగా ముడిపడి ఉన్నాయి, ఏ ఒక్క దేశం లేదా ఏ దేశంలోని మెజారిటీ కూడా ఈ విభిన్న మూలాల నుండి ప్రత్యక్ష వంశాన్ని క్లెయిమ్ చేయలేవు. అయినప్పటికీ, అన్ని మానవ జాతులు ఉమ్మడి పూర్వీకుల నుండి రూపొందించబడ్డాయని మేము నమ్మకంగా ధృవీకరించగలము - మానవజాతి యొక్క అన్ని దేశాలు ఒకే ఆడమ్, ఒంటరి నోహ్ నుండి పుట్టుకొచ్చాయి. మనమందరం ఏకవచన మూలాధారాన్ని పంచుకోలేదా? ఏకాంత దేవుడు మనలను ఉనికిలోకి తీసుకురాలేదా? మలాకీ 2:10.

అబ్రహం వంశస్థులు. (28-54)
వంశం ఇప్పుడు అబ్రహం వారసులపై మాత్రమే దృష్టి సారించింది. ఈ పేర్ల కేటలాగ్‌లను మనం పరిశీలిస్తున్నప్పుడు, ఈ ప్రపంచాన్ని దాటి, దానిపై తమ పాత్రలను పోషించి, ఆపై బయలుదేరిన లెక్కలేనన్ని వ్యక్తుల గురించి ఆలోచించండి. ఒక తరం, లోపభూయిష్ట మానవత్వం కూడా అంతరించిపోయినట్లే, మరొకటి ఉద్భవిస్తుంది ప్రసంగి 1:4, సంఖ్యాకాండము 32:14. మరియు భూమి ఉన్నంత కాలం ఈ చక్రం కొనసాగుతుంది. కాలం ద్వారా శాశ్వతత్వంలోకి మన ప్రయాణం క్లుప్తమైనది. ప్రభువు ఎన్నుకున్న ప్రజలుగా మన గుర్తింపు ప్రకాశిస్తుంది.Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |