Nehemiah - నెహెమ్యా 7 | View All

1. నేను ప్రాకారమును కట్టి తలుపులు నిలిపి, ద్వార పాలకులను గాయకులను లేవీయులను నియమించిన పిమ్మట

1. And now the wall had been rebuilt, the gates had all been put in place, and the Temple guards, the members of the sacred choir, and the other Levites had been assigned their work.

2. నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హనన్యాకును యెరూషలేముపైన అధి కారము ఇచ్చితిని. హనన్యా నమ్మకమైన మనుష్యుడు, అందరికంటె ఎక్కువగా దేవునియెదుట భయభక్తులు గలవాడు.

2. I put two men in charge of governing the city of Jerusalem: my brother Hanani and Hananiah, commanding officer of the fortress. Hananiah was a reliable and God-fearing man without equal.

3. అప్పుడు నేనుబాగుగా ప్రొద్దెక్కు వరకు యెరూషలేముయొక్క గుమ్మముల తలుపులు తియ్యకూడదు;మరియు జనులు దగ్గర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ్డగడియలు వాటికి వేయవలెననియు, ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురస్థు లందరు తమ తమ కావలి వంతులనుబట్టి తమ యిండ్లకు ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెప్పితిని.

3. I told them not to have the gates of Jerusalem opened in the morning until well after sunrise and to have them closed and barred before the guards went off duty at sunset. I also told them to appoint guards from among the people who lived in Jerusalem and to assign some of them to specific posts and others to patrol the area around their own houses.

4. అప్పటిలో ఆ పట్టణము మిగుల విశాలముగాను పెద్దదిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు కొద్దిగా ఉండిరి, యిండ్లు ఇంక కట్టబడలేదు.

4. Jerusalem was a large city, but not many people were living in it, and not many houses had been built yet.

5. జనసంఖ్యచేయునట్లు నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుట్టింపగా, ప్రధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూర్చితిని. అంతలో ముందు వచ్చినవారినిగూర్చిన వంశావళి గ్రంథము నాకు కనబడెను, అందులో వ్రాయబడిన వంశావళులు ఇవి.

5. God inspired me to assemble the people and their leaders and officials and to check their family records. I located the records of those who had first returned from captivity, and this is the information I found:

6. జెరుబ్బాబెలు యేషూవ నెహెమ్యా అజర్యా రయమ్యా నహమానీ మొర్దెకై బిల్షాను మిస్పెరేతు బిగ్వయి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకద్నెజరుచేత చెరలోనికి కొనిపోబడి

6. Many of the exiles left the province of Babylon and returned to Jerusalem and Judah, each to his own hometown. Their families had been living in exile in Babylonia ever since King Nebuchadnezzar had taken them there as prisoners.

7. తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదాదేశమునకును తమ తమ పట్టణములకు వచ్చినవారు వీరే. ఇశ్రాయేలీయులయొక్క జనసంఖ్య యిదే.

7. Their leaders were Zerubbabel, Joshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, and Baanah.

8. అది ఏలాగనగా పరోషువంశస్థులు రెండువేల నూట డెబ్బదియిద్దరును

8. This is the list of the clans of Israel, with the number of those from each clan who returned from exile: Parosh - 2,172; Shephatiah - 372; Arah - 652; Pahath Moab (descendants of Jeshua and Joab) - 2,818; Elam - 1,254; Zattu - 845; Zaccai - 760; Binnui - 648; Bebai - 628; Azgad - 2,322; Adonikam - 667; Bigvai - 2,067; Adin - 655; Ater (also called Hezekiah) - 98; Hashum - 328; Bezai - 324; Hariph - 112; Gibeon - 95

9. షెఫట్య వంశస్థులు మూడువందల డెబ్బది యిద్దరును

9. (SEE 7:8)

10. ఆరహు వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యిద్దరును

10. (SEE 7:8)

11. యేషూవ యోవాబు సంబంధు లైన పహత్మోయాబు వంశస్థులు రెండువేల ఎనిమిదివందల పదునెనిమిదిమందియు

11. (SEE 7:8)

12. ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును.

12. (SEE 7:8)

13. జత్తూవంశస్థులు ఎనిమిది వందల నలువది యయిదుగురును

13. (SEE 7:8)

14. జక్కయి వంశస్థులు ఏడువందల అరువది మందియు

14. (SEE 7:8)

15. బిన్నూయి వంశస్థులుఆరువందల నలువది యెనమండుగురును

15. (SEE 7:8)

16. బేబై వంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది యెనమండుగురును

16. (SEE 7:8)

17. అజ్గాదు వంశస్థులు రెండువేల మూడువందల ఇరువది యిద్దరును

17. (SEE 7:8)

18. అదోనీకాము వంశస్థులు ఆరువందల అరువది యేడుగురును

18. (SEE 7:8)

19. బిగ్వయి వంశస్థులు రెండు వేల అరువది యేడుగురును

19. (SEE 7:8)

20. అదీను వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును

20. (SEE 7:8)

21. హిజ్కియా బంధువుడైన ఆటేరు వంశస్థులు తొంబది యెనమండు గురును

21. (SEE 7:8)

22. హాషుము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది యెనమండుగురును

22. (SEE 7:8)

23. జేజయి వంశస్థులు మూడువందల ఇరువదినలుగురును

23. (SEE 7:8)

24. హారీపు వంశస్థులు నూటపండ్రెండు గురును

24. (SEE 7:8)

25. గిబియోను వంశస్థులు తొంబది యయిదు గురును

25. (SEE 7:8)

26. బేత్లెహేము నెటోపావారు నూట ఎనుబది యెనమండు గురును

26. People whose ancestors had lived in the following towns also returned: Bethlehem and Netophah - 188; Anathoth - 128; Beth Azmaveth - 42; Kiriath Jearim, Chephirah, and Beeroth - 743; Ramah and Geba - 621; Michmash - 122; Bethel and Ai - 123; The other Nebo - 52; The other Elam - 1,254; Harim - 320; Jericho - 345; Lod, Hadid, and Ono - 721; Senaah - 3,930

27. అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెనమండు గురు

27. (SEE 7:26)

28. బేతజ్మావెతువారు నలువది యిద్దరును

28. (SEE 7:26)

29. కిర్యత్యారీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు ఏడువందల నలువది ముగ్గురును

29. (SEE 7:26)

30. రామా గెబలవారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును

30. (SEE 7:26)

31. మిక్మషువారు నూట ఇరువది యిద్దరును

31. (SEE 7:26)

32. బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగ్గురును

32. (SEE 7:26)

33. రెండవ నెబోవారు ఏబది యిద్దరును

33. (SEE 7:26)

34. రెండవ ఏలాము వారు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును

34. (SEE 7:26)

35. హారిము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది మందియు

35. (SEE 7:26)

36. యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలువది యయిదుగురును

36. (SEE 7:26)

37. లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల ఇరువది యొకరును

37. (SEE 7:26)

38. సెనాయా వంశస్థులు మూడువేల తొమ్మిది వందల ముప్పది మందియు

38. (SEE 7:26)

39. యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశస్థులు తొమ్మిదివందల డెబ్బది ముగ్గురును

39. This is the list of the priestly clans that returned from exile: Jedaiah (descendants of Jeshua) - 973; Immer - 1,052; Pashhur - 1,247; Harim - 1,017

40. ఇమ్మేరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని ఏబది యిద్దరును

40. (SEE 7:39)

41. పషూరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల నలువది యేడుగురును

41. (SEE 7:39)

42. హారిము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని పదు నేడుగురును

42. (SEE 7:39)

43. లేవీయులైన యేషూవ హోదవ్యా కద్మీయేలు అనువారి వంశస్థులు డెబ్బది నలుగురును

43. Clans of Levites who returned from exile: Jeshua and Kadmiel (descendants of Hodaviah) - 74; Temple musicians (descendants of Asaph) - 148; Temple guards (descendants of Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita, and Shobai) - 138

44. గాయకు లైన ఆసాపు వంశస్థులు నూట నలువది యెనమండుగురును

44. (SEE 7:43)

45. ద్వారపాలకులైన షల్లూము వంశస్థులు అటేరు వంశస్థులు టల్మోను వంశస్థులు అక్కూబు వంశస్థులు హటీటా వంశస్థులు షోబయి వంశస్థులు నూట ముప్పది యెనమండు గురును

45. (SEE 7:43)

46. నెతీనీయులైన జీహా వంశస్థులు హశూపా వంశస్థులు టబ్బాయోతు వంశస్థులు

46. Clans of Temple workers who returned from exile: Ziha, Hasupha, Tabbaoth, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Giddel, Gahar, Reaiah, Rezin, Nekoda, Gazzam, Uzza, Paseah, Besai, Meunim, Nephushesim, Bakbuk, Hakupha, Harhur, Bazlith, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Temah, Neziah, and Hatipha.

47. కేరోసు వంశస్థులు సీయహా వంశస్థులు పాదోను వంశస్థులు

47. (SEE 7:46)

48. లెబానా వంశస్థులు హగాబా వంశస్థులు షల్మయి వంశస్థులు

48. (SEE 7:46)

49. హానాను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు గహరు వంశస్థులు

49. (SEE 7:46)

50. రెవాయ వంశస్థులు రెజీను వంశస్థులు నెకోదా వంశస్థులు

50. (SEE 7:46)

51. గజ్జాము వంశస్థులు ఉజ్జా వంశస్థులు పాసెయ వంశస్థులు

51. (SEE 7:46)

52. బేసాయి వంశస్థులు మెహూనీము వంశస్థులు నెపూషేసీము వంశస్థులు.

52. (SEE 7:46)

53. బక్బూకు వంశస్థులు హకూపా వంశస్థులు హర్హూరు వంశస్థులు

53. (SEE 7:46)

54. బజ్లీతు వంశస్థులు మెహీదా వంశస్థులు హర్షా వంశస్థులు

54. (SEE 7:46)

55. బర్కోసు వంశస్థులు సీసెరా వంశస్థులు తెమహు వంశస్థులు నెజీయహు వంశస్థులు హటీపా వంశస్థులు

55. (SEE 7:46)

56. సొలొమాెెను దాసుల వంశస్థులు సొటయి వంశస్థులు

56. (SEE 7:46)

57. సోపెరెతు వంశస్థులు పెరూదా వంశస్థులు

57. Clans of Solomon's servants who returned from exile: Sotai, Sophereth, Perida, Jaalah, Darkon, Giddel, Shephatiah, Hattil, Pochereth Hazzebaim, and Amon.

58. యహలా వంశస్థులు దర్కోను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు

58. (SEE 7:57)

59. షెఫట్య వంశస్థులు హట్టీలు వంశస్థులు జెబాయీయుల సంబంధమైన పొకెరెతు వంశస్థులు ఆమోను వంశస్థులు.

59. (SEE 7:57)

60. ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశస్థులును మూడువందల తొంబది యిద్దరు.

60. The total number of descendants of the Temple workers and of Solomon's servants who returned from exile was 392.

61. తేల్మెలహు తేల్హర్షా కెరూబు అదోను ఇమ్మేరు మొద లైన స్థలములనుండి వచ్చినవారు తాము ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి పేరులైనను తమ వంశావళి పత్రికయైనను కనుపరచలేకపోయిరి.

61. There were 642 belonging to the clans of Delaiah, Tobiah, and Nekoda who returned from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Cherub, Addon, and Immer; but they could not prove that they were descendants of Israelites.

62. వారెవరనగా దెలాయ్యా వంశస్థులు టోబీయా వంశస్థులు నెరోదా వంశస్థులు వీరు ఆరువందల నలువది యిద్దరు

62. (SEE 7:61)

63. హబాయ్యా వంశస్థులు హక్కోజు వంశస్థులు బర్జిల్లయి వంశస్థులు, అనగా గిలాదీయులైన బర్జిల్లయి కుమార్తెలలో ఒకతెను పెండ్లి చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బర్జిల్లయి వంశస్థులును యాజక సంతానులు.

63. The following priestly clans could find no record to prove their ancestry: Hobaiah, Hakkoz, and Barzillai. (The ancestor of the priestly clan of Barzillai had married a woman from the clan of Barzillai of Gilead and taken the name of his father-in-law's clan.) Since they were unable to prove who their ancestors were, they were not accepted as priests.

64. వీరి వంశా వళులనుబట్టి యెంచబడినవారిలో వారి పద్దు పుస్తకమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవిత్రు లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి.

64. (SEE 7:63)

65. కాగా అధికారిఊరీము తుమీ్మము అనువాటిని ధరించు కొని ఒక యాజకుడు ఏర్పడువరకు అతి పరిశుద్ధవస్తువులను మీరు తినకూడదని వారితో చెప్పెను.

65. The Jewish governor told them that they could not eat the food offered to God until there was a priest who could use the Urim and Thummim.

66. సమాజకులందరును నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది.

66. Total number of exiles who returned - 42,360.; Their male and female servants - 7,337; Male and female musicians - 245; Horses - 736; Mules - 245; Camels - 435; Donkeys - 6,720

67. వీరు గాక వీరి పని వారును పనికత్తెలును ఏడు వేల మూడు వందల ముప్పది యేడుగురును, గాయకులలో స్త్రీ పురు షులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి.

67. (SEE 7:66)

68. వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముప్పది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు రెండువందల నలువది యయిదును

68. (SEE 7:66)

69. వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు వేల ఏడువందల ఇరువదియునై యుండెను.

69. (SEE 7:66)

70. పెద్దలలో ప్రధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహా యము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళ్లెములను ఏడువందల ముప్పది యాజక వస్త్రములను వేసి యిచ్చెను.

70. Many of the people contributed to help pay the cost of restoring the Temple: The governor: 270 ounces of gold & 50 ceremonial bowls & 530 robes for priests; Heads of clans: 337 pounds of gold & 3,215 pounds of silver; The rest of the people: 337 pounds of gold & 2,923 pounds of silver & 67 robes for priests

71. మరియు పెద్దలలో ప్రధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తుల ముల వెండిని వేసిరి.

71. (SEE 7:70)

72. మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల నలువది లక్షల తుల ముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వస్త్రములను ఇచ్చిరి.

72. (SEE 7:70)

73. అప్పుడు యాజకులు లేవీయులు ద్వారపాలకులు గాయ కులు జనులలో కొందరును, నెతీనీయులు ఇశ్రాయేలీయు లందరును, తమ పట్టణములయందు నివాసము చేసిరి.

73. The priests, the Levites, the Temple guards, the musicians, many of the ordinary people, the Temple workers---all the people of Israel---settled in the towns and cities of Judah.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నగరం హనన్యాకు కట్టుబడి ఉంది. (1-4) 
గోడ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, నెహెమ్యా పెర్షియన్ కోర్టుకు తిరిగి వచ్చాడు. తదనంతరం, అతను తాజా ఆదేశంతో జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చాడు. సమాజం యొక్క భద్రత తమను మరియు వారి కుటుంబాలను తప్పు నుండి రక్షించుకోవడంలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదట తిరిగి వచ్చిన వారి నమోదు. (5-73)
దేవునిచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఒక నగరం యొక్క భద్రత, దాని కోటల కంటే దాని నివాసులపైనే ఎక్కువగా ఉంటుందని నెహెమ్యా గుర్తించాడు. ప్రతి సానుకూల ఆశీర్వాదం మరియు చర్య ఉన్నత మూలం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. జ్ఞానం మరియు దయ దేవుని నుండి వెలువడతాయి; అన్ని అతని నుండి ఉద్భవించాయి, అందువలన, అతనికి అన్ని ఆపాదించబడాలి. మానవ జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన చర్యలు దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క మార్గదర్శకత్వానికి ఆపాదించబడాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని నుండి దూరమైన వారికి దుఃఖం కలుగుతుంది, ప్రస్తుత ప్రపంచంతో ఆకర్షితులవుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమను మరియు వారి వనరులను అతని సేవ మరియు గౌరవానికి అంకితం చేసేవారు ఆనందాన్ని పొందుతారు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |