Nehemiah - నెహెమ్యా 7 | View All

1. నేను ప్రాకారమును కట్టి తలుపులు నిలిపి, ద్వార పాలకులను గాయకులను లేవీయులను నియమించిన పిమ్మట

1. The wall had been rebuilt. I had put up the gates at the main entrances to the city. Those who guarded the gates were appointed to their positions. So were the singers and Levites.

2. నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హనన్యాకును యెరూషలేముపైన అధి కారము ఇచ్చితిని. హనన్యా నమ్మకమైన మనుష్యుడు, అందరికంటె ఎక్కువగా దేవునియెదుట భయభక్తులు గలవాడు.

2. I put my brother Hanani in charge of Jerusalem. Hananiah helped him. Hananiah was commander of the fort that was by the temple. Hanani was an honest man. He had more respect for God than most people do.

3. అప్పుడు నేనుబాగుగా ప్రొద్దెక్కు వరకు యెరూషలేముయొక్క గుమ్మముల తలుపులు తియ్యకూడదు;మరియు జనులు దగ్గర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ్డగడియలు వాటికి వేయవలెననియు, ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురస్థు లందరు తమ తమ కావలి వంతులనుబట్టి తమ యిండ్లకు ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెప్పితిని.

3. I said to Hanani and Hananiah, 'Don't open the gates of Jerusalem until the hottest time of the day. Tell the men who guard the gates to shut them before they go off duty. Make sure they lock them up tight. Also appoint as guards some people who live in Jerusalem. Station some of them at their appointed places. Station others near their own homes.'

4. అప్పటిలో ఆ పట్టణము మిగుల విశాలముగాను పెద్దదిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు కొద్దిగా ఉండిరి, యిండ్లు ఇంక కట్టబడలేదు.

4. Jerusalem was large. It had a lot of room. But only a few people lived there. The houses hadn't been rebuilt yet.

5. జనసంఖ్యచేయునట్లు నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుట్టింపగా, ప్రధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూర్చితిని. అంతలో ముందు వచ్చినవారినిగూర్చిన వంశావళి గ్రంథము నాకు కనబడెను, అందులో వ్రాయబడిన వంశావళులు ఇవి.

5. So my God stirred me up to gather the people together. He also told me to gather the nobles and officials together with them. He wanted me to list them by families. I found the family history of those who had been the first to return. Here is what I found written in it.

6. జెరుబ్బాబెలు యేషూవ నెహెమ్యా అజర్యా రయమ్యా నహమానీ మొర్దెకై బిల్షాను మిస్పెరేతు బిగ్వయి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకద్నెజరుచేత చెరలోనికి కొనిపోబడి

6. Nebuchadnezzar had taken many Jews away from the land of Judah. He had forced them to go to Babylonia as prisoners. Now they returned to Jerusalem and Judah. All of them went back to their own towns. Nebuchadnezzar was king of Babylonia.

7. తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదాదేశమునకును తమ తమ పట్టణములకు వచ్చినవారు వీరే. ఇశ్రాయేలీయులయొక్క జనసంఖ్య యిదే.

7. The leaders of the Jews included Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah and Nahamani. They also included Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum and Baanah. Here is a list of the men of Israel who returned home.

8. అది ఏలాగనగా పరోషువంశస్థులు రెండువేల నూట డెబ్బదియిద్దరును

8. There were 2,172 from the family line of Parosh.

9. షెఫట్య వంశస్థులు మూడువందల డెబ్బది యిద్దరును

9. There were 372 from Shephatiah.

10. ఆరహు వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యిద్దరును

10. There were 652 from Arah.

11. యేషూవ యోవాబు సంబంధు లైన పహత్మోయాబు వంశస్థులు రెండువేల ఎనిమిదివందల పదునెనిమిదిమందియు

11. There were 2,818 from Pahath-Moab through the family line of Jeshua and Joab.

12. ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును.

12. There were 1,254 from Elam.

13. జత్తూవంశస్థులు ఎనిమిది వందల నలువది యయిదుగురును

13. There were 845 from Zattu.

14. జక్కయి వంశస్థులు ఏడువందల అరువది మందియు

14. There were 760 from Zaccai.

15. బిన్నూయి వంశస్థులుఆరువందల నలువది యెనమండుగురును

15. There were 648 from Binnui.

16. బేబై వంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది యెనమండుగురును

16. There were 628 from Bebai.

17. అజ్గాదు వంశస్థులు రెండువేల మూడువందల ఇరువది యిద్దరును

17. There were 2,322 from Azgad.

18. అదోనీకాము వంశస్థులు ఆరువందల అరువది యేడుగురును

18. There were 667 from Adonikam.

19. బిగ్వయి వంశస్థులు రెండు వేల అరువది యేడుగురును

19. There were 2,067 from Bigvai.

20. అదీను వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును

20. There were 655 from Adin.

21. హిజ్కియా బంధువుడైన ఆటేరు వంశస్థులు తొంబది యెనమండు గురును

21. There were 98 from Ater through the family line of Hezekiah.

22. హాషుము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది యెనమండుగురును

22. There were 328 from Hashum.

23. జేజయి వంశస్థులు మూడువందల ఇరువదినలుగురును

23. There were 324 from Bezai.

24. హారీపు వంశస్థులు నూటపండ్రెండు గురును

24. There were 112 from Hariph.

25. గిబియోను వంశస్థులు తొంబది యయిదు గురును

25. There were 95 from Gibeon.

26. బేత్లెహేము నెటోపావారు నూట ఎనుబది యెనమండు గురును

26. There were 188 from the men of Bethlehem and Netophah.

27. అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెనమండు గురు

27. There were 128 from Anathoth.

28. బేతజ్మావెతువారు నలువది యిద్దరును

28. There were 42 from Beth Azmaveth.

29. కిర్యత్యారీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు ఏడువందల నలువది ముగ్గురును

29. There were 743 from Kiriath Jearim, Kephirah and Beeroth.

30. రామా గెబలవారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును

30. There were 621 from Ramah and Geba.

31. మిక్మషువారు నూట ఇరువది యిద్దరును

31. There were 122 from Micmash.

32. బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగ్గురును

32. There were 123 from Bethel and Ai.

33. రెండవ నెబోవారు ఏబది యిద్దరును

33. There were 52 from Nebo.

34. రెండవ ఏలాము వారు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును

34. There were 1,254 from the other Elam.

35. హారిము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది మందియు

35. There were 320 from Harim.

36. యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలువది యయిదుగురును

36. There were 345 from Jericho.

37. లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల ఇరువది యొకరును

37. There were 721 from Lod, Hadid and Ono.

38. సెనాయా వంశస్థులు మూడువేల తొమ్మిది వందల ముప్పది మందియు

38. There were 3,930 from Senaah.

39. యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశస్థులు తొమ్మిదివందల డెబ్బది ముగ్గురును

39. Here is a list of the priests. There were 973 from the family line of Jedaiah through the line of Jeshua.

40. ఇమ్మేరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని ఏబది యిద్దరును

40. There were 1,052 from Immer.

41. పషూరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల నలువది యేడుగురును

41. There were 1,247 from Pashhur.

42. హారిము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని పదు నేడుగురును

42. There were 1,017 from Harim.

43. లేవీయులైన యేషూవ హోదవ్యా కద్మీయేలు అనువారి వంశస్థులు డెబ్బది నలుగురును

43. The Levites belonged to the family line of Jeshua through Kadmiel through the line of Hodaviah. The total number of men was 74.

44. గాయకు లైన ఆసాపు వంశస్థులు నూట నలువది యెనమండుగురును

44. The singers belonged to the family line of Asaph. The total number of men was 148.

45. ద్వారపాలకులైన షల్లూము వంశస్థులు అటేరు వంశస్థులు టల్మోను వంశస్థులు అక్కూబు వంశస్థులు హటీటా వంశస్థులు షోబయి వంశస్థులు నూట ముప్పది యెనమండు గురును

45. The men who guarded the temple gates belonged to the family lines of Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita and Shobai. The total number of men was 138.

46. నెతీనీయులైన జీహా వంశస్థులు హశూపా వంశస్థులు టబ్బాయోతు వంశస్థులు

46. Here is a list of the members of the family lines of the temple servants. Ziha, Hasupha, Tabbaoth,

47. కేరోసు వంశస్థులు సీయహా వంశస్థులు పాదోను వంశస్థులు

47. Keros, Sia, Padon,

48. లెబానా వంశస్థులు హగాబా వంశస్థులు షల్మయి వంశస్థులు

48. Lebana, Hagaba, Shalmai,

49. హానాను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు గహరు వంశస్థులు

49. Hanan, Giddel, Gahar,

50. రెవాయ వంశస్థులు రెజీను వంశస్థులు నెకోదా వంశస్థులు

50. Reaiah, Rezin, Nekoda,

51. గజ్జాము వంశస్థులు ఉజ్జా వంశస్థులు పాసెయ వంశస్థులు

51. Gazzam, Uzza, Paseah,

52. బేసాయి వంశస్థులు మెహూనీము వంశస్థులు నెపూషేసీము వంశస్థులు.

52. Besai, Meunim, Nephussim,

53. బక్బూకు వంశస్థులు హకూపా వంశస్థులు హర్హూరు వంశస్థులు

53. Bakbuk, Hakupha, Harhur,

54. బజ్లీతు వంశస్థులు మెహీదా వంశస్థులు హర్షా వంశస్థులు

54. Bazluth, Mehida, Harsha,

55. బర్కోసు వంశస్థులు సీసెరా వంశస్థులు తెమహు వంశస్థులు నెజీయహు వంశస్థులు హటీపా వంశస్థులు

55. Barkos, Sisera, Temah,

56. సొలొమాెెను దాసుల వంశస్థులు సొటయి వంశస్థులు

56. Neziah, Hatipha

57. సోపెరెతు వంశస్థులు పెరూదా వంశస్థులు

57. Here is a list of the members of the family lines of the servants of Solomon. Sotai, Sophereth, Perida,

58. యహలా వంశస్థులు దర్కోను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు

58. Jaala, Darkon, Giddel,

59. షెఫట్య వంశస్థులు హట్టీలు వంశస్థులు జెబాయీయుల సంబంధమైన పొకెరెతు వంశస్థులు ఆమోను వంశస్థులు.

59. Shephatiah, Hattil, Pokereth-Hazzebaim, Amon

60. ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశస్థులును మూడువందల తొంబది యిద్దరు.

60. The total number of the members of the family lines of the temple servants and the servants of Solomon was 392.

61. తేల్మెలహు తేల్హర్షా కెరూబు అదోను ఇమ్మేరు మొద లైన స్థలములనుండి వచ్చినవారు తాము ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి పేరులైనను తమ వంశావళి పత్రికయైనను కనుపరచలేకపోయిరి.

61. Many people came up to Judah from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Addon and Immer. But they weren't able to prove that their families belonged to the people of Israel.

62. వారెవరనగా దెలాయ్యా వంశస్థులు టోబీయా వంశస్థులు నెరోదా వంశస్థులు వీరు ఆరువందల నలువది యిద్దరు

62. There were 642 of them from the family lines of Delaiah, Tobiah and Nekoda.

63. హబాయ్యా వంశస్థులు హక్కోజు వంశస్థులు బర్జిల్లయి వంశస్థులు, అనగా గిలాదీయులైన బర్జిల్లయి కుమార్తెలలో ఒకతెను పెండ్లి చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బర్జిల్లయి వంశస్థులును యాజక సంతానులు.

63. Here is a list of the members of the family lines of the priests. They were Hobaiah, Hakkoz and Barzillai. Barzillai had married a daughter of Barzillai from Gilead. So he was also called Barzillai.

64. వీరి వంశా వళులనుబట్టి యెంచబడినవారిలో వారి పద్దు పుస్తకమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవిత్రు లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి.

64. The priests looked for their family records. But they couldn't find them. So they weren't able to serve as priests. They weren't 'clean.'

65. కాగా అధికారిఊరీము తుమీ్మము అనువాటిని ధరించు కొని ఒక యాజకుడు ఏర్పడువరకు అతి పరిశుద్ధవస్తువులను మీరు తినకూడదని వారితో చెప్పెను.

65. The governor gave them an order. He told them not to eat any of the most sacred food. They had to wait until there was a priest who could use the Urim and Thummim to get decisions from the Lord.

66. సమాజకులందరును నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది.

66. The total number of the entire group that returned was 42,360.

67. వీరు గాక వీరి పని వారును పనికత్తెలును ఏడు వేల మూడు వందల ముప్పది యేడుగురును, గాయకులలో స్త్రీ పురు షులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి.

67. That didn't include their 7,337 male and female slaves. There were also 245 male and female singers.

68. వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముప్పది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు రెండువందల నలువది యయిదును

68. And there were 736 horses, 245 mules,

69. వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు వేల ఏడువందల ఇరువదియునై యుండెను.

69. 435 camels and 6,720 donkeys.

70. పెద్దలలో ప్రధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహా యము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళ్లెములను ఏడువందల ముప్పది యాజక వస్త్రములను వేసి యిచ్చెను.

70. Some of the family leaders helped pay for the work. The governor gave 19 pounds of gold to be added to the temple treasure. He also gave 50 bowls and 530 sets of clothes for the priests.

71. మరియు పెద్దలలో ప్రధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తుల ముల వెండిని వేసిరి.

71. Some of the family leaders gave 375 pounds of gold for the work. They also gave one and a third tons of silver. All of that was added to the temple treasure.

72. మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల నలువది లక్షల తుల ముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వస్త్రములను ఇచ్చిరి.

72. The rest of the people gave a total of 375 pounds of gold and one and a fourth tons of silver. They also gave 67 sets of clothes for the priests.

73. అప్పుడు యాజకులు లేవీయులు ద్వారపాలకులు గాయ కులు జనులలో కొందరును, నెతీనీయులు ఇశ్రాయేలీయు లందరును, తమ పట్టణములయందు నివాసము చేసిరి.

73. The priests and Levites settled down in their own towns. So did the singers, the temple servants and the men who guarded the gates. The rest of the people of Israel also settled in their own towns. The people of Israel had settled down in their towns. In the seventh month,Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నగరం హనన్యాకు కట్టుబడి ఉంది. (1-4) 
గోడ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, నెహెమ్యా పెర్షియన్ కోర్టుకు తిరిగి వచ్చాడు. తదనంతరం, అతను తాజా ఆదేశంతో జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చాడు. సమాజం యొక్క భద్రత తమను మరియు వారి కుటుంబాలను తప్పు నుండి రక్షించుకోవడంలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదట తిరిగి వచ్చిన వారి నమోదు. (5-73)
దేవునిచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఒక నగరం యొక్క భద్రత, దాని కోటల కంటే దాని నివాసులపైనే ఎక్కువగా ఉంటుందని నెహెమ్యా గుర్తించాడు. ప్రతి సానుకూల ఆశీర్వాదం మరియు చర్య ఉన్నత మూలం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. జ్ఞానం మరియు దయ దేవుని నుండి వెలువడతాయి; అన్ని అతని నుండి ఉద్భవించాయి, అందువలన, అతనికి అన్ని ఆపాదించబడాలి. మానవ జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన చర్యలు దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క మార్గదర్శకత్వానికి ఆపాదించబడాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని నుండి దూరమైన వారికి దుఃఖం కలుగుతుంది, ప్రస్తుత ప్రపంచంతో ఆకర్షితులవుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమను మరియు వారి వనరులను అతని సేవ మరియు గౌరవానికి అంకితం చేసేవారు ఆనందాన్ని పొందుతారు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |