Nehemiah - నెహెమ్యా 7 | View All

1. నేను ప్రాకారమును కట్టి తలుపులు నిలిపి, ద్వార పాలకులను గాయకులను లేవీయులను నియమించిన పిమ్మట

1. Now whan we had buylded the wall I hanged on the dores, and the porters, syngers and Leuites were appoynted.

2. నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హనన్యాకును యెరూషలేముపైన అధి కారము ఇచ్చితిని. హనన్యా నమ్మకమైన మనుష్యుడు, అందరికంటె ఎక్కువగా దేవునియెదుట భయభక్తులు గలవాడు.

2. And I comaunded my brother Hanam, and Hanama the ruler of the palace at Ierusalem: for he was a faithfull man, and feared God more then dyd many other

3. అప్పుడు నేనుబాగుగా ప్రొద్దెక్కు వరకు యెరూషలేముయొక్క గుమ్మముల తలుపులు తియ్యకూడదు;మరియు జనులు దగ్గర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ్డగడియలు వాటికి వేయవలెననియు, ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురస్థు లందరు తమ తమ కావలి వంతులనుబట్టి తమ యిండ్లకు ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెప్పితిని.

3. and I sayde vnto them: Let not the gates of Ierusale be opened vntyll the Sonne be whote. And whyle they are yet stondinge in the watch, the dores shall be shut and barred. And there were certayne citesyns of Ierusalem appoynted to be watchmen, euery one in his watch, and aboute his house.

4. అప్పటిలో ఆ పట్టణము మిగుల విశాలముగాను పెద్దదిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు కొద్దిగా ఉండిరి, యిండ్లు ఇంక కట్టబడలేదు.

4. As for ye cite, it was large of rowme, and greate, but ye people were fewe therin, and the houses were not buylded.

5. జనసంఖ్యచేయునట్లు నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుట్టింపగా, ప్రధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూర్చితిని. అంతలో ముందు వచ్చినవారినిగూర్చిన వంశావళి గ్రంథము నాకు కనబడెను, అందులో వ్రాయబడిన వంశావళులు ఇవి.

5. And my God gaue me in my hert, that I gatherd together the pryncipall men and ye people, to nombre them, and I founde a register of their nombre, which came vp afore out of the captiuyte

6. జెరుబ్బాబెలు యేషూవ నెహెమ్యా అజర్యా రయమ్యా నహమానీ మొర్దెకై బిల్షాను మిస్పెరేతు బిగ్వయి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకద్నెజరుచేత చెరలోనికి కొనిపోబడి

6. (whom Nabuchodonosor ye kynge of Babilo had caryed awaie) and dwelt at Ierusalem and in Iuda, euery one vnto his cite,

7. తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదాదేశమునకును తమ తమ పట్టణములకు వచ్చినవారు వీరే. ఇశ్రాయేలీయులయొక్క జనసంఖ్య యిదే.

7. and were come with Zorobabel, Iesua, Nehemias, Asaria, Raamia, Naheman, Mardachai, Bilsan, Mispereth, Bigeuai, Nehum and Baena. This is the nombre of the men of the people of Israel.

8. అది ఏలాగనగా పరోషువంశస్థులు రెండువేల నూట డెబ్బదియిద్దరును

8. The children of Pareos were two thousande, an hundreth and two and seuentye:

9. షెఫట్య వంశస్థులు మూడువందల డెబ్బది యిద్దరును

9. The children of Sephatia, thre hundreth & two and seuentye:

10. ఆరహు వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యిద్దరును

10. the children of Arah, sixe hundreth and two and fiftye:

11. యేషూవ యోవాబు సంబంధు లైన పహత్మోయాబు వంశస్థులు రెండువేల ఎనిమిదివందల పదునెనిమిదిమందియు

11. ye children of Pahath Moab amonge the childre of Iesua and Ioab, two thousande, eight hudreth, and eightene:

12. ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును.

12. the childron of Elam, a thousande, two hundreth, and foure and fyftye:

13. జత్తూవంశస్థులు ఎనిమిది వందల నలువది యయిదుగురును

13. the children of Sathu, eight hundreth & fyue and fortye,

14. జక్కయి వంశస్థులు ఏడువందల అరువది మందియు

14. the children of Sacai, seuen hundreth and thre score:

15. బిన్నూయి వంశస్థులుఆరువందల నలువది యెనమండుగురును

15. the children of Benni, sixe hundreth, and eight and fortye:

16. బేబై వంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది యెనమండుగురును

16. ye children of Bebai, sixe hundreth and eight and twentye:

17. అజ్గాదు వంశస్థులు రెండువేల మూడువందల ఇరువది యిద్దరును

17. the children of Asgad, two thousande, thre hundreth and two and twentye:

18. అదోనీకాము వంశస్థులు ఆరువందల అరువది యేడుగురును

18. the children of Adonicam, syxe hundreth & thre score:

19. బిగ్వయి వంశస్థులు రెండు వేల అరువది యేడుగురును

19. the children of Bigeuai, two thousande, and seuen and thre score:

20. అదీను వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును

20. the childre of Adin, sixe hudreth & fiue and fiftye:

21. హిజ్కియా బంధువుడైన ఆటేరు వంశస్థులు తొంబది యెనమండు గురును

21. the childre of Atter of Ezechias, eight and nyentye.

22. హాషుము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది యెనమండుగురును

22. The children of Hasum, thre hundreth & eighte and twentye:

23. జేజయి వంశస్థులు మూడువందల ఇరువదినలుగురును

23. the children of Bezai, thre hundreth and foure and twentye:

24. హారీపు వంశస్థులు నూటపండ్రెండు గురును

24. the children of Hariph, an hundreth and twolue:

25. గిబియోను వంశస్థులు తొంబది యయిదు గురును

25. the children of Gibeon, fyue and nyentye

26. బేత్లెహేము నెటోపావారు నూట ఎనుబది యెనమండు గురును

26. the men of Bethleem and Netopha, an hudreth and eight and foure score:

27. అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెనమండు గురు

27. the men of Anathot, an hundreth and eight and twentye:

28. బేతజ్మావెతువారు నలువది యిద్దరును

28. the men of Beth Asmaueth, two and fortye:

29. కిర్యత్యారీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు ఏడువందల నలువది ముగ్గురును

29. the men of Ririath Iearim, Caphira and Beeroth, seuen hundreth and thre and fortye:

30. రామా గెబలవారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును

30. the men of Rama and Gaba, sixe hudreth and one and twentye:

31. మిక్మషువారు నూట ఇరువది యిద్దరును

31. the men of Michmas, an hundreth and two and twentye:

32. బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగ్గురును

32. the men of Bethel and Ai, an hundreth and thre and twentye:

33. రెండవ నెబోవారు ఏబది యిద్దరును

33. the men of Nebo, an hundreth and two and fiftye:

34. రెండవ ఏలాము వారు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును

34. the children of the other Elam, a thousande, two hundreth and foure and fyftye:

35. హారిము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది మందియు

35. the children of Haram, thre thre hundreth and twentye:

36. యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలువది యయిదుగురును

36. the children of Iericho: thre hundreth and fyue and fortye

37. లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల ఇరువది యొకరును

37. the children of Lodhadid & Ono, seuen hundreth and one and twentye:

38. సెనాయా వంశస్థులు మూడువేల తొమ్మిది వందల ముప్పది మందియు

38. the children of Senaa, thre thousande, nyne hundreth and thirtye.

39. యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశస్థులు తొమ్మిదివందల డెబ్బది ముగ్గురును

39. The prestes. The children of Iedaia of the house of Iesua, nyne hundreth and thre and seuentye:

40. ఇమ్మేరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని ఏబది యిద్దరును

40. the children of Immer, a thousande and two and fyftye:

41. పషూరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల నలువది యేడుగురును

41. the children of Pashur, a thousande, two hundreth and seue and fortye:

42. హారిము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని పదు నేడుగురును

42. the children of Harim, a thousande and seuentene.

43. లేవీయులైన యేషూవ హోదవ్యా కద్మీయేలు అనువారి వంశస్థులు డెబ్బది నలుగురును

43. The Leuites. The children of Iesua of Cadmiel amonge the children of Hodua, foure & seuentye.

44. గాయకు లైన ఆసాపు వంశస్థులు నూట నలువది యెనమండుగురును

44. The syngers. The children of Assaph, an hundreth and eight and fortye.

45. ద్వారపాలకులైన షల్లూము వంశస్థులు అటేరు వంశస్థులు టల్మోను వంశస్థులు అక్కూబు వంశస్థులు హటీటా వంశస్థులు షోబయి వంశస్థులు నూట ముప్పది యెనమండు గురును

45. The porters were: The children of Sallum, the children of Ater, the childre of Talmon, the children of Acub, the children of Hatita, the children of Sobai, alltogether an hundreth and eight and thirtye.

46. నెతీనీయులైన జీహా వంశస్థులు హశూపా వంశస్థులు టబ్బాయోతు వంశస్థులు

46. The Nethinims, The children of Ziha, ye childre of Hasupha, the childre of Tabaoth,

47. కేరోసు వంశస్థులు సీయహా వంశస్థులు పాదోను వంశస్థులు

47. the children of Ceros, the children of Sia, ye children of Padon,

48. లెబానా వంశస్థులు హగాబా వంశస్థులు షల్మయి వంశస్థులు

48. the children of Libana, the children of Hagaba, the children of Salmai,

49. హానాను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు గహరు వంశస్థులు

49. the children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,

50. రెవాయ వంశస్థులు రెజీను వంశస్థులు నెకోదా వంశస్థులు

50. the children of Reaia, the children of Rezin, the children of Necoda,

51. గజ్జాము వంశస్థులు ఉజ్జా వంశస్థులు పాసెయ వంశస్థులు

51. the childre of Gasam, the childre of Vsa, the children of Passeah,

52. బేసాయి వంశస్థులు మెహూనీము వంశస్థులు నెపూషేసీము వంశస్థులు.

52. the children of Bessai, the children of Megunim, the children of Nephusim,

53. బక్బూకు వంశస్థులు హకూపా వంశస్థులు హర్హూరు వంశస్థులు

53. the children of Bachuc, the children of Hacupha, the childre of Harhur,

54. బజ్లీతు వంశస్థులు మెహీదా వంశస్థులు హర్షా వంశస్థులు

54. the children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsa,

55. బర్కోసు వంశస్థులు సీసెరా వంశస్థులు తెమహు వంశస్థులు నెజీయహు వంశస్థులు హటీపా వంశస్థులు

55. the children of Barcos, the children of Sissera, the children of Thamah,

56. సొలొమాెెను దాసుల వంశస్థులు సొటయి వంశస్థులు

56. the children of Neziah, ye children of Hatipha.

57. సోపెరెతు వంశస్థులు పెరూదా వంశస్థులు

57. The childre of Salomons seruauntes were: The children of Sotai, the childre of Sophereth, the children of Prida,

58. యహలా వంశస్థులు దర్కోను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు

58. the childre of Iaela, the children of Darcon, the childre of Giddel,

59. షెఫట్య వంశస్థులు హట్టీలు వంశస్థులు జెబాయీయుల సంబంధమైన పొకెరెతు వంశస్థులు ఆమోను వంశస్థులు.

59. the childre of Sephatia, the childre of Hatil, ye childre of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.

60. ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశస్థులును మూడువందల తొంబది యిద్దరు.

60. All the Nethinims & the childre of Salomons seruauntes, were thre hundreth and two and nynetye.

61. తేల్మెలహు తేల్హర్షా కెరూబు అదోను ఇమ్మేరు మొద లైన స్థలములనుండి వచ్చినవారు తాము ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి పేరులైనను తమ వంశావళి పత్రికయైనను కనుపరచలేకపోయిరి.

61. And these wente vp also: Michel, Mela, Thel, Harsa, Cherub, Addo, Immer: but they coulde not shewe their fathers house ner their sede, whether they were of Israel.

62. వారెవరనగా దెలాయ్యా వంశస్థులు టోబీయా వంశస్థులు నెరోదా వంశస్థులు వీరు ఆరువందల నలువది యిద్దరు

62. The childre of Delaia, ye children of Tobia, & the childre of Necoda, were sixe hudreth & two & fortye.

63. హబాయ్యా వంశస్థులు హక్కోజు వంశస్థులు బర్జిల్లయి వంశస్థులు, అనగా గిలాదీయులైన బర్జిల్లయి కుమార్తెలలో ఒకతెను పెండ్లి చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బర్జిల్లయి వంశస్థులును యాజక సంతానులు.

63. And of the prestes were, the children of Habaia, the childre of Hacoz, the children of Barsillai, which toke one of ye doughters of Barsillai the Gileadite to wyfe, and was named afther their name.

64. వీరి వంశా వళులనుబట్టి యెంచబడినవారిలో వారి పద్దు పుస్తకమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవిత్రు లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి.

64. These soughte the register of their generacion, and whan they foude it not, they were put from ye presthode.

65. కాగా అధికారిఊరీము తుమీ్మము అనువాటిని ధరించు కొని ఒక యాజకుడు ఏర్పడువరకు అతి పరిశుద్ధవస్తువులను మీరు తినకూడదని వారితో చెప్పెను.

65. And Hathirsatha sayde vnto them, yt they shulde not eate of ye most holy, tyll there came vp a prest wt ye light and perfectnesse.

66. సమాజకులందరును నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది.

66. The whole congregacio as one ma, was two and fortye thousande there hundreth, and thre score:

67. వీరు గాక వీరి పని వారును పనికత్తెలును ఏడు వేల మూడు వందల ముప్పది యేడుగురును, గాయకులలో స్త్రీ పురు షులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి.

67. besyde their seruauntes and maydes, of whom there were seuen thousande, thre hundreth and seue and thirtye. And they had two hundreth and seuen and fortie synginge men and wemen,

68. వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముప్పది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు రెండువందల నలువది యయిదును

68. seuen hundreth and sixe and thirtie horses, two hudreth and fyue and fortie Mules, foure hundreth and fyue and thirtie

69. వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు వేల ఏడువందల ఇరువదియునై యుండెను.

69. Camels: sixe thousande, seue hundreth and twentye Asses.

70. పెద్దలలో ప్రధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహా యము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళ్లెములను ఏడువందల ముప్పది యాజక వస్త్రములను వేసి యిచ్చెను.

70. And certayne of the awnciet fathers gaue vnto the worke. Hathirsatha gaue to the treasure a thousande guldens, fiftie basens, fyue hundreth and thyrtie prestes garmentes.

71. మరియు పెద్దలలో ప్రధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తుల ముల వెండిని వేసిరి.

71. And some of the chefe fathers gaue vnto ye treasure of the worke, twetye thousande guldens, two thousande and two hundreth poude of siluer.

72. మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల నలువది లక్షల తుల ముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వస్త్రములను ఇచ్చిరి.

72. And the other people gaue twetye thousande guldens, and two thousande pounde of siluer, and seue and thre score prestes garmentes.

73. అప్పుడు యాజకులు లేవీయులు ద్వారపాలకులు గాయ కులు జనులలో కొందరును, నెతీనీయులు ఇశ్రాయేలీయు లందరును, తమ పట్టణములయందు నివాసము చేసిరి.

73. And the prestes and Leuites, the Porters, the syngers, and the other of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నగరం హనన్యాకు కట్టుబడి ఉంది. (1-4) 
గోడ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, నెహెమ్యా పెర్షియన్ కోర్టుకు తిరిగి వచ్చాడు. తదనంతరం, అతను తాజా ఆదేశంతో జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చాడు. సమాజం యొక్క భద్రత తమను మరియు వారి కుటుంబాలను తప్పు నుండి రక్షించుకోవడంలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదట తిరిగి వచ్చిన వారి నమోదు. (5-73)
దేవునిచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఒక నగరం యొక్క భద్రత, దాని కోటల కంటే దాని నివాసులపైనే ఎక్కువగా ఉంటుందని నెహెమ్యా గుర్తించాడు. ప్రతి సానుకూల ఆశీర్వాదం మరియు చర్య ఉన్నత మూలం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. జ్ఞానం మరియు దయ దేవుని నుండి వెలువడతాయి; అన్ని అతని నుండి ఉద్భవించాయి, అందువలన, అతనికి అన్ని ఆపాదించబడాలి. మానవ జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన చర్యలు దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క మార్గదర్శకత్వానికి ఆపాదించబడాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని నుండి దూరమైన వారికి దుఃఖం కలుగుతుంది, ప్రస్తుత ప్రపంచంతో ఆకర్షితులవుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమను మరియు వారి వనరులను అతని సేవ మరియు గౌరవానికి అంకితం చేసేవారు ఆనందాన్ని పొందుతారు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |