Nehemiah - నెహెమ్యా 7 | View All

1. నేను ప్రాకారమును కట్టి తలుపులు నిలిపి, ద్వార పాలకులను గాయకులను లేవీయులను నియమించిన పిమ్మట

1. Nowe when the wall was builded, and I had set vp the doores, and the porters, and the singers and the Leuites were appointed,

2. నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హనన్యాకును యెరూషలేముపైన అధి కారము ఇచ్చితిని. హనన్యా నమ్మకమైన మనుష్యుడు, అందరికంటె ఎక్కువగా దేవునియెదుట భయభక్తులు గలవాడు.

2. Then I commanded my brother Hanani and Hananiah the prince of the palace in Ierusalem (for he was doubtlesse a faithfull man, and feared God aboue many)

3. అప్పుడు నేనుబాగుగా ప్రొద్దెక్కు వరకు యెరూషలేముయొక్క గుమ్మముల తలుపులు తియ్యకూడదు;మరియు జనులు దగ్గర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ్డగడియలు వాటికి వేయవలెననియు, ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురస్థు లందరు తమ తమ కావలి వంతులనుబట్టి తమ యిండ్లకు ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెప్పితిని.

3. And I saide vnto them, Let not the gates of Ierusalem be opened, vntill the heate of the sunne: and while they stande by, let them shut the doores, and make them fast: and I appointed wardes of the inhabitants of Ierusalem, euery one in his warde, and euery one ouer against his house.

4. అప్పటిలో ఆ పట్టణము మిగుల విశాలముగాను పెద్దదిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు కొద్దిగా ఉండిరి, యిండ్లు ఇంక కట్టబడలేదు.

4. Nowe the citie was large and great, but the people were few therein, and the houses were not buylded.

5. జనసంఖ్యచేయునట్లు నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుట్టింపగా, ప్రధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూర్చితిని. అంతలో ముందు వచ్చినవారినిగూర్చిన వంశావళి గ్రంథము నాకు కనబడెను, అందులో వ్రాయబడిన వంశావళులు ఇవి.

5. And my God put into mine heart, and I gathered the princes, and the rulers, and the people, to count their genealogies: and I found a booke of the genealogie of them, which came vp at the first, and found written therein,

6. జెరుబ్బాబెలు యేషూవ నెహెమ్యా అజర్యా రయమ్యా నహమానీ మొర్దెకై బిల్షాను మిస్పెరేతు బిగ్వయి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకద్నెజరుచేత చెరలోనికి కొనిపోబడి

6. These are the sonnes of the prouince that came vp from the captiuitie that was caried away (whome Nebuchadnezzar King of Babel had caryed away) and they returned to Ierusalem and to Iudah, euery one vnto his citie.

7. తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదాదేశమునకును తమ తమ పట్టణములకు వచ్చినవారు వీరే. ఇశ్రాయేలీయులయొక్క జనసంఖ్య యిదే.

7. They which came with Zerubbabel, Ieshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Biguai, Nehum, Baanah. This is the nomber of the men of the people of Israel.

8. అది ఏలాగనగా పరోషువంశస్థులు రెండువేల నూట డెబ్బదియిద్దరును

8. The sonnes of Parosh, two thousande an hundreth seuentie and two.

9. షెఫట్య వంశస్థులు మూడువందల డెబ్బది యిద్దరును

9. The sonnes of Shephatiah, three hundreth seuentie and two.

10. ఆరహు వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యిద్దరును

10. The sonnes of Arah, sixe hundreth fiftie and two.

11. యేషూవ యోవాబు సంబంధు లైన పహత్మోయాబు వంశస్థులు రెండువేల ఎనిమిదివందల పదునెనిమిదిమందియు

11. The sonnes of Pahath Moab of ye sonnes of Ieshua, and Ioab, two thousand, eight hundreth and eighteene.

12. ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును.

12. The sonnes of Elam, a thousand, two hundreth fiftie and foure.

13. జత్తూవంశస్థులు ఎనిమిది వందల నలువది యయిదుగురును

13. The sonnes of Zattu, eight hundreth and fiue and fourtie.

14. జక్కయి వంశస్థులు ఏడువందల అరువది మందియు

14. The sonnes of Zacchai, seuen hundreth and three score.

15. బిన్నూయి వంశస్థులుఆరువందల నలువది యెనమండుగురును

15. The sonnes of Binnui, sixe hundreth and eight and fourtie.

16. బేబై వంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది యెనమండుగురును

16. The sonnes of Bebai, sixe hundreth and eight and twentie.

17. అజ్గాదు వంశస్థులు రెండువేల మూడువందల ఇరువది యిద్దరును

17. The sonnes of Azgad, two thousand, three hundreth and two and twentie.

18. అదోనీకాము వంశస్థులు ఆరువందల అరువది యేడుగురును

18. The sonnes of Adonikam, sixe hundreth three score and seuen.

19. బిగ్వయి వంశస్థులు రెండు వేల అరువది యేడుగురును

19. The sonnes of Biguai, two thousand three score and seuen.

20. అదీను వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును

20. The sonnes of Adin, sixe hundreth, and fiue and fiftie.

21. హిజ్కియా బంధువుడైన ఆటేరు వంశస్థులు తొంబది యెనమండు గురును

21. The sonnes of Ater of Hizkiah, ninetie and eight.

22. హాషుము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది యెనమండుగురును

22. The sonnes of Hashum, three hundreth and eight and twentie.

23. జేజయి వంశస్థులు మూడువందల ఇరువదినలుగురును

23. The sonnes of Bezai, three hundreth and foure and twentie.

24. హారీపు వంశస్థులు నూటపండ్రెండు గురును

24. The sonnes of Hariph, an hundreth and twelue.

25. గిబియోను వంశస్థులు తొంబది యయిదు గురును

25. The sonnes of Gibeon, ninetie and fiue.

26. బేత్లెహేము నెటోపావారు నూట ఎనుబది యెనమండు గురును

26. The men of Beth-lehem and Netophah, an hundreth foure score and eight.

27. అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెనమండు గురు

27. The men of Anathoth, an hundreth and eight and twentie.

28. బేతజ్మావెతువారు నలువది యిద్దరును

28. The me of Beth-azmaueth, two and fourty.

29. కిర్యత్యారీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు ఏడువందల నలువది ముగ్గురును

29. The men of Kiriath-iearim, Chephirah and Beeroth, seuen hundreth, and three and fourtie.

30. రామా గెబలవారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును

30. The men of Ramah and Gaba, sixe hundreth and one and twentie.

31. మిక్మషువారు నూట ఇరువది యిద్దరును

31. The men of Michmas, an hundreth and two and twentie.

32. బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగ్గురును

32. The men of Beth-el and Ai, an hundreth and three and twentie.

33. రెండవ నెబోవారు ఏబది యిద్దరును

33. The men of the other Nebo, two and fifty.

34. రెండవ ఏలాము వారు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును

34. The sonnes of the other Elam, a thousand, two hundreth and foure and fiftie.

35. హారిము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది మందియు

35. The sonnes of Harim, three hundreth and twentie.

36. యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలువది యయిదుగురును

36. The sonnes of Iericho, three hundreth and fiue and fourtie.

37. లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల ఇరువది యొకరును

37. The sonnes of Lod-hadid and Ono, seuen hundreth and one and twentie.

38. సెనాయా వంశస్థులు మూడువేల తొమ్మిది వందల ముప్పది మందియు

38. The sonnes of Senaah, three thousand, nine hundreth and thirtie.

39. యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశస్థులు తొమ్మిదివందల డెబ్బది ముగ్గురును

39. The Priestes: the sonnes of Iedaiah of the house of Ieshua, nine hundreth seuentie and three.

40. ఇమ్మేరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని ఏబది యిద్దరును

40. The sonnes of Immer, a thousand and two and fiftie.

41. పషూరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల నలువది యేడుగురును

41. The sonnes of Pashur, a thousande, two hundreth and seuen and fourtie.

42. హారిము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని పదు నేడుగురును

42. The sonnes of Harim, a thousande and seuenteene.

43. లేవీయులైన యేషూవ హోదవ్యా కద్మీయేలు అనువారి వంశస్థులు డెబ్బది నలుగురును

43. The Leuites: the sonnes of Ieshua of Kadmiel, and of the sonnes of Hodiuah, seuentie and foure.

44. గాయకు లైన ఆసాపు వంశస్థులు నూట నలువది యెనమండుగురును

44. The singers: the children of Asaph, an hundreth, and eight and fourtie.

45. ద్వారపాలకులైన షల్లూము వంశస్థులు అటేరు వంశస్థులు టల్మోను వంశస్థులు అక్కూబు వంశస్థులు హటీటా వంశస్థులు షోబయి వంశస్థులు నూట ముప్పది యెనమండు గురును

45. The porters: the sonnes of Shallum, the sonnes of Ater, the sonnes of Talmon, the sonnes of Akkub, the sonnes of Hatita, the sonnes of Shobai, an hundreth and eight and thirtie.

46. నెతీనీయులైన జీహా వంశస్థులు హశూపా వంశస్థులు టబ్బాయోతు వంశస్థులు

46. The Nethinims: the sonnes of Ziha, the sonnes of Hashupha, the sonnes of Tabaoth,

47. కేరోసు వంశస్థులు సీయహా వంశస్థులు పాదోను వంశస్థులు

47. The sonnes of Keros, the sonnes of Sia, the sonnes of Padon,

48. లెబానా వంశస్థులు హగాబా వంశస్థులు షల్మయి వంశస్థులు

48. The sonnes of Lebana, the sonnes of Hagaba, the sonnes of Shalmai,

49. హానాను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు గహరు వంశస్థులు

49. The sonnes of Hanan, the sonnes of Giddel, the sonnes of Gahar,

50. రెవాయ వంశస్థులు రెజీను వంశస్థులు నెకోదా వంశస్థులు

50. The sonnes of Reaiah, the sonnes of Rezin, the sonnes of Nekoda,

51. గజ్జాము వంశస్థులు ఉజ్జా వంశస్థులు పాసెయ వంశస్థులు

51. The sonnes of Gazzam, ye sonnes of Vzza, the sonnes of Paseah,

52. బేసాయి వంశస్థులు మెహూనీము వంశస్థులు నెపూషేసీము వంశస్థులు.

52. The sonnes of Besai, the sonnes of Meunim, the sonnes of Nephishesim,

53. బక్బూకు వంశస్థులు హకూపా వంశస్థులు హర్హూరు వంశస్థులు

53. The sonnes of Bakbuk, the sonnes of Hakupha, the sonnes of Harhur,

54. బజ్లీతు వంశస్థులు మెహీదా వంశస్థులు హర్షా వంశస్థులు

54. The sonnes of Bazlith, the sonnes of Mehida, the sonnes of Harsha,

55. బర్కోసు వంశస్థులు సీసెరా వంశస్థులు తెమహు వంశస్థులు నెజీయహు వంశస్థులు హటీపా వంశస్థులు

55. The sonnes of Barkos, the sonnes of Sissera, the sonnes of Tamah,

56. సొలొమాెెను దాసుల వంశస్థులు సొటయి వంశస్థులు

56. The sonnes of Neziah, the sonnes of Hatipha,

57. సోపెరెతు వంశస్థులు పెరూదా వంశస్థులు

57. The sonnes of Salomons seruantes, the sonnes of Sotai, the sonnes of Sophereth, ye sonnes of Perida,

58. యహలా వంశస్థులు దర్కోను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు

58. The sonnes of Iaala, the sonnes of Darkon, the sonnes of Giddel,

59. షెఫట్య వంశస్థులు హట్టీలు వంశస్థులు జెబాయీయుల సంబంధమైన పొకెరెతు వంశస్థులు ఆమోను వంశస్థులు.

59. The sonnes of Shephatiah, the sonnes of Hattil, the sonnes of Pochereth of Zebaim, the sonnes of Amon.

60. ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశస్థులును మూడువందల తొంబది యిద్దరు.

60. All the Nethinims, and the sonnes of Salomons seruantes were three hundreth, ninetie and two.

61. తేల్మెలహు తేల్హర్షా కెరూబు అదోను ఇమ్మేరు మొద లైన స్థలములనుండి వచ్చినవారు తాము ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి పేరులైనను తమ వంశావళి పత్రికయైనను కనుపరచలేకపోయిరి.

61. And these came vp from Tel-melah, Tel-haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shewe their fathers house, nor their seede, or if they were of Israel.

62. వారెవరనగా దెలాయ్యా వంశస్థులు టోబీయా వంశస్థులు నెరోదా వంశస్థులు వీరు ఆరువందల నలువది యిద్దరు

62. The sonnes of Delaiah: the sonnes of Tobiah, the sonnes of Nekoda, six hundreth and two and fourtie.

63. హబాయ్యా వంశస్థులు హక్కోజు వంశస్థులు బర్జిల్లయి వంశస్థులు, అనగా గిలాదీయులైన బర్జిల్లయి కుమార్తెలలో ఒకతెను పెండ్లి చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బర్జిల్లయి వంశస్థులును యాజక సంతానులు.

63. And of the Priestes: the sonnes of Habaiah, the sonnes of Hakkoz, the sonnes of Barzillai, which tooke one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was named after their name.

64. వీరి వంశా వళులనుబట్టి యెంచబడినవారిలో వారి పద్దు పుస్తకమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవిత్రు లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి.

64. These sought their writing of the genealogies, but it was not founde: therefore they were put from the Priesthood.

65. కాగా అధికారిఊరీము తుమీ్మము అనువాటిని ధరించు కొని ఒక యాజకుడు ఏర్పడువరకు అతి పరిశుద్ధవస్తువులను మీరు తినకూడదని వారితో చెప్పెను.

65. And the Tirshatha sayd vnto them, that they should not eate of the most holy, till there rose vp a Priest with Vrim and Thummim.

66. సమాజకులందరును నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది.

66. All the Congregation together was two and fourtie thousand, three hundreth and threescore,

67. వీరు గాక వీరి పని వారును పనికత్తెలును ఏడు వేల మూడు వందల ముప్పది యేడుగురును, గాయకులలో స్త్రీ పురు షులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి.

67. Besides their seruantes and their maydes, which were seuen thousand, three hundreth and seuen and thirtie: and they had two hundreth and fiue and fourtie singing men and singing women.

68. వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముప్పది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు రెండువందల నలువది యయిదును

68. Their horses were seuen hundreth and sixe and thirtie, and their mules two hundreth and fiue and fourtie.

69. వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు వేల ఏడువందల ఇరువదియునై యుండెను.

69. The camels foure hundreth and fiue and thirtie, and sixe thousande, seuen hundreth and twentie asses.

70. పెద్దలలో ప్రధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహా యము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళ్లెములను ఏడువందల ముప్పది యాజక వస్త్రములను వేసి యిచ్చెను.

70. And certaine of the chiefe fathers gaue vnto the worke. The Tirshatha gaue to the treasure, a thousand drammes of golde, fiftie basins, fiue hundreth and thirtie Priests garments.

71. మరియు పెద్దలలో ప్రధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తుల ముల వెండిని వేసిరి.

71. And some of the chiefe fathers gaue vnto the treasure of the worke, twentie thousand drams of golde, and two thousande and two hundreth pieces of siluer.

72. మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల నలువది లక్షల తుల ముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వస్త్రములను ఇచ్చిరి.

72. And the rest of the people gaue twentie thousand drammes of golde, and two thousande pieces of siluer, and three score and seuen Priestes garments.

73. అప్పుడు యాజకులు లేవీయులు ద్వారపాలకులు గాయ కులు జనులలో కొందరును, నెతీనీయులు ఇశ్రాయేలీయు లందరును, తమ పట్టణములయందు నివాసము చేసిరి.

73. And the Priestes, and Leuites, and the porters and the singers and the rest of the people and the Nethinims, and all Israel dwelt in their cities: and when the seuenth moneth came, the children of Israel were in their cities.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నగరం హనన్యాకు కట్టుబడి ఉంది. (1-4) 
గోడ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, నెహెమ్యా పెర్షియన్ కోర్టుకు తిరిగి వచ్చాడు. తదనంతరం, అతను తాజా ఆదేశంతో జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చాడు. సమాజం యొక్క భద్రత తమను మరియు వారి కుటుంబాలను తప్పు నుండి రక్షించుకోవడంలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదట తిరిగి వచ్చిన వారి నమోదు. (5-73)
దేవునిచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఒక నగరం యొక్క భద్రత, దాని కోటల కంటే దాని నివాసులపైనే ఎక్కువగా ఉంటుందని నెహెమ్యా గుర్తించాడు. ప్రతి సానుకూల ఆశీర్వాదం మరియు చర్య ఉన్నత మూలం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. జ్ఞానం మరియు దయ దేవుని నుండి వెలువడతాయి; అన్ని అతని నుండి ఉద్భవించాయి, అందువలన, అతనికి అన్ని ఆపాదించబడాలి. మానవ జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన చర్యలు దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క మార్గదర్శకత్వానికి ఆపాదించబడాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని నుండి దూరమైన వారికి దుఃఖం కలుగుతుంది, ప్రస్తుత ప్రపంచంతో ఆకర్షితులవుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమను మరియు వారి వనరులను అతని సేవ మరియు గౌరవానికి అంకితం చేసేవారు ఆనందాన్ని పొందుతారు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |