Nehemiah - నెహెమ్యా 7 | View All

1. నేను ప్రాకారమును కట్టి తలుపులు నిలిపి, ద్వార పాలకులను గాయకులను లేవీయులను నియమించిన పిమ్మట

1. After the wall had been rebuilt, and I had set up its doors, and the gatekeepers, singers and [L'vi'im] had been appointed,

2. నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హనన్యాకును యెరూషలేముపైన అధి కారము ఇచ్చితిని. హనన్యా నమ్మకమైన మనుష్యుడు, అందరికంటె ఎక్కువగా దేవునియెదుట భయభక్తులు గలవాడు.

2. I put my kinsman Hanani in charge of Yerushalayim, along with Hananyah the commander of the citadel. For he was a faithful man, and he feared God more than most.

3. అప్పుడు నేనుబాగుగా ప్రొద్దెక్కు వరకు యెరూషలేముయొక్క గుమ్మముల తలుపులు తియ్యకూడదు;మరియు జనులు దగ్గర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ్డగడియలు వాటికి వేయవలెననియు, ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురస్థు లందరు తమ తమ కావలి వంతులనుబట్టి తమ యిండ్లకు ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెప్పితిని.

3. I said to them, 'The gates of Yerushalayim are not to be opened until the sun is hot; and while the gatekeepers are still on duty, have them shut the doors; and you, put up the bars. Appoint watchmen from among those living in Yerushalayim; assign each one his time to guard, and have each one serving near his own house.'

4. అప్పటిలో ఆ పట్టణము మిగుల విశాలముగాను పెద్దదిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు కొద్దిగా ఉండిరి, యిండ్లు ఇంక కట్టబడలేదు.

4. The city was large and spacious, but there were few people in it, and the houses had not been rebuilt.

5. జనసంఖ్యచేయునట్లు నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుట్టింపగా, ప్రధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూర్చితిని. అంతలో ముందు వచ్చినవారినిగూర్చిన వంశావళి గ్రంథము నాకు కనబడెను, అందులో వ్రాయబడిన వంశావళులు ఇవి.

5. My God put it in my heart to assemble the nobles, the leaders and the people, so that they could be registered according to their genealogies. I located the record of the genealogies of those who had come up at the beginning and found written in it:

6. జెరుబ్బాబెలు యేషూవ నెహెమ్యా అజర్యా రయమ్యా నహమానీ మొర్దెకై బిల్షాను మిస్పెరేతు బిగ్వయి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకద్నెజరుచేత చెరలోనికి కొనిపోబడి

6. Here is a list of the people of the province who had been exiled, carried off to Bavel by N'vukhadnetzar king of Bavel, but who later returned from exile and went up to Yerushalayim and Y'hudah, each to his own city;

7. తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదాదేశమునకును తమ తమ పట్టణములకు వచ్చినవారు వీరే. ఇశ్రాయేలీయులయొక్క జనసంఖ్య యిదే.

7. they went with Z'rubavel, Yeshua, Nechemyah, 'Azaryah, Ra'amyah, Nachmani, Mordekhai, Bilshan, Misperet, Bigvai, N'chum and Ba'anah. 'The number of men from the people of Isra'el:

8. అది ఏలాగనగా పరోషువంశస్థులు రెండువేల నూట డెబ్బదియిద్దరును

8. descendants of Par'osh 2,172

9. షెఫట్య వంశస్థులు మూడువందల డెబ్బది యిద్దరును

9. descendants of Sh'fatyah 372

10. ఆరహు వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యిద్దరును

10. descendants of Arach 652

11. యేషూవ యోవాబు సంబంధు లైన పహత్మోయాబు వంశస్థులు రెండువేల ఎనిమిదివందల పదునెనిమిదిమందియు

11. descendants of Pachat-Mo'av, from the descendants of Yeshua and Yo'av 2,818

12. ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును.

12. descendants of 'Eilam 1,254

13. జత్తూవంశస్థులు ఎనిమిది వందల నలువది యయిదుగురును

13. descendants of Zatu 845

14. జక్కయి వంశస్థులు ఏడువందల అరువది మందియు

14. descendants of Zakkai 760

15. బిన్నూయి వంశస్థులుఆరువందల నలువది యెనమండుగురును

15. descendants of Binui 648

16. బేబై వంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది యెనమండుగురును

16. descendants of B'vai 628

17. అజ్గాదు వంశస్థులు రెండువేల మూడువందల ఇరువది యిద్దరును

17. descendants of 'Azgad 2,322

18. అదోనీకాము వంశస్థులు ఆరువందల అరువది యేడుగురును

18. descendants of Adonikam 667

19. బిగ్వయి వంశస్థులు రెండు వేల అరువది యేడుగురును

19. descendants of Bigvai 2,067

20. అదీను వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును

20. descendants of 'Adin 655

21. హిజ్కియా బంధువుడైన ఆటేరు వంశస్థులు తొంబది యెనమండు గురును

21. descendants of Ater, of Y'chizkiyah 98

22. హాషుము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది యెనమండుగురును

22. descendants of Hashum 328

23. జేజయి వంశస్థులు మూడువందల ఇరువదినలుగురును

23. descendants of Betzai 324

24. హారీపు వంశస్థులు నూటపండ్రెండు గురును

24. descendants of Harif 112

25. గిబియోను వంశస్థులు తొంబది యయిదు గురును

25. descendants of Giv'on 95

26. బేత్లెహేము నెటోపావారు నూట ఎనుబది యెనమండు గురును

26. people of Beit-Lechem and N'tofah 188

27. అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెనమండు గురు

27. people of 'Anatot 128

28. బేతజ్మావెతువారు నలువది యిద్దరును

28. people of Beit-'Azmavet 42

29. కిర్యత్యారీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు ఏడువందల నలువది ముగ్గురును

29. people of Kiryat-Ye'arim, K'firah and Be'erot 743

30. రామా గెబలవారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును

30. people of Ramah and Geva 621

31. మిక్మషువారు నూట ఇరువది యిద్దరును

31. people of Mikhmas 122

32. బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగ్గురును

32. people of Beit-El and 'Ai 123

33. రెండవ నెబోవారు ఏబది యిద్దరును

33. people from the other N'vo 52

34. రెండవ ఏలాము వారు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును

34. people from the other 'Eilam 1,254

35. హారిము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది మందియు

35. descendants of Harim 320

36. యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలువది యయిదుగురును

36. descendants of Yericho 345

37. లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల ఇరువది యొకరును

37. descendants of Lod, Hadid and Ono 721

38. సెనాయా వంశస్థులు మూడువేల తొమ్మిది వందల ముప్పది మందియు

38. descendants of S'na'ah 3,930

39. యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశస్థులు తొమ్మిదివందల డెబ్బది ముగ్గురును

39. The [cohanim]: descendants of Y'da'yah, of the house of Yeshua 973

40. ఇమ్మేరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని ఏబది యిద్దరును

40. descendants of Immer 1,052

41. పషూరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల నలువది యేడుగురును

41. descendants of Pash'chur 1,247

42. హారిము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని పదు నేడుగురును

42. descendants of Harim 1,017

43. లేవీయులైన యేషూవ హోదవ్యా కద్మీయేలు అనువారి వంశస్థులు డెబ్బది నలుగురును

43. The [L'vi'im]: descendants of Yeshua, of Kadmi'el, of the descendants of Hodvah 74

44. గాయకు లైన ఆసాపు వంశస్థులు నూట నలువది యెనమండుగురును

44. The singers: descendants of Asaf 148

45. ద్వారపాలకులైన షల్లూము వంశస్థులు అటేరు వంశస్థులు టల్మోను వంశస్థులు అక్కూబు వంశస్థులు హటీటా వంశస్థులు షోబయి వంశస్థులు నూట ముప్పది యెనమండు గురును

45. The gatekeepers: descendants of Shalum, descendants of Ater, descendants of Talmon, descendants of 'Akuv, descendants of Hatita, and descendants of Shovai 138

46. నెతీనీయులైన జీహా వంశస్థులు హశూపా వంశస్థులు టబ్బాయోతు వంశస్థులు

46. The temple servants: descendants of Tzicha, descendants of Hasufa, descendants of Taba'ot,

47. కేరోసు వంశస్థులు సీయహా వంశస్థులు పాదోను వంశస్థులు

47. descendants of Keros, descendants of Si'a, descendants of Padon,

48. లెబానా వంశస్థులు హగాబా వంశస్థులు షల్మయి వంశస్థులు

48. descendants of L'vanah, descendants of Hagava, descendants of Salmai,

49. హానాను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు గహరు వంశస్థులు

49. descendants of Hanan, descendants of Giddel, descendants of Gachar,

50. రెవాయ వంశస్థులు రెజీను వంశస్థులు నెకోదా వంశస్థులు

50. descendants of Re'ayah, descendants of Retzin, descendants of N'koda,

51. గజ్జాము వంశస్థులు ఉజ్జా వంశస్థులు పాసెయ వంశస్థులు

51. descendants of Gazam, descendants of 'Uza, descendants of Paseach,

52. బేసాయి వంశస్థులు మెహూనీము వంశస్థులు నెపూషేసీము వంశస్థులు.

52. descendants of Besai, descendants of Me'unim, descendants of N'fish'sim,

53. బక్బూకు వంశస్థులు హకూపా వంశస్థులు హర్హూరు వంశస్థులు

53. descendants of Bakbuk, descendants of Hakufa, descendants of Harhur,

54. బజ్లీతు వంశస్థులు మెహీదా వంశస్థులు హర్షా వంశస్థులు

54. descendants of Batzlit, descendants of M'chida, descendants of Harsha,

55. బర్కోసు వంశస్థులు సీసెరా వంశస్థులు తెమహు వంశస్థులు నెజీయహు వంశస్థులు హటీపా వంశస్థులు

55. descendants of Barkos, descendants of Sisra, descendants of Temach,

56. సొలొమాెెను దాసుల వంశస్థులు సొటయి వంశస్థులు

56. descendants of N'tziach, and descendants of Hatifa.

57. సోపెరెతు వంశస్థులు పెరూదా వంశస్థులు

57. The descendants of Shlomo's servants: descendants of Sotai, descendants of Soferet, descendants of P'rida,

58. యహలా వంశస్థులు దర్కోను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు

58. descendants of Ya'lah, descendants of Darkon, descendants of Giddel,

59. షెఫట్య వంశస్థులు హట్టీలు వంశస్థులు జెబాయీయుల సంబంధమైన పొకెరెతు వంశస్థులు ఆమోను వంశస్థులు.

59. descendants of Sh'fatyah, descendants of Hatil, descendants of Pokheret-Hatzvayim, and descendants of Amon.

60. ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశస్థులును మూడువందల తొంబది యిద్దరు.

60. All the temple servants and the descendants of Shlomo's servants numbered 392

61. తేల్మెలహు తేల్హర్షా కెరూబు అదోను ఇమ్మేరు మొద లైన స్థలములనుండి వచ్చినవారు తాము ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి పేరులైనను తమ వంశావళి పత్రికయైనను కనుపరచలేకపోయిరి.

61. The following went up from Tel-Melach, Tel-Harsha, K'ruv, Adon and Immer; but they could not state which fathers' clan they and their children belonged to, [[so it was not clear]] whether they were from Isra'el:

62. వారెవరనగా దెలాయ్యా వంశస్థులు టోబీయా వంశస్థులు నెరోదా వంశస్థులు వీరు ఆరువందల నలువది యిద్దరు

62. descendants of D'layah, descendants of Toviyah, and descendants of N'koda 642

63. హబాయ్యా వంశస్థులు హక్కోజు వంశస్థులు బర్జిల్లయి వంశస్థులు, అనగా గిలాదీయులైన బర్జిల్లయి కుమార్తెలలో ఒకతెను పెండ్లి చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బర్జిల్లయి వంశస్థులును యాజక సంతానులు.

63. and of the [cohanim]: descendants of Havayah, descendants of Hakotz, and descendants of Barzillai, who took a wife from the daughters of Barzillai the Gil'adi and was named after them.

64. వీరి వంశా వళులనుబట్టి యెంచబడినవారిలో వారి పద్దు పుస్తకమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవిత్రు లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి.

64. These tried to locate their geneaolgical records, but they weren't found. Therefore they were considered defiled and were not allowed to serve as [cohanim].

65. కాగా అధికారిఊరీము తుమీ్మము అనువాటిని ధరించు కొని ఒక యాజకుడు ఏర్పడువరకు అతి పరిశుద్ధవస్తువులను మీరు తినకూడదని వారితో చెప్పెను.

65. The [Tirshata] told them not to eat any of the especially holy food until a [cohen] appeared who could consult the [urim] and [tumim].

66. సమాజకులందరును నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది.

66. The entire assembly numbered 42,360,

67. వీరు గాక వీరి పని వారును పనికత్తెలును ఏడు వేల మూడు వందల ముప్పది యేడుగురును, గాయకులలో స్త్రీ పురు షులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి.

67. not including their male and female slaves, of whom there were 7,337. They also had 245 male and female singers.

68. వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముప్పది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు రెండువందల నలువది యయిదును

68. Their horses numbered 736; their mules, 245;*

69. వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు వేల ఏడువందల ఇరువదియునై యుండెను.

69. their camels, 435; and their donkeys, 6,720.

70. పెద్దలలో ప్రధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహా యము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళ్లెములను ఏడువందల ముప్పది యాజక వస్త్రములను వేసి యిచ్చెను.

70. Some from among the heads of fathers' clans made contributions for the work. The [Tirshata] contributed to the treasury a thousand gold [darkmonim] [[twenty-one pounds]], fifty basins and 530 tunics for the [cohanim.]

71. మరియు పెద్దలలో ప్రధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తుల ముల వెండిని వేసిరి.

71. Some of the heads of fathers' clans gave into the treasury for the work 20,000 gold [darkmonim] [] and 2,200 silver [manim] [[one-and-a-third tons]][.]

72. మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల నలువది లక్షల తుల ముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వస్త్రములను ఇచ్చిరి.

72. The rest of the people gave 20,000 gold [darkmonim], 2,000 silver [manim] [[about one-and-a-quarter tons]] and sixty-seven tunics for the [cohanim].

73. అప్పుడు యాజకులు లేవీయులు ద్వారపాలకులు గాయ కులు జనులలో కొందరును, నెతీనీయులు ఇశ్రాయేలీయు లందరును, తమ పట్టణములయందు నివాసము చేసిరి.

73. So the [cohanim], the [L'vi'im], the gatekeepers, the singers, some of the people, the temple servants and all Isra'el lived in their towns.' When the seventh month arrived, after the people of Isra'el had resettled in their towns,Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నగరం హనన్యాకు కట్టుబడి ఉంది. (1-4) 
గోడ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, నెహెమ్యా పెర్షియన్ కోర్టుకు తిరిగి వచ్చాడు. తదనంతరం, అతను తాజా ఆదేశంతో జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చాడు. సమాజం యొక్క భద్రత తమను మరియు వారి కుటుంబాలను తప్పు నుండి రక్షించుకోవడంలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదట తిరిగి వచ్చిన వారి నమోదు. (5-73)
దేవునిచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఒక నగరం యొక్క భద్రత, దాని కోటల కంటే దాని నివాసులపైనే ఎక్కువగా ఉంటుందని నెహెమ్యా గుర్తించాడు. ప్రతి సానుకూల ఆశీర్వాదం మరియు చర్య ఉన్నత మూలం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. జ్ఞానం మరియు దయ దేవుని నుండి వెలువడతాయి; అన్ని అతని నుండి ఉద్భవించాయి, అందువలన, అతనికి అన్ని ఆపాదించబడాలి. మానవ జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన చర్యలు దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క మార్గదర్శకత్వానికి ఆపాదించబడాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని నుండి దూరమైన వారికి దుఃఖం కలుగుతుంది, ప్రస్తుత ప్రపంచంతో ఆకర్షితులవుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమను మరియు వారి వనరులను అతని సేవ మరియు గౌరవానికి అంకితం చేసేవారు ఆనందాన్ని పొందుతారు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |