Nehemiah - నెహెమ్యా 7 | View All

1. నేను ప్రాకారమును కట్టి తలుపులు నిలిపి, ద్వార పాలకులను గాయకులను లేవీయులను నియమించిన పిమ్మట

1. Now when the wall was builded, I hanged on the doores also, and the porters, singers, and Leuites, were appoynted:

2. నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హనన్యాకును యెరూషలేముపైన అధి కారము ఇచ్చితిని. హనన్యా నమ్మకమైన మనుష్యుడు, అందరికంటె ఎక్కువగా దేవునియెదుట భయభక్తులు గలవాడు.

2. And I commaunded my brother Hanani, and Hanania the ruler of the castle at Hierusalem, (for he was a faithfull man, and feared God more then did many other)

3. అప్పుడు నేనుబాగుగా ప్రొద్దెక్కు వరకు యెరూషలేముయొక్క గుమ్మముల తలుపులు తియ్యకూడదు;మరియు జనులు దగ్గర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ్డగడియలు వాటికి వేయవలెననియు, ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురస్థు లందరు తమ తమ కావలి వంతులనుబట్టి తమ యిండ్లకు ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెప్పితిని.

3. And saide vnto them: Let not the gates of Hierusalem be opened vntil the sunne be whot: and while they stand by, let them shut the doores & barre them. And we appoynted certaine citezins of Hierusalem to be watchmen, euery one to keepe his watch, and euery one to be ouer against his house.

4. అప్పటిలో ఆ పట్టణము మిగుల విశాలముగాను పెద్దదిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు కొద్దిగా ఉండిరి, యిండ్లు ఇంక కట్టబడలేదు.

4. As for the citie, it was large of roome, and great, but the people were fewe therein, and the houses were not builded.

5. జనసంఖ్యచేయునట్లు నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుట్టింపగా, ప్రధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూర్చితిని. అంతలో ముందు వచ్చినవారినిగూర్చిన వంశావళి గ్రంథము నాకు కనబడెను, అందులో వ్రాయబడిన వంశావళులు ఇవి.

5. And God gaue me in myne heart that I gathered together the principal men, and the officers, & the people, to number them: and I founde a register of the number of them which came vp before, and founde written therein,

6. జెరుబ్బాబెలు యేషూవ నెహెమ్యా అజర్యా రయమ్యా నహమానీ మొర్దెకై బిల్షాను మిస్పెరేతు బిగ్వయి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకద్నెజరుచేత చెరలోనికి కొనిపోబడి

6. These are the sonnes of the lande that went vp from the captiuitie that was caried away, whom Nabuchodonosor the king of Babylon had brought away, and came againe to Hierusalem and Iuda, euery one vnto his citie.

7. తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదాదేశమునకును తమ తమ పట్టణములకు వచ్చినవారు వీరే. ఇశ్రాయేలీయులయొక్క జనసంఖ్య యిదే.

7. They which came with Zorobabel are these: Iesua, Nehemia, Asariah, Raamia, Nahamani, Mardochee, Belsan, Mesperath, Beguai, Nahum, and Baanah. This is the number of the men of the people of Israel:

8. అది ఏలాగనగా పరోషువంశస్థులు రెండువేల నూట డెబ్బదియిద్దరును

8. The children of Pharaos, were two thousand an hundred seuentie and two.

9. షెఫట్య వంశస్థులు మూడువందల డెబ్బది యిద్దరును

9. The children of Saphatia, three hundred seuentie and two.

10. ఆరహు వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యిద్దరును

10. The children of Arah, sixe hundred fiftie and two.

11. యేషూవ యోవాబు సంబంధు లైన పహత్మోయాబు వంశస్థులు రెండువేల ఎనిమిదివందల పదునెనిమిదిమందియు

11. The children of the captayne of Moab among the children of Iesua & Ioab, two thousand eyght hundred and eighteene.

12. ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును.

12. The children of Elam, a thousand two hundred fiftie and foure.

13. జత్తూవంశస్థులు ఎనిమిది వందల నలువది యయిదుగురును

13. The children of Zathua, eyght hundred fouretie and fiue.

14. జక్కయి వంశస్థులు ఏడువందల అరువది మందియు

14. The children of Zachai, seuen hundred and threescore.

15. బిన్నూయి వంశస్థులుఆరువందల నలువది యెనమండుగురును

15. The children of Bannui, sixe hundred fouretie and eyght.

16. బేబై వంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది యెనమండుగురును

16. The children of Bebai, sixe hundred twentie and eyght.

17. అజ్గాదు వంశస్థులు రెండువేల మూడువందల ఇరువది యిద్దరును

17. The children of Asgad, two thousand three hundred twentie and two.

18. అదోనీకాము వంశస్థులు ఆరువందల అరువది యేడుగురును

18. The children of Adonicam, sixe hundred threescore and seuen.

19. బిగ్వయి వంశస్థులు రెండు వేల అరువది యేడుగురును

19. The children of Beguai, two thousand threescore and seuen.

20. అదీను వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును

20. The children of Adin, sixe hundred fiftie and fiue.

21. హిజ్కియా బంధువుడైన ఆటేరు వంశస్థులు తొంబది యెనమండు గురును

21. The children of Ater of Hezekia, ninetie and eyght.

22. హాషుము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది యెనమండుగురును

22. The children of Hasem, three hundred twentie and eyght.

23. జేజయి వంశస్థులు మూడువందల ఇరువదినలుగురును

23. The children of Bezai, three hundred twentie and foure.

24. హారీపు వంశస్థులు నూటపండ్రెండు గురును

24. The children of Hariph, an hundred and twelue.

25. గిబియోను వంశస్థులు తొంబది యయిదు గురును

25. The children of Gibeon, ninetie and fiue.

26. బేత్లెహేము నెటోపావారు నూట ఎనుబది యెనమండు గురును

26. The men of Bethlehem and Nethophah, an hundred fourescore and eyght.

27. అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెనమండు గురు

27. The men of Anathoth, an hundred twentie and eyght.

28. బేతజ్మావెతువారు నలువది యిద్దరును

28. The men of Bethasmaueth, fouretie and two.

29. కిర్యత్యారీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు ఏడువందల నలువది ముగ్గురును

29. The men of Kariathiarim, Cephira, and Beeroth, seuen hundred fouretie and three.

30. రామా గెబలవారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును

30. The men of Ramah and Geba, sixe hundred twentie and one.

31. మిక్మషువారు నూట ఇరువది యిద్దరును

31. The men of Michmas, an hundred twentie and two.

32. బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగ్గురును

32. The men of Bethel and Ai, an hundred twentie and three.

33. రెండవ నెబోవారు ఏబది యిద్దరును

33. The men of the other Nebo, fiftie and two.

34. రెండవ ఏలాము వారు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును

34. The childre of the other Elam, a thousand two hundred fiftie and foure.

35. హారిము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది మందియు

35. The children of Harim, three hundred and twentie.

36. యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలువది యయిదుగురును

36. The children of Iericho, three hundred fourtie and fiue.

37. లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల ఇరువది యొకరును

37. The children of Lodhadid and Ono, seuen hundred twentie and one.

38. సెనాయా వంశస్థులు మూడువేల తొమ్మిది వందల ముప్పది మందియు

38. The children of Senaa, three thousand nine hundred and thirtie.

39. యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశస్థులు తొమ్మిదివందల డెబ్బది ముగ్గురును

39. The priestes: The children of Iedaia, of the house of Iesua, nine hundred seuentie and three.

40. ఇమ్మేరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని ఏబది యిద్దరును

40. The children of Immer, a thousand fiftie and two.

41. పషూరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల నలువది యేడుగురును

41. The children of Phashur, a thousand two hundred fourtie and seuen.

42. హారిము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని పదు నేడుగురును

42. The children of Harim, a thousand and seuenteene.

43. లేవీయులైన యేషూవ హోదవ్యా కద్మీయేలు అనువారి వంశస్థులు డెబ్బది నలుగురును

43. The Leuites: The children of Iesua of Cadmiel and of the children of Hodiiah, seuentie and foure.

44. గాయకు లైన ఆసాపు వంశస్థులు నూట నలువది యెనమండుగురును

44. The singers: The children of Asaph, an hundred fourtie and eyght.

45. ద్వారపాలకులైన షల్లూము వంశస్థులు అటేరు వంశస్థులు టల్మోను వంశస్థులు అక్కూబు వంశస్థులు హటీటా వంశస్థులు షోబయి వంశస్థులు నూట ముప్పది యెనమండు గురును

45. The porters: The childre of Sallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Accub, the children of Hatita, the children of Sobai, [altogether] an hundred thirtie & eyght.

46. నెతీనీయులైన జీహా వంశస్థులు హశూపా వంశస్థులు టబ్బాయోతు వంశస్థులు

46. The Nethinims: The children of Siha, the children of Hasupha, the children of Tebbaoth,

47. కేరోసు వంశస్థులు సీయహా వంశస్థులు పాదోను వంశస్థులు

47. The children of Ceros, the children of Sia, the children of Phadon,

48. లెబానా వంశస్థులు హగాబా వంశస్థులు షల్మయి వంశస్థులు

48. The children of Lebanah, the children of Hagaba, the children of Salmai,

49. హానాను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు గహరు వంశస్థులు

49. The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gaher,

50. రెవాయ వంశస్థులు రెజీను వంశస్థులు నెకోదా వంశస్థులు

50. The children of Reaiah, the children of Resin, the children of Necodah,

51. గజ్జాము వంశస్థులు ఉజ్జా వంశస్థులు పాసెయ వంశస్థులు

51. The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phasea,

52. బేసాయి వంశస్థులు మెహూనీము వంశస్థులు నెపూషేసీము వంశస్థులు.

52. The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephussim,

53. బక్బూకు వంశస్థులు హకూపా వంశస్థులు హర్హూరు వంశస్థులు

53. The children of Bacbuc, the children of Hacupha, the children of Harhur,

54. బజ్లీతు వంశస్థులు మెహీదా వంశస్థులు హర్షా వంశస్థులు

54. The children of Baslith, the children of Mehida, the children of Harsa,

55. బర్కోసు వంశస్థులు సీసెరా వంశస్థులు తెమహు వంశస్థులు నెజీయహు వంశస్థులు హటీపా వంశస్థులు

55. The children of Barcos, the children of Sisera, the children of Thamah,

56. సొలొమాెెను దాసుల వంశస్థులు సొటయి వంశస్థులు

56. The children of Nesiah, the children of Hatipha,

57. సోపెరెతు వంశస్థులు పెరూదా వంశస్థులు

57. The childre of Solomons seruautes, the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Pharida,

58. యహలా వంశస్థులు దర్కోను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు

58. The children of Iaala, the children of Darcon, the children of Giddel,

59. షెఫట్య వంశస్థులు హట్టీలు వంశస్థులు జెబాయీయుల సంబంధమైన పొకెరెతు వంశస్థులు ఆమోను వంశస్థులు.

59. The children of Sephatiath, the childre of Hattil, the children of Phochereth of Sabaim, the children of Amon.

60. ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశస్థులును మూడువందల తొంబది యిద్దరు.

60. All these Nethinims and the children of Solomons seruauntes, were three hundred ninetie and two.

61. తేల్మెలహు తేల్హర్షా కెరూబు అదోను ఇమ్మేరు మొద లైన స్థలములనుండి వచ్చినవారు తాము ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి పేరులైనను తమ వంశావళి పత్రికయైనను కనుపరచలేకపోయిరి.

61. And these went vp also from Thelniela: Thelharsa, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their fathers house, nor their seede, and that they were of Israel.

62. వారెవరనగా దెలాయ్యా వంశస్థులు టోబీయా వంశస్థులు నెరోదా వంశస్థులు వీరు ఆరువందల నలువది యిద్దరు

62. The children of Dalaiah, the children of Tobia, and the children of Necoda, sixe hundred fourtie and two.

63. హబాయ్యా వంశస్థులు హక్కోజు వంశస్థులు బర్జిల్లయి వంశస్థులు, అనగా గిలాదీయులైన బర్జిల్లయి కుమార్తెలలో ఒకతెను పెండ్లి చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బర్జిల్లయి వంశస్థులును యాజక సంతానులు.

63. And of the priestes: the children of Habaiah, the children of Haccos, the childre of Barzillai, which toke one of ye daughters of Barzillai the Gileadice to wyfe, and was named after their name.

64. వీరి వంశా వళులనుబట్టి యెంచబడినవారిలో వారి పద్దు పుస్తకమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవిత్రు లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి.

64. These sought their writing in the register of their generation, but they were not founde: therfore they were put from the priesthood.

65. కాగా అధికారిఊరీము తుమీ్మము అనువాటిని ధరించు కొని ఒక యాజకుడు ఏర్పడువరకు అతి పరిశుద్ధవస్తువులను మీరు తినకూడదని వారితో చెప్పెను.

65. And Athirsatha saide vnto them that they shoulde not eate of the most holy, tyll there came vp a priest which should were Urim and Thunimim.

66. సమాజకులందరును నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది.

66. And so the whole congregation together, was fourtie and two thousande three hundred and threescore,

67. వీరు గాక వీరి పని వారును పనికత్తెలును ఏడు వేల మూడు వందల ముప్పది యేడుగురును, గాయకులలో స్త్రీ పురు షులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి.

67. Beside their seruauntes and maydens, of whom there were seuen thousand three hundred thirtie and seuen: And they had two hundred fourtie and fiue singing men and women.

68. వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముప్పది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు రెండువందల నలువది యయిదును

68. Their horses seuen hundred thirtie and sixe: and their Mules two hundred fourtie and fiue:

69. వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు వేల ఏడువందల ఇరువదియునై యుండెను.

69. The Camels foure hundred thirtie and fiue: sixe thousand seuen hundred and twentie Asses.

70. పెద్దలలో ప్రధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహా యము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళ్లెములను ఏడువందల ముప్పది యాజక వస్త్రములను వేసి యిచ్చెను.

70. And certaine of the auncient fathers gaue vnto the worke: Athirsatha gaue to the treasure a thousand peeces of golde, fiftie basons, fiue hundred and thirtie priestes garmentes.

71. మరియు పెద్దలలో ప్రధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తుల ముల వెండిని వేసిరి.

71. And some of the chiefe fathers gaue vnto the treasure of the worke, twentie thousand peeces of gold, & two thousand and two hundred pounde of siluer.

72. మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల నలువది లక్షల తుల ముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వస్త్రములను ఇచ్చిరి.

72. And the other people gaue twentie thousand peeces of golde, and two thousand pound of siluer, and threescore and seuen priestes garmentes.

73. అప్పుడు యాజకులు లేవీయులు ద్వారపాలకులు గాయ కులు జనులలో కొందరును, నెతీనీయులు ఇశ్రాయేలీయు లందరును, తమ పట్టణములయందు నివాసము చేసిరి.

73. And the priestes and Leuites, the porters, and the singers, and the other of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities: And whe the seuenth moneth came, the children of Israel were in their cities.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నగరం హనన్యాకు కట్టుబడి ఉంది. (1-4) 
గోడ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, నెహెమ్యా పెర్షియన్ కోర్టుకు తిరిగి వచ్చాడు. తదనంతరం, అతను తాజా ఆదేశంతో జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చాడు. సమాజం యొక్క భద్రత తమను మరియు వారి కుటుంబాలను తప్పు నుండి రక్షించుకోవడంలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదట తిరిగి వచ్చిన వారి నమోదు. (5-73)
దేవునిచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఒక నగరం యొక్క భద్రత, దాని కోటల కంటే దాని నివాసులపైనే ఎక్కువగా ఉంటుందని నెహెమ్యా గుర్తించాడు. ప్రతి సానుకూల ఆశీర్వాదం మరియు చర్య ఉన్నత మూలం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. జ్ఞానం మరియు దయ దేవుని నుండి వెలువడతాయి; అన్ని అతని నుండి ఉద్భవించాయి, అందువలన, అతనికి అన్ని ఆపాదించబడాలి. మానవ జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన చర్యలు దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క మార్గదర్శకత్వానికి ఆపాదించబడాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని నుండి దూరమైన వారికి దుఃఖం కలుగుతుంది, ప్రస్తుత ప్రపంచంతో ఆకర్షితులవుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమను మరియు వారి వనరులను అతని సేవ మరియు గౌరవానికి అంకితం చేసేవారు ఆనందాన్ని పొందుతారు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |