Nehemiah - నెహెమ్యా 7 | View All

1. నేను ప్రాకారమును కట్టి తలుపులు నిలిపి, ద్వార పాలకులను గాయకులను లేవీయులను నియమించిన పిమ్మట

1. എന്നാല് മതില് പണിതു തീര്ത്തു കതകുകള് വെക്കുകയും വാതില്കാവല്ക്കാരെയും സംഗീതക്കാരെയും ലേവ്യരെയും നിയമിക്കയും ചെയ്തശേഷം

2. నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హనన్యాకును యెరూషలేముపైన అధి కారము ఇచ్చితిని. హనన్యా నమ్మకమైన మనుష్యుడు, అందరికంటె ఎక్కువగా దేవునియెదుట భయభక్తులు గలవాడు.

2. ഞാന് എന്റെ സഹോദരനായ ഹനാനിയെയും കോട്ടയുടെ അധിപനായ ഹനന്യാവെയും യെരൂശലേമിന്നു അധിപതികളായി നിയമിച്ചു; ഇവന് പലരെക്കാളും വിശ്വസ്തനും ദൈവഭക്തനും ആയിരുന്നു.

3. అప్పుడు నేనుబాగుగా ప్రొద్దెక్కు వరకు యెరూషలేముయొక్క గుమ్మముల తలుపులు తియ్యకూడదు;మరియు జనులు దగ్గర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ్డగడియలు వాటికి వేయవలెననియు, ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురస్థు లందరు తమ తమ కావలి వంతులనుబట్టి తమ యిండ్లకు ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెప్పితిని.

3. ഞാന് അവരോടുവെയില് ഉറെക്കുന്നതുവരെ യെരൂശലേമിന്റെ വാതില് തുറക്കരുതു; നിങ്ങള് അരികെ നിലക്കുമ്പോള് തന്നേ കതകു അടെച്ചു അന്താഴം ഇടുവിക്കേണം; യെരൂശലേംനിവാസികളില്നിന്നു കാവല്ക്കാരെ നിയമിച്ചു ഔരോരുത്തനെ താന്താന്റെ കാവല്സ്ഥലത്തും താന്താന്റെ വീട്ടിന്നു നേരെയുമായി നിര്ത്തിക്കൊള്ളേണം എന്നു പറഞ്ഞു.

4. అప్పటిలో ఆ పట్టణము మిగుల విశాలముగాను పెద్దదిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు కొద్దిగా ఉండిరి, యిండ్లు ఇంక కట్టబడలేదు.

4. എന്നാല് പട്ടണം വിശാലമായതും വലിയതും അകത്തു ജനം കുറവും ആയിരുന്നു; വീടുകള് പണിതിരുന്നതുമില്ല.

5. జనసంఖ్యచేయునట్లు నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుట్టింపగా, ప్రధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూర్చితిని. అంతలో ముందు వచ్చినవారినిగూర్చిన వంశావళి గ్రంథము నాకు కనబడెను, అందులో వ్రాయబడిన వంశావళులు ఇవి.

5. വംശാവലിപ്രകാരം എണ്ണം നോക്കേണ്ടതിന്നു പ്രഭുക്കന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും ജനത്തെയും കൂട്ടിവരുത്തുവാന് എന്റെ ദൈവം എന്റെ മനസ്സില് തോന്നിച്ചു. എന്നാറെ ആദ്യം മടങ്ങിവന്നവരുടെ ഒരു വംശാവലിരേഖ എനിക്കു കണ്ടു കിട്ടി; അതില് എഴുതിക്കണ്ടതു എന്തെന്നാല്

6. జెరుబ్బాబెలు యేషూవ నెహెమ్యా అజర్యా రయమ్యా నహమానీ మొర్దెకై బిల్షాను మిస్పెరేతు బిగ్వయి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకద్నెజరుచేత చెరలోనికి కొనిపోబడి

6. ബാബേല്രാജാവായ നെബൂഖദ് നേസര് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ബദ്ധന്മാരുടെ പ്രവാസത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു യെരൂശലേമിലേക്കും യെഹൂദയിലേക്കും താന്താന്റെ പട്ടണത്തിലേക്കു മടങ്ങിവന്നവരായ ദേശനിവാസികള്

7. తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదాదేశమునకును తమ తమ పట్టణములకు వచ్చినవారు వీరే. ఇశ్రాయేలీయులయొక్క జనసంఖ్య యిదే.

7. ഇവര് സെരുബ്ബാബേല്, യേശുവ, നെഹെമ്യാവു; അസര്യ്യാവു, രയമ്യാവു, നഹമാനി, മൊര്ദ്ദെഖായി, ബില്ശാന് , മിസ്പേരെത്ത്, ബിഗ്വായി, നെഹൂം, ബയനാ എന്നിവരോടുകൂടെ മടങ്ങിവന്നു; യിസ്രായേല്ജനത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യയാവിതു

8. అది ఏలాగనగా పరోషువంశస్థులు రెండువేల నూట డెబ్బదియిద్దరును

8. പരോശിന്റെ മക്കള് രണ്ടായിരത്തൊരുനൂറ്റെഴുപത്തിരണ്ടു.

9. షెఫట్య వంశస్థులు మూడువందల డెబ్బది యిద్దరును

9. ശെഫത്യാവിന്റെ മക്കള് മൂന്നൂറ്റെഴുപത്തിരണ്ടു.

10. ఆరహు వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యిద్దరును

10. ആരഹിന്റെ മക്കള് അറുനൂറ്റമ്പത്തിരണ്ടു.

11. యేషూవ యోవాబు సంబంధు లైన పహత్మోయాబు వంశస్థులు రెండువేల ఎనిమిదివందల పదునెనిమిదిమందియు

11. യേശുവയുടെയും യോവാബിന്റെയും മക്കളില് പഹത്ത്--മോവാബിന്റെ മക്കള് രണ്ടായിരത്തെണ്ണൂറ്റിപ്പതിനെട്ടു.

12. ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును.

12. ഏലാമിന്റെ മക്കള് ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാലു.

13. జత్తూవంశస్థులు ఎనిమిది వందల నలువది యయిదుగురును

13. സത്ഥൂവിന്റെ മക്കള് എണ്ണൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ചു.

14. జక్కయి వంశస్థులు ఏడువందల అరువది మందియు

14. സക്കായിയുടെ മക്കള് എഴുനൂറ്ററുപതു.

15. బిన్నూయి వంశస్థులుఆరువందల నలువది యెనమండుగురును

15. ബിന്നൂവിയുടെ മക്കള് അറുനൂറ്റിനാല്പത്തെട്ടു.

16. బేబై వంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది యెనమండుగురును

16. ബേബായിയുടെ മക്കള് അറുനൂറ്റിരുപത്തെട്ടു.

17. అజ్గాదు వంశస్థులు రెండువేల మూడువందల ఇరువది యిద్దరును

17. അസ്ഗാദിന്റെ മക്കള് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടു.

18. అదోనీకాము వంశస్థులు ఆరువందల అరువది యేడుగురును

18. അദോനീക്കാമിന്റെ മക്കള് അറുനൂറ്ററുപത്തേഴു.

19. బిగ్వయి వంశస్థులు రెండు వేల అరువది యేడుగురును

19. ബിഗ്വായിയുടെ മക്കള് രണ്ടായിരത്തറുപത്തേഴു.

20. అదీను వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును

20. ആദീന്റെ മക്കള് അറുനൂറ്റമ്പത്തഞ്ചു.

21. హిజ్కియా బంధువుడైన ఆటేరు వంశస్థులు తొంబది యెనమండు గురును

21. ഹിസ്ക്കുീയാവിന്റെ സന്തതിയായി ആതേരിന്റെ മക്കള് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടു.

22. హాషుము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది యెనమండుగురును

22. ഹാശൂമിന്റെ മക്കള് മുന്നൂറ്റിരുപത്തെട്ടു.

23. జేజయి వంశస్థులు మూడువందల ఇరువదినలుగురును

23. ബേസായിയുടെ മക്കള് മുന്നൂറ്റിരുപത്തിനാലു.

24. హారీపు వంశస్థులు నూటపండ్రెండు గురును

24. ഹാരീഫിന്റെ മക്കള് നൂറ്റിപന്ത്രണ്ടു.

25. గిబియోను వంశస్థులు తొంబది యయిదు గురును

25. ഗിബെയോന്യര് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു.

26. బేత్లెహేము నెటోపావారు నూట ఎనుబది యెనమండు గురును

26. ബേത്ത്ളേഹെമ്യരും നെതോഫാത്യരും കൂടെ നൂറ്റെണ്പത്തെട്ടു.

27. అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెనమండు గురు

27. അനാഥോത്യര് നൂറ്റിരുപത്തെട്ടു.

28. బేతజ్మావెతువారు నలువది యిద్దరును

28. ബേത്ത്-അസ്മാവേത്യര് നാല്പത്തിരണ്ടു.

29. కిర్యత్యారీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు ఏడువందల నలువది ముగ్గురును

29. കിര്യ്യത്ത്-യെയാരീം, കെഫീരാ, ബെയെരോത്ത് എന്നിവയിലെ നിവാസികള് എഴുനൂറ്റിനാല്പത്തി മൂന്നു.

30. రామా గెబలవారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును

30. രാമക്കാരും ഗേബക്കാരും അറുനൂറ്റിരുപത്തൊന്നു.

31. మిక్మషువారు నూట ఇరువది యిద్దరును

31. മിക്മാസ് നിവാസികള് നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടു.

32. బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగ్గురును

32. ബേഥേല്കാരും ഹായീക്കാരും നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു.

33. రెండవ నెబోవారు ఏబది యిద్దరును

33. മറ്റെ നെബോവിലെ നിവാസികള് അമ്പത്തിരണ്ടു.

34. రెండవ ఏలాము వారు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును

34. മറ്റെ ഏലാമിലെ നിവാസികള് ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാലു.

35. హారిము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది మందియు

35. ഹാരീമിന്റെ മക്കള് മുന്നൂറ്റിരുപതു.

36. యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలువది యయిదుగురును

36. യെരീഹോനിവാസികള് മുന്നൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ചു.

37. లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల ఇరువది యొకరును

37. ലോദിലെയും ഹാദീദിലെയും ഔനോവിലെയും നിവാസികള് എഴുനൂറ്റിരുപത്തൊന്നു.

38. సెనాయా వంశస్థులు మూడువేల తొమ్మిది వందల ముప్పది మందియు

38. സേനായാനിവാസികള് മൂവായിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിമുപ്പതു.

39. యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశస్థులు తొమ్మిదివందల డెబ్బది ముగ్గురును

39. പുരോഹിതന്മാര്യേശുവയുടെ ഗൃഹത്തിലെ യെദായാവിന്റെ മക്കള് തൊള്ളായിരത്തെഴുപത്തിമൂന്നു.

40. ఇమ్మేరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని ఏబది యిద్దరును

40. ഇമ്മേരിന്റെ മക്കള് ആയിരത്തമ്പത്തിരണ്ടു.

41. పషూరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల నలువది యేడుగురును

41. പശ്ഹൂരിന്റെ മക്കള് ആയിരത്തിരുനൂറ്റിനാല്പത്തേഴു.

42. హారిము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని పదు నేడుగురును

42. ഹാരീമിന്റെ മക്കള് ആയിരത്തിപ്പതിനേഴു.

43. లేవీయులైన యేషూవ హోదవ్యా కద్మీయేలు అనువారి వంశస్థులు డెబ్బది నలుగురును

43. ലേവ്യര്ഹോദെവയുടെ മക്കളില് കദ്മീയേലിന്റെ മകനായ യേശുവയുടെ മക്കള് എഴുപത്തിനാലു.

44. గాయకు లైన ఆసాపు వంశస్థులు నూట నలువది యెనమండుగురును

44. സംഗീതക്കാര്ആസാഫ്യര് നൂറ്റിനാല്പത്തെട്ടു.

45. ద్వారపాలకులైన షల్లూము వంశస్థులు అటేరు వంశస్థులు టల్మోను వంశస్థులు అక్కూబు వంశస్థులు హటీటా వంశస్థులు షోబయి వంశస్థులు నూట ముప్పది యెనమండు గురును

45. വാതില് കാവല്ക്കാര്ശല്ലൂമിന്റെ മക്കള്, ആതേരിന്റെ മക്കള്, തല്മോന്റെ മക്കള്, അക്കൂബിന്റെ മക്കള്, ഹതീതയുടെ മക്കള്, ശോബായിയുടെ മക്കള് ആകെ നൂറ്റിമുപ്പത്തെട്ടു.

46. నెతీనీయులైన జీహా వంశస్థులు హశూపా వంశస్థులు టబ్బాయోతు వంశస్థులు

46. ദൈവാലയദാസന്മാര്സീഹയുടെ മക്കള്, ഹസൂഫയുടെ മക്കള്, തബ്ബായോത്തിന്റെ മക്കള്, കേരോസിന്റെ മക്കള്,

47. కేరోసు వంశస్థులు సీయహా వంశస్థులు పాదోను వంశస్థులు

47. സീയായുടെ മക്കള്, പാദോന്റെ മക്കള്,

48. లెబానా వంశస్థులు హగాబా వంశస్థులు షల్మయి వంశస్థులు

48. ലെബാനയുടെ മക്കള്, ഹഗാബയുടെ മക്കള്, സല്മായിയുടെ മക്കള്,

49. హానాను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు గహరు వంశస్థులు

49. ഹാനാന്റെ മക്കള്, ഗിദ്ദേലിന്റെ മക്കള്, ഗാഹരിന്റെ മക്കള്, രെയായ്യാവിന്റെ മക്കള്,

50. రెవాయ వంశస్థులు రెజీను వంశస్థులు నెకోదా వంశస్థులు

50. രെസീന്റെ മക്കള്, നെക്കോദയുടെ മക്കള്

51. గజ్జాము వంశస్థులు ఉజ్జా వంశస్థులు పాసెయ వంశస్థులు

51. ഗസ്സാമിന്റെ മക്കള്, ഉസ്സയുടെ മക്കള്, പാസേഹയുടെ മക്കള്,

52. బేసాయి వంశస్థులు మెహూనీము వంశస్థులు నెపూషేసీము వంశస్థులు.

52. ബേസായിയുടെ മക്കള്, മെയൂന്യരുടെ മക്കള്, നെഫീത്യരുടെ മക്കള്,

53. బక్బూకు వంశస్థులు హకూపా వంశస్థులు హర్హూరు వంశస్థులు

53. ബക്ക്ബൂക്കിന്റെ മക്കള്, ഹക്കൂഫയുടെ മക്കള്, ഹര്ഹൂരിന്റെ മക്കള്, ബസ്ളീത്തിന്റെമക്കള്,

54. బజ్లీతు వంశస్థులు మెహీదా వంశస్థులు హర్షా వంశస్థులు

54. മെഹിദയുടെ മക്കള്, ഹര്ശയുടെ മക്കള്,

55. బర్కోసు వంశస్థులు సీసెరా వంశస్థులు తెమహు వంశస్థులు నెజీయహు వంశస్థులు హటీపా వంశస్థులు

55. ബര്ക്കോസിന്റെ മക്കള്, സീസെരയുടെ മക്കള്,

56. సొలొమాెెను దాసుల వంశస్థులు సొటయి వంశస్థులు

56. തേമഹിന്റെ മക്കള്, നെസീഹയുടെ മക്കള്, ഹതീഫയുടെ മക്കള്.

57. సోపెరెతు వంశస్థులు పెరూదా వంశస్థులు

57. ശലോമോന്റെ ദാസന്മാരുടെ മക്കള്; സോതായിയുടെ മക്കള്, സോഫേരെത്തിന്റെ മക്കള്,

58. యహలా వంశస్థులు దర్కోను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు

58. പെരീദയുടെ മക്കള്, യാലയുടെ മക്കള്, ദര്ക്കോന്റെ മക്കള്, ഗിദ്ദേലിന്റെ മക്കള്,

59. షెఫట్య వంశస్థులు హట్టీలు వంశస్థులు జెబాయీయుల సంబంధమైన పొకెరెతు వంశస్థులు ఆమోను వంశస్థులు.

59. ശെഫത്യാവിന്റെ മക്കള്, ഹത്തീലിന്റെ മക്കള്, പോഖെരെത്ത്-സെബായീമിന്റെ മക്കള്, ആമോന്റെ മക്കള്.

60. ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశస్థులును మూడువందల తొంబది యిద్దరు.

60. ദൈവാലയദാസന്മാരും ശലോമോന്റെ ദാസന്മാരുടെ മക്കളും ആകെ മുന്നൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടു.

61. తేల్మెలహు తేల్హర్షా కెరూబు అదోను ఇమ్మేరు మొద లైన స్థలములనుండి వచ్చినవారు తాము ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి పేరులైనను తమ వంశావళి పత్రికయైనను కనుపరచలేకపోయిరి.

61. തേല്-മേലെഹ്, തേല്-ഹര്ശാ, കെരൂബ്, അദ്ദോന് , ഇമ്മേര് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നു മടങ്ങിവന്നവര് ഇവര് തന്നേ. എങ്കിലും അവര് യിസ്രായേല്യര് തന്നേയോ എന്നു തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനവും വംശോല്പത്തിയും കാണിപ്പാന് അവര്ക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.

62. వారెవరనగా దెలాయ్యా వంశస్థులు టోబీయా వంశస్థులు నెరోదా వంశస్థులు వీరు ఆరువందల నలువది యిద్దరు

62. ദെലായാവിന്റെ മക്കള്, തോബീയാവിന്റെ മക്കള്, നെക്കോദയുടെ മക്കള്; ആകെ അറുനൂറ്റി നാല്പത്തിരണ്ടു പേര്.

63. హబాయ్యా వంశస్థులు హక్కోజు వంశస్థులు బర్జిల్లయి వంశస్థులు, అనగా గిలాదీయులైన బర్జిల్లయి కుమార్తెలలో ఒకతెను పెండ్లి చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బర్జిల్లయి వంశస్థులును యాజక సంతానులు.

63. പുരോഹിതന്മാരില്ഹോബയുടെ മക്കള്, ഹക്കോസ്സിന്റെ മക്കള്, ഗിലെയാദ്യനായ ബര്സില്ലായിയുടെ പുത്രിമാരില് ഒരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവരുടെ പേരിന് പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ട ബര്സില്ലായിയുടെ മക്കള്.

64. వీరి వంశా వళులనుబట్టి యెంచబడినవారిలో వారి పద్దు పుస్తకమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవిత్రు లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి.

64. ഇവര് വംശാവലിരേഖ അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടില്ലതാനും; അതുകൊണ്ടു അവരെ അശുദ്ധരെന്നെണ്ണി പൌരോഹിത്യത്തില്നിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു.

65. కాగా అధికారిఊరీము తుమీ్మము అనువాటిని ధరించు కొని ఒక యాజకుడు ఏర్పడువరకు అతి పరిశుద్ధవస్తువులను మీరు తినకూడదని వారితో చెప్పెను.

65. ഊരീമും തുമ്മീമും ഉള്ളോരു പുരോഹിതന് എഴുന്നേലക്കുംവരെ അവര് അതിപരിശുദ്ധമായതു തിന്നരുതെന്നു ദേശാധിപതി അവരോടു കല്പിച്ചു.

66. సమాజకులందరును నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది.

66. സഭയാകെ നാല്പത്തീരായിരത്തി മുന്നൂറ്ററുപതു പേരായിരുന്നു.

67. వీరు గాక వీరి పని వారును పనికత్తెలును ఏడు వేల మూడు వందల ముప్పది యేడుగురును, గాయకులలో స్త్రీ పురు షులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి.

67. അവരുടെ ദാസീദാസന്മാരായ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റിമുപ്പത്തേഴുപേരെ കൂടാതെ തന്നേ; അവര്ക്കും ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ചു സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരത്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

68. వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముప్పది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు రెండువందల నలువది యయిదును

68. എഴുനൂറ്റിമുപ്പത്താറു കുതിരയും ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ചു കോവര്കഴുതയും

69. వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు వేల ఏడువందల ఇరువదియునై యుండెను.

69. നാനൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ചു ഒട്ടകവും ആറായിരത്തെഴുനൂറ്റിരുപതു കഴുതയും അവര്ക്കുംണ്ടായിരുന്നു.

70. పెద్దలలో ప్రధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహా యము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళ్లెములను ఏడువందల ముప్పది యాజక వస్త్రములను వేసి యిచ్చెను.

70. പിതൃഭവനത്തലവന്മാരില് ചിലര് വേലെക്കായിട്ടു ദാനങ്ങള് കൊടുത്തു; ദേശാധിപതി ആയിരം തങ്കക്കാശും അമ്പതു കിണ്ണങ്ങളും അഞ്ഞൂറ്റിമുപ്പതു പുരോഹിതവസ്ത്രവും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു കൊടുത്തു.

71. మరియు పెద్దలలో ప్రధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తుల ముల వెండిని వేసిరి.

71. പിതൃഭവനത്തലവന്മാരില് ചിലര് പണിവക ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു ഇരുപതിനായിരം തങ്കക്കാശും രണ്ടായിരത്തിരുനൂറു മാനേ വെള്ളിയും കൊടുത്തു.

72. మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల నలువది లక్షల తుల ముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వస్త్రములను ఇచ్చిరి.

72. ശേഷമുള്ള ജനം ഇരുപതിനായിരം തങ്കക്കാശും രണ്ടായിരം മാനേ വെള്ളിയും അറുപത്തേഴു പുരോഹിതവസ്ത്രവും കൊടുത്തു.

73. అప్పుడు యాజకులు లేవీయులు ద్వారపాలకులు గాయ కులు జనులలో కొందరును, నెతీనీయులు ఇశ్రాయేలీయు లందరును, తమ పట్టణములయందు నివాసము చేసిరి.

73. അങ്ങനെ പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും വാതില്കാവല്ക്കാരും സംഗീതക്കാരും ജനത്തില് ചിലരും ദൈവാലയദാസന്മാരും എല്ലായിസ്രായേലും താന്താങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളില് പാര്ത്തു.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నగరం హనన్యాకు కట్టుబడి ఉంది. (1-4) 
గోడ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, నెహెమ్యా పెర్షియన్ కోర్టుకు తిరిగి వచ్చాడు. తదనంతరం, అతను తాజా ఆదేశంతో జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చాడు. సమాజం యొక్క భద్రత తమను మరియు వారి కుటుంబాలను తప్పు నుండి రక్షించుకోవడంలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదట తిరిగి వచ్చిన వారి నమోదు. (5-73)
దేవునిచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఒక నగరం యొక్క భద్రత, దాని కోటల కంటే దాని నివాసులపైనే ఎక్కువగా ఉంటుందని నెహెమ్యా గుర్తించాడు. ప్రతి సానుకూల ఆశీర్వాదం మరియు చర్య ఉన్నత మూలం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. జ్ఞానం మరియు దయ దేవుని నుండి వెలువడతాయి; అన్ని అతని నుండి ఉద్భవించాయి, అందువలన, అతనికి అన్ని ఆపాదించబడాలి. మానవ జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన చర్యలు దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క మార్గదర్శకత్వానికి ఆపాదించబడాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని నుండి దూరమైన వారికి దుఃఖం కలుగుతుంది, ప్రస్తుత ప్రపంచంతో ఆకర్షితులవుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమను మరియు వారి వనరులను అతని సేవ మరియు గౌరవానికి అంకితం చేసేవారు ఆనందాన్ని పొందుతారు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |